پارس ناز پورتال

بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

فرصت هایمان در زندگی را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند …بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد…وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛

 

نیازهای آدمی بیشمار است که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.

فرصتی برای دعا
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود

 

زمانی برای دوستان
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است

 

وقتی برای کار
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است

 

زمانی را برای فکر کردن
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است

 

وقتی برای مطالعه
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است

 

زمانی برای گوش دادن
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند

 

فرصتی برای خنده
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند

 

نگاهی هم به عشق
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است

 

زمانی را برای رویا
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد

 

فرصتی هم برای بازی
بیاییم فرصت هایمان در زندگی را بیشتر بدانیم

نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود