پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید 

اگر علاقه دارید تا هوش خود را محک بزنید می توانید تست هوش زیر را انجام دهید و تعداد نقاط سیاه و سفید موجود در عکس ها را حدس بزنید. تعدادی مربع داریم که بر روی هر کدام تعدادی نقاط سیاه و سفید وجود دارد. با توجه به منطق شکل، بجای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

تست هوش تصویری تعداد نقاط سیاه و سفید

تست هوش جالب

 

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

پاسخ تست هوش: مجموع ویژه نقاط

گزینه 4

در هر سطر، نقاط سیاه از هم کم می شوند و نقاط سفید از هم