پارس ناز پورتال

تست هوش جالب کتاب ها در قفسه

تست هوش جالب کتاب ها در قفسه

تست هوش جالب کتاب ها در قفسه 

با هم میرویم سراغ معمای هوش مشکل که مربوط هست که کتاب ها در قفسه ها که واقعا سخت هست و ذهن را به بحران می‌کشد. در یک کتابخانه، دنبال یک کتاب میگردیم. به قفسه ي کتاب مورد نظر میرسیم. با شمردن از سمت راست، این کتاب، صد و بیست و هفتمین کتاب این قفسه هست و از سمت چپ، دویست و چهل و چهارمین کتاب. آیا می‌توانید سریعاً بگویید چند کتاب در این قفسه وجود دارد؟
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

جواب تست هوش شمار کتاب در قفسه :
370 کتاب.

 

دقت کنید این کتاب دو بار در شمردن لحاظ شده هست، یکبار در شمردن از سمت چپ، و بار دیگر در شمردن از سمت راست.
127+244-1= 370