پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

تست هوش سخت و جالب تعداد مکعب ها

تست هوش سخت و جالب تعداد مکعب ها

تست هوش سخت و جالب تعداد مکعب ها 

درتصویر زیر باید بتوانید شمار مکعب ها را خیال بزنید که این کاری سخت برای شمار زیادی از افراد هست, می‌توانید ذهن خود را محک بزنید. به شکل بالا نگاه کنید. تعدادی مکعب بر روی هم چیده شده اند.با فرض این که در بخش هایي که در عکس دیده نمی‌شود, بخش «جای» خالی وجود نداشته باشد, چند مکعب قابل شمردن هست. کوشش کنید ظرف مدت کمتر از 100 ثانیه جواب را بیابید.

تست هوش سخت و جالب تعداد مکعب ها

تست هوش تصویری سخت

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

جواب تست هوش مکعب ها را بشمارید:
56 شماره