پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تست هوش شمارش تعداد طوطی ها و قفس ها

تست هوش شمارش تعداد طوطی ها و قفس ها

تست هوش شمارش تعداد طوطی ها و قفس ها 

در تست هوش زیر شما باید شمار دقیق طوطی ها و قفس ها را به دست آورید که نیازمند دقت دقیق و فکر کردن هست. تینا تعدادی طوطی و تعدادی قفس در اختیار دارد. اگر او در هر قفس 4 طوطی قرار دهد، یک قفس، خالی باقی میماند. اگر او در هر قفس 3 طوطی قرار دهد، یک طوطی بدون قفس خواهد ماند. آیا می‌توانید بگویید تینا چند طوطی و چند قفس دارد؟
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

جواب معمای ریاضی شمار طوطی و قفس:

با دقت به صورت معما داریم:
بخش اولیه: شمار طوطی ها برابر هست با 4 برابر شمار قفس ها منهای یک:

1» P = 4«C – 1»

 

بخش دوم: شمار طوطی ها برابر هست با سه برابر شمار قفس ها به علاوه یک:
2» P = 3C + 1
با حل این دو معادله، خواهیم داشت:
شمار طوطی ها: 16
شمار قفس ها: 5