پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

وای که چه دنیای پاک و معصومانه ای بود، واقعا چقدر زود گذشت. بله دوران دبستان را می گویم، دورانی زیبا برای هرکدام از ما بوده و خواهد بود. در ادامه تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان را ملاحظه خواهید کرد.

 

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

خاطرات کــــــــــــودکی زیبـــــا ترند
یادگاران کــــــــــــــــــهن مانا تـــرند

 

درس‌ های ســــــال اول ســاده بود
آب را بابا بــــــــــــــه سارا داده بود

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

درس پــــــند آمــــــوز روباه و کلاغ
روبـــــــه مکار و دزد دشـــــت و باغ

 

روز مهمانی کــــــــوکب خانم است
ســفره پــر از بوی نان گندم است

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

کاکلی گنجشککی با هــــــوش بود
فیل نادانی بــــــــرایش موش بود

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

با وجود ســــــوز و ســـرمای شدید
ریــــــز علی پیراهن از تن میدرید

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

تا درون نیمکت جــــــــا می شـدیم
ما پر از تصـــــمیم کبری میــشدیم

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

پاک کــــن هایی ز پاکی داشـتــیم
یک تــــراش ســـرخ لاکی داشتیم

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

کیـــفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت

 

گـــــــــــــــرمی دستان ما از آه بود
بــــرگ دفتــــــرها به رنگ کاه بود

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ
خش خش جاروی بـا پـا روی بـــرگ

 

هم کلاسی‌ های مــــــن یادم کنید
باز هــــــــم در کوچه فریادم کنید

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

هم کلاسی های درد و رنــــج و کار
بـچه‌ های جــــامه‌ های وصـــله‌ دار

 

بــــــچه‌ های دکــــــه خوراک سـرد
کودکان کوچــــــــــــه اما مـرد مــرد

 

کاش هــــــــــرگز زنگ تفریحی نبود
جمع بودن بـــود و تفـــــــریقی نبود

 

کاش می‌شد باز کوچک می‌ شدیم
لااقل یک روز کــــودک می‌ شدیم

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

یاد آن آمــــــــوزگار ســــــاده پـوش
یاد آن گچ‌ ها که بــودش روی دوش

 

ای معلم یاد و هــم نامـــــــت بخیر
یــاد درس آب و بابایـــت بخـــــــیر

تصاویری زیبا از خاطرات شیرین دبستان

ای دبستانی تـــــرین احساس من
بازگــرد این مشق‌ها را خط بــــزن