پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

مجموعه : مجله خبری روز
تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش 

دخترانی که بدون هیچ ترسی با نیروهای خوفناک داعش مبارزه می‌کنند تا از خاکشان دفاع کنند، در این راستا بین زن و مرد تقاوتی وجود ندارد. پادگان زنان پیشمرگه کُرد برای رویارویی با گروه تروریستی داعش و عکسهای دختران پیشمرگه کوردرا در این بخش از پارس ناز دیدن می کنید.

 

 به گزارش پارس ناز شهرهای کُرد نشین عراق راسخ ترین شهرهای عراق محسوبمیشوند کُردهایی که با وحدت مثال زدنی دست هر متجاوزی را به خاکمادری شان کوتاه کرده اند سال‌های سال هیچ متجاوزی نتوانسته کهدر مقابل آن ها مقاومت کند و آن ها را شکست بدهد.شهرهای کردنشین زن و مردها با هم در همۀ مسائل متحد هستندو پا به پای هم و دست در دست هم با هرگونه مشکلی مبارزه میکنند.

 

یکی از مهم‌ترین دشمنان آن ها در سال هاي جدید گروه هاي تکفیریداعش بوده هست که با مسلط شدن به چند شهر بزرگ عراق به دنبالتصرف شهرهای کردنشین افتادند ولی کوردها با مقاومت و مبارزهدلیرانه خود دست گروه تروریستی داعش و همه ي گروه هاي تکفیری و تروریستی را به خاکشان کوتاه کردند.

 

خبرگزاری فرانسه با گزارشی از پادگان آموزشی کردستان عراق زنانیرا به عکس کشاند که در حال تعلیم نظامی بودند تا خود را برای جنگ با گروه تروریستی داعش حاضر کنند.این تعلیم از زمانی نخست شد که نیروهای وحشی گروه تروریستی داعش با حملهزنان ایزدی هزاران نفر از انها را بعد از تجاوز به قتل رساند و بدترین شکنجه ها را بر آن ها روا داشت.

 

بعد از این رخداد زنان و دختران کورد در پادگان نظامی شروع به یادگیریدفاعی و نظامی کردند تا خود را برای دفاع در خطرات احتمالی حاضر کنندو در کنار براداران خود به مناطق عملیاتی رفته و با دشمنان مبارزه کنند.

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش

تصاویر دختران پیشمرگ کرد در جدال با داعش