پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم «ع» 

شهادت امام موسی کاظم «ع» فرا رسیده هست و ما در سوگ این روز حزن آور با فرستادن تصویر هاي مخصوص این روز مي توانیم به یکدیگر تسلیت گوییم. 

 

اگر چه بسته زنجیر و در اسیری بود
به دست بسته به دنبال دستگیری بود

 

نبود باب حوائج اسیر زندان ها
همۀ وقت} پشت درخانه اش فقیری بود

 

نبود دخترکش تا به او کند تکیه
اسیر پای شکسته به وقت پیری بود
شهادت امام موسی کاظم«ع» تسلیت باد

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

شهادت امام موسی کاظم,کارت پستال شهادت امام موسی کاظم

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)کارت پستال شهادت امام موسی کاظم
تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)پوستر شهادت امام موسی کاظم

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

شهادت امام موسی کاظم
تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)تصویر هاي کارت پستال شهادت امام موسی کاظم
تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

کارت پستال شهادت امام موسی کاظم

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

کارت پستال شهادت امام موسی کاظم،عکس هاي شهادت امام موسی کاظم

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)

تصویر شهادت امام موسی کاظم،شهادت امام موسی کاظم،

تصاویر غم انگیز تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع)