پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب آب خوردن 

در اینبخش تعبیر خواب آب خوردن را بررسی خواهیم کرد. بارها پیش آمده کـه در خواب احساس تشنگی داشتیم و بـه دنبال آب بوده ایم، برخی در خواب از دست کسی یک لیوان آب میگیرند، برخی خودرا در مقابل چشمه اي میبینند، برخی بـه دنبال شیر آب می‌گردند و… در ادامه این مطلب بطور کامل با تمام تعابیر مربوط بـه نوشیدن آب در خواب آشنا می شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب چیست؟

کارل گوستاو یونگ: دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی اسـت. آب بدلیل خاصیت طبیعی کـه دارد، بر بـه تصویر کشیدن چگونگی روابط مـا با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال مـا غرق در احساساتمان میشویم یا احساس می کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب بـه مـا احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

آب هم چنین نمایانگر توان بالفعل مـا برای تجربه عواطف بسیار اسـت، زیرا کـه آب می تواند بـه هر شکلی درآید و بـه هر سو برود. چگونگی ارتباط مـا با آب چگونگی رویارویی مـا با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان میدهد. معبران غربی بر این باورند کـه خواب دیدن درباره آب بسته بـه جزئیات خواب میتواند تعبیر مثبت و یا منفی داشته باشد.

 

آب نماد مهمی در رویا بـه شمار میرود چرا کـه از عناصر چهارگانه زندگی اسـت و دیدن آن در خواب نماد مشکلات، موقعیت‌ها و احساسات اسـت. دیدن آب صاف و زلال نشانه صلح و آرامش اسـت و اگر آب تیره باشد نماد سختی‌هاست. نوشیدن آب در خواب نشانه تشنگی شـما برای رسیدن بـه مراتب بالای دانش و بینایی معنوی در زندگی واقعی اسـت.

 

تعبير خواب آب خوردن ابن سیرین

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر بیند كه از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل كند كه عمرش دراز بودو معشیت وی خوش بود. اگر بیند كه از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل كند كه بـه قدر آن، از سلطان مال و نعمت یابد و اگر بیند كه جمله آب دریا را بخورد، دلیل كند كه پادشاهی همه ی جهان را بگیرد.

 

تعبیر خواب آب خوردن مطیعی تهرانی

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد.یا آب کثیف اسـت یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره اسـت کـه از طریق نا مشروع و غلط نصیب شـما میگردد و آب روشن چیزی اسـت مادی و مالی کـه از راه پسندیده بـه چنگ می آورید و بهره مند میشوید.

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب دیدید کـه با لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید کـه جشن و سرور بشما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان ازآن سهم میبرید. آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری اسـت کـه باید مراقب صحت و سلامت خود در دوهفته آینده باشید.

 

تعبیر خواب آب خوردن  ابراهیم کرمانی

اگر بیند كه آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل كند كه زندگانی بـه عیش و عشرت گذراند، اما كاری كند كه بلا و فتنه بدو رسد، كه مال جمع را اندک اندک بـه مردمان بخشد و بـه خیرات خرج كند.

 

لیلا برايت مى‌گويد

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شـما اسـت و آب پاک و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شـما مى ‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن اسـت. یونگ نیز می گوید کـه دیدن آب در خواب نماد ذهن ناهشیار آدمی اسـت. آب جوهره روح و روان و جریان انرژی زندگی اسـت.

 

تعابیر بیشتر در مورد خواب «آب خوردن»

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

نوشیدن آب در خواب نشان می دهد کـه سالم هستید. نوشیدن آب کثیف درخواب نشان می دهد کـه شـما موقعیت و پول‌تان را از دست خواهید داد. نوشیدن آب سرد در خواب نشان می دهد کـه شـما از طریق کار سخت، دستاورد ها و افتخاراتی را کسب میکنید. نوشیدن آب رودخانه یا دریاچه در خواب، نشان ‌دهنده‌ي یک زندگی آسان و بدون دغدغه اسـت، زندگی پر از سلامت و شادی.

 

تعبیر خواب آب خوردن از چاه

خواب نوشیدن آب از یک چاه کوچک نشان می دهد کـه شـما دچار یک مشکل یا درگیر یک دعوی در دادگاه خواهید شد.  اگر فرد بیماری نوشیدن آب از یک چاه کوچک را در خواب ببیند، بیماری او بدتر خواهد شد.  تاجری کـه خواب نوشیدن آب از یک چاه کوچک را ببیند باید حسابی حواس‌اش را جمع کند، زیرا این خواب نشان میدهد کـه او مشکلات و زیان زیادی رابه طور مداوم در کسب و کارش تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

نوشیدن آب از یک چشمه در کوه نشان می دهد کـه شـما آدمی آرام، رها و بی‌غم هستید. نوشیدن آب شفاف و گوارا در خواب نشان میدهد کـه در آینده ثروتی بـه هم خواهید زد. اگر آب در خواب‌تان کثیف باشد، نشان میدهد کـه شـما ناامید و سرخورده خواهید شد. اگر کارگری کـه دور از خانه اسـت یا یک مسافر نوشیدن آب را در خواب ببیند، نشانه‌ي خوبی اسـت.

 

اینکه کسی در خواب بشما آب بدهد، نشان میدهد کـه ممکن اسـت پیام‌هایي در مورد شهر محل زندگیتان از کسی دریافت کنید. نوشیدن آب در خواب نشان میدهد کـه شـما فردی راکه دلتنگ‌اش هستید، ملاقات خواهید کرد.  اینکه در خواب ببینید مدام در حال نوشیدن آب هستید، نشانی از موفقیت و خوش‌شانسی اسـت.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب زلال

نوشیدن آب خالص و تمیز هم چنین آرامش و تعادل را در رابطه‌تان نشان می دهد. در مقابل،‌ نوشیدن آب کثیف نشان می دهد کـه یک پیوند عاطفی سبب ناخرسندی در شـما شده‌اسـت. شاید این رابطه بر کیستی و شخصیت شـما تاثیر منفی گذاشته باشد. کثیفی و آلودگی در آب، نشانه‌هایي از نگرانی و بیم و هم چنین تفکر مبهم اسـت.

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب کسی مجبورتان کرد کـه آب بنوشید، معلوم می شود کـه بین باورها و اعتقادات خودتان و باور اطرافیان‌تان عدم توافق وجوددارد. این خواب در عین حال میتواند، عدم رضایت شغلی شـما رابه لحاظ اصول اخلاقی و ایدئولوژی‌هایي کـه دارید، نشان بدهد.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب گرم

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

نوشیدن آب گرم در خواب اصلا نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب احتمالا نشان میدهد کـه حملاتی را از سوی کسیکه بشما حسادت می کند، تجربه خواهید کرد. نوشیدن آب گرم در خواب هم چنین بشما هشدار می دهد کـه بـه رفتار و حرکات آدم‌هاي دور و برتان دقت کافی داشته باشید.

 

تعبیر خواب خوردن آب نمک

تعبیر خواب آب خوردن | نوشیدن آب در خواب چه تعابیری دارد؟

نوشیدن آب نمک در خواب بـه این معنا اسـت کـه بزودی رفتار کسی سبب دلشکستگی شـما خواهد شد. نسبت بـه اطرافیان‌تان توجه بیش‌تری داشته باشد و بیش از حد بـه آن‌ها اعتماد نکنید. اهداف آن‌ها ممکن اسـت آن‌قدری کـه بنظر می رسد، صادقانه نباشد. بنابر این بهتر اسـت تا زمانی کـه چهره‌ي واقعی آن‌ها مشخص نشده، ‌احساسات‌تان را مهار کنید.

 

تعبیر خواب تشنگی

اگر در خواب ببینید کـه بـه شدت تشنه هستید اما نمیتوانید آب بخورید، احتمالا برای حل مشکلی از خانواده‌تان کمک خواهید گرفت.