پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب آتش و معنا و مفهوم دیدن آتش در خواب را بررسی می کنیم، نظر ثابتی کـه بین معبران وجوددارد این اسـت کـه: دیدن آتش در خواب نوعی هشدار اسـت، این هشدار میتواند از درون ودر جواب رفتارهای روزانه مـا باشد و می‌تواند خبری از اطراف یا روزهای پیش رو بـه مـا دهد، البته دیدن نوع آتش و فضای آن هم می‌تواند معنای تعبیر خواب آتش را تغییر دهد، در ادامه این موضوع رابه طور کامل بررسی می کنیم.

 

آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی کـه “دل را می‌سوزاند” میل بـه ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر کـه بطور ریشه‌اي وابستگی‌ها و دیدگاه‌هاي قدیمی مـا را عوض میکند. آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی مـا کـه اغلب بـه صورت شعله‌اي کـه در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای میگذارد توصیف شده اسـت.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی: اگر بیند کـه آتش اندام او را بسوخت، دلیل کند کـه بـه قدر آن سختگی او را رنج و مضرت رسد، اگر بیند کـه ازآن آتش فرا گرفت، دلیل کند کـه بـه قدر آن، از مال حرام بـه وی رسد.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند کـه کسی او را در آتش افکند و او را سوخت دلیل کند کـه پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. اگر بیند کـه آتش او را نسوخت، دلیل کند کـه روی بـه کراهت، سفری کند.

 

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند کـه آتش جامه او رابه سوخت، دلیل کـه با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.

 

امام صادق «ع»:

اگر بیند کـه در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند کـه بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند کـه نور نداشت، بـه بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند کـه آتش او را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل اسـت کـه کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، کـه مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد بـه قدر آن آتش.

 

مطیعی تهرانی:

اگر بیننده خواب ببیند کـه با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی بـه او میرسد و اگر دستش سوخت بـه یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب دیده‌اید کـه کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید کـه احتمالاً می‌سوزید و خودرا درکنار کشیدید نشان آن اسـت کـه پشت سر شـما بد می گویند ودر زبان مردم می افتید و این جا و آن جا از شـما عیب جویی می کنند.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم کـه آتش برمی داریم و مـا را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل میکنیم و بـه اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند کـه او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن اسـت کـه از منبع قدرتی بـه او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن اسـت کـه با بی رغبتی بـه سفری میرود کـه ازآن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

 

کتاب سرزمین رویاها:

شـما در آتش می‌سوزید = ضرر و شکست درکار

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت اسـت. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همین طور برای افرادی کـه در خشکی بسر می برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی اسـت.

 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

دانیال نبی: اگر بیند کـه آتش در خانه وی افتاد و همه ی اندام او را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند کـه محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چـه بدین ماند.

 

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند کـه آتش در خانه کسی افتاده، دلیل کـه آن کس در جنگ و فتنه و جور پادشاه افتد. اگر بازرگانی بیند کـه آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند کـه کالائی کـه دارد بر باد دهد، یا آن چـه بـه در می‌ارزد، بـه سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

 

یوسف پیامبر:

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از پادشاه باشد.

 

آنلی بیتون:

اگر در خواب دیدید خانه‌ي شـما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این اسـت کـه همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شـما خواهد شد. مشاهده‌ي آتش روشن در خواب، علامت آن اسـت کـه اتفاقات خوشایندی برای شـما پیش خواهد آمد.

 

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده اسـت:

حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شـما بالاتر میرود.

حریق در خانه شـما با شعله‌هاي روشن و واضح: یک شغل خوب

یک حریق در خانه شـما با شعله‌هاي تیره: ورشکستگی مالی

حریق در خانه شـما با شعله‌هاي کوچک: پول هنگفت

 

دیدن آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل کـه بـه پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند کـه آتش را دود بود، دلیل کند کـه بـه قدر آن مال حرام، او را بـه رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت.

 

ابراهیم کرمانی:

اگر آتش رابا دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.

 

امام صادق:

اگر در رزمگاه، آن آتش رابا دود بیند، دلیل کند کـه از پادشاه، او را ترس و بیم بود.

 

کتاب سرزمین رویاها:

دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش اسـت. یک آتش بدون دود: پول بـه فراوان بـه دستتان می آید.

 

باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند کـه از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خون ریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع. اگر بیند کـه آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی کـه ازآن او بود بسوخت، دلیل کند کـه طاعت‌هاي وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود. اگر بیند کـه از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد کـه از پادشاه او را بیم بود.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند کـه بر سر آتشی بزرگ گرم می ‌شد، دلیل کند کـه بـه پادشاهی بزرگ نزدیک گردد. اگر بیند کـه بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند کـه شغل دنیای وی تمام گردد. اگر بیند کـه آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند کـه در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود. اگر بیند کـه آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند کـه پادشاه آن موضع هلاک گردد.

 

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند کـه آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند کـه آن بلا و فتنه کـه گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

 

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند پاره‌هاي آتش می خورد، دلیل کند کـه مال یتیمان خورد اگر بیند کـه از دهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند کـه سخن دروغ و بهتان گوید. اگر بیند کـه از هر جایی آتش‌هاي سوزنده میگرفت، دلیل کند کـه از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه. اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند کـه آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان. اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌هاي صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات. اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن کـه اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند ودر خرید، دروغ گویند.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند کـه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ستم رسد. اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود. اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند کـه آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود. اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل کـه او را رنج رسد.

 

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌ های آن در خواب

حضرت دانیال گوید: اگر آتش رابا تف و سوز بیند، دلیل کند کـه از علت تب، بیمار گردد اگر بیند کـه از آتش، گرمی و تیس بـه او رسید دلیل کـه کسی او را در روز غیبت کند.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کـه شعله آتش بـه مردمان همی انداخت، دلیل کند کـه در بین مردم، عداوت و دشمنی افکند. اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد. اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند کـه از جهت زنان وی، رابا کسی خصومت کند.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چـه بود همه ی را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند کـه در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد. اگر بیند کـه آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع. اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند کـه آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمیکرد، دلیل بود کـه در بین اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد بـه زبان. اگر بیند کـه از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود کـه اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند بـه دروغ و بهتان گفتن بر وی، بـه قدر و قوه آن آتش کـه دیده بود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند کـه آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا بـه سبب افروختن آتشی کـه افروزنده آن ناشناس میباشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن اسـت کـه جست‌وجو و کنجکاوی می کنیم کـه بـه سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند کـه برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم اسـت.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آتش فتنه بود

دیدن سوختن آتش مصیبه بود

دیدن در بین آتش بینه باشد

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

شـما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید: نمیدانید چطور خشمتان را نظارت کنید.

یک آتش با شعله‌هاي خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.

شـما اصلاً توجهی بـه آتش سوزی ندارید: شـما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتشنشانی آتش را خاموش میکنند: خبر هـای خوش

یک نفر بـه درون آتش می‌افتد: بد شانسی

بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بـه زودی تب شدیدی می کنید.

شـما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی

شـما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی

یک آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.

یک آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها

یک شعله کوچک: خبر هـای خوش

آب بر روی آتش می‌ریزید: بازرسی خودتان را از دست خواهید داد.

شـما یک آتش روشن می کنید: مجذوب یکنفر خواهید شد.

چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون میکشید: از موانع و مشکلات عبور می کنید.

شـما یک آتش را بکلی خاموش میکنید: بشما پاداش خوبی می دهند.

آتش مصنوعی: بـه زودی بچه دار خواهید شد.

حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند

حریق روی دریا: ماجراهایی کـه بـه موفقیت می رسند.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد

شعله‌هاي آتش: مبلغ زیادی پول بـه دستتان خواهد رسید.

 


 

و در ادامه نشانه شناسی های دیدن آتش در خواب

آیا شـما نیز تاکنون خواب آتش دیده اید کـه ترس و وحشتی را در شـما بـه وجود آورده اسـت یا دیدن خواب آتش موجب آرامش و اسانی تان شده اسـت؟

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

سعی کنید تا تمام جزئیاتی کـه در خواب دیده اید رابه یاد بیاورید زیرا تنها بـه این روش می‌توانید تعبیری درست از خواب خود ارائه بدهید. هم چنین بـه یاد بیاورید کـه آیا بر آتشی کـه در خواب دیده اید نظارت داشته اید یا خیر و این کـه بـه هنگام تجربه این خواب چـه احساسی را تجربه می‌کردید.

 

تعبیر خواب آتش و کنترل بر آن

در عده اي از خواب ها میبینیم کـه قادر هستیم آتش را نظارت کنیم ودر برخی دیگر آتشی غیرقابل نظارت را در خواب خود می‌بینیم. برخی اوقات آتش در خدمت نیازهای مـا اسـت و نمادی از تحولاتی اسـت کـه خواستار وقوع انها هستیم. با این وجود، در برخی موارد دیگر دیدن آتش در خواب نشانه اي شوم و ناخوشایند اسـت.

 

تعبیر خواب آتشی که در خانه شما روشن می شود

اگر در خواب ببینید کـه هوای بیرون از خانه سرد اسـت و شـما آتشی را درون خانه خود برپا می کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و نشان می‌دهد کـه دوستان نزدیک شـما بـه زودی بـه دیدار شـما خواهند آمد و اوقات خوشی رابا انها خواهید گذراند. هم چنین این خواب گویای آن اسـت کـه شـما یا یکی از نزدیکانتان بـه زودی باردار می‌شوید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای فردی دیگر

اگر در خواب ببینید کـه آتشی را برای دیگری روشن می کنید، تعبیر آن اسـت کـه دوستان زیادی اطراف شـما وجود دارند و شـما طبق معمول بـه انها کمک می کنید. شـما از وقت گذراندن با دوستان خود لذت میبرید و بـه پیدا کردن دوستان جدید نیز علاقمند هستید.

 

تعبیر خواب آتشی که در اجاقی در حال سوختن است

اگر در خواب ببینید کـه آتشی در امنیت کامل در اجاقی در حال سوختن اسـت، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی خود راضی و خوشنود هستید و بـه دنبال روشنایی و نوری دیگر در زندگی می‌گردید.

 

تعبیر خواب آتشی که باران آن را خاموش می کند

اگر در خواب ببینید کـه باران آتش را خاموش می کند، نشانه اي شوم اسـت و بـه این مفهوم اسـت کـه شـما در آینده اي نزدیک شغل و پول بسیار زیادی را از دست میدهید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش برای نابود کردن دیگری

اگر در خواب ببینید کـه برای نابود کردن کسی یا چیزی آتشی روشن می کنید، این خواب نمادی از کينه و حسادتی اسـت کـه شـما در قلب خود احساس می کنید. ممکن اسـت این احساس کينه با یکی از دوستان یا همکاران شـما در ارتباط باشد.

 

تعبیر خواب شغل آتش نشانی

اگر در خواب ببینید کـه شـما آتشنشان هستید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا مشکلات بسیار زیادی در زندگی دارید. شـما دائما تحت فشار استرس هستید و این خواب بشما هشدار می‌دهد تا با مشکلات خود روبه‌رو شوید و هرچه زودتر راه حلی برای انها پیدا کنید. تعبیر دیگری برای این خواب وجوددارد.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

خاموش کردن آتش در خواب میتواند نشان دهنده آن باشد کـه شـما در روزهای پیش روی پول بسیار زیادی از دست خواهید داد. توصیه می کنیم کـه مراقب پول هاي خودتان باشید و آنها رابا احتیاط خرج کنید. اگر می‌خواهید دراین دوران از هر گونه خسارت مالی پیشگیري کنید، از دیگران پول قرض نگیرید و بـه دیگران پول قرض ندهید.

 

تعبیر خواب آتشخوار

اگر در خواب ببینید کـه شـما شعبده بازی آتشخوار هستید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما از توانایی بازرسی کردن خشم خود برخوردار هستید.

 

تعبیر خواب دیدن چیزی در حال سوختن

اگر در خواب چیزی را در حال سوختن ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در احساسات خود غرق شده اید. این خواب می‌تواند نمادی از احساسات جنسی شـما نیز باشد.

 

تعبیر خواب سوختن با آتش

اگر در خواب ببینید کـه آتش شـما را می سوزاند، تعبیر آن اسـت کـه بـه زودی بازرسی اعصاب خودرا از دست میدهید. شـما مشکلی دارید کـه شـما را از درون می سوزاند.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه آتش تا حد مرگ شـما را می سوزاند، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما مانع از وقوع هر تغییری در زندگی خود میشوید. در واقع، شـما از قرار گرفتن در موقعیت هاي جدید و روابط جدید هراس دارید.

 

تعبیر خواب فرار کردن از آتش

اگر در خواب ببینید کـه از آتش فرار می کنید، این خواب نشانه اي مثبت اسـت. در دوران پیش روی موفقیت هاي زیادی خواهید داشت و بر تمام مشکلات و دشواری هاي مسیر زندگی خود پیروز خواهید شد.

 

تعبیر خواب نجات دادن کسی از آتش

اگر در خواب ببینید کـه شـما کسی را از آتش نجات می‌دهید، تعبیر آن اسـت کـه شـما دوستانی واقعی در زندگی خود دارید و بهمین دلیل فردی شاد و خوشحال هستید. این دوستان بشما در غلبه بر مشکلات و دشواری هاي زندگی کمک می کنند و مانع از زمین خوردن شـما می‌شوند.

 

تعبیر خواب نگاه کردن به آتش از دور

اگر در خواب ببینید کـه از دور بـه آتش نگاه می کنید، تعبیر آن اسـت کـه ممکن اسـت در آینده مرتکب اشتباهاتی شوید. هم چنین ممکن اسـت قرار ملاقات مهمی را از دست بدهید. بنابر این مراقب باشید و از این پیشامد جلوگیري کنید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش با دستان خودتان

اگر در خواب ببینید کـه میتوانید آتشی رابا دستان خودتان راه بیندازید، تعبیر آن اسـت کـه خشمی درون شـما وجوددارد و شـما تلاش می کنید تا آنرا سرکوب کنید. هم چنین ابراز کردن خودتان برای شـما کاری بسیار مشکل و سخت اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن آتشی نامرئی

دیدن آتشی نامرئی در خواب نمادی از پالایش و تصفیه درونی خودتان اسـت. این خواب بشما هشدار می‌دهد کـه اکنون زمان پرداختن بـه شروعی جدید و پشت سر گذاشتن گذشته فرا رسیده اسـت.

 

تعبیر خواب آب و آتش

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن آب و آتش درکنار هم در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود گرفتار مساله اي بزرگ و اساسی هستید. درواقع چالشی عاطفی درون خودتان وجوددارد و شـما در هردو جهت کشیده میشوید.

 

تعبیر خواب آتش بازی

دیدن آتش بازی در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بـه زودی احساسات سرکوب شده خودرا بیرون می ریزید و استعداد و خلاقیت خود رابه دیگران نشان میدهید.

 

دیدن آتش در خواب و تعبیر احساسات انسان

بـه یاد آوردن احساسی کـه با دیدن آتش در خواب تجربه کرده ایم بسیار مهم اسـت. تعبیر خواب آتش با توجه بـه احساسات شخصی تعبیری متفاوت خواهد بود.

 

احساس خوشایند

اگر در خواب ببینید کـه آتشی قلب شـما را تسخیر کرده اسـت و شـما احساسی خوشایند یا احساس هیجان را تجربه می کنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما از زندگی عاشقانه خود بسیار راضی هستید. درواقع شـما احساساتی بسیار قوی نسبت بـه شریک عاطفی خود دارید و هیچ چیزی وجود ندارد کـه خواستار تغییر آن باشید.

 

احساس امنیت

اگر در خواب آتشی ببینید و احساس امنیت را تجربه کنید، این خواب نشانه اي خوشایند اسـت و تعبیر آن اسـت کـه شـما نیز در زندگی واقعی خود احساس امنیت را تجربه می کنید.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

شـما دوستان بسیار زیادی دارید کـه در هر لحظه اي در معرض شـما هستند. بـه علاوه، شریک عاطفی شـما فردی بسیار قابل اعتماد اسـت و بهمین دلیل شـما نیز در زندگی عاشقانه خود احساس امنیت و حمایت را تجربه می کنید.

 

احساس درد

درد یکی از رایجترین احساساتی اسـت کـه در خواب آتش تجربه می شود. اگر در خواب ببینید کـه با آتش می سوزید و احساس درد را تجربه می کنید، تعبیر آن اسـت کـه در حال حاضر کاملا احساس بدی دارید. زندگی واقعی شـما لبریز از مشکلات، ناامیدی، خشم و رنج اسـت. بعلاوه، این خواب بـه این معناست کـه کسی در زندگی واقعی تان بشما حسادت می کند.

 

احساس ترس

تجربه احساس ترس بـه هنگام دیدن آتش در خواب نیز تجربه اي متداول اسـت. این خواب بـه این معناست کـه شـما از شغل خود ناراضی هستید. احتمالا کسی در محیط کار بشما حسادت می کند و مشکلات زیادی با همکاران خود دارید. هم چنین این خواب می‌تواند بـه این معنا باشد کـه شـما در معرض خطری قرار خواهید گرفت.

 

احساس دوست داشتن آتش

اگر در خواب ببینید کـه آتش را دوست دارید، تعبیر آن اسـت کـه چالش هاي زندگی واقعی برای شـما خوشایند و دوست داشتنی هستند. هم چنین این خواب بـه این معناست کـه شـما می‌خواهید ویژگی هاي مردانه تری داشته باشید یا همسری پیدا کنید کـه رفتاری مردانه تر داشته باشد.

 

احساس خنثی

اگر خواب آتش ببینید و هیچ احساسی نسبت بـه آن نداشته باشید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود هیچ انگیزه اي ندارید. هیچ چیزی در زندگی واقعی شـما وجود ندارد کـه شـما رابه حرکت مجبور کند و شـما رابه فردی مفید و سازنده تبدیل کند.

 

سایر جزئیات خواب آتش : خانه

خانه رایجترین چیزی اسـت کـه ممکن اسـت در خواب آتش دیده شود. اگر در خواب خانه خودرا در آتش ببینید، تعبیر آن اسـت کـه در دوران پیش روی تغییرات بسیار زیادی درخانواده شـما رخ می‌دهد. علاوه بر این، دیدن خانه اي کـه در آتش در خواب می سوزد، نشان دهنده آن اسـت کـه:

 

برخی تغییرات برای شـما موثر و سازنده خواهد بود. اما اگر مکررا خانه خودرا در خواب درون آتش ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شاید شـما هنوز برای تغییرات آمادگی لازم را ندارید.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

درواقع شاید در برابر تغییرات می جنگید. بـه هرحال، اگر در خواب ببینید کـه آتش خانه شـما را کاملا ویران کرده اسـت، این خواب نشانه اي بسیار شوم و نامبارک اسـت. این خواب نمادی از ناراحتی هایي اسـت کـه بـه زودی در انتظار شـما خواهند بود.

 

افراد

اگر در خواب ببینید کـه فرد دیگری در آتش می سوزد، بـه این معناست کـه شـما داری احساساتی بسیار قوی نسبت بـه این فرد هستید. این احساسات میتوانند با توجه بـه احساسی کـه در خواب تجربه می کنیم احساساتی خوشایند یا ناخوشایند باشند.