پارس ناز پورتال

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آتش | تعبیر خواب آتش سوزی

 

در این مطلب تعبیر خواب آتش را بررسی می کنیم. آتش در خواب نشان دهنده اوج احساسات یا تغییرات ما می باشد. خشم، تحقیر شدن، عوامل محرک در زندگی یا سعی در سرکوب احساسی را داشتن می تواند منجر به دین این خواب شود، به عبارت دیگر: پتانسیل احساسی ما در خواب به صورت آتش دیده می شود. آتش در دنیای بیداری نمادی از یک قدرت ویرانگر است.

 

اگر بتوانیم آتش را کنترل کنیم برای ما سودمند است ولی اگر توان مقابله با آن را نداشته باشیم خسارات جبران ناپذیری را به ما وارد می کند. هم چنین تحولات بزرگ و تغییرات اجباری می توانند به شکل آتش در خواب دیده شوند، اما عمده دلیل دیدن خواب آتش مربوط به خشم و عقده های درونی ما است. آتش در خواب نحس نیست بلکه هشدار دهنده است و از ما می خواهد تا کنترل رفتارها و عواطف مان را از دست ندهیم.

 

تعبیر خواب آتش

اگر در خواب آتشی سوزان ببینید که به شما آسیب می رساند یعنی: شما زودجوش و تند خو هستید، خلق و خوی شما غیر قابل کنترل شده است. قبل از آن که به خودتان یا شخص دیگری آسیب برسانید سعی کنید رفتارهای خود را کنترل کنید.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب آتش بزرگی ببینید اما اثری روی شما نداشته باشد یعنی: شما به بلوغ فکری کاملی رسیده اید و می توانید از این پس شخص موفقی در زندگی تان باشید. اگر خواب ببینید که افرادی می خواهند شما را بسوزانند یعنی: مراقب اطرافیان خود باشید، ممکن است کسانی سعی در آزار و اذیت شما داشته باشند یا اینکه پشت سر شما بد گویی کنند.

 

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید خانه شما آتش و شما در خانه هستید یعنی: امکان دارد درگیر یک دعوای خانوادگی شوید. اگر شما از دور نظاره گر آتش سوزی خانه تان باشید یعنی: شما نیاز به تحولاتی درونی دارید و باید بیشتر به فکر اعضای خانواده خود باشید. اگر در خواب خانه شما آتش گرفته بود و سعی در خاموش کردن آن داشتید، این خواب شور و عشق شما نسبت به خانوادتان را نشان می دهد.

 

تعبیر خواب محاصره شدن در شعله های آتش

اگر در خواب توسط شعله های آتش محاصره شده بودید یعنی: شما مرزهایی در زندگی تان دارید که قادر نیستید از آنها عبور کنید، این خط قرمزها باعث پسرفت شما می شوند. اگر در خواب به همراه شخص دیگری در آتش محصور شده بودید یعنی: شما در قید اطرافیان تان هستید و بدون حمایت آنها احساس ضعف می کنید، شما باید کمی خود محور باشید.

 

تعبیر خواب روشن کردن آتش

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب آتش افروزی می کنید یعنی: شما سعی در سرکوب احساسات تان دارید، این احساس می تواند خشم، عشق و یا محبت باشد. هم چنین اگر در بیداری قادر به نشان دادن احساسات واقعی و علایق خود نیستید ممکن است خواب ببینید با دستان خود آتش روشن می کنید یا اینکه سعی در به آتش کشیدن جایی را دارید.

 

تعبیر خواب خاموش کردن آتش

اگر در خواب خود آتشی را خاموش می کنید یعنی: شما موانع سخت زندگی و رفتارهای کودکانه و خشم خود را کنار می گذارید و دوره ای جدید را شروع می کنید. هر چه آتشی که خاموش کرده اید بزرگ تر باشد شما پیشرفت بیشتری در زندگی تان خواهید داشت.

 

تعبیر خواب آتش نشانی

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ماشین آتش نشانی را دیدید یا اینکه افرادی را مشاهده کردید که سعی در خاموش کردن آتشی را دارند یعنی: شما آدم دخالت گری هستید. شما عقاید و تفکرات خود را به دیگران تحمیل می کنید و از آن سو دوست دارید به نیازهای دیگران توجه کنید. همچنین اگر برای موضوعاتی که خارج از کنترل شماست و ارتباطی هم به شما ندارد نگران باشید ممکن است این خواب را ببینید.

 

تعبیر خواب فوران آتشفشان

اگر در خواب شاهد فوران یک کوه آتشفشان بودید یعنی: شما قادر به کنترل زندگی، تفکرات و احساسات خود نیستید. شما در مرز انفجار رفتارهای تان قرار دارید. کمی آرام باشید و سعی کنید مسائل زندگی تان را با صبر و تلاش حل کنید.

 

تعبیر خواب ترس از آتش و آتش سوزی

اگر در خواب از آتش می ترسید و یا اینکه نزدیک آتشی بودید و احساس سوزش می کردید یعنی: در اطراف شما افراد حسودی هستند که از وجودشان احساس ترس دارید یا اینکه با همکاران یا هم دوره ای های خود رابطه خوبی ندارید و احتمال می دهید از طرف آنها ضربه ببینید.

 

تعبیر خواب آتش امام جعفر صادق

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببیند که از دهان وی آتش خارج می گردد، دلیل که سخن دروغ گوید یا به کسی تهمت زند. اگر ببیند آتش بزرگی برپا شده، دلیل که جنگی در راه باشد. اگر ببیند خود در آتش می سوزد، دلیل که رنجی به او برسد. اگر در بازار آتشی ببیند، دلیل که اهل بازار بی انصاف باشند و در فروش دروغ گویند.

 

تعبیر خواب آتش ابراهیم کرمانی

اگر در خواب به مردمان آتش انداخت یعنی در بین مردم دشمنی کند و دشمنی افکند. اگر در خواب چیزی سوخته یا نیم سوخته ببیند یعنی از طرف زنان کسی با او خصومت کند. اگر در خواب آتشی دید اما از آن آسیب و گزندی نیدید یعنی منفعت یابد و توانگر شود.

 

تعبیر خواب آتش حضرت یوسف

آتس در خواب فنته است و سوختن در آتش نوعی مصیب می باشد.

 

تعبیر خواب آتش دانیال نبی

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش و آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر آتشی در خواب اندام وی را بسوزاند دلیل کند که به همان قدر به او ضرر و زیان رسد. اگر بیند که از آتش فرا گرفت، دلیل کند که مال حرام بدست آورد. اگر کسی در خواب وی را در آتش انداخت و او آسیب دید دلیل کند که از طرف فرد نام آشنا و قدرت مندی به او ضرری رسد، اگر در آن آتش نسوخت دلیل کند که از رقیبان خود پیشی گیرد.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز