پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟ 

در این بخش تعبیر خوب آرایش کردن را مرور می کنیم. بارها شده که در خواب خود را در حال آرایش کردن می بینیم یا اینکه در یک آرایشگاه هستیم. تعبیر خواب آرایش کردن از دید خواب شناسان اعتماد به نفس و همچنین تلاش برای بیشتر دیده شدن در دنیای بیداری است، این خواب همچنین به فریب و ریاکاری هم تعبیر شده است. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط به خواب آرایش کردن و آرایشگاه را مرور می کنیم.

 

تعبیر خواب آرایش کردن چیست؟

از دید خواب شناسانی که دیدگاه نو دارند، آرایش کردن و خودآرایی در خواب به معنای خودپرستی و احساس بیشتر دیده شدن است، این خواب همچنین بیانگر تلاش برای پوشاندن برخی جنبه های درونی است. شما در مقابل دیگران چهره ای غیر از خود واقعی تان را نشان می دهید.

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب آرایش غلیظی روی صورت تان داشتید به این معناست که زیبایی شما اولین اولویت زندگی تان است. اگر در خواب در حال آرایش کردن صورت خود بودید و تصویری زیبا از خودتان در آیینه دیدید یعنی شما در حال ارتقای اعتماد به نفس و خودباوری خودتان هستید.

 

اگر در خواب مشغول آرایش کردن کسی بودید یعنی شما فردی حق به جانب هستید و دوست دارید نظرات، سلایق و عقایدتان را به دیگران تحمیل کنید. اگر خواب دیدید که در یک آرایشگاه هستید این خواب بیانگر تغییر نگرش شما نسبت به زندگی تان است، تفکرات شما در حال تغییر هستند.

 


 

تعبیر خواب آرایش مردانه

اگر شما مرد هستید و در خواب خود را در حال آرایش کردن صورت تان دیدید یعنی شما از خود و ظاهرتان فراری هستید، شما در فکر و خیالات تان خود را شخص دیگری تصور می کنید. شما دوست دارید شبیه دیگران باشید نه کسی که واقعا هستید.

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

این خواب به شما می گوید: چیزی که هستید را قبول کنید، قرار نیست همه آدم ها مثل هم باشند یا اینکه کامل و بی نقص باشند. در خودتان به دنبال جنبه های مثبت و قوی باشید و خودتان را با ویژگی های تان نشان دهید نه ظاهری که دارید.

 


 

تعبیر خواب آرایش چشم

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: آرایش چشن در خواب به ظاهر خوب است اما در باطن نه. سرمه کشیدن یا هر نوع آرایش چشم در خواب برای زنان خوب است اما برای مردان نشان از رسوایی و بد نامی دارد. آرایش چشم در خواب تلاش برای بینش بهتر در زندگی است.

 

ابن سیرین می گوید:

آرایش چشم در خواب نشان مال و منفعت است، اما اگر قصد از آرایش در خواب زیبایی و زینت باشد دلیل بر آن باشد که او خود را بیاراید و برای محبوب شدن و تعریف شنیدن چهره ای جز خود واقعی را نشان دهد.

 


 

تعبیر خواب آرایش کردن صورت

آنلی بیتون می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که با هر وسیله ای در حال آرایش کردن صورت خودش است یعنی او برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد.

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب لوازم آرایش را در جیب خود داشته باشید یعنی در هنگام انجام کاری غافلگیر می شوید. اگر در خواب صورت خود را آرایش کردید اما تاثیری روی چهره تان نداشت، یعنی دیگران شما را باور ندارند (روی شما حساب باز نمی کنند) و این مساله شما را آزار می دهد و اعتماد به نفس تان را از بین می برد.

 


 

تعبیر خواب رژ لب زدن

لوک اویتنهاو می گوید: رژ لب زدن در خواب به معنای دروغ گفتن است، آرایش لب در خواب به معنای به زبان آوردن حرف هایی برخلاف حقیقت است.

 


 

تعبیر خواب آرایشگاه زنانه

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خود را در آرایشگاه دیدید یعنی اندکی به مال شما افزوده خواهد شد یا اینکه با دقت و تلاش به اهداف پیش روی خود می رسید.

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر زنی در خواب ببیند که موهای خود را آرایش می کند به این معناست که دیگران قصد دارند آبروی او را هدف بگیرند، مو در خواب نماد هویت فردی است. اما اگر در خواب ببیند که موهای خود را به مدل های گوناگون تغییر می دهد یعنی به هر طریقی قصد در جلب توجه دیگران دارد.

 


 

تعبیر خواب آرایشگر

در کتاب سرزمین رویاها آمده

آرایشگاه = موفقیت و شهرت

با دوستتان به آرایشگاه می روید = دیگران به شما حسودی می کنند

به موهایتان مدل می دهید = به سفر می روید

کسی را به آرایشگاه می برید = خبرهای خوب می شنوید

موهایتان را سیاه می کنید = به رازی پی می برید

رنگ موهایتان را پاک می کنید = به اموال تان اضافه می شود

 


 

تعبیر خواب لوازم آرایشی

تعبیر خواب آرایش | آرایش کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب کیف آرایشی خریدید یعنی با شخص خوبی آشنا می شوید. اگر در خواب رژ لب به همراه دارید و رژ لب می خرید یعنی باید مواظب حرف های تان و همچنین طرز حرف زدن تان باشید. اگر در خواب کیف لوازم آرایش تان را به همراه داشتید و از وسایل آن استفاده می کردید یعنی دوستان جدید پیدا می کنید که می توانند شخصیت شما را تغییر دهند و موجب شادی شما شوند.

 

اختصاصی از بخش خواندنی های سایت پارس ناز