پارس ناز پورتال

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب اعضای بدن 

در این بخش تعبیر خواب اعضای بدن را بررسی می کنیم. از نظر خواب شناسان تعبیر خواب اعضای بدن قضاوت ها و دیدگاه ما نسبت به خودمان است. علم روانشناسی هم درمورد دیدن این خواب می گوید: افکار ما درمورد ظاهر، زندگی و درون مان باعث می شود در خواب خود را به صورت عریان ببینیم یا یکی از اعضای بدن خود را مشاهده کنیم. در ادامه بیشتر صحبت می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب اعضای بدن چیست؟

اعضای بدن، توصیف کننده ما هستند. تصویری که ما از خود در ذهن داریم در خواب به صورت عضوی از بدن دیده می شود. هم چنین احساسات ما درمورد شخصیتی که داریم موجب دیدن این خواب می شود. دیدن بدن عریان نشان از برون گرایی و بی پرده بودن ما دارد اما اگر خواب ببینیم که در خیابان یا میان جمعی از انسان ها عریان هستیم، این خواب به معنای ترس ما از لو رفتن برخی رازها می باشد.

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب جلوی آیینه ایستاده باشیم و بدن خود را عریان و خیره ببینیم باید درمورد قضاوت هایی که درمورد خودمان داریم تجدید نظر کنیم زیرا که ممکن است برخی از آنها اشتباه باشند. باید خود را همانگونه که هستیم قبول کرده و از دست از فریب دادن خودمان خود برداریم. اگر در خواب صورت خود را در آیینه مشاهده کنیم یعنی، باید بیشتر به فکر خودمان باشیم.

 

تعبیر خواب اهدا اعضای بدن

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که اعضای بدن خود را اهدا می کنید به این معناست که: شما چیزی از خود به دیگران می بخشید، اگر این عضو قلب شما باشد یا خون اهدا کنید یعنی ممکن است عاشق شوید، اگر این عضو کلیه شما باشد ممکن است به کسی تسکین روحی دهید یا کمکی به درمان او کنید. اگر اعضای بدن مثل دست و پای خود را اهدا کنید یعنی شرایطی پیش می آید که به یاری اطرافیان می شتابید.

 

تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که یکی از اعضای بدن شما قطع شده، به این معناست که: امکان دارد یکی از اعضای خانواده یا دوستان شما به مسافرت بروند یا اینکه به کشور یا شهر دیگری مهاجرت کنند. اگر در خواب خودتان اعضای بدن تان را قطع کنید یعنی این شما هستید که مدتی از خانواده خود دور می افتید.

 

تعبیر خواب اندام قوی

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب اندام خود را قوی و بزرگ مشاهده کنید یعنی: شما در سلامتی کامل هستید و پتانسیل زیادی برای پیشرفت در زندگی تان دارید. لیلا برایت در مورد این خوای می گوید: بدن قوی یعنی خوشبختی اما بدن زخمی یعنی شنیدن زخم زبان و ضرر مالی.

 

تعبیر خواب استخوان های بدن

استخوان ها تشکیل دهنده اسکلت و درونی ترین قسمت بدن ما هستند. اگر در خواب استخوان های خود را مشاهده کردید یعنی: شما به رازهایی درمورد خود و خانوادتان پی می برید که تاکنون از آنها بی اطلاع بوده اید.

 

تعبیر خواب دست ها

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

دست ها در خواب نشان دهنده ارتباطات ما هستند، دست چپ بیانگر ارتباطات عاطفی و دست راست بیانگر قدرت تاثیر گذاری ما بر اطرافیان می باشد. اگر در خواب دست های خود را زخمی ببینید ممکن است کسی به هویت شما حمله کند، اگر در خواب با دست های خود چیزی را بلند می کنید یعنی: به دیگران کمک می کنید.

 

تعبیر خواب پاها

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن پاها در خواب نشان دهنده حرکت در زندگی است، این که راه بروید یا بدوید و به پاهای خود نگاه کنید یعنی: شما در حال پیشرفت هستید، اگر پاهای خود را بسته ببینید یعنی: خود را در زندگی محدود کرده اید و از پیشرفت هراس دارید. اگر در خواب کسی پاهای شما را ببوسد یعنی: شما دوست دارید برای ادامه زندگی از دیگران الگو بگیرید و به توانایی های خود اعتماد ندارید.

 

تعبیر خواب انگشتان دست

تعبیر خواب اعضای بدن | دیدن اعضای بدن در خواب چه تعابیری دارد؟

انگشت ها در خواب نشان دهنده توانایی ها و استعدادهای ما هستند. اگر انگشتان خود را زخمی یا قطع شده ببینید یعنی: شما هنوز به توانایی های خود باور ندارید یا اینکه به درستی از آن استفاده نمی کنید. اگر در خواب با انگشت خود کسی را نشان می دهید یعنی نباید درمورد دیگران قضاوت کنید، اگر در خواب انگشت و حلقه ازدواج تان را دیده اید یعنی باید به تعهداتی که در زندگی دارید به درستی عمل کنید.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی سایت پارس ناز