پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب اژدها و بچه اژدها 

در این بخش تعبیر اژدها را بررسی می کنیم. از دیدگاه معبران اسلامی تعبیر خواب اژدها دشمن قوی و خطرناک می باشد، این خواب همچنین به خشم ضرر زننده هم تعبیر شده، اما از دیدگاه معبران غربی و شرقی خواب اژدها نماد قدرت و همچنین زیاده خواهی انسان می باشد، در ادامه این مطلب با تمامی تعابیر و نشانه شناسی های مربوط به دیدن خواب اژدها آشنا می شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب اژدها چیست؟

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

نشانه شناسی: خواب اژدها بیانگر آتشی مزاج بودن و همچنین خواسته های قوی ما می باشد. اگر در خواب اژدهایی بزرگ را ببینید یعنی درون شما تحت امر شور و اشتیاق شما می باشد، شما علاقه را به منطق ترجیح می دهید و نیاز دارید که قدرت خود کنترلی را در خود افزایش دهید. اگر در خواب خودتان را به شکل یک اژدها ببینید یعنی از قدرت و خشم تان استفاده می کنید تا به اهداف تان برسید.

 


 

وب سایت فرهنگ و تعبیر رویا (alo dreams)

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن خواب اژدها می تواند نمادی از: ترس ها، خشم ها و حتی قدرت شما باشد، ترس های بزرگ در زندگی می توانند به شکل اژدها یا ماری بزرگ در خواب دیده شوند. موانع زندگی و خشم های فروخورده شما هم می توانند در خواب به شکل موجودی ترسناک و قوی مثل اژدها خود را نمایان کنند. همچنین فرصت های زندگی هم در خواب به این شکل دیده می شوند اما با رنگ هایی خاص و ارزشمند مثل: یک اژدهای طلایی.

 

تعبیر خواب اژدهای بالدار و بزرگ

اگر شما تحت حمایت افراد قدرتمندی هستید، ممکن است در خواب اژدهایی بزرگ و بالدار را ببینید. هیچ کس نمی تواند حریف اژدهای خواب شما شود اما او می تواند شما را نابود کند. این خواب به شما هشدار می دهد که نسبت به اطرافیان قدرتمندی که دارید محتاط باشید و هیچ گاه تبدیل به دشمن شان نشوید.

 

تعبیر خواب دوست شدن با اژدها

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

در گذشته افسانه هایی در مورد مارهای بزرگ و اژدها وجود داشت که از گنج های مخفی محافظت می کنند. اگر کسی قدرت رام کردن آنها را داشت می توانست به گنج ها دسترسی پیدا کند. اگر در خواب با یک اژدها دوست شده بودید یا صاحب آن بودید، این خواب نوید فرصت های عالی در زندگی را می دهد. 

 

تعبیر خواب خورده شدن توسط اژدها

اگر در خواب اژدهایی ترسناک و سیاه ببینید که شما را می سوزاند یا تبدیل به غذای او می شوید، این خواب بیانگر خشم و تندخویی شماست. زبات تند شما اطرافیان تان را آزار می دهد و این مسئله در طولانی مدت می تواند شما را منزوی کند.

 


 

معبران شرقی می گویند:

دیدن خواب اژدها نماد خوش شانسی است، در فرهنگ شرق اژدها موجودی روحانی تلقی می شود که دیدنش خوشبختی به همراه می اورد.

 


 

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

دیدن اژدها در خواب: ثروت و پول

دیدن چند اژدها در خواب: شکست عشقی و کاری

یک دختر خواب اژدها ببیند: یک شادی بزرگ

 


 

آنلی بیتون می گوید:

باید بر قدرت شهوانی خود کنترل پیدا کنید، ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرید.

 


 

محمد ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

اژدها در خواب نماد دشمن قوی می باشد. اگر با اژدها نبرد کرد دلیل که رو به روی دشمنان خود بایستد. اگر در خواب صاحب اژدهایی شده بود دلیل که با افراد بزرگ معاشرت کند و منفعت یابد.

 


 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب توسط اژدها خورده شد دلیل که از دشمنان خود بیمناک باشد، اگر اژدهایی در خواب مطیع او بود دلیل که بر دشمنان خود تسلط پیدا کند.

 


 

لیلا برایت می گوید:

تعبیر خواب اژدها | دیدن اژدها در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب موجوی افسانه ای مثل اژدها را  دیدید یعنی با افراد بلند مرتبه ای همنشین می شوید. اگر در خواب اژدهایی ترسناک را ببینید دچار ضرر و زیان می شوید. اگر در خواب اژدهایی را می کشید یعنی از مشکلات رهایی پیدا می کنید.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب سایت پارس ناز