پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب باران 

در این بخش تعبیر خواب باران را مرور می کنیم. از نظر اکثر معبران تعبیر خواب باران نزول نعمت های خداوند و همچنین آرامش در زندگی است، البته اگر در خواب باران طوفانی ببینیم این خواب بیانگر خشم درونی و رفتارهای غیر قابل کنترل می باشد. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط به خواب باران و بارش باران از دید معبران و همچنین روانشناسان را بررسی خواهیم کرد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب باران چیست؟

از دید روانشاسان بزرگی مثل کارل گوستاو یونگ، خواب باران معانی زیادی دارد، این خواب می تواند نمادی از بخشش، ناراحتی یا خاطرات گذشته باشد. همچنین این خواب نمادی از باروری است، همانگونه که با بارش باران زمین بارور می شود. اگر در خواب زیر باران قدم بزنید، یعنی شما در حال شسته شدن و تغییر شخصیتی هستید. شما در حال طی کردن مراحل بلوغ فکری هستید.

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن باراش باران از پشت شیشه نمادی از عشق و شانس می باشد. شنیدن صدای باران در خواب نمادی از بینش و ایده های معنوی است که در ذهن شما کاشته می شوند. اگر در خواب شاهد بارش باران بودید و به دنبال پناهگاه بودید یا اینکه چتری در دست داشتید یعنی، می خواهید از احساسات تان فرار کنید. این احساس می تواند عشق، شکست، ناراحتی یا خاطرات تلخ گذشته باشد.

 


 

تعبیر خواب باران امام جعفر صادق 

خواب باران 5 وجه اصلی دارد:

امان يافتن

فرياد خواستن

قحطی

رحمت

بركت

 


 

لوک اویتنهاو می گوید:

باران و آفتاب = تحولاتی خوشایند

باران = سود

باران شدید = بهبودي در اوضاع

 


 

حضرت دانیال نبی می گوید:

تعبیر خواب باران رحمت و برکت خداوند بر بندگانش است. دیدن خواب باران به وقتش خوب است، وقتی مردمان باران بخواهند و خواب باران ببیند بهتر باشد.

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: 

بارش باران در خواب نیک است اما به این شرط که باران همه جا ببارد نه فقط در یک محدوده خاض مثل حیاط خانه، اگر ببینید که باران همه جا و به طور یکسان می بارد تعبیرش خوب است. دیدن خواب باران تند و همراه با طوفان در خواب خوب نیست، این خواب نوید اتفاقات غیر منتظره ای را می دهد که موجب ناراحتی می شوند.

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب بارانی که با گل همراه است و رنگ خاکی دارد به معنی ظهور بیماری است. اگر در خواب آب باران بنوشید یا ببینید که باران صورت شما را می شوید یا اینکه با آب باران وضو می گیرید این خواب نیکوست و خبر از سعادت شما در دنیا و رهایی از نگرانی می دهد. 

 


 

تعبیر خواب باران ابن سیرین

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببیند که باران بر سر و روی او می بارد دلیل که او به سفر رود و سودی عایدش شود. اگر در خواب باران طوفانی دید دلیل باشد که مرگ ناگهانی زیاد شود. اگر صدای باران را شنید دلیل که عزت او بیشتر شود. اگر ببیند که بر درگاه خانه اش باران بارید به اندازه آب باران بدو نعمت و برکت رسد. اگر دید که با آب باران وضو می گرفت دلیل که از بیم و ترس در امان باشد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب باران می بارید و شما در خیابان یا مشغول قدم زدن بودید یعنی از گردش و تفریح لذت می برید. اگر در خواب ابرهایی سیاه دیدید یعنی احساس ناامیدی می کنید. اگر در خواب باران می بارید و به دنبال سرپناه بودید یعنی نقشه ها و ایده های تان عملی خواهند شد. اگر از پنجره اتاق تان باران را تماشا می کردید یعنی صاحب ثروت می شوید.

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

شنیدن صدای باران به معنی شادی و لذت است. اگر در خواب ببینید که از سقف خانه آب باران چکه می کند یعنی لذتی نامشروع را تجربه خواهید کرد. اگر در خواب ببینید که باران بر سر دیگران می بارد یعنی اطرافیان تان نسبت شما سلب اعتماد می کنند. باران همراه با طوفان یا جاری شدن سیل بر اثر بارش باران به معنی حوادث غافلگیر کننده و غم انگیز است.

 


 

تعبیر خواب عبادت کردن زیر باران

تعبیر خواب باران | بارش باران در خواب چه تعابیری دارد؟

بارش باران در خواب می تواند نمادی از بخشش الهی باشد، اگر در خواب مشغول عبادت خدا بودید و باران در حال باریدن بود یعنی مورد لطف الهی قرار خواهید گرفت و اگر شما زیر باران در حال نماز خواندن یا درد دل با خدا بودید یعنی گناهان شما بخشیده می شوند و باید نسبت به جبران اشتباهاتی که در زندگی مرتکب شدید اقدام کنید.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز