پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن 

در اینبخش تعبیر خواب بغل کردن ودر آغوش گرفتن را مرور می‌کنیم. دیدن بغل کردن و آغوش در خواب از دید معبران مسلمان غم و اندوه و از دید باقی معبران جهان بـه نیکبختی در روابط عاطفی تعبیر شده اسـت. معبران ایرانی نیز خواب بغل کردن را خوابی نیک می‌دانند، تعبیر خواب در آغوش گرفتن برای زن و مرد تفاوت هایي دارد کـه در ادامه آنها رابه شـما توضیح می‌دهیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق «ع» آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم کـه مرا بهراس انداخته ودر خواب دیدم دامادم کـه مرده مرا در آغوش گرفته و میترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: اي موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.

 

تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالباً خوب اسـت.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید کسی را بغل می کنید، بـه این معنا اسـت کـه در عشقتان دچار شکست می شوید.

 

تعبیر خواب در آغوش کشیدن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی میگوید: اگر آشنایی کـه محرم شـما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی اسـت و صفا و نعمت در محیط خانوادگی.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر نا آشنا و بیگانه اي را در آغوش گرفتید کـه از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد. اگر یکی از آشنایان راکه با شـما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شـما و یک نفر برخوردی بـه وجود می آید کـه نامطلوب نیست و میتواند خیر داشته باشد.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی در خواب ببینید کـه شوهر خودرا در آغوش گرفته، بیانگر آن اسـت کـه دست بـه کارهای خطرناک می زند.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

فامیل‌هاي نزدیکتان را در آغوش می کشید: مراقب خیانتکاران باشید. اگر زن یا نامزد شـما، شخص دیگری را درآغوش میکشد: تنهایی و گرفتاری. یا اگر شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می کشد: عمر شـما طولانی خواهد بود.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید همسر خودرا با بی تفاوتی در آغوش می گیرند، نشانه آن اسـت کـه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ میدهد. در آغوش گرفتن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی اسـت.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر عشاق خواب ببینند معشوق خودرا در آغوش می گیرند، نشانه آن اسـت کـه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ میدهد.

 

تعبیر خواب در آغوش گرفتن کودک

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کـه کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود کـه خواستار محبت فرزند بود.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

بچه‌هایتان را درآغوش میکشید: شادی بزرگ در پیش اسـت.

 

مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند کـه کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند.

 

تعبیر خواب بغل کردن فرد نا آشنا

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید کـه نمی‌شناختید مسافری بـه خانه شـما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غریب کـه بشما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید بـه سفر میروید.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی ازپشت شـما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید کـه برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

دیگران شـما را درآغوش می کشند: پول. یک غریبه را درآغوش می کشید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد. غریبه‌ها شـما را درآغوش میکشند: وقتش رسیده کـه نقشه‌هایتان را دنبال نمایید.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب در آغوش گرفتن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف انچه در بالا گفته شد دارد. اگر خواب ببینید فرد بیگانه اي را در آغوش گرفته‌اید، علامت آن اسـت کـه میهمانان ناخوشایندی بـه خانه شـما خواهند آمد.

 

تعبیر خواب آغوش گرفتن حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کـه شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود کـه با دشمن صلح کند.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید کـه حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می کنید با شخصی کـه اختلاف دارید و احتمالاً بین شـما خصومتی وجوددارد آشتی می کنید.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

در آغوش گرفتن گربه حسودی اسـت. اگر گربه بشما تعلق داشت کسی بشما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق بـه دیگری بود شـما بـه دیگری حسد می‌ورزید. در آغوش گرفتن سگ نیاز بـه وفاداری اسـت و نشانه فقدان آن.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب بغل کردن و در آغوش گرفتن

خواب دیدن این کـه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شـما کسی یا چیزی را نزدیک بـه قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این اسـت کـه ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه نیاز دارید مهربان تر باشید.

 

خالد اصفهانی

طور کلی هم آغوشی با مرده یا خوابیدن در کنارش بشرطی کـه آشنا باشد و بـه او دلداری بدهی یا کمکش کنی نیازش را برآورده سازی و کار خیری برایش انجام دهی دارای معانی بسیار نیک و مثبتی اسـت و میتواند سبب کم شدن شر و یا بدی ها از تـو و خانواده ات باشد.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

هم آغوشی با مرده میتواند سبب ایمن شدن جان تـو و فرزندانت در مقابل خطرات و یا حوادث باشد حتی میتواند باعث زیاد شدن مالت و یا رزقت بـه‌صورت یک باره باشد. اگر مردی جوان خواب ببیند مرده اي از اقوام دوستان یا آشنایان خودرا در بغل میگرد نشانه ي آن باشد کـه از سمت زنی غریبه برای او پیغامی آورده می‌شود کـه شاید روحیه وحالش را خراب کند.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

بـه طور کلی دیدن این رویا برای مردان و پسران بد اسـت. اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده اي رابه آغوش میکشد این نشانه ي عاقبت بخیر شدن دختر اسـت ممکن اسـت برای دختر یک یا چند خواستگار با شرایط خوب پیدا شود یا ممکن اسـت در دانشگاهی خوب و یا در رشته اي کـه علاقمند اسـت موفق شود.

 

تعبیر خواب در آغوش گرفته شدن

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

یونگ می گوید: خواب دید این کـه کسی شـما را بغل می کند بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید کمی رها کنید« آن قدر گارد نگیرید » و اجازه دهید کـه از نظر احساسی شفا یابید «خوب شوید».

 

تعبیر خواب دیدن بغل کردن در خواب

بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی اسـت کـه بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کـه از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل کند کـه مال حرام یابد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند کـه از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند کـه دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل اسـت بر یافتن مراد و قهر دشمن.

 

بعضی از معبران گفته‌اند:

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

دلیل اسـت بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر کـه بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل کـه نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند کـه از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل کـه مال بـه وی رسد، اما بـه دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل کـه بـه قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.

 

تعبیر خواب بغل کردن همسر و معشوق در خواب

اگر خواب دیده باشی معشوقت را در آغوش گرفتی یک خبر بسیار مهم را میرساند و آن این اسـت کـه الان نیاز بـه دریافت محبت؛ مهر و مهربانی دارد و احتمال آن زیاد اسـت کـه دل‌تان کمی شکسته باشد از کسیکه وی را دوست دارید از کسیکه برایتان عزیز و ارزشمند هست.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

ممکن اسـت اینروزها کمی خسته و دل کهنه شده باشید، کسیکه این خواب را تجربه کرده اسـت، بدون شک آدمی احساسی، دل نازک، و یا زود رنج اسـت، حتی اگر این موارد را در ظاهر و یا رفتارش نشود پیدا کرد!

 

استاد طباطبایی گفته اند:

چنان چـه پسر جوان و مجردی خواب دیده باشد کـه معشوق خودرا سخت در آغوش کشیده اسـت ودر حال نوازش کردن اوست، بـه این معناست کـه این دختر اخیرا در برابر او کمی بی انصافی کرده اسـت و یا حداقل این کـه ممکن اسـت در آینده رفتارش نسبت با او دچار تغییراتی محسوس شود.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

بـه طور مثال سرد شدن رابطه، شنیدن سخنان کمی دلسرد کننده و برخوردهای زننده اي کـه در آنها بی احترامی نیز دیده می‌شود! اما شاید کاربران و مردم تصور داشته باشند دیدن این رویا بـه این علامت اسـت کـه بـه زودی روابط گرم و صمیمی تری در زمینه عشق و عاطفه در انتظار آن هاست در جاییکه چنین موردی صحت ندارد و دقیقا عکس این مطلب اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب بغل گرفتن و بوسیدن معشوق

خوشبختانه موارد منفی کـه در توضیحات بالا وجود داشت دراین مورد خنثی می‌شود ، معبران معتقد هستند کـه بغل گرفتن معشوق و هم زمان وی را بوسیدن سبب می‌شود تا شادی ، تفریحات سالم ، خاطرات و یا تجارب جدیدتر، و روزهای بهتر و آرام تر برای هردو نفر انها از راه برسد.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

در واقع می‌توان گفت این رویا تا حد زیادی می تواند امیدواری هاي زن و مرد یا دختر و پسر را افزایش دهد. اگر او بر پیشانی شـما بوسه زد و شـما را در آغوش گرفت خبر از سعادت و نیکبختی در آینده می دهد ، اگر او بر چشمان شـما بوسه زد نشان ازآن میدهد کـه با سرعت زیاد موانعی کـه احتمالا بر سر راه هردو نفر شـما وجوددارد برداشته خواهد شد و مسیری رابا هم دیگر طی خواهید کرد.

تعبیر خواب بغل کردن | دیدن بغل کردن و آغوش در خواب چه معنایی دارد؟

اگر او بر صورت و یا گونه هایتان بوسه زد بـه این تعبیر اسـت کـه مخالفت ها ، جر و بحث ها و یا اختلاف نظراتی کـه احیانا در میان خانواده هاي دو طرف وجوددارد بـه تدریج و بـه طور حتم حل می‌شوند. معبران خارجی دراین باره می‌گویند اگر کسی دیده باشد معشوقش وی را بغل میکند و بـه صورت رو در رو هستند « جلو» خبر ازآن میدهد کـه انتهای این رابطه بـه خوشی و خوشبختی ختم خواهد شد.

 

تعبیر خواب بوسیدن و بغل کردن معشوق در خواب یعنی

تمامی موارد ناراحت کننده و یا دردسرهایی کـه از قبل دراین رابطه وجود داشته از بین خواهد رفت و چنان چـه از قسمت پشت بدن باشد و بعد ازآن بوسه نیز بزند، خبر ازآن می دهد کـه بعد از طی کردن بعضی از مراحل تقریباً دشوار یا کلافه و گمراه کننده سرانجام بـه لذت زیادی دست خواهید یافت.