پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن 

دراین پست تعبیر خواب دستشويي و دستشویی رفتن را مرور میکنیم. از دید معبران دستشويي رفتن در خواب بـه جمع کردن مال دنیا تعبیر شده اسـت، اما تعابیری کـه هر خواب شناس ارائه داده متفاوت اسـت. هم چنین موقعیت خواب افراد می‌تواند در مثبت یا منفی بودن تعبیر خواب، تغییراتی ایجاد کند، بهمین منظور هم مـا در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط بـه دیدن دستشويي و دستشویی در خواب رابه اشتراک میگذاریم.

 

تعبیر خواب توالت از امام صادق «ع»

دیدن دستشويي در خواب بر پنج وجه بود:

اول: مال حرام

دوم: عیش دنیا

سوم: خزینه

چهارم: شروع در حرام

پنجم: زن خادمه و حرامخوار

 

تعبیر خواب دستشویی از ابن سیرین

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

اگر کسی درخواب بیند کـه دستشويي همی ساخت، دلیل کند کـه بـه جمع کردن مال دنیا، حریص گردد و راغب گردد و نخواهد کـه از مال خود چیزی خرج کند. اگر در خواب کسی در چاه دستشويي خود افتد دلیل کند مال خویش را هزینه کند یا اگر بیند کـه در آنجا بیفتاد یا درچاه دستشويي بیفتاد، دلیل کند کـه مال کسی بـه غضب ستاند. چنانچه بیند کـه بیفتاد و دست و پایش شکست، دلیل کند کـه بلای سخت بدو رسد.

 

تعبیر خواب شستن دستشویی

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

اگر در خواب دستشویی را تمیز میکنید، بـه این معنی اسـت کـه شروع بـه ریختن دیوار خارجی و برداشتن موانع میکنید. اگر در خواب ببینید کـه در دستشويي ادرار و مدفوع میکنید غرق در جمع کردن مال و ثروت خواهید گشت.

 

تعبیر خواب توالت رفتن از معبران غربی

در حالت کلی دیدن دستشويي در خواب نشان دهنده تمایل و رغبت شدید بـه مال اندوزی و حرص برای گرد آوری پول و ثروت اسـت و نیز نشان می‌دهد کـه سودی غیرمنتظره بشما خواهد رسید. این سود می‌تواند با پول بسیار زیادی کـه بشما می‌رسد در ارتباط باشد. اگر در خواب ببینید کـه بـه دستشويي می‌روید تا در آن جا ادرار یا مدفوع کنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما باید از احساسات خود رها شوید و با آنها خداحافظی کنید.

 

دیدن خواب کاسه توالت

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

این خواب اشاره بـه نفس و غرور آسیب دیده شخص بیننده خواب دارد. شـما اعتقاد دارید کـه میتوانید همه ی چیز رابه دست بیاورید ولی همیشه اوضاع بر وفق مراد شـما نخواهد بود. این رویا طبق معمول زمانی رخ می‌دهد کـه باید فکری بحال روابط خود با دیگران کنیم «در ارتباط با اطرافیان بـه مشکل برخورده ایم». تعبیر دیدن ردیفی از کاسه دستشويي نشان دهنده مسائل بین شـما و فردی با جنس مخالف در اطراف شماست.

 

خواب ادرار کردن در توالت

اگر در خواب خودرا ببینید کـه در دستشويي ادرار می‌کنید، این خواب نمادی از احساساتی اسـت کـه اخیرا آنها را انکار کرده و نادیده گرفته اید. بعلاوه این خواب خبر میدهد کـه شـما زندگی خودرا بـه طور کامل تحت بازرسی خود قرار می‌دهید. این وضعیت اگر چـه خوب و پسندیده اسـت اما می‌تواند مانع از لمس زیبایی نهفته در اتفاقات و ماجراهای اتفاقی و خودبخودی باشد.

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

شـما بـه خودتان اجازه نمیدهید کـه خودِ واقعی تان را ابراز کنید و بـه این ترتیب این تصور را برای دیگران بـه وجود می آورید کـه چهره واقعی خودرا پشت نقابی پنهان کرده‌اید. شـما تلاش می‌کنید تا تمامی قلمروهای خودرا در هر جنبه اي از زندگی تان مشخص کنید. با این وجود، بزودی با مشکلاتی در زندگی شخصی خود روبه‌رو میشوید.

 

تعبیر خواب توالت لبریز از ادرار

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

دیدن توالتی کـه در آن ادرار بالا زده اسـت در خواب تعبیر آن اسـت کـه شـما در شرایطی قرار دارید کـه باید بدلیل نیازهای شخصی خودتان روی پای خودتان بایستید. دیدن توالتی مملو از ادرار در خواب بـه این معناست کـه شـما باید با تمامی مشکلات و سختیهای زندگی واقعی خود خداحافظی کنید و بـه انها اجازه دهید از زندگی شـما خارج شوند. بعلاوه این خواب نشان دهنده احساسات سرکوب شده شـما اسـت.

 

دیدن خواب توالت شکسته و خراب

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

تعداد زیادی از متخصصان خواب و رویا بر این باور هستند کـه دیدن کاسه دستشويي شکسته و خراب نشان دهنده این اسـت کـه فرد خواب بیننده یک نگرانی بزرگ در ناخودآگاه خود دارد و همین امر باعث می شود کـه در بلا و سختی بیفتد و گزندی از جامعه و اطرافیان یا مادی یا معنوی بـه او برسد.

 

تعبیر خواب دستشویی کثیف

عده اي از معبران و کارشناسان خواب شناسی معتقدند کـه دیدن دستشويي کثیف نشان از نگرانی هاي فرد خواب بیننده دارد. مثلاً این کـه در اطرافش پول و مال هایي وجوددارد کـه منبع درست و سالم و مشخصی ندارد و هر لحظه ممکن از آسیب و گزندی بـه واسطه آن کارها بـه وی وارد سود. عده اي هم معتقدند کـه این خواب نشان از پول و گرایش بـه پوچ گرایی شدید دارد.

 

خواب شستن مدفوع در توالت

تعبیر خواب توالت و دستشویی رفتن چیست؟

این خواب میتواند نشانه بسیار خوبی از توانمندی هاي صاحب خواب باشد. بـه عبارت دیگر توانایی و قدرت عمل بیننده خواب را نشان میدهد. متخصصان خواب معتقدند دیدن این خواب نشان از تحقق آرزوهای فرد خواب بیننده دارد کـه بسیار شادمانی می‌کند و خوشحالی خود رابه دیگران نیز نشان می‌دهد.