پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جغد و شنیدن صدای جغد 

در این بخش تعبیر خواب جغد را بررسی می کنیم. معبران اسلامی تعبیر خواب جغد را دشمن و فردی نا به کار می دانند و شنیدن صدای جغد در خواب را نشانه عزا تعبیر کرده اند. اما از دید معبران غربی خواب جغد نشان خرد و تیزبینی می باشد و گرفتن جغد در خواب به رسیدن خوشبختی تعبیر شده است. در ادامه این مطلب تمام تعابیر و همچنین روانشناسی خواب جغد را مرور می کنیم، با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب جغد از نظر روانشناسی

از دیدگاه علم روانشانسی دیدن خواب جغد بیانگر بینش، آگاهی و تقوای زیاد است. کسی که خواب جغد را می بیند با قدرت ذهنی خود به خوبی ارتباط دارد، دیدن یک جغد در تاریکی بیانگر صفات منفی شخصیتی شماست که باید ترک شان کنید، دیدن یک جغد سفید در خواب به آگاهی و روشنگری شما در زندگی تان اشاره دارد. 

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب صدای جغد را می شنیدید یعنی درون شما را با تاریکی و نا امیدی پر شده است. از گذشته های دور شنیدن صدای هو هوی جغد را شوم می دانستند و این تلقین باعث می شود نا امیدی ها در خواب به شکل جغدی در تاریکی یا شنیدن صدای آن دیده و شنیده شوند. دیدن جغد مرده در خواب نیز خبر از تغییرات روحی شما می دهد، شما از تاریکی درونی خارج خواهید شد.

 


 

تعبیر خواب جغد چیست؟

وب سایت my dream symbolism: گاهی اوقات جغد خواب شما پیامی برای تان دارد، باید چیزهایی را رها کنید که دیگر نیازی به آنها ندارید. زمانی است که باید گذشته های منفی را فراموش کنید و زمان حالی بسازید که جایگزینی خوب برای گذشته های بد در آینده باشد، به پیام های روح تان گوش دهید، روابط تان را نو کنید و با آدم های جدیدی آشنا شوید.

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

جغدها نماد دانش، یادگیری و استقلال هم می باشند، خواب جغد می تواند بیانگر نیاز شما به یادگیری باشد. شما نیاز دارید تا دید خود نسبت به برخی مسائل را عوض کنید و این کار ممکن نیست مگر با یادگیری و افزایش آگاهی، دانش و خرد. شما باید به زودی روی پاهای خودتان بایستید و استقلال داشته باشید.

 

تعبیر خواب نگاه کردن به جغد

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

از آنجا که در بیشتر فرهنگ ها جغد نمادی شوم و مرموز است، نگاه کردن به جغد در خواب می تواند نشانه بدی باشد. این خواب می تواند تصویری از اطرافیان ما باشد که میانه خوبی با آنها نداریم و از طرف شان بدی هایی به ما رسیده است. باور ما درمورد شوم بودن جغد یا برخی حیوانات دیگر باعث می شود بیزاری های ما از آدم ها با نماد این حیوانات در خواب دیده شوند.

 

تعبیر خواب جغد سفید 

دیدن جغد سفید در خواب نشانه خوبی است. جغد سفید نشانه خوشبختی و صداقت شما در زندگی تان است. این خواب همچنین نشانه ای از آشنایی با افراد جدید و پرسود در زندگی می باشد.

 

تعبیر خواب کشتن جغد

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

کشتن جغد در خواب نشان از دعواهای احتمالی در زندگی تان است. همانطور که گفتیم جغدها نماد افراد بد زندگی ما هستند و کشتن جغدها در خواب به معنای درگیری با این آدم ها در دنیای بیداری می باشد، شما باید مراقب رفتار خود باشید و خشم تان را کنترل کنید.

 

تعبیر خواب جغد در خانه

دیدن خواب جغد در خانه یا نشستن جغدی بر بام خانه از دید تمام فرهنگ ها نشانه جا به جایی است، ممکن است محل زندگی تان را عوض کنید. این خواب همچنین به گرفتار شدن در دام فقر و بیماری هم تعبیر شده است.

 


 

تعبیر خواب جغد ابن سیرین

ابن سیرین اعتقاد دارد: دیدن جغد در خواب نشان از مردی حرام و نا به کار باشد، اگر کسی در خواب جغدی بگیرد دلیل کند که با چنین مردی به خصومت افتد. در هر حال دیدن خواب جغد مبارک نیست.

 


 

تعبیر خواب جغد از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

مطیعی تهرانی اعتقاد دارد: اگر جغدی در خواب به شما می نگریست، در خانه شما بود و یا بر بام خانه تان نشسته بود، به این معناست که انسانی خبیث در فکر شما می باشد. اگر در خواب به جغدی غذا دادید یعنی با یک انسان بدخواه دوست می شوید. اگر پرواز جغدی را در خواب دیدید یعنی خبری دروغ می شنوید یا اینکه خبری حقیقی شما را آزرده خاطر می سازد.

 


 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند در خواب جغدی داشت یا کسی به او جغدی داد دلیل که با مردی دزد به دعوا و مشاجره پردازد. اگر در خواب بچه جغدی دید دلیل که غلام یا شاگرد او دزدی کند و اگر در خواب گوشت جغد می خورد دلیل که مال حرام بستاند.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب جغد | دیدن جغد در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن خواب جغدی که بر شاخه درختی نشسته است بیانگر دشمن پنهان و به ظاهر دوست شما می باشد که سعی در بدنام کردن شما دارد. شنیدن صدای هو هوی جغد در خواب نشانه غم بعد از یک شادی کوتاه مدت است، دیدن یک جغد مرده در خواب نیز بیانگر رهایی از بیماری، بدخواهان و مرگ می باشد.

 

اختصاصی از تعبیر خواب مجله پارس ناز