پارس ناز پورتال

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جنگل و بیشه زار 

در این بخش تعبیر خواب جنگل را بررسی می کنیم. از نظر معبران تعبیر خواب جنگل بر دو وجه می باشد: جنگل سرسبز نشانی از  نیکی است، و جنگل متروک و مه آلود نیز نشانی از غم و ضرر می باشد. خواب شناسان غربی نیز اکثرا همین نظر را دارند با این تفاوت که برخی از آنها مثل کارل گوستاو یونگ این خواب را نشان تحول یا انزوای انسان می دانند. در ادامه بیشتر صحبت می کنیم، با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب جنگل چیست؟

بودن و یا راه رفتن در جنگلی که به خوبی جزئیات آن را به خاطر ندارید بیانگر تحولات درونی شماست. شما می خواهید زندگی دیگری داشته باشید و بار مسئولیت های تان کمتر باشند، به بیان دیگر شما دوست دارید از زمان (حال) فرار کنید یا اینکه روند روزمره گی های تان کمی تغییر کنند. اگر در خواب ببینید که در جنگلی بزرگ و بی پایان هستید، باید به غرایزتان اعتماد کنید و آنها را دنبال کنید.

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

اگر در جنگلی مه آلود و ساکت بودید یعنی شما از آینده و تغییر می ترسید. شما سنتی نگر هستید و علاقه ای به عوض شدن در هر زمینه ای ندارید. وقتی شما احساس عقب افتادن را داشته باشید ممکن است خود را در جنگل یا مکانی دور افتاده، تنها و وحشت زده ببینید. اگر در این خواب فریاد می زدید و صدای تان به خودتان برمی گشت بیانگر این است که شما فردی تنها و منزوی هستید.

 

هم چنین این خواب می تواند بیانگر شخصیت مهار شده شما باشد. خواب یک جنگل شلوغ و پر سروصدا که ترس شما را بیدار می کند، بیانگر جامعه هراسی شماست. این خواب از موقعیت های غیرقابل پیش بینی در زندگی خبر می دهد، شما باید آمادگی لازم برای رویارویی با هر اتفاقی در زندگی را داشته باشید زیرا که با فرار کردن بر عمق مشکلات خود می افزایید.

 


 

تعبیر خواب جنگل سرسبز و باشکوه

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب جنگلی سرسبز با درختانی باشکوه را مشاهده کردید، بیانگر سعادت، خوشبختی و شهرت شما است. شما موقعیت هایی اجتماعی پیدا می کنید که به واسطه آنها به مقامی ارزشمند می رسید.

 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

خواب جنگل سرسبز نشانی از شور زندگی است و نشان دهنده خانواده ای خوشبخت و آرام می باشد. اگر در خواب در یک جنگل پر نور بودید یعنی شما در کار و زندگی خود به موفقیت می رسید.

 


 

تعبیر خواب گم شدن در جنگل

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

یونگ: گم شدن در جنگل به معنی احساسات منفی شما است که جلوی پیشرفت شما در زندگی را گرفته اند، شما باید از این سد عبور کنید تا دوباره آرامش تان را باز یابید. 

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب در جنگلی بزرگ احساس گرسنگی یا سرما داشته باشید به این معناست که: برای خاتمه بخشیدن به مسئله ای مجبور می شوید به مسافرتی بروید.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

جنگل تاریک و سرد در خواب به معنی غم و اندوه می باشد. اما جنگل سرسبز و خنک نشانی از زندگی طولانی است.

 


 

تعبیر خواب آتش سوزی در جنگل

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

آتش سوزی در جنگل نشان خشم است، به طور کلی آتش نشان دهنده خشم های پنهان ما می باشد. اگر خواب ببینید که در جنگلی در حال سوختن هستید، باید از مشاجره و بحث با اطرافیان تان دوری کنید.

 

لیلا برایت می گوید:

آتش سوزی در جنگل به معنای تهدید است، ممکن است اتفاقاتی ناراحت کننده رخ دهند.

 


 

تعبیر خواب جنگل در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

عبور از یک جنگل: یک تغییر خوشایند

پنهان شدن در جنگل: احتمال خطری اجتماعی

پنهان شدن فردی در جنگل: روابط بی فایده

قطع درختان جنگل: رازی در حال فاش شدن است

جنگلی با درختان بلند: پیشرفت شغلی

خواب جنگل برای فقرا: روزهای خوب

گردش در جنگل: پروژه کاری سخت

گم شدن در جنگل: پس انداز برای روز مبادا

رفتن به جنگل با دوستان: در انتخاب دوست دقت کنید

حیوانات درنده در جنگل: اطرافیان وفادار و خوب

پریان در جنگل: خبرهای خوشحال کننده

 


 

تعبیر خواب جنگل امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب جنگل | دیدن خواب بیشه و جنگل چه تعابیری دارد؟

دیدن جنگل و بیشه زار درخواب بر چهار وجه است:

اول: منفعت

دوم: کنیزک

سوم: غم و اندوه

چهارم: زن بیابانی

 

اختصاصی از سایت پارس ناز