پارس ناز پورتال

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

 

دراین پست تعبیر خواب جن و روح را بررسی می‌کنیم. بـه تعبیر برخی، دیدن جن در خواب بـه معنای مشکل یا غم و اندوه اسـت. برخی معبران هم اعتقاد دارند فقط دیدن جن اذيت رسان در خواب معنی بدی دارد و دیدن پری یا اجنه خوشرو «با ظاهر انسان» تعبیر نیکویی دارد. اما تعبیر خواب جن، روح یا پری معنی دیگری دارد کـه در ادامه بشما توضیح خواهیم داد و سپس نظرات برترین معبران را بررسی میکنیم.

 

تعبیر خواب جن | روح | پری

اگر میخواهید خواب خود رابه درستی تعبیر کنید باید نمادهای خواب رابا واقعیت مقایسه کنید. جن و روح هردو از عنصر آتش و موجوداتی ناشناخته هستند، دیدن موجودات ناشناخته در خواب بـه معنی رویارویی با افرادی اسـت کـه انها را نمی شناسیم. مثلاً بودن در مکانی غریبه کـه مملو از ارواح یا اجنه اسـت میتواند بـه معنای مسافرتی طولانی باشد، جایی خارج از شهر و محله اي کـه در آن هستیم.

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر جن در مکانی آشنا بود شـما در محلی آشنا مثل: خانه، محل کار یا منزل آشنایان با فردی غریبه رو بـه رو خواهید شد. اگر جن در مکانی غریبه یا باز بود، مثل خیابان، کوچه، خانه غریبه و… شـما احتمالا در حال تردد یا مسافرت با کسی آشنا میشوید. اگر جن در خواب شـما آواز می‌خواند یا صداهایی شبیه بـه موسیقی هم می‌شنوید یعنی: یک انسان اغواگر و وسوسه کننده سر راه شـما قرار میگیرد و ناخودآگاه شـما هشدار میدهد کـه:

 

مراقب غریبه ها باش، خواه فردی باشد کـه در خیابان شروع بـه صحبت می‌کند، خواه یک راننده تاکسی باشد و خواه کسی باشد کـه توسط آشنایان بشما معرفی میشود. حال بـه مرور و بررسی نظرات معبران مسلمان، غیر مسلمان، شرقی و غربی میپردازیم تا نظرات انها رابا تعبیری کـه بیان کردیم قیاس کنیم، برخی معبران همانند جابرمغربی تعبیر درستی از خواب جن داشته اند. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

جابر مغربی می‌گوید

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر بیبند وارد خانه اجنه میشود، بـه دیار غریب می‌رود.

اگر جنی تـو رابا خود ببرد، دلیل اسـت کـه از جایی نامعلوم حاجت روا شوی.

اگر جنی بیمار ببینی، دلیل کـه بیماری در کمین توست.

اگر سلطان اجنه و پریان را بینی، با افراد صاحب قدرت آشنا شوی.

اگر یک پری دیدی کـه خود رابه تـو عرضه می دارد یا پنهان می‌شود، مراقب مکر زنان باش.

 

تعبیر خواب جن امام جعفر صادق

خبر دروغ با کارهای باطل و پوچ

پیدا کردن دوستی عزیز و گران

بخت و جایگاه بالاتر

حاجت روا شدن

بزرگی در مقابل اطرافیان

 

تعبیر خواب جن دانیال نبی

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر از جن چیزی با ارزش بگیرد، مال و ثروت یابد

اگر جن مونث «پری» چیزی بـه او دهد: مقام و ثروتش افزون گردد

اگر جنی در آغوشت بگیرد: وارد مسیرهای خوب زندگی میشوی

 

آنلی بیتون نیز اعتقاد دارد:

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن جن خصوصا اگر زشت باشد یا دارای سُم باشد، دشمنان شـما را تهدید می‌کنند. اگر موفق بـه فرار شدید، از دشمنان دور می‌شوید. اگر با انها مبارزه کردید، در بیداری نیز رو بـه روی دشمنان تان خواهید ایستاد.

 

تعبیر خواب جن ابراهیم کرمانی

اجنه خوب «بطور مثال مسلمان» و غیر آسیب رسان بـه معنی یافتن دوستی عزیز یا مال ارزشمند اسـت، دیدن اجنه بد، زشت و اذيت رسان در خواب بـه معنی غم و دشمن می‌باشد.

 

حضرت محمد مصطفی «ص» فرموده اند:

دیدار جن مونث در خواب نشانی از دولت و بزرگی اسـت، دست در دست پری گذاشتن نیز دلیل خرمی و آبادی در زندگی اسـت.

 

تعبیر خواب جن محمد بن سیرین

تعبیر خواب جن و روح | دیدن جن در خواب چه تعابیری دارد؟

جن شادمان دلیل بر نیکویی باشد

جن غمگین و زشت، دلیل بر اندوه

جنگ با اجنه: مختل شدن کارها

جن مرده: از کار بیکار شود

 

تعبیر خوب جن گیری

افراد غریبه را وارد زندگی تان می‌کنید، حضورشان ممکن اسـت تاثیر منفی داشته باشد. بنابر این در شناخت تازه واردان زندگی تان کمی بیشتر دقت کنید.

 

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز