پارس ناز پورتال

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب جواهرات را بررسی میکنیم. خواب جواهر و جواهرات در دسته خواب هاي نیکو قرار می گیرد. جواهرات می تواند نشانه رسیدن پول، مال یا موقعیت خوبی برای شـما باشد. همچنین اگر صاحب کسب و کاری برای خودتان هستید، این خواب می تواند نشان دهنده رونق کار شـما باشد، در ادامه تمام تعابیر از مشهور ترین معبران خواب جهان را مرور میکنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده اسـت کـه:

جواهرات: شاید نمایانگر کسیکه قطعه‌اي جواهر رابه شـما داده باشد، عشقی کـه دریافت و یا بخشیده شده اسـت، چیزی ارزشمند در کیفیت زندگی مـا مانند چیزی کـه در تجربه‌اي سخت آموخته‌ایم و باید برای آن ارزش قائل باشیم، شرافت یا عزت نفس یک زن.

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر جواهر تاریخچه خاصی دارد مثلاً میراثی خانوادگی بوده اسـت یا اولین قطعه جواهری بوده کـه فرد از همسرش گرفته اسـت. تصویر آن در رویا نمایانگر سنت‌هاي خانوادگی همسر و غیره اسـت.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌هاي فراوان اسـت. استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن اسـت کـه بـه آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جواهر ومانند آن سود زیاد بدست آید.

 

تعبیر خواب خریدن و فروختن جواهرات

لوک اویتنهاو می گوید: خریدن جواهرات: بدبختی

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل کـه خداوند علم و دین اسـت و با همه ی کس نیکی و احسان کند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می کند.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید جواهری میخرید، علامت آن اسـت کـه در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

 

تعبیر خواب کادو گرفتن و کادو دادن جواهر

لوک اویتنهاو میگوید: کادو گرفتن آن: اطراف شـما پر از آدم‌هاي خائن اسـت.

 

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب ببینید بـه کسی جواهر می دهید، نشانه آن اسـت کـه اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شـما را تهدید خواهد کرد.
اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر میگیرد، علامت آن اسـت کـه با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب دستبند و انگشتر جواهر

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن اسـت کـه شـما بـه مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

 

تعبیر خواب جواهرات به ارث بردن

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهر بشما ارث رسیده اسـت، علامت آن اسـت کـه در زندگی بـه‌موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن جواهر

آنلی بیتون: اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن اسـت کـه مردی وی را با تملق و دروغ فریب میدهد. پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه اسـت.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب جواهر و جواهرات

بهمین دلیل چنین جواهراتی همچنین میتوانند یک سمبل باشند کـه ازآن طریق ثروت و موفقیت فرد در جهان بیان میشود. علاوه بر این، جواهراتی از قبیل حلقه‌ي نامزدی یا عروسی و همین‌طور تاج، بالاتر از هر چیزی، ارزش عاطفی دارند. همان‌ طوریکه جواهرات در زندگی واقعی معانی متفاوتی دارند، در خواب و رویا هم می توانند تعابیر و مفاهیم متفاوتی را برای شـما داشته باشند.

 

تعبیر خواب جواهرات از نظر روانشناختی

با توجه بـه تجزیه و تحلیل‌هاي روانشناختی، هدیه گرفتن جواهرات در خواب، نشانه‌اي اسـت مبنی بر اینکه فرد می‌کوشد بـه زور وارد یک رابطه‌ي عاطفی با کسی شود. در تفسیر روان‌شناختی خواب‌ها و رویاها، جواهرات کلیدی بـه مـا میدهد مبنی بر اینکه شخص چـه موضعی در قبال خودش دارد. در چنین خوابی باید توجه داشت کـه جواهرات چـه شکلی داشتند و اینکه آیا گران‌قیمت و باکیفیت بودند یا نه.

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

بسته بـه این عوامل، روشن میشود کـه آیا فردی کـه این خواب را دیده شخصیتی وابسته بـه خویشتن و متکی بخود دارد و بـه لحاظ درونی سازگار با خود اسـت یا نه، آیا نسبت بخود شک و تردید دارد یا اینکه طبق معمول خودرا بیش از حد دست بالا می گیرد و مدام ابراز وجود میکند.

 

تعبیر خواب جواهرات از نظر معنوی

با توجه بـه تفسیر معنوی، جواهرات در خواب، نمادی از احترام و احساس مثبت نسبت بخود اسـت. این خواب همچنین میتواند رفتار شرافتمندانه و بزرگ‌منشی را نشان دهد.

 

تعبیر عمومی: سمبل چیز ارزشمند

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

طلا و جواهر طبق معمول نشان می دهد کـه شخص در زندگی واقعی دارای چیزی ارزشمند اسـت. اگر شخص دیگری در خواب بشما زیورآلات بدهد، بـه این معنا اسـت کـه این شخص نسبت بشما، احساس احترام و قدردانی دارد.

 

ارایه چیزی بـه دیگران

اگر در خواب ببینید کـه بـه شخص دیگری طلا و جواهر میدهید، بدان معنا اسـت کـه شـما چیزی برای ارائه بـه دیگران دارید.

 

ویژگی ها و توانایی ها

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

جواهرات در خواب نشان ‌دهنده‌ي ویژگی‌ها و توانایی‌هایي اسـت کـه از طریق تجارب دشوار بـه دست آورده‌اید. ویژگی‌هایي کـه برای‌تان بسیار ارزشمند هستند و بـه سادگی می توانید آن رابه دیگران نشان بدهید.

 

سمبل عشق

طلا و جواهر همچنین میتوانند عشقی را نشان دهد کـه نسبت بـه دیگران دارید و از دیگران دریافت می کنید.

 

جذب شدن

اگر یک زن بـه یک مرد زیورآلات یا طلا و جواهر بدهد، بـه این معنا اسـت کـه او جذب این مرد شده‌اسـت.

 

تعبیر روانشناختی:

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

جواهرات در واقع سمبل وضعیت و اوضاع و احوال شـما اسـت. دیدن این خواب می تواند تمایل بـه محبت و قدردانی را نشان دهد، اما در صورتی کـه خواب جواهراتی را ببینید کـه بسیار ارزشمند و چشم‌گیر هستند، جاه‌طلبی، غرور یا خواسته‌هاي غیرواقعی معانی محتمل دیگر هستند.

 

سمبل غلو کردن

دیدن جواهرات «زیورآلات» درخواب گاه نشان می دهد کـه شخص خودرا صادقانه بـه دنیای بیرون نشان نمی دهد، ودر واقع دوست دارد غلو کند و خودش را بالاتر ازآن چیزی کـه واقعا اسـت، نشان بدهد، چرا کـه تشنه‌‌ي اعتبار و شهرت اسـت.

 

برجسته کردن زندگی خود

کسیکه در خواب زیورآلات بـه دست و گردن‌اش می‌آویزد، درواقع دوست دارد خودرا در زندگی آگاهانه زیباتر و برجسته‌تر کند تا ذهنیت دیگران را از اشتباهات و ایرادات خود دور کند.

 

روابط صمیمانه

اگر در خواب بـه دیگران جواهرات بدهیم، در واقع میخواهیم بـه زور روابط صمیمانه‌اي با محیط اطراف‌مان داشته باشیم، زیرا ممکن اسـت نسبت بـه خودمان و توانایی‌هاي‌مان خاطرجمعی خاطر نداشته باشیم.

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

جواهرات در خواب اغلب نمادی از احساساتی اسـت کـه فرد بیننده‌ي خواب نسبت بخود دارد. مهم اسـت کـه جواهرات ارزشمند هستند یا نه، آیا بدلی هستن یا اصل؟ اصل یا بدلی و گران‌قیمت یا ارزان بودن جواهرات کمک‌مان میکند تا در مورد عزت نفس فردی کـه خواب را دیده یا اینکه او چگونه از سوی دیگران محاسبه میشود، ‌بـه نتایجی برسیم.

 

تعبیر معنوی: افتخار و عزت نفس

در سطح معنوی، دیدن جواهرات در خواب نشان ‌دهنده‌ي افتخار و عزت نفس بدون غرور و تکبری اسـت کـه اغلب با این احساس ارتباط دارد.

 

تعبیر عمومی: زنجیر از سنگ‌ های قیمتی و مروارید

دیدن یک زنجیر از سنگ‌هاي قیمتی و مروارید در خواب، بـه این معنا اسـت کـه یک پست عالی دولتی دریافت می کنید و مردم رابه خوبی مدیریت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب زنجیر پاره

اگر در خواب زنجیرتان پاره شود یا آنرا گم کنید، پست و مقام خودرا از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب دزدیده شدن سنگ های قیمتی

اگر در خواب تصور میکنید کـه سنگ‌هاي قیمتی و مرواریدها را از شـما دزدیده‌اید، بـه این معنا اسـت کـه با مردم بدرفتاری خواهید کرد.

 

تعبیر خواب یک کیسه طلا

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن یک کیسه طلا کـه بر گردن حمل میکنید، پریشانی و نگرانی و بیماری را پیش‌بینی میکند. اگر در خواب ببینید کـه کیسه را از گردن‌تان باز میکنید، از شر بلا و مصیبت خلاص خواهید شد.

 

تعبیر خواب مرد گوشواره به گوش

اگر مردی در خواب ببیند کـه یک گوشواره‌ بـه گوش می‌اندازد، زیبایی با قدرت ترکیب شده و دختردار خواهد شد.

 

تعبیر خواب پوششی از طلا

اگر کسی در خواب ببیند کـه پوششی از طلا، سنگ‌هاي قیمتی و مروارید دارد، او در اواسط زندگی خود قدرت زیاد، نام خوب، دارایی فراوان و پسری خواهد داشت کـه باعث افتخار او اسـت.

 

تعبیر خواب انواع و اقسام زیورآلات نقره

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی در خواب انواع و اقسام زیورآلات نقره رابه دست بیاورد، رازهایی بـه او گفته خواهد شد و بـه اندازه‌ي تعداد زیورآلاتی کـه در خواب دیده، قدرت و ثروت بـه دست خواهد آورد. اگر این گنجینه دریک کیسه یا کیف بـه او داده شده‌اسـت، هم شخصی بـه او اعتماد کرده و راز بزرگی را برای‌اش بازگو می کند و هم پولی رابه امانت نزد او میگذارد.

 

تعبیر خواب شال کمر نقره‌ ای

اگر کسی در خواب یک شال کمر نقره‌اي دریافت کند و آنرا بپوشد، کار و مسئولیتی کـه بـه او محول شده رابه خوبی انجام خواهد داد و ثروتمند خواهد شد.

 

تعبیر خواب مروارید بزرگی در هر دو گوش

اگر کسی مروارید بزرگی در هردو گوش داشته باشد، بـه همراه دختران و همسرش زندگی شادی خواهد داشت – گوش بـه معنی زن اسـت.

 

تعبیر خواب ذوب کردن طلا و نقره

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی در خواب طلا یا نقره را دریک کوره‌ ذوب می کند یا اگر فلزاتی را دریک گودال ذوب کند، توسط مقام ارشد خودش درمحل کار تنبیه خواهد شد.

 

تعبیر خواب پیدا کرد طلا

اگر کسی یک تکه زیورآلات نقره را پیدا کند، نگرانی و تشویش وی را اذيت خواهد داد.

 

تعبیر خواب خریداری مروارید

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی تعدادی مروارید بزرگ را خریداری کند، بر اساس تعداد آن‌ها، خرد، دانش و شادی را در خانه‌اش تجربه خواهد کرد. دانه‌هاي مروارید بر حسب اندازه‌شان بـه معنای شادی و خرد هستند. اگر تعداد زیادی مروارید کوچک پیدا کنید، خرد و شادی رابه میزان کم‌تری تجربه خواهید کرد. در تعداد زیادی از موارد، این خواب بـه معنای ترس از مافوق هم میتواند باشد.

 

تعبیر خواب مزین بودن لباس به جواهرات

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی لباس یا کت خود رابه مروارید و جواهرات مزین کند، در صورتی کـه مافوق، خودش اسـت، شادی و حتی قدرت بیش‌تری دریافت خواهد کرد؛ اما در صورتی کـه فردی کـه این خواب را می بیند،‌ خود پایین‌دست اسـت، اوضاع‌اش بدتر خواهد شد زیرا این جواهرات فقط مخصوص افراد برتر اسـت.

 

تعبیر خواب خریدن جواهر

اگر کسی درخواب یک تکه جواهر بخرد، عاشق یک زن می شود و با او زدواج خواهد کرد – اگر جواهر را وزن کرده و بعد خریداری کند، با آن زن ازدواج خواهد کرد و بعد متوجه کینه‌ورزی و ستیز‌ه‌جویی او خواهد شد.

 

تعبیر خواب قبر طلایی

اگر کسی از یک فرد مرده یا از یک قبر تاج طلایی دریافت کند و بـه این فکر کند سنگ‌هایش کهنه و کمرنگ شده‌اند، از مافوق خود پول دریافت میکند و شانس و اقبال بـه او رو خواهد کرد.

 

تعبیر خواب خوردن مروارید

اگر کسی یک مروارید ببلعد، خرد زیادی بـه خرج خواهد داد و هم در کلام و هم در عمل نیرومند خواهد شد.

 

تعبیر خواب راه رفتن روی مروارید

اگر کسی در خواب روی مروارید و جواهرات قدم بزند و راه برود، نادان و بی‌خرد خواهد شد، و ایمان خودرا از دست خواهد داد. اما اگر فکر کند کـه این جواهرات را خریداری خواهد کرد و صاحب آن‌ها خواهد شد، او در واقع حامی ایمان واقعی اسـت.

 

جواهرات همیشه به اثر خارجی که کسی می‌خواهد خلق کند اشاره دارد

 

اینکه کسیکه دریک رویا زیورآلات می پوشد یا میبیند کـه روی دست و گردنش طلا و جواهری هست، بطور کلی نشانی از تکبر و حتی فیس و افاده اسـت. در زندگی واقعی، فردی کـه چنین خوابی میبیند بـه سادگی میـــخواهد در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد و اشتباهات خودرا پنهان کند. با این حال، تمایل دارد کـه شرایط و موقعیت خوب‌اش توسط دیگران حس و دیده شود.

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

او واقعا نمیتواند از همدردی صادقانه دیگران برخوردار باشد. بنابر این شخصی کـه این خواب را می بیند باید سعی کند صادق‌تر شود، بـه ویژه نسبت بـه خودش. بـه احتمال زیاد اعتماد بـه نفس او پایین اسـت کـه سبب شده چنین رفتاری از خورد نشان دهد و تا این حد خودرا دست بالا بگیرد.

 

نقطه‌ مقابل مورد قبلی زمانی صادق است که در خواب ببینید شخصی طلا و جواهر انداخته‌ است

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

دراین مورد، کسیکه چنین خوابی می بیند در واقع تحت تاثیر خودنمایی و رفتارهای متکبرانه‌ي شخصی اسـت کـه در خواب جواهرات داشته‌اسـت. او بـه سادگی تحت تاثیر رفتار دیگران قرار می گیرد و سایرین ممکن اسـت بـه اسانی از او سو استفاده کنند.

 

طلا و جواهر هدیه دادن درخواب نیز نماد قدردانی است

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

دراین مورد، جواهراتی کـه در خواب دیده‌اید نشان ‌دهنده‌ي نوعی از ثروت هستند کـه هیچ ارتباطی با پول ندارد. برای مثال، این ثروت بیش‌تر در مورد ویژگی‌هاي جذاب و خاص اسـت. فردی کـه این خواب را دیده بـه دیگر افراد اجازه می دهد تا دراین ویژگی‌ها سهیم باشند.

 

اگر کسی در خواب ببیند که برای خودش جواهرات می‌خرد

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کسی در خواب ببیند کـه برای خودش جواهرات می خرد احتمالا شخصی بـه لحاظ احساسی درگیر اوست .فردی کـه این خواب را میبیند احتمالا از این موضوع مطلع اسـت. این احتمال هم وجوددارد کـه او هم بـه آن شخص علاقه دارد. بنابر این باید در نهایت جرات بـه خرج بدهد و اولین گام را برای شروع رابطه بردارد.