پارس ناز پورتال

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در این بخش تعبیر خواب جوراب را بررسی می کنیم. از نظر معبران تعبیر خواب جواب امنیت است، این امنیت می تواند مالی و همچنین جانی. از نظر خواب شناسانی که دیدگاه نو دارند و همچنین روانشناسان دیدن جوراب در خواب بیانگر عزت نفس، پول و حس اطمینان در زندگی است. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط دیدن خواب جوراب را مرور می کنیم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب جوراب چیست؟

از نظر خواب شناسان معاصر مثل کارل گوستاو یونگ، دیدن جوراب در مرحله اول بیانگر راحتی، گرمی و اطمینان است و پوشیدن جوراب در خواب به معنی اعتماد شما نسبت به حمایت اطرافیان تان است. در مرحله دوم، اگر جوراب شما ساق بلند باشد بیانگر تمایلات جنسی شماست بخصوص اگر جوراب در خواب شما رنگ نارنجی یا قرمز داشته باشد.

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر جوراب شما خیلی کوتاه، پاره یا گشاد باشد، این نشان دهنده اعتماد به نفس پایین شما می باشد، شما در مورد مسائل زیادی اطمینان خاطر ندارید و خود را بدون پشتیبان حس می کنید. اگر در خواب جوراب خود را گم کرده اید یا فقط یک لنگ جوراب به پا دارید یعنی شما انسان آسیب پذیری هستید (روحی و جسمی) و نیاز به افرادی دارید که شما را حمایت کنند.

 


 

وب سایت deam meaning

اگر در خواب جوراب به پا می کنید یعنی از زندگی و محیط اطراف تان راضی هستید، اگر در خواب جوراب می خرید یعنی با افرادی آشنا می شوید که مورد حمایت شان قرار می گیرید. اگر در خواب به دنبال جوراب های خود بودید یعنی خبرهایی غافلگیر کننده خواهید شنید، اگر در خواب جوراب های خود را از پا درمی آوردید یعنی در مورد تصمیماتی دچار تردید می شوید.

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب در حال شستن جواب های خود بودید یعنی باید مراقب سلامتی خود باشید، خواب جوراب های پاره به معنی بحث و مشاجره با خانواده است، نداشتن جوراب در خواب و لخت بودن پاها در کفش به معنی ضعف های شماست. اگر در خواب متوجه شدید که جوراب های شما بو می دهند یعنی خانواده شما اصلی ترین حامیان تان هستند شما را درک نمی کنند و این حس انزجار شما را بیدار می کند.

 

جوراب های خیس در خواب بیانگر سوء تفاهم های کوچک در زندگی هستند. جوراب های لنگه به لنگه در خواب خبر از یک خواستگاری می دهند، اگر در خواب جوراب های بلندی به پا داشتید یعنی بیش از حد مراقب همه چیز هستید. جوراب های نخ کش شده و کهنه هم نشان دهنده دعوا و دردسرهایی هستند که زود فراموش می شوند.

 


 

تعبیر خواب جوراب امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

جوراب در خواب خصوصا برای مردان نشان مال است، اگر جوراب بو نمی داد مورد تعریف قرار گیرد اما اگر جوراب هایی با بوی ناخوش به پا داشت دلیل کند که او را ملامت کنند.

 


 

تعبیر خواب جوراب ابن سیرین

جوراب در خواب خادمی زن است، اگر در خواب ببیند که جوراب نو پوشیده دلیل که زن با جمال خواهد.

 


 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن جوراب در خواب امری عادی است، این خواب به شرطی تعبیر می شود که حالتی غیرعادی داشته باشد. جوراب در خواب نشان دهنده درخواست پاداش در مقابل کارهایی است که انجام می دهیم. اگر در خواب جوراب هایی بلند به پا داشته باشیم یعنی بیش از حد در هر موردی در زندگی مبالغه و بزرگ نمایی می کنیم.

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب جورابی پاره یا کوتاه به پا داشته باشیم یعنی در انجام کارها شکست خواهیم خورد. جوراب نو یا خریدن جوراب در خواب نشان از مال و پول است. جوراب تمیز و براق در خواب به معنای یک سفر پرسود است. اگر جوراب ما در خواب رنگ بدی داشت یعنی دیگران پشت ما بدگویی می کنند. اگر در خواب جوراب هایی بدبو به پا داشتیم یعنی مردم از ما رنجیده و منزجر می شوند.

 


 

جابر مغربی می گوید:

جوراب در خواب یعنی پس انداز و نگه داری مال، اگر در خواب جورابی نو و پاکیزه به پا داشت دلیل کند که زکات مال خود را داده باشد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب جوراب | دیدن جوراب در خواب چه تعابیری دارد؟

جوراب ساق بلند در خواب نشان لذت بردن از شهوت است. اگر دختری در خواب ببیند که جوراب بلند و پرنقش و رنگی پوشیده یعنی می کوشد تا توجه مردان به سمت خود را جلب کند.

 

اختصاصی از بخش خواندنی های مجله پارس ناز