پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب حاملگی و باردار شدن را بررسی می کنیم. باردار شدن در خواب چـه معنایی دارد؟ حامله یعنی حمل کننده و این در خواب بیشتر بـه تغییرات درونی تعبیر شده اسـت، اگر این بارداری بـه تولد فرزند در خواب ختم شود می تواند خبر از تغییرات بیرونی در زندگی شـما دهد، اما با این حال بازهم نظر خواب شناسان متفاوت اسـت، در ادامه تمام تعابیر خواب باردار شدن را بررسی می کنیم.

 

تعبیر خواب بارداری و بچه دار شدن

خواب‌هاي بارداری و حاملگی از جمله رویاهایی هستند کـه در بین زنان و بـه خصوص زنان باردار بسیار متداول اسـت. در اصل این خواب اشاره بـه توانایی‌هاي درونی فرد و یا جنبه‌اي از زندگی شخص بیننده رویا دارد. طبق معمول این خواب بـه صورت‌هاي زیر دیده می شود:

 

= رویای بارداری در زنان حامله

= دیدن فرد دیگری کـه باردار اسـت

= زایمان فرزندی بـه اشکال عجیب‌وغریب

= انجام تست بارداری

= حاملگی دختر مجرد و…

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

دیدن زن حامله در خواب مواجه با گناه و بار غم اسـت. اگر در خواب ببینید کـه همسرتان حامله شده اسـت تکلیفی شاق و سنگین بر شـما محول می گردد کـه انجامش دشوار و قبولش نامطلوب اسـت کـه دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگرهم بـه اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرس اسـت.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر احیاناً در خواب احساس کنید کـه خودتان حامله شده‌اید غمی برای شـما می رسد کـه بـه اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان اسـت. اگر در کوچه ببینید کـه زن حامله‌اي می‌گذرد خبر ناخوشایندی بشما میرسد.

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زنان حامله، دليل كند كه وی را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.

 

تعبیر خواب حامله شدن فرزند نابالغ

كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خودرا حامله بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

 

معبرین غربی:

اگر شـما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره بـه نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شـما دارد. شـما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید. لوک اویتنهاو می گوید: زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

 

تعبیر خواب حاملگی از دیدگاه روانشناسی

ممکن اسـت در رویا خود یا دیگران را حامله مشاهده کنید. این رویا می تواند توسط هر انسانی و با هر جنسیتی دیده شود. طبق معمول آن گونه خواب‌ها در کمتر مواردی بـه دغدغه‌هاي شـما درباره‌ي تولید مثل یا پرورش فرزند در زندگی بیداری اشاره دارد. نماد حاملگی در تعبیر خواب روانشناسی با پیگیری اهداف جدید مرتبط اسـت.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

اهدافی کـه ممکن اسـت هم اکنون ودر زندگی بیداری بـه سمت آن‌ها حرکت کرده باشید یا مراحلی ازآن را پیش برده باشید. اهداف در ذهن شـما دارای ارزش و اهمیت هستند و گا‌ها ممکن اسـت کـه هیچ نمودی نداشته باشند و جنبه‌هاي مادی زندگی را نیز شامل نشوند. حاملگی می تواند اشاره بـه نوعی سفر معنوی داشته باشد.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در رویا بدانید کـه همسر شـما کیست، باید بدانید کـه انسان‌هایي کـه در رویا با آن‌ها مواجه می شویم، نماد بخشی از افکار و شخصیت خود مـا هستند. انسان‌هایي کـه ممکن اسـت در واقعیت نیز آن‌ها رابه خوبی بشناسیم. خاطرات، افکار و رفتار‌هایي کـه از انسان‌ها مشاهده و حفظ می کنیم، تاثیر عمیقی بر روی روان و افکار مـا می گذراند و گا‌ها تبدیل بـه بخشی از هویت و شخصیت مـا میشوند.

 

پس زمانی کـه آن‌ها را در رویا مشاهده میکنیم، در حال مواجهه با بخشی از شخصیت خود هستیم کـه ویژگی‌ها و افکار و صفاتش، با آن شخصیت خاص مشابهت دارد؛ و هنگامیکه با نماد حاملگی نیز رو بـه رو باشیم، نشان دهنده‌ي این معناست کـه اهدافی کـه در پیش گرفته ایم، تا حد زیادی با ویژگی‌هاي شخصیتی آن فرد کـه در رویا بعنوان جفت مـا درنظر گرفته شده اسـت همپوشانی دارد.

 

دیدن رویایی با موضوع حاملگی بـه مسائلی اشاره دارد کـه هم اکنون در حال کسب آگاهی در مورد آن‌ها هستید. شـما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید کـه اهداف ارزشمند جز با سختی و صبر حاصل نمیشوند. پیش برای اهدافی تلاش کنید کـه واقعا بـه آن‌ها علاقه داشته و برای شـما دارای ارزش عمیقی هستند.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

طبق معمول ممکن اسـت در رویایی با نماد حاملگی، با انسان‌هاي دیگر در قالب خانواده یا دوستان خود رو بـه رو شوید. همان طور کـه گفته شد همه ی‌ي این افراد نماد بخشی از شخصیت رویابین هستند. اگر انسان‌هاي دیگر در رویا، از شنیدن خبر حاملگی شـما دچار بهت و حیرت شوند، بـه این معناست کـه شـما مسئولیت یا هدفی را بر عهده گرفته اید کـه احساس میکنید با شخصیت و زندگی شـما هم خوانی نداشته یا برای شـما غیرمعمول اسـت.

 

اگر دیگران با شنیدن خبر حاملگی شـما خشمگین یا ناراحت شوند، میتواند بـه این معنا باشد کـه شـما خودرا در مسیر اهدافی مشاهده می کنید کـه احساس میکنید برای شـما خوشایند نبوده یا نمیتوانید از پس آن‌ها برآیید. اگر در رویا مشاهده کردید کـه دیگران از شنیدن خبر حاملگی شـما خوشحال هستند، بـه این معناست کـه اهداف کنونی مطابق ارزش‌ها و هنجار‌هاي فکری شـما هستند و مایل بـه پیگیری آن‌ها هستید.

 

کارل گوستاو یونگ

بارداری: بخش جدیدی از توانایی‌هاي بالفعل یا شخصیت شـما در حال ایجاد و گسترش اسـت، افزایش شناخت از ناخودآگاه کـه محیط جدیدی از تجربه را فراهم میکند – هنوز ابراز نشده ودر حال گسترش اسـت. طرحی نو یا ایده‌اي خلاق. در رویای زنان: شاید بـه تمایل ایشان برای داشتن کودکی اشاره کند، ترس از بارداری. رویای بارداری در زنان باردار: تشویش و اضطراب فرد درباره بارداری و تولد.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

دریک تحقیق کارولین وینجت و فردریک کپ رویا‌هاي هفتاد زن باردار را مطالعه کردند. زنانی کـه رویا‌هایي با زمینه اضطراب بیشتری داشتند فرزندان خودرا در کمترین زمان، کمتر از ده ساعت بدنیا آوردند. نتیجه این تحقیق آن بود کـه با اجازه دادن بـه اضطراب در رویا، در بیداری کمتر دچار اضطراب میشویم و با اعتماد بـه نفس بیشتری از عهده شرایط سخت برمی‌آییم.

 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

خواب دیدن این کـه شـما حامله هستید نمادی از جنبه‌اي از خودتان یا جنبه‌اي از زندگی شخصی تان اسـت کـه در حال رشد و توسعه اسـت. شـما ممکن اسـت آماده‌ي صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. حامله بودن در خوابتان ممکن اسـت بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد. خواب دیدن این کـه شـما نفهمیدید کـه حامله بودید بیانگر این اسـت کـه شـما چیزی را انکار میکنید.

 

شـما تمایل دارید کـه چیز‌ها را تا زمانی کـه درست جلوی چشم شـما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید. تعبیر دیگر این اسـت کـه اگر شـما تلاش می کنید حامله شوید «برای حامله شدن اقدام میکنید»، پس خواب ممکن اسـت تعبیر یک آرزو «انجام یک خواسته» باشد. اگر شـما تلاش نمی کنید کـه حامله شوید، اما خواب میبینید کـه هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت‌ هاي جدید اسـت.

 

خواب دیدن این کـه شـما حامله هستید و بچه‌اي مرده درون شکمتان دارید بیانگر پروژه ایست کـه تلاش زیادی برایش کشیده اید و همین حالا از هم پاشیده اسـت و بـه آرامی رو بـه زوال اسـت. هیچ چیز آن طور کـه پیشبینی کرده اید کار نمیکند. خواب دیدن این کـه کس دیگری حامله اسـت بیانگر این اسـت کـه شـما ارتباط نزدیک تری با این فرد تجربه می کنید.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب این کـه دوست دختر یا فرد مهم زندگی تان، از کس دیگری، حامله اسـت، بیانگر این اسـت کـه فرد مهم زندگی تان، بـه سمت جهتی متفاوت از چیزی کـه پیشبینی کردید حرکت می کند. دو تای شـما دیگر اهداف مشترک باهم بـه اشتراک نمیگذارید. اگر شـما واقعا حامله اید و این خواب را می بینید، پس بیانگر نگرانی شـما در مورد حاملگی اسـت.

 

اگر شـما در سه ماهه‌ي اول حاملگی تان هستید، خواب‌هاي در مورد مخلوقات ریز، حیوانات ریز و پشمالو، گل هاع میوه‌ها و آب میبینید. در سه ماهه‌ي دوم، خواب ها، بازتابی از نگرانی در مورد مادر خوب بودن و نگرانی در مورد مشکلات احتمالی تولد بچه «زایمان» می باشد. خواب‌هاي بدنیا آوردن یک بچه غیر انسان، در طول این دوره بارداری رایج اسـت.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

نهایتا، در سه ماهه‌ي سوم، خواب‌ها شامل کارگری و زحمت کشیدن، مورد حمله واقع شدن یا این کـه چیزی برای بچه اتفاق می‌افتد می باشد. هرچقدر بچه‌ي شـما تغییر میکند و بزرگ میشود، خواب‌هاي وال، فیل و دایناسور و دیگر حیوانات بزرگتر ممکن اسـت دراین مرحله از بارداری تان بـه سراغتان آید. اگر حامله اید و خواب جنسیت بچه را می بینید، پس خواب، بازتابی از تمایل بیداری شـما در مورد جنسیت بچه اسـت.

 

طبیعی اسـت کـه این دغدغه را داشته باشید کـه آیا پسر دارید یا دختر. در حقیقت وقتی دیگران می‌فهمند کـه شـما حامله اید، می‌پرسند کـه پسر اسـت یا دختر. شواهدی وجود ندارد کـه خواب می تواند جنسیت بچه رابه شـما بگوید. خواب دیدن این کـه تست بارداری می دهید بیانگر این اسـت کـه وارد فاز جدیدی در زندگی تان میشوید «یک شغل، رابطه‌ي جدید و غیره».

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی خواب ببیند حامله اسـت، علامت آن اسـت کـه با شوهر خود زندگی آسوده اي نخواهد داشت و صاحب فرزندانی فرمانبردار نخواهد گردید. اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده اسـت، علامت آن اسـت کـه بـه بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد. اگر زنی باردار خواب ببیند کـه حامله اسـت، نشانه آن اسـت کـه زایمانی آسان و بی خطر خواهد داشت.

 

تام چت ویندرا گوید:

تعبیر حاملگی زندگی پر بار تازه اسـت. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی حامله ببیند و یا خواب بیننده زن خودرا حامله ببیند تعبیرش بـه این طریق اسـت کـه در آرزوی زندگی تازه اي بـه سر می برد کـه پر از مایه‌هاي امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن حاملگی بـه هر صورت مقدمه اي اسـت بر تلاش فردی کـه برای رسیدن بـه موقعیت و امکانات بیشتر سعی می کند.

 


 

در ادامه تعابیر بیشتر درمورد خواب بارداری و حاملگی

خواب‌هاي مربوط بـه حاملگی طبق معمول نشانه‌ي رشد و توسعه‌ي خودتان اسـت. معنی‌اش این اسـت کـه جنبه‌ي خاصی از شخصیت شـما در حال وارد شدن بـه فاز جدیدی اسـت.

 

ایده‌ هاي جدید

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

خواب حاملگی میتواند بـه معنی ایده‌اي باشد کـه هنوز در حال رشد اسـت اما شـما برای ارائه‌ي آن بـه جهان هنوز آماده نیستید. همان‌ طور کـه میتوانید ببینید خواب‌هاي مربوط بـه حاملگی طبق معمول بـه ایده‌ها، پروژه‌ها، و تغییرات جدید در زندگی اشاره دارد.

 

شکست

هرچند خواب حاملگی اغلب معانی مثبت دارد اما ممکن اسـت گاهی هم تعبیر منفی داشته‌باشد. گاهی معنی‌اش این اسـت چیزی کـه برایتان خیلی مهم اسـت باوجود اینکه برایش خیلی تلاش کرده اید بـه موفقیت نمیرسد. ممکن اسـت یک نوزاد را در خواب ببینید، اما ممکن اسـت از دست دادن نوزاد را نیز ببینید. مهم اسـت محیطی راکه در خواب می بینید بشناسید و تمام جزئیات رابه یاد بیاورید.

 

تعبیر خواب دیدن حاملگی خودتان

همان‌ طور کـه قبلا گفتیم در اکثر موارد خواب مربوط بـه حاملگی بازتاب جنبه‌ي خاصی از خودتان اسـت کـه در آن لحظه در حال رشد اسـت. ممکن اسـت این خواب‌ها نشانه‌ي برخی جوانب زندگیتان باشد کـه در حال عبور از فرایند تغییرات بزرگ اسـت. اگر در خواب دیدید کـه حامله هستید، می تواند بـه این معنی باشد کـه ایده‌اي جدید یا پروژه‌اي جدید خلق شده‌اسـت.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

هم‌ چنین خانم‌هاي باردار اغلب خواب حاملگی‌شان را میبینند. دراین صورت این خواب‌ها نشانه‌ي اضطراب و ترس‌هاي مربوط بـه حاملگی‌شان اسـت. پژوهش‌ها نشان داده‌اسـت کـه اگر یک خانم در سه ماهه‌ي اول بارداری باشد احتمالا خواب گل، حیوانات کوچک یا میوه‌ها را می بیند. پژوهشگران پی برده‌اند کـه زنان باردار در سه ماهه‌ي دوم بارداری طبق معمول خواب می بینند نوزادی بدنیا آورده‌اند کـه انسان نیست.

 

دراین دوره از بارداری طبق معمول زنان نگران سلامت نوزادشان هستند. هم‌ چنین بـه این فکر میکنند کـه آیا مادر خوبی خواهندبود یا نه. در سه ماهه‌ي سوم بارداری زنان طبق معمول خواب حیوانات بزرگ تر را، مانند فیل یا دایناسور، می بینند. هم‌ چنین اگر قصد دارید در زندگی واقعی باردار شوید، عادی اسـت خواب حاملگی ببینید. ولی اگر باردار نیستید و خواب بارداری می بینید، معنی‌اش این اسـت کـه از برخی وظایف جدید در زندگیتان می ترسید.

 

تعبیر خواب دیدن حاملگی فردی دیگر

اگر در خواب‌تان دیدید کـه فرد دیگری حامله اسـت، معنی‌اش این اسـت کـه می خواهید بـه این فرد نزدیک‌تر شوید. اگر مردی خواب ببیند کـه نامزدش حامله اسـت، معنی‌اش این اسـت کـه رابطه‌شان در وضعیت بحرانی اسـت. آن‌ها دیگر اهداف مشترکی ندارند و ممکن اسـت در آینده‌ي نزدیک جدا شوند.

 

تعبیر خواب دیدن سقط جنین ناخواسته

اگر خواب ببینید فرزندی کـه در راه داشتید در حال مردن اسـت، نشانه‌ي بدی اسـت. معنی‌اش این اسـت در پروژه‌اي کـه تلاش زیادی برایش کرده اید موفق نمیشوید. برنامه‌هایتان تحقق نمی یابد اما باید قوی و مثبت بمانید.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

شاید خواب دیدن درباره‌ي نوازدتان استرس‌آور باشد. اما این خواب‌ها در اکثر موارد تعبیر منفی ندارد. این خواب‌ها طبق معمول بـه این معنی اسـت کـه شـما سردرگم هستید و از تغییرات جدیدی کـه در زندگیتان در حال روی دادن اسـت می ترسید. اگر باردار هستید و خواب دیدید کـه جنین‌تان را از دست داده اید، فقط بازتاب اضطراب شـما اسـت، پس لازم نیست نگران باشید.

 

تعبیر خواب دیدن آزمایش حاملگی

اگر خواب آزمایش حاملگی دیدید، معنی‌اش این اسـت کـه فاز جدیدی در زندگیتان شروع شده‌اسـت. ممکن اسـت یک رابطه‌ي جدید یا شغل جدید باشد. یک امتحان نشان خواهدداد برای تغییراتی کـه در زندگیتان رخ میدهد آماده هستید یا نه.

 

تعبیر خواب دیدن سونوگرافی بارداری

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب دیدید کـه در حال سونوگرافی بارداری هستید، این خواب بـه یک فاز جدید در زندگیتان اشاره دارد. شاید بزودی در زندگی واقعی باردار شوید یا شغل جدیدی پیدا کنید. هم‌ چنین ممکن اسـت پروژه‌ي جدیدی را شروع کنید کـه در دوره‌ي پیش رو موفقیت زیادی بـه همراه داشته‌باشد.

 

تعبیر خواب دیدن سقط جنین عمدی

اگر خواب دیدید کـه جنین خودرا از بین بردید، معنی‌اش این اسـت کـه رشد خودتان بـه بن‌بست رسیده‌اسـت. شـما بسیار می ترسید و گیج شده‌اید و نمیتوانید فاز جدیدی را در زندگیتان شروع کنید. هم‌ چنین زنانی کـه قبلا در زندگی واقعی‌شان سقط جنین عمدی داشته‌اند ممکن اسـت اغلب خواب آنرا ببینند. این زنان بـه این شیوه در حال بهبودی از آسیبی هستند کـه در بیداری ازآن جان سالم بـه در برده‌اند.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

شاید این خواب برای زنان هشداری باشد تا بیش‌تر مراقب سلامتی‌شان باشند. اگر خواب دیدید کـه فرد دیگری جنین‌اش را از بین برده‌اسـت، معنی‌اش این اسـت کـه رابطه‌تان با این فرد خیلی خوب نیست. اگر خواب دیدید نامزدتان جنین‌اش را سقط کرده‌اسـت، معنی‌اش این اسـت کـه رابطه‌تان در حال پیشرفت نیست.

 

اگر فردی راکه در خواب‌تان در حال سقط جنین اسـت نمی‌شناسید، معنی‌اش این اسـت کـه این خواب بازتاب نظر شخصی شـما درباره‌ي سقط جنین اسـت. اگر در خواب دیدید کـه فردی در اثر سقط جنین مرده‌اسـت، نشانه‌ي آن اسـت کـه در حال انجام دادن کارهایی هستید کـه نباید انجام دهید. شـما در بیداری رویکردی اشتباه نسبت بـه یک مشکل در پیش گرفته‌اید. باید رویکردتان را تغییر دهید تا اوضاع بهتر شود.

 

تعبیر خواب دیدن اینکه در راه بیمارستان هستید

اگر خواب ببینید کـه در راه بیمارستان هستید و بزودی زایمان میکنید، نشانه‌ي آن اسـت کـه در زندگی واقعی نمیخواهید زیر بار مسئولیت بروید.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

شـما از رویارویی با مشکلات و حل کردن آن‌ها اجتناب می کنید. ولی اگر واقعا باردار هستید این خواب فقط بازتاب اضطراب شـما برای زایمان اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن نوزاد داشتن

اگر در خواب‌تان یک نوزاد دیدید، ممکن اسـت نشانه‌ي بی‌گناهی و شروع‌هاي جدید باشد. همان‌ طور کـه احتمالا می دانید، نوزاد همیشه نشانه‌ي چیزی خاص و محتاج بـه حمایت اسـت کـه در ذات شـما وجوددارد. اگر در خواب دیدید کـه یک نوزاد لبخند میزند نشانه‌ي خوبی اسـت. معنی‌اش این اسـت کـه یک دوره‌ي خوشی و شادی در پیش دارید.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب یک نوزاد پیدا کردید نشانه‌ي ظرفیت و دانش پنهان شـما اسـت. شـما باید دانش و استعدادتان را بیش‌تر بروز بدهید. اگر در خواب دیدید کـه نوزادتان را فراموش کرده اید، معنی‌اش این اسـت کـه میخواهید ضعف‌ها و ترس‌هایتان را پنهان کنید. شـما نمیخواهید آدم‌هاي دیگر بدانند کـه آسیب‌پذیر هستید.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

هم‌ چنین ممکن اسـت دیدن فراموش کردن نوزادتان در خواب بـه این معنی باشد کـه اکنون وقت برگشتن بـه سرگرمی‌ها و علایق قدیمی اسـت. اگر در خواب ببینید کـه در حال عوض کردن پوشک نوزادتان هستید، معنی‌اش این اسـت کـه باید در زندگی واقعی نگرش‌هایتان را عوض کنید. شـما نسبت بـه یک پروژه یا ایده رویکردی اشتباه در پیش گرفته‌اید و باید تغییراتی ایجاد کنید.

 

تعبیر خواب دیدن زایمان زودرس

این خواب نیز در بین زنان باردار بسیار رایج اسـت و بازتاب ترس آن‌ها از زایمان اسـت. اگر خواب زایمان زودرس دیدید و باردار نیستید، معنی‌اش این اسـت کـه احساس میکنید برای تغییرات جدید در زندگیتان آماده نیستید.

 

تعبیر خواب دیدن عمل سزارین

تعداد زیادی از زنان عمل سزارین را در خواب می بینند. اگر شـما همچنین خوابی دیده‌اید، معنی‌اش این اسـت کـه بـه کمک فردی دیگر نیاز دارید. شـما نمی توانید بـه تنهایی پروژه‌ها و ایده‌هایتان را عملی کنید.

 

تعبیر خواب دیدن نوزاد غیرانسان

این خواب میتواند وحشتناک باشد اما خیلی شایع اسـت. تعداد زیادی از زنان باردار در خواب می بینند کـه حیوان یا هیولا بدنیا آورده‌اند. اگر شـما همچنین خوابی دیده‌اید حتماً وحشت کرده اید. اما جای نگرانی نیست.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

قبلا گفتیم دیدن خواب‌هایي درباره‌ي بدنیا آوردن موجودات غیرانسان برای زنان باردار طبیعی اسـت. این خواب بازتاب نگرانی شـما درباره‌ي سلامت نوزادتان اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن بند ناف

اگر خواب بند ناف دیدید، معنی‌اش این اسـت کـه با فردیت خودتان مشکل دارید. شـما نمیتوانید خودتان باشید، برای همین بـه حمایت فردی دیگر نیاز دارید. در اکثر موارد این خواب بازتاب رابطه‌اي اسـت کـه با مادرتان دارید.

 

در آخر نیز:

شـما عده اي از رایج ‌ترین خواب‌هاي مرتبط با را حاملگی را دیده‌اید. همه ی‌ي این خواب‌ها تعابیر مختلفی دارند اما در اکثر موارد تعبیرشان مثبت اسـت. همان‌ طور کـه قبلا گفته‌ایم، خواب حاملگی طبق معمول بـه پروژه‌هاي جدید، ایده‌هاي جدید، یا تغییرات بزرگی اشاره دارد کـه قرار اسـت در زندگیتان رخ بدهد. این خواب‌ها بـه‌ویژه در بین زنان باردار رایج اسـت.

تعبیر خواب حاملگی و بارداری | باردار شدن در خواب چه معنایی دارد؟

از پیام‌هایي کـه ممکن اسـت خواب‌ها برایتان بـه همراه داشته‌باشد غافل نشوید. خواب‌هایي کـه درباره‌ي حاملگی اسـت می تواند بشما کمک کند جنبه‌اي از زندگیتان را بهتر درک کنید. بعد از دیدن حاملگی در خواب، شاید بخواهید تصمیم‌هاي مهمی بگیرید یا با مشکلاتی رو در رو شوید کـه تا آن زمان ازآن‌ها گریزان بودید. باید بدانید کـه هر جزئیاتی در خواب‌تان معنی خاصی دارد.