پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب حلقه ازدواج 

دراین پست تعبیر خواب حلقه ازدواج را مرور میکنیم. دیدن حلقه ازدواج در خواب تعابیر زیادی دارد کـه بـه موقعیت و اتفاقات خواب شـما بستگی دارد. این خواب می تواند تعبیر خوبی داشته باشد ودر برخی موارد هم می تواند تعبیر بدی داشته و هشدار دهنده باشد. بهمین خاطر لازم اسـت تا جزئیات خواب خود رابه خوبی بـه یاد داشته باشید. در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه خواب حلقه ازدواج را مرور می‌کنیم.

 

تعبیر خواب حلقه ازدواج چیست؟

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید حلقه اي بـه انگشت دارید، نشانه آن اسـت کـه کارهایی جدید انجام میدهید ودر بـه ثمر رساندن آن‌ها توفیق مییابید.

 

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

لوک اویتنهاو میگوید: گم کردن حلقه ازدواج: بـه معنی دردسر و ناراحتی، رنجش اسـت. آنلی بیتون: اگر خواب ببینید حلقه ازدواج خودرا جایی گم کرده اید، علامت آن اسـت کـه اندوه فراوانی بـه زندگی شـما راه خواهد یافت.هم چنین برايت مى‌گويد: پيدا كردن حلقه ازدواج در خواب، بـه معناى دلبستگى بـه جنس مخالف اسـت.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن حلقه ازدواج

لوک اویتنهاو می گوید: هدیه گرفتن حلقه ازدواج بـه معنی خوشبختی خانوادگی، وفاداری اسـت. هم چنین آنلی بیتون می گوید: اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه اي میگیرد، نشانه آن اسـت کـه نگرانی و تردیدی کـه نسبت بـه نامزدش دارد متوقف خواهد شد.

 

تعبیر خواب حلقه گرانقیمت

آنلی بیتون میگوید: اگر دختری خواب ببیند حلقه ازدواجش پر زرق و برق و درخشان اسـت، علامت آن اسـت کـه شوهر آینده او مردی وفادار و مهربان خواهد بود.

 

تعبیر دیدن حلقه ازدواج در دست دیگران

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

آنلی بیتون: اگر در خواب حلقه ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید، علامت آن اسـت کـه اصول اخلاقی را زیر پا می گذراند و بـه تفریحات نامشروع میپردازید. اگر در انگشت دیگران حلقه اي ببینید، نشانه آن اسـت کـه بر خوشبختی شـما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت.

 

تعبیر خواب حلقه شکسته

آنلی بیتون می گوید: دیدن حلقه شکسته در خواب، علامت روبه‌رو شدن با مشاجرات و اختلافات اسـت. اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید، نشانه آن اسـت کـه از همسر خود جدا خواهند شد.

 

تعبیر خواب در آوردن حلقه ازدواج

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه حلقه‌ى ازدواجتان را از دست خود درمى‌آوريد، بـه اين معناست كه كارهاى نادرستى انجام مى ‌دهيد.

 

تعبیر خواب حلقه را در دست کسی انداختن

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه انگشتری را در دست کسی می‌اندزید، این خواب نمادی از طبیعت وفادار و باایمان شـما اسـت. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما برای هر شخصی احترام ویژه اي قائل میشوید و هرگز مسبب ناراحتی، شکست یا تحقیر دیگران نمیشوید. بهمین جهت شـما یک شریک عاطفی ایده آل و دوستی ارزشمند هستید.

 

تعبیر خواب گرفتن حلقه ازدواج از غریبه

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه غریبه اي حلقه ازدواج را در انگشت شـما می اندازد، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بزودی راه حلی احتمالی برای تمامی مشکلات خود پیدا خواهید کرد. ممکن اسـت یکی از نزدیکان شـما کـه در تمام سختی ها و مشکلات درکنار شـما حضور داشته و بـه خوبی میداند کـه دراین شرایط دقیقا بـه چـه چیزی نیاز دارید، این راه حل را پیشنهاد کند.

 

خواب حلقه‌ی ازدواج براق و درخشان

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

این کـه خواب ببینید بـه حلقه‌ي نامزدی یا حلقه‌ي ازدواجی نو و براق نگاه می کنید نماد کامیابی و خوشبختی در رابطه‌ي فعلی‌تان اسـت. هم چنین نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت کـه بـه با دوام بودن رابطه‌تان اشاره دارد و این رابطه برای‌تان شادی و شعف وصف ناپذیری بـه ارمغان خواهد آورد. شـما را دوست خواهند داشت، خواهند ستود و بـه خوبی بشما اهمیت داده خواهد شد.

 

تعبیر خواب حلقه‌ ازدواج طلا

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب حلقه‌ي ازدواج از جنس طلا را ببینید می توان آنرا نشانه‌ي مثبتی محاسبه کرد. این خواب نماد کمک، پشتیبانی، و مهربانی اسـت کـه از آدم‌هاي بسیار صمیمی و نزدیک اطراف تان مثل اعضای خانواده و دوستان خوب دریافت خواهید کرد.

 

خواب پیدا کردن حلقه‌ی ازدواج

اگر خواب ببینید حلقه‌ي ازدواجی پیدا میکنید، این خواب میتواند نماد پیشرفتی تازه در وضعیت رابطه‌تان باشد. هم چنین می ‌تواند بـه معنی آشنایی عاشقانه‌ي جدید یا ایجاد و برقراری دوستی تازه‌اي با افرادی باشد کـه قبلا هرگز آن‌ها را ندیده ‌اید.

 

خواب دادن حلقه به کسی

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب ببینید حلقه ازدواج بـه کسی می دهید میتوان آنرا هشداری شدید بـه حساب آورد. هم چنین میتوان آنرا نمادی دانست کـه بـه زیان‌هایي اشاره میکند کـه متقبل خواهید شد یا شاید یاس‌ها و نا امیدی‌هایي برای‌تان اتفاق بیفتد کـه باعث شود احساس پوچی و ناراحتی داشته باشید.

 

خواب گیر کردن حلقه ازدواج در انگشت

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب ببینید نمیتوانید حلقه‌اي را از انگشت‌تان در بیاورید چون خیلی تنگ اسـت و گیر کرده، این خواب میتواند نماد حبس و زندانی شدن احتمالی بخاطر جرمی باشد کـه شاید مرتکب شده باشید یا شاید مرتکب نشده باشید. هم چنین میتوان آنرا نماد جرمی بـه حساب آورد کـه ازآن اطلاع دارید یا در آن دخالت و شراکت داشته‌اید.

 

خواب حلقه ‌ی ازدواجی بسیار تنگ

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

خوابی کـه در آن ببینید حلقه‌ي ازدواجی بسیار تنگ پوشیده‌اید بـه حدی کـه بشما آسیب میزند می تواند نماد جدایی یا طلاق قریب‌الوقوع باشد از شخصی کـه در حال حاضر با او در رابطه هستید. هم چنین می تواند نماد اشتیاق‌تان بـه بر هم زدن این رابطه‌ي محدود کننده باشد.

 

تعبیر خواب حلقه‌ی ازدواج گشاد

تعبیر خواب حلقه ازدواج | دیدن حلقه ازدواج در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب انگشتری بسیار گشاد بـه حدی کـه از انگشت سر بخورد می تواند بـه معنی احتمال جدایی از کسی باشد کـه خیلی برای‌تان ارزشمند اسـت و بهترین دوست یا شریک عشقی‌تان بـه حساب می آید. نشانه‌هاي مشخصی وجود خواهد داشت کـه بـه درک این نکته کمک می ‌کند کـه جدا شدن‌تان از این شخص گزینه‌ي بهتری اسـت.