پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب حنا و حنا بستن 

در اینبخش با تعبیر خواب حنا و حنا بستن آشنا میشویم. خواب حنا بستن ازآن دسته خواب هایي اسـت کـه بطور قطع تعبیر دارد، خیلی کم پیش می‌آید کـه فردی در خواب حنا ببندد، از نظر تعداد زیادی از معبران این خواب معنای بدی ندارد اما عده اي از خواب شناسان این خواب رابه طمع و حیله تعبیر کرده اند. در ادامه تمام تعابیر مربوط بـه خواب حنا و حنا بستن را مرور میکنیم.

 

تعبیر خواب حنا بستن چیست؟

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حنا کردن در خواب بر چهار وجه اسـت.

کار ناشایسته بی حاصل

آرایش حال دنیا

طلب جاه

مشهور شدن بـه دروغگویی

 

ابن سیرین

اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل کـه مال از دست رفته باز آید. اگر بیند هردو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل کـه فرزندان یا برادران خودرا بیاراید، بـه آرایشی کـه خلاف دین و شریعت بود.

 

اسماعیل بن اشعث گوید

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل کـه کاری کند کـه مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند. اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل کـه تسبیح کند. اگر بیند هردو دست رابه حنا کردن نقش می کرد، دلیل کـه با دوستان مکر و حیله بازد.

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن به ریش

حضرت دانیال گوید: حنای ریش پوشش کارها اسـت.

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر

حضرت دانیال: اگر بیند سر و رویش را حنا می کرد و حنایش رنگ نمی گرفت، دلیل کـه ظاهر حال رابه مردمان نماید.

 

کتاب سرزمین رویاها

موهاینان را حنایی می کنید: یک دوست را از دست میدهید.

 

تعبیر خواب رنگ گرفتن حنا

دانیال نبی: اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل کـه حالش نیکو گردد.

 

محمدبن سیرین گوید

اگر بیند حنایش نیکو رنگ گرفت، دلیل کـه حالتش پوشیده شد.

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن «معبران غربی»

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

در صورتی کـه یک زن خواب حنا ببیند ودر خواب تمام قسمت‌هاي بدن‌اش بـه حنا آغشته شود، باید منتظر ایجاد رابطه‌اي خوب و عالی با شوهرش باشد.

 

حنا روی دست زن

اگر زنی در خواب ببیند کـه روی دست‌اش حنا می گذارد اما هر کاری می کند حنا رنگ نمی گیرد، بـه این معنا اسـت کـه شوهرش بـه او توجهی ندارد.

 

حنا سمبل عروسی

بطور کلی دیدن خواب حنا بـه این معنا اسـت کـه شخص هم در سطح اجتماعی و هم در زندگی خصوص‌اش باید منتظر اتفاقات خوبی باشد.

 

دختری خواب حنا ببیند

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر دختری در خواب ببیند کـه حنا می‌بندد، بـه این معنا اسـت کـه بزودی خوشی و شادی بـه او روی خواهد آورد یا اینکه زمان ازدواج او نزدیک اسـت.

 

خواب طرح های پیچیده حنا

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه با حنا طرح‌هاي پر از جزئیات و پیچیده می کشید، بـه این معنا اسـت کـه بـه شیوه‌هاي مختلف از سوی خانواده‌تان فایده خواهید برد.

 

خرید و فروش حنا

اگر در خواب ببینید کـه حنا میخرید یا می‌فروشید بـه این معنا اسـت کـه بـه وفور سفر خواهید کرد.

 

خانم جوان ببیند حنا میگیرد

اگر یک خانم جوان در خواب ببیند کـه از کسی حنا دریافت میکند، بـه این معنا اسـت کـه با شخص بسیبار لایقی ازدواج خواهد کرد.

 

حنا روی پا

دیدن طرح‌هاي پیچیده و پر از جزئیات حنا روی پا بـه این معنا اسـت کـه با یک مرد بسیار با استعداد و مشهور ازدواج خواهید کرد.

 

تعبیر خواب حنا برای مردان

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن حنا در خواب برای مردان بسیار بدشگون اسـت. چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه آبرو و نیک ‌نامی ‌اش را از دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب حنا روی دست و موها

اگر زنی در خواب ببیند کـه دست‌ها و مو هاي‌اش را حنا گذاشته‌اسـت بـه این معنا اسـت کـه بین او و شوهرش رابطه ‌ي خوبی برقرار اسـت.

 

تعبیر خواب حنای آبی

اگر کسی در خواب حنای آبی ببیند بـه این معنا اسـت کـه دچار یک موقعیت ناپایدار در خانواد ه‌اش شده‌ اسـت. معنای دیگر خواب حنای آبی می ‌تواند این باشد کـه فرد در سطوح اخلاقی و مالی رضایت خاطر ندارد.

 

تعبیر خواب حنا گذاشتن اما رنگ ندادن

تعبیر خواب حنا | حنا بستن در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر زنی خواب ببیند حنا میگذارد اما بی فایده اسـت و رنگ نمی گیرد، بـه معنی آن اسـت کـه شوهرش عشق خود رابه او ابراز نمی کند.

 

تعبیر خواب این کـه فقط انگشتان را حنا گذاشته باشید

اگر خواب ببینید فقط انگشت ‌هاي ‌تان را حنا گذاشته ‌اید، چنین خوابی نشانگر یک خوشه خرما یا خوشه‌ اي انگور اسـت.