پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب خانه را بررسی میکنیم، دیدن خانه در خواب چـه معنایی دارد؟ تا بحال شده خواب خانه غریبه را ببینید یا این کـه خواب تغییر خانه خودتان را ببینید؟ بطور کلی خانه بـه مال و مکان و موقعیت زندگی تعبیر می شود، جزئیات خواب شـما و خانه اي کـه در آن قرار داشته اید بشما می گوید کـه این خواب برای شـما چـه تعبیری دارد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب خانه و منزل

تونی کریسپ آفريننده کتاب فرهنگ تفسیر رویا بطور مفصل درباره تحلیل رویای خانه می گوید:

 

خانه: اگر خانه اي راکه در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق میکند. اگر از بیرون خانه مهاجمینی بـه داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش بـه انتقاد یا طعن و کنایه ها.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل بـه پناه بردن بـه خلوتی یا خودرا از انظار دور نگه داشتن. اگر خانه آتش گرفته بودو یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی هاي سابق؛ بیماری.

 

سقف: رفتار و باورهایی کـه از آنها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شـما؛ محدوده ذهنی شـما. خانه کوچک کـه ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز بـه تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.

 

خرابی بخش‌هایي از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایي چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی. اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.  طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش هاي فرد؛ بالا تنه انسان.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش هاي پایه و خاطرجمعی هاي فرد؛ انچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شـما و حسن نیت دیگران. در تعداد زیادی از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند کـه بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شـما و یا محیطی کـه اکنون در آن هستید اسـت.

 

جلوی خانه: نقاب مـا؛ ظاهرسازی؛ انچه از خود بـه جامعه نشان می دهیم.  طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی مـا؛ جنسیت؛ پاها. اگر خانه بـه وسیله رویا ساخته شده بود: حسم و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش.  داخل خانه: درون فرد. آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن بـه خویشتن.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

آشپزخانه در رویای زنان: شاید بـه غرور فرد بخاطر توانایی اش در تبدیل “خانه” بـه “منزل” و بخشش چیزی ارزشمند بـه خانواده اشاره کند. انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی کـه شـما را خرسند می‌کنند یا خوراک روح شـما هستند. اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره. اتاق کودک: احساسات شـما نسبت بـه کودکان.

 

کارل گوستاو یونگ:

دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح ودر اصل خود شـما هستید. اتاق‌هاي خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ي خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه اسـت، و غیره. اگر خانه خالی اسـت، بیانگر حس نا امنی اسـت. اگر خانه تغییر میکند، بیانگر این اسـت کـه شـما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر میدهید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن این کـه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی اسـت. شـما حس می کنید کـه هر شخصی بکار شـما سرک میکشد یا در کار شـما دخالت می کند. دیدن خانه‌ي متروکه در خوابتان بیانگر این اسـت کـه شـما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شـما آماده اید کـه بـه سمت آینده پیش روید. خواب دیدن این کـه شـما خانه تان را تمیز میکنید بیانگر این اسـت کـه:

 

نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌هاي قدیمی خلاص شوید. شـما بـه دنبال التیام شخصی هستید. اگر شـما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی میکنید، اما خواب می بینید کـه تنها زندگی می کنید، بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید گام‌هاي جدیدی بـه سمت استقلال بردارید. شـما نیاز دارید کـه مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر بخود متکی باشید. دیدن یک خانه‌ي کهنه، قدیمی در خواب:

 

بیانگر باور ها، نگرش‌هاي قدیمی تان اسـت و این کـه چگونه ازآن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این اسـت کـه خانه‌ي قدیمی ممکن اسـت نمادی ازین باشد کـه نیاز دارید حالت فکری تان رابه روز کنید. اگر شـما یک خانه‌ي شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان میبینید:

 

بیانگر جنبه‌اي از زندگی تان اسـت کـه شلوغ پلوغ اسـت. شـما ممکن اسـت از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج میبرید. شـما نیاز دارید کـه این احساسات را آزاد کنید تا دوباره بازرسی رابه دست آورید. خواب دیدن این کـه خانه تان آسيب دیده اسـت بیانگر نگرانی‌هاي بیداری تان در مورد شرایط خانه تان اسـت.

 

دیدن خانه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب مـا معیشت اسـت، اگر در خواب ببینید درون خانه اي بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق بشما اسـت زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه اي محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق بشما اسـت خواب شـما خبر می دهد کـه زندگی بر شـما تنگ خواهد شد و معاش شـما قلت خواهد یافت.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

چنان چـه ببینید یکی از اتاق‌هاي خانه آشفته و خراب اسـت بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی بـه او می رسد. اگر در خواب ببینید کـه خانه شـما در محلی اسـت کـه تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا کـه از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

 

محمدبن سیرین گوید:

خانه بـه تنهایی درخواب بیانگر زن اسـت. اگر بیند خانه را یا ستون‌هاي خانه را از جای برداشت، دلیل کـه زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد کـه زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل کـه زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند کـه خانه مفرد بـه کنج اندوه بودو ندانست کـه خانه از کیست، دلیل کـه از دنیا رحلت کند.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند درخانه گریخته بودو در خانه او قفل نکرده بودو آن خانه بـه خانه دیگر پیوسته بود، دلیل کـه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار اسـت عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل کـه از کسی وی را مالی رسد.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خانه و سرا عیش بود

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کـه خانه بر وی افتاد، دلیل کـه مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند کـه خانه بزرگ وفراخ گردید و ازآن کـه بود بزرگتر شد، دلیل کـه مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

 

تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل کـه توانگر شود. اگر در خانه او سیمین اسـت، دلیل کـه وی را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل کـه حالش تباه شود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید کـه در خانه شـما آهنی اسـت زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شـما از نقره اسـت خوب نیست.

 

تعبیر خواب ساختن خانه

لوک اویتنهاو می گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

 

تعبیر خواب خانه خریدن

لوک اویتنهاو میگوید: خرید یک خانه: کامیابی

 

تعبیر خواب خانه مخروبه و تعمیر آن لوک اویتنهاو

خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می شود. تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن اسـت کـه اخباری بـه دستتان میرسد کـه موجب شور و نشاط شـما می گردد. اگر خواب ببینید خانه قدیمی شـما ویران و مخروبه اسـت، نشانه آن اسـت کـه خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن اسـت کـه دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب خانه خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کـه خانه شـما خراب اسـت مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید کـه در خانه اي خراب یا خرابه اي راه می روید کـه بشما تعلق ندارد بـه انحراف کشیده می شوید و بـه اعمال ناصواب دست می زنید

 


 

تعابیر بیشتر درباره دیدن خانه در خواب

رویا دیدن در مورد یک خانه خود درونی‌تان را نشان می دهد. اتاق‌هاي خاصی درون خانه شـما می توانند بـه لحاظ نمادپردازی بسیار مهم باشند. برای مثال، اگر شـما رویایی در مورد زیرزمین خانه‌تان ببینید، در واقع این ذهن نیمه خودآگاه‌تان اسـت کـه در خوا‌ب‌تان پدیدار شده‌اسـت.

 

تعبیر خواب خانه خالی

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خانه خالی باشد، خواب‌تان در واقع احساس خلاء را در وجود شـما نشان میدهد. احساس میکنید کـه همه ی شـما را ترک کرده‌اند و هیچکس را در کنارتان ندارید کـه تسکین‌تان بدهد. این دوره از افسردگی ممکن اسـت مدتی طول بکشد بـه خصوص اگر در برابر این احساسات از پا دربیایید.

 

عوض شدن خانه در خواب

اگر یک خانه بطور ناگهانی در خواب‌تان عوض شود، برخی تغییرات شخصی و تحولاتی در سیستم باورهای‌تان رخ خواهد داد. شاید قرار اسـت چیزهایی را تشخیص بدهید کـه سبب می شوند طرز نگاه‌تان بـه زندگی بطور کامل تغییرکند. این تغییر قطعا چیزی اسـت کـه هم اکنون نیاز دارید، بنابر این آن رابا آغوش باز بپذیرید و بهترین نتیجه را بگیرید!

 

تعبیر خواب تنهایی در خانه

اگر با دیگران زندگی می کنید و خواب دیده‌اید کـه در خانه تنها هستید، بـه این معنا اسـت کـه استقلال بیش‌تری در زندگیتان نیاز دارید. باید مسئولیت‌پذیر باشید و بر میزان خوداتکایی‌تان بیفزایید. اگر در خانه تنها هستید بـه این دلیل کـه باقی را بیرون کرده اید، بـه این معنا اسـت کـه مشکل اعتماد بـه نفس دارید.

 

تعبیر خواب خانه متروک

دیدن یک خانه‌ي متروک در خواب نشان میدهد کـه زندگی گذشته‌تان و آدم‌هاي آن دوران دیگر وجود ندارند. شـما آماده‌اید کـه بـه دل آینده بروید. هر چیزی کـه در گذشته رخ داده‌اسـت پشت سر شـما قرار دارد و باید تمام جنبه‌هاي منفی را کنار بزنید.

 

دیدن یک خانه قدیمی در خواب

یک خانه‌ي قدیمی درخواب نشانه‌اي اسـت از زندگی قدیمی و طرز فکری کـه مدت‌‌ها پیش داشته‌اید. کارهای فعلی‌تان بـه سمت همان عادات و طرز فکر قدیمی‌تان در جریان اسـت.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

مثلاً ممکن اسـت دوباره بـه اعتیاد یا کار بد دیگری کـه درگذشته انجام می‌داده‌اید،‌ روی بیاورید. پیش ازآن‌کـه این عادات بد دوباره وارد زندگیتان شوند، ازآن‌ها دو شوید و اجازه ندهید در زندگیتان نمود پیدا کنند.

 

دیدن یک خانه ویران در خواب

اگر یک خانه‌ي ویران در خواب ببینید، بـه این معنا اسـت کـه زندگیتان دچار یک آشوب و بـه هم ریختگی واقعی اسـت. ممکن اسـت مشکلاتی روانی یا عاطفی داشته باشید کـه سبب شده‌اند احساس کنید افسرده یا خشمگین هستید. شـما باید از شر این احساسات خلاص شوید تا پیش ازآن‌کـه خیلی دیر شود، دوباره بازرسی وضعیت کنونی را بر عهده بگیرید.

 

تعبیر خواب خانه آسیب‌ دیده

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه درباره‌ي خانواده‌تان نگرانی‌هایي دارید. این خواب هم چنین میتواند بازتابی از موقعیتی در زندگی خانوادگی شـما باشد، و چیزهایی کـه در حال حاضر اصلا خوب بنظر نمی رسند.

 

تمیز کردن خانه در خواب

اگر در خواب ببینید کـه مشغول تمیز کردن خانه‌تان هستید، بـه این معنا اسـت کـه باید از شر منفی‌نگری و چیزهای بد در زندگیتان خلاص شوید. شـما بـه دنبال التیام شرایط بـه هر نحو ممکنی هستید. این مسیر راحت نخواهد بود اما باید آن رابه انجام برسانید.

 

تعبیر خواب خانه جدید

اگر یک خانه‌ي جدید در خواب ببینید، ‌بـه این معنا اسـت کـه یک فصل جدید یا آغازی جدید را در زندگیتان تجربه خواهید کرد. بـه لحاظ احساسی بالغ خواهید شد و میزان خوداتکایی‌تان افزایش خواهد یافت. اکنون زمان مناسبی برای برآورده کردن رویاهای‌تان اسـت زیرا هیچکس در مسیر موفقیت‌تان قرار نخواهد گرفت.

 

تعبیر خواب خانه کثیف

دیدن خوابی کـه در آن خانه‌تان کثیف اسـت، نوعی آسیب را نشان می دهد. این خواب ممکن اسـت بازتاب‌دهنده‌ي روابط خاص یا موقعیت کنونی زندگیتان باشد.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

شاید همسرتان با کارهای‌اش شـما را آزرده‌اسـت و شـما حس میکنید کـه این دوران سخت هرگز بـه اتمام نخواهد رسید. قبل از اینکه تسلیم این احساسات شوید، بکوشید دوران خوشی‌تان رابه یاد بیاورید و بـه همان دوران برگردید.

 

ناپدید شدن خانه در خواب

اگر در خواب ببینید کـه یک خانه ناپدید می شود، بـه این معنا اسـت کـه احساس می کنید در زندگی پایگاه محکمی ندارید. بدلیل حوادث یا روابط خاصی احساس آزردگی دارید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

شـما نمی دانید کـه چـه‌طور باید این احساسات را از خودتان دور کنید و چگونه بـه آن آدم‌ها بگویید کـه ابدا احساس خوبی ندارید. محکم باشید و اجازه ندهید کسی شـما را نظارت کند.

 

دیدن خانه فرد دیگری در خواب

دیدن خانه‌ي شخص دیگری در خواب نشان می دهد کـه هنوز هم چیزهای زیادی وجوددارد کـه باید در مورد خودتان یاد بگیرید. شاید خاطرات و احساساتی دارید کـه در عمق وجودتان آن‌ها را دفن کرده‌ و خودتان را ملزم کرده اید کـه آن‌ها را فراموش کنید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دوستان و خانواده‌تان نمیتوانند بشما کمک کنند تا در مسیر درست قرار بگیرید،‌ بکوشید از یک فرد حرفه‌اي کمک بگیرید. بـه این ترتیب همه ی‌ي احساس ناامنی‌تان پایان خواهد پذیرفت.

 

دیدن یک خانه سیل‌ زده در خواب

اگر در خواب ببینید کـه خانه‌ي بطور کامل دسخوش سیل شده‌اسـت، بـه این معناست کـه در حال حاضر دچار سیلی از احساسات هستید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

شاید اتفاقی در زندگیتان رخ داده کـه این احساسات را تحریک کرده و خودتان هم می دانید کـه دلیل آن چیست. در ارتباط بودن با احساسات‌تان چیز بدی نیست، بنابر این احساسات فعلی‌تان رابا آغوش باز بپذیرید و بکوشید عواطف خودرا درک کنید.

 

دیدن خانه‌ ای زیر آب در خواب

اگر در خواب ببینید کـه خانه‌اي زیر آب اسـت، بـه این معناست کـه از زندگیتان راضی هستید. همه ی چیز در زندگیتان طبق نظم مشخصی پیش می رود و لزومی برای تغییر چیزی نمی بینید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

دلیل پشت خوشبختی شـما ممکن اسـت یک رابطه‌ي خوب یا پیشرفتی در زندگی حرفه‌اي‌تان باشد کـه بطور ناگهانی رخ داده‌اسـت. بـه هر روی، شـما در حال حاضر از زندگیتان بسیار راضی هستید.

 

دیدن مادرتان در خانه

اگر خواب مادرتان را در خانه ببینید،‌ نشانه‌ي مثبتی اسـت. چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه شـما در تمام حوزه‌هاي زندگیتان در مسیر موفقیت قرار دارید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

همه ی چیز عالی بنظر میرسد و هیچ چیز سد مسیرتان برای رسیدن بـه موفقیت نیست. خاطرجمعی حاصل کنید کـه حتماً در همین مسیر بـه جلو پیش می روید و دست از تلاش برنمی‌دارید تا زمانی کـه بـه اهداف‌تان نائل شوید.

 

وارد شدن کسی به خانه شما در خواب

اگر در خواب ببینید کـه کسی بـه زور وارد خانه‌تان می شود، بـه این معنا اسـت کـه دچار مشکلات مالی خواهید شد. در واقع وقتی پای پول درمیان باشد اوضاع و احوال‌تان خوب و نخواهد بودو بخاطر آن ناامید خواهید شد. از سرمایه‌گذاری کردن در چیزهایی کـه ریسکی هستند پرهیز کنید چرا کـه بخت و اقبال یارتان نخواهد بود.

 

اگر در خواب ببینید که قادر به پیدا کردن خانه‌تان نیستید

چنین خوابی نشان می دهد کـه شـما از عدم اعتماد بـه نفس رنج می برید. این مشکل در اثر امری غیرقابل پیش‌بینی رخ خواهد داد و شـما برای آن آمادگی نخواهید داشت.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

با برقراری ارتباط دوباره با دوستان و خانواده‌تان اعتماد بـه نفس از دست رفته را بازیابی کنید و زمان‌تان را برای فکر کردن بـه گذشته اتلاف نکنید.

 

نداشتن خانه در خواب

بی‌خانه بودن در خواب نشان دهنده‌ي بی‌اقبالی و بدشانسی اسـت. امور در زندگی شخصی و حرفه‌اي‌تان خوب بنظر نخواهد رسید.

تعبیر خواب خانه | دیدن خانه در خواب چه معنایی دارد؟

صبر کنید تا زمانی کـه دوران بد بـه سر برسد زیرا ممکن اسـت هر کاری راکه شروع کرده اید، با شکست مواجه شود. این دوران مدت زمان زیادی بـه طول نخواهد انجامید و خیلی زود تمام امور در مسیر درست خود قرار خواهد گرفت.