پارس ناز پورتال

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خاک 

در اینبخش تعبیر خواب خاک را بررسی خواهیم کرد. حتماً بارها پیش آمده کـه در خواب خود بیشتر از همه ی متوجه خاک شده باشید، مثلاً خاک را لمس کنید، خاک بخورید یا این کـه روی خاک دراز بکشید. خواب خاک یکی از خواب هاي رایج اسـت ودر نظر اکثر معبران بـه نمادی از زندگی معنا شده اسـت. در ادامه این مطلب تمام تعابیر و نشانه شناسی هاي مربوط بـه خواب خاک را مرور میکنیم. 

 

دیدن خاک در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن گردو خاک در خواب بـه مال و ثروت تعبیر می شود. اگر کسی دید کـه در محلی اسـت کـه در آنجا گرد و خاک زیادی هست و بـه گلوی او گردو خاک می‌رود یا بـه سرو رویش گرد وخاک می‌نشیند، بـه ثروت می‌رسد ودر جمع کردن و خوردن مال حریص اسـت. اگر دید روی گردو خاک راه میرود، ثروت خود رابه روی دیگران خواهد کشید.

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

بـه خواب دیدن خاک در خواب بـه ثروت تعبیر می شود. اگر کسی دید در گلدانی خاک وجوددارد، از جانب دوستی بـه او منفعت مالی خواهد رسید. اگر کسی خواب دید کـه در آرامستان از خاک قبر مرده اي در هوا پخش شده یا از خاک مرده اي بر می دارد و بر سرخود می ریزد، از جانب دوست یا آشنایی بـه او ثروت خواهد رسید.

 

تعبیر خواب خاک منوچهر مطیعی تهرانی

خاک برکت و نعمت اسـت. پول و مال اسـت. اگر در خواب دیدید کـه خاک جمع می کنید موردی پیش می‌آید کـه پول می اندوزید و بـه گرد آوری مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شـما خاک زیادی انباشته اسـت مالی بزرگ بشما میرسد. اگر دیدید کـه با شتر خاک آورده اید، همانطور کـه در قدیم موسوم بود، میراثی بشما میرسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد بشما سود می‌رسد.

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر با الاغ خاک بـه خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود کـه سودی بشما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خودرا خرج می کنید یا بـه هدر میدهید. اگر دیدید خاکی راکه آوررده اید یا خاکی کـه هست سرخ اسـت گرفتار هیجان و خشم میشوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی اسـت و ملال و بیماری را خبر می‌دهد.

 

چنان چـه خاک سیاه بود غم و مصیبت اسـت اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی بـه زحمت نصیب شـما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید کـه زیان مالی متوجه شـما می شود . اگر دیدید از تپه اي خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید کـه آسان تر برداشته شده و ضمنا سودی بـه قدر خاک برداشته شده عایدتان میگردد.

 

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

خاک بـه خواب دیدن کم و بسیاری آن درم اسـت اگر بیند کـه در خانه او خاک بود، بـه درستی کـه بی رنج وی را بـه قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم اسـت وی را.

 

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل کـه مال خودرا هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می‌افشاند دلیل کـه بـه قدر آن وی را مال و درم جمع گردد و ازآن منفعت یابد.

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق

ديدن خاک در خواب بر پنج وجه اسـت.

اول: مال.

دوم: منفعت.

سوم: شغل دنيا.

چهارم: فائده از قِبَل سلطان.

پنجم: فائده از قبل رئيس.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید کسی روی شـما خاک می‌پاشد، علامت آن اسـت کـه دشمنان می‌کوشند بـه اعتبار و شهرت شـما لطمه بزنند.
دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانه آن اسـت کهگ فقر و بدبختی شـما را مشوش و پریشان خواهد ساخت.

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می‌رود ، علامت آن اسـت کـه برای بـه دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خودرا ترک می‌گوید. اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده اسـت ، دلالت بر آن دارد کـه موقعیتهای مطلوب قسمت شـما خواهد شد

 

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن خوردن خاک مال یتیمان باشد.

 

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن یا در تماس بودن با خاک در خواب نمادی از رشد و باروری اسـت. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی اسـت شـما نیاز دارید اهدافتان را عملی تر دنبال نمایید اگر خاک سخت و خشک باشد بیانگر این اسـت کـه شـما با خودتان صادق نیستید شـما تلاش می کنید زیر پوسته اي سخت مخفی شوید. خواب ممکن اسـت مشابه چیزی باشد کـه خاکی یا آلوده اسـت.

 

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

خاک، بـه مردم تعبیر میشود؛ زیرا مردم از خاک آفریده شدهاند، ممکن اسـت بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد دیدن خواب خاک

معبران دیدن خاک و زمین را در خواب نمادی از باروری میدانند. خاک نمادی از تولد دوباره خودتان اسـت. دیدن خاک در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شخصیت شـما تکامل می یابد و تحولاتی درونی را تجربه خواهید کرد. از منظر دیگر، دیدن خاک در خواب نمادی از رشد فکری، نوآوری و خلاقیت اسـت. خاک نمادی از باروری و زنانگی اسـت.

 

تعبیر خواب زمین و خاک گل آلود

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن زمین و خاک گل آلود در خواب نمادی از سختی و مشکلات در رسیدن بـه اهداف و خواسته هایتان اسـت. شـما احساس میکنید کـه هدف شـما بـه نتیجه‌اي نمیرسد.

 

زمین کشاورزی

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن زمین کشاورزی در خواب نمادی از پس اندازهای شـما اسـت. شـما هرگز نمی توانید حدس بزنید کـه مشکلات مالی و اقتصادی کِي و چـه زمانی گرفتارتان می کنند و بهمین دلیل این خواب را می بینید.

 

تعبیر خواب تمیز کردن گرد و خاک خانه

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خانه خودرا پر از گرد و خاک ببینید و آنرا تمیز کنید تعبیر آن اسـت کـه شـما تلاش می کنید تا خانواده تان را متحد کنید.

 

تعبیر خواب خوابیدن روی خاک

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه روی زمین و خاک خوابیده اید، این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما از لحاظ مالی و امور مادی در تنگنا و مضیقه قرار دارید.

 

تعبیر خواب خاکی که همه جا را پر کرده است

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه خاک همه ی اطرافتان را پر کرده اسـت تعبیر آن اسـت کـه همه ی تلاش‌ها و زحمات شـما بـه هدر خواهد رفت.

 

تعبیر خواب درختان فراوان در خشکی

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ساحل و خشکی پر از درخت ببینید این خواب نمادی از ثروت و فراوانی برای شـما اسـت.

 

تعبیر خواب سفر با ماشین

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه با خودرو روی زمین بـه سیاحت می پردازید، تعبیر آن اسـت کـه سخت کوشی و زحمات شـما برایتان مثمرثمر خواهد بود.

 

تعبیر خواب جاده‌ ای خاکی

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن جاده‌اي پوشیده شده با خاک در خواب تعبیر آن اسـت کـه ماجراجویی‌هاي زیادی در انتظارتان اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن فردی غبارگرفته

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب کسی را ببینید کـه بدنش پوشیده از گرد و غبار و خاک اسـت و بـه او کمک کنید تا خودش را تمیز کند تعبیر آن اسـت کـه شـما دوست خوبی پیدا خواهید کرد و می توانید بـه او اعتماد کنید.

 

تعبیر خواب کوره‌ ای پر از خاک

دیدن کوره یا تنوری پر از خاک در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما بـه شدت گیج و سرگردان هستید.

 

تعبیر خواب گرد و خاک زیورآلات را گرفتن

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه با یک تکه پارچه گرد و غبار زیورآلات گرد و خاک گرفته تان را می‌زدایید تعبیر آن اسـت کـه شـما میخواهید زندگی تان را پاک سازی و بر روزهای سختی کـه از سر می‌گذرانید غلبه کنید.

 

تعبیر خواب خاک پرتاب کردن

اگر در خواب ببینید کـه کسی بـه سمت شـما خاک و گل پرتاب می کند، این خواب نمادی از مشکل یا مسئله‌اي در آینده نزدیک اسـت.

 

لمس کردن زمین و خاک روی آن

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب زمین را ببینید و آن رابا دست خود لمس کنید تعبیر آن اسـت کـه اجر و پاداش سخت کوشی هایتان را دریافت خواهید کرد.

 

زمینی پوشیده از گل و گیاه

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن زمینی پوشیده از گل و گیاه و سبزی در خواب بـه این معناست کـه سلامت شـما در وضعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت.

 

راه رفتن روی جاده خاکی

اگر در خواب ببینید کـه در جاده‌اي خاکی راه می روید، این خواب نمادی از مشکلاتی اسـت کـه در انتظار شـما هستند.

 

تعبیر خواب ماشین پر از خاک

تعبیر خواب خاک | دیدن خاک در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن یک خودرو پر از خاک در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه تحقق آرزوی شـما با سختی و مشکلاتی همراه میشود.