پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب خفاش چیست؟ 

در اینبخش تعبیر خواب خفاش را مرور میکنیم. دیدن خفاش در خواب از نظر اکثر معبران بـه دشمن و انسانی گمراه کننده تعبیر شده اسـت، خفاش ها در تاریکی زندگی می کنند ودر طول روز میخوابند. این پستانداران جزو مخوف ترین جانداران جهان محسوب میشوند. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب خفاش آشنا خواهیم شد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر اسـت. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد اسـت بل کـه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید کـه خفاش را کشتید بر دشمن چیره میشوید اما باقی گذاشتن پيکر خفاش خودش ابتلا و بلا اسـت و لاشه خفاش خود گویای مصیبت اسـت.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی اسـت کـه ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده اسـت. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و بـه جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این اسـت کـه انها را بکشید.

 

تعبیر خواب خفاش ابن سیرین

خفاش چـه زنده و چـه مرده بـه بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن آن و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن آن بهتر اسـت. برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب ببینید خفاش بشما حمله کرده، از جانب دشمن خود بـه سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه اسـت و برای دفع بلا باید صدقه بدهید. اگر خواب ببینید کـه خفاش شـما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه اسـت و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.

 

تعبیر خواب خفاش آنلی بیتون

دیدن خفاش در خواب، نشانة خبر مصیبت و بد بختی اسـت کـه از طرف افراد شرور بشما خواهد رسید. خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شـما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن. دیدن خواب خفاش سفید، علامت مرگ کودکی اسـت.

 

تعبیر خواب خفاش امام جعفر صادق

خفاش در خواب بـه دشمن تعبیر شده و می تواند فرد گمراهی باشد کـه قصد آسیب رساندن بشما را داشته باشد. دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر اسـت. اگر خواب دیدید کـه خفاش بـه سمت شـما حمله کرده ولی راه خودرا برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

 

تعابیر بیشتر در مورد خواب خفاش

تعبیر خفاش، انسان گمراه میباشد. اگر ببینی خفاش داری، یـعـنـی با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می کنی. اگر ببینی خفاش از دست تـو پریده اسـت، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا میشوی. خواب گاز گرفتن خفاش بـه این معنی اسـت کـه سعی می‌کنید بـه فردی کـه دوستش دارید نزدیک شوید ولی رفتار آن شخص شـما را ناراحت کرده و بشما آسیب خواهد زد.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر یک عده خفاش بشما حمله کردند بـه این معنی اسـت کـه تصمیمات کورکورانه اي میگیرید کـه اصلا بـه نفع شـما نیست.
اگر در خواب، از خفاش فرار کردید و خفاش بـه دنبال شـما پرواز میکرد نشانه بدی اسـت و خطر پیشبینی نشده اي در انتظار شماست. اگر در خوابتان خفاش در خانه شـما لانه کرده اسـت نشانه آنست کـه باید مراقب اطراف خود باشید تا بـه خانواده شـما آسیبی وارد نشود.

 

خواب کشتن خفاش رهایی از افکار منفی و پیروزی بر دشمنان اسـت. اگر در خواب ببینید خفاش در روز حرکت می کند نشان دهنده این اسـت کـه در مسیر سختی گام برداشته اید و افکارتان مغشوش اسـت و دوست دارید زودتر از این وضعیت خلاص شوید. دیدن خفاش مرده در خواب نشانه خوبی اسـت. در واقع دفع خطرات احتمالی توسط نیروی خارجی اسـت کـه شاید شـما ازآن خبر نداشته باشید ولی از شـما محافظت می کند.

 

خواب خفاش سیاه تعبیر خوبی ندارد و خطر بزرگی شـما را تهدید می کند. خفاش سبز در خواب، نشان از شهامت برای کشف رازهای پنهانی دارد کـه دیگران از شـما پنهان میکنند. خفاش سرخ در خواب تفکرات منفی شـما و دیگران راجب ادامه زندگی اسـت. این تفکرات طبق معمول بـه احساسات منفی مانند نفرت و حسادت و کینه مربوط اسـت.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن محل زندگی خفاش در خواب « غاری کـه در آن خفاش پنهان شده » تعبیرش بر کارها و احساساتی اسـت کـه سعی می‌کنید از دیگران پنهان کنید. تعبیر خواب زاییدن و بچه دار شدن خفاش دشمنی اسـت کـه بسیار بشما نزدیک اسـت و از بین بردن آن کمی دشوار اسـت.

 

نشانه شناسی خواب خفاش

خفاش‌ها سمبل شب و سایه‌ها هستند. این حیوان هم چنین نمادی از چیزهایی اسـت کـه کثیف یا ناپاک هستند. آن‌ها نشانی هستند از اتفاقات بدی کـه ممکن اسـت بزودی رخ بدهد. یک خفاش در خواب ممکن اسـت افکار تاریک ناشی از ناخودآگاه شـما را نشان دهد. شاید مدتی یکسری احساسات و عواطف منفی را در وجودتان حبس کرده بودید و حالا آن‌ها میخواهند خودرا نشان دهند.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

خفاش‌‌ها بعضی اوقات میتوانند نمادی از تغییر و تحول باشند یا شاید کشف عده اي از استعدادهای ناشناخته کـه خودتان هم نمی دانستید در شـما وجوددارد. خواب خفاش حتی میتواند نشانه‌اي باشد از چیزها یا آدم‌هایي کـه باید هر چـه زودتر از شرشان خلاص شوید و بعد بدون آن‌ها بـه زندگیتان ادامه بدهید. خفاش می تواند نشانی از یک بدشگونی هم باشد، مثلاً پیش‌بینی مرگ یکی از از اعضای خانواده‌تان.

 

خفاش‌هاي سیاه بـه خصوص نشان میدهد کـه نوعی بدبختی و بیچارگی بزودی در زندگیتان رخ خواهد داد. خفاش‌هاي در حال پرواز تقریباً همیشه سمبل تاریکی و ترس از ناشناخته‌هایي مانند شیاطین، خون‌آشام‌ها و غیره هستند. آن‌ها اغلب وقوع غم و اندوه را در آینده‌ي نزدیک پیش‌بینی میکنند. اگرچه پرواز خفاش‌ها تعبیری بسیار منفی دارد، اما احساسی کـه در خواب داشتید نیز بر معنای آن تاثیر زیادی دارد.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خوشحال و راضی بودید، چنین رویائی نمیتواند تعبیری منفی داشته باشد. اگر ناراحت و آزرده بودید، احتمالا خواب‌تان از رویدادی منفی خبر میدهد یا حتی ممکن اسـت بعد منفی خودتان را نشان بدهد. گاهی اوقات خفاش‌ها میتوانند آدم‌هاي منفی دور و اطراف‌تان را نشان دهند.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

ازآن‌جاییکه حس شنوایی خفاش ‌ها بسیار قوی اسـت، دیدن آن‌ها در خواب ممکن اسـت حساسیت شدید شـما را نسبت بـه بدبختی و مشکلات آدم‌هاي دیگر نشان دهد. در صورتی کـه چنین آدمی هستید، این خواب احتمالا پیامی برای پیش گیری از درگیری بیش از حد شـما در مشکلات دیگران و تلاش برای تمرکز روی خودتان و تغییر زندگیتان اسـت.

 

بـه احتمال زیاد نیازها و موضوعاتی در زندگی شـما وجود دارند کـه بدلیل درگیر شدن در مشکلات آدم‌هاي دیگر، آن‌ها را پاک فراموش کرده اید. سردرگمی عاطفی ممکن اسـت تعبیر دیگر دیدن خفاش در خواب باشد. شاید کسی وعده‌اي بشما داده، اما آن وعده بـه نتیجه نرسیده‌اسـت.

 

تعبیر خواب خفاش که در حال پرواز به طرف شما است

اینکه در خواب ببینید کـه خفاشی بـه سمت شـما پرواز میکند احتمالا یک نشانه‌ي بد اسـت و ممکن اسـت هشداری از یک تهدید احتمالی باشد کـه در آینده‌ي نزدیک رخ خواهد داد.

 

گرفتن یک خفاش در خواب

اگر در خواب‌تان خفاش گرفتید، نشانه‌ي خوبی اسـت. در واقع این خواب نشان میدهد کـه احتمالا از شر برخی مشکلات یا دشمنان بزودی خلاص خواهید شد.

 

حمله‌ خفاش در خواب

اینکه در خواب مورد حمله‌ي یک خفاش قرار بگیرید نشانه‌‌ می دهد کـه لازم اسـت خیلی زود از شر سختی‌ها و دشواری‌ها خلاص شوید.

 

وجود خفاش در خانه

دیدن خفاش در خانه نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب ممکن اسـت نشان دهد کـه فضای فعلی خانه‌ي شـما منفی اسـت یا شـما با ایمنی آن مشکل دارید و همین باعث بروز ناراحتی در شـما شده‌اسـت.

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب هم چنین ممکن اسـت وضعیت کنونی ذهن‌تان را نشان دهد کـه بدلیل احساسات و افکار منفی زیادی کـه دارید، پر از نگرانی شده‌اسـت.

 

دیدن تعداد بسیار زیادی خفاش در خواب

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

خوابی کـه در آن تعداد زیادی خفاش دیده باشید احتمالا برخی تغییراتی راکه بزودی در زندگی شـما رخ خواهند داد، نشان می دهد. شاید تا حد بسیار زیادی سبک و سیاق‌تان را تغییر دهید یا حتی ممکن اسـت بـه بخشی از یک گروه یا محیط خطرناک تبدیل شوید.

 

کشتن یک خفاش در خواب

این ‌کـه در خواب ببینید کسی خفاشی را می کشد احتمالا بـه این معنا اسـت کـه احساسات آدم‌هاي نزدیک بشما در اثر رفتار غیر مسئولانه و بی‌رحمانه‌ي شـما آسیب خواهد دید و بعد احتمالا بسیار متاسف خواهید شد.

 

تعبیر خواب خفاش مرده

تعبیر خواب خفاش | دیدن خفاش در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ‌تان خفاش مرده ببینید، نشانه‌ي خوبی نیست. چنین خوابی در واقع نشان میدهد کـه یک فرد یا افرادی در زندگیتان نسبت بـه کارهایی کـه برای ‌شان انجام می‌ دهید، ناسپاس هستند.

 

تعبیر خواب خفاش که به شما حمله می‌کند

اینکه یک خفاش در خواب شـما را مورد حمله قرار داده گاز بگیرد، ممکن اسـت بـه این معنا باشد کـه یکی از نزدیکان ‌تان توجه شـما را جلب چیزی خواهد کرد کـه برای‌ تان اهمیت زیادی دارد.