پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

تعبیر خواب رنگ کردن مو 

در اینبخش با تعبیر خواب رنگ کردن مو آشنا می‌شویم. دیدن خواب تغییر رنگ مو و هم چنین رنگ زدن موها می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. همان طور کـه میدانید خواب هاي انسان گاهی اوقات می تواند پیام هایي از جانب ضمیرناخودآگاه داشته باشد و گاهی اوقات هم از اتفاقات آینده خبرهایی دارد. خواب رنگ کردن مو هم می تواند دارای پیام هاي مثبت یا منفی باشد کـه در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد.

 

رنگ کردن مو در خواب چه تعبیری دارد؟

همانگونه کـه می دانیم در گذشته رنگ کردن مو بـه شکل امروزی مرسوم نبود. زنان با استفاده از رنگ هاي طبیعی هم چون حنا «خضاب» مو هاي خودرا رنگ کرده و تعابیری کـه برای رنگ کردن مو از معبرین اسلامی بدست مـا رسیده، مربوط بـه این رنگ‌ها اسـت. بطور مثال ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببینی خضاب بر مو بـه خوبی گرفته اسـت، تعبیرش این اسـت کـه حال و روز تـو برای دیگران پوشیده و مخفی می ماند.

 

تعبیر خواب رنگ زدن مو امام صادق «ع»

تعبیر خواب حنا بستن عبارتند از:

آرایش و آراستن فامیل

پوشاندن خانواده

غم و اندوه

 

آنلی بیتون:

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ میکند، علامت آن اسـت کـه دشمنان می کوشند بـه آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آن ها می گریزد.

 

لوک اویتنهاو:

رنگ کردن مو : دورویی

 

تعبیر خواب موهای سفید

این خواب سمبل الگوهای فکری متعادل هستند باورهای ناسالم و منفی بـه سرعت برطرف خواهند شد. این خواب می تواند نشانه‌اي از تغییر مثبت یا التیام درونی باشد.

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

خواب موی سفید نشان‌ دهنده‌ نیات خوب اسـت

 

تعبیر خواب موی بلوند چیست؟

معبرین غربی گویند: اگر در رویا زنی رابا مو هاي بلوند مشاهده کردید و یا خود مو هاي بلوندی داشتید در صورتی کـه در بیداری مو هاي شـما چنین رنگی نیست بـه این معناست کـه شـما دوست بسیار خوبی برای اطرافیانتان خواهید بود.

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

خواب مو هاي بلوند تعبیر خوب و مثبتی دارد

 

تعبیر خواب موهای مشکی

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن کسی با مو هاي مشکی یا پرکلاغی بـه کسی اشاره دارد کـه مرموز اسـت. اگر شـما خواب ببینید کـه مو هاي مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این اسـت کـه احساس بسته شدن می کنید. شـما تلاش می کنید کـه احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

اگر کسی در خواب ببیند کـه بر پیشانیش موی رنگین با رنگ هاي غیرمعمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می‌کند کـه مقروض و بدهکار می‌شود.

 

معبرین غربی گویند:

مو هاي مشکی یا خرمایی در خواب نمادی از وفاداری هستند.

 

تعبیر خواب موی قرمز چیست؟

معبرین غربی گویند: قرمز شدن مو طبق معمول نشانه‌اي از وقوع تغییراتی در زندگی‌تان اسـت و مو هاي مجعد هشداری اسـت بشما کـه فردی قصد فریب دادنتان را دارد. باید گفت کـه قرمز یک رنگ پیچیده اسـت و می­تواند سمبل مفاهیمی چون سرزندگی، خشم یاحتی تحولات عمیق روانی باشد کـه در روان فرد اتفاق می‌افتند.

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

خواب موی قرمز از آشفتگی درون خبر میدهد

 

تعبیر خواب موهای طلایی

معبرین غربی گویند: چنین خوابی طبق معمول از زندگی مرفه و با ثبات و پایدار حکایت دارد.

 

تعبیر خواب موی خاکستری

معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینید کـه موهایی خاکستری رنگ دارید، این خواب نمادی از خرد و دانش اسـت. بزودی اتفاقی بسیار مهم رخ میدهد کـه با خرد و دانش شـما در ارتباط اسـت.

 

تعبیر خواب های‌ لایت کردن مو

هاي‌ لایت کردن مو در خواب نشان ‌دهنده‌ي مسئله‌اي اسـت کـه بـه شدت بر ذهن‌تان سنگینی کرده و باعث سردرگمی‌تان شده اسـت. احتمالا شـما بخاطر موضوعی کـه کاملا بی‌اهمیت بنظر میرسد، دچار مشکل بزرگی شده‌اید. از سویی دیگر، این خواب میتواند بـه نگرانی‌هایي اشاره کند کـه بخاطر وجهه‌ي عمومی‌تان برای شـما ایجاد شده اسـت.

 

تعبیر خواب موهایی با رنگ‌ عجیب

برای همه ی این اتفاق افتاده اسـت کـه حاصل رنگ کردن مو هاي‌شان دریک سالن زیبایی بـه یک فاجعه تبدیل شده باشد. رخ دادن این اتفاق در خواب چـه تعبیری دارد؟ مو هاي سبز پررنگ نشان ‌دهنده‌ي الگوهای فکری باز و مشخص هستند – غرور، حسادت، و درگیری زیاد با احساسات. موهایی را رنگ سبز روشن ممکن اسـت بازتاب یک طرز فکر مترقی، فعال یا متمرکز بـه سمت بهبودی باشند.

 

خواب موهایی با رنگ ارغوانی روشن

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

این خواب نشان‌ دهنده‌ الگوی فکری متفاوت و خنثی هستند. مو هاي ارغوانی تیره نیز بازتابی از الگوی فکری متمرکز بر احساس ناتوانی کامل هستند – چیزهایی کـه می‌‌خواهید تقریباً محقق نمیشوند. هم‌ چنین، این رنگ مو نشانه‌اي از الگوهای فکری بی‌توجه و تاریک اسـت.

 

دیدن موهایی با رنگ آبی روشن در خواب

این خواب نشان‌ دهنده‌ الگوهای فکری مثبت هستند. این رنگ مو ممکن اسـت بازتاب حس توجه و مهربانی باشد. دیدن موهایی با رنگ آبی تیره در خواب نشان ‌دهنده‌ي الگوهای فکری سرد و بی‌توجه اسـت. مو هاي مشکی در عالم خواب نشانه‌اي از الگوی فکری نامتعادل هستند – افکار تاریک، منفی، افسرده، یا شدید کـه میتوانند نشان ‌دهنده‌ي طرز فکری وحشتناک نیز باشند.

 

دیدن خواب موی افراد دیگر

این خواب هم می تواند نشان ‌دهنده‌ي آن دسته از سبک‌هاي فکری باشد کـه مبتنی بر احساسات، کیفیت‌ها، یا خاطراتی هستند کـه بطور برجسته از سایر آدم‌ها در ذهن‌تان ایجاد شده‌اند. این خواب ممکن اسـت بازتاب سبک فکری مشابه‌ي آن فرد خاص باشد.

 

خواب زنی را با موی سبز

این خواب می تواند نشانه‌اي از حس حسادت باشد. وقتی از خواب بیدار می شوید، شاید از اینکه فکر می کنید نامزد سابق نامزدتان در مقایسه با شـما عاشق‌تر و جذاب‌تر بوده اسـت، دچار احساس نگرانی شوید؛ و شاید این فکر برای مدتی ذهن‌تان رابه خود درگیر کند.

 

خواب موهای صاف و بلند

تعبیر خواب رنگ کردن مو | تغییر رنگ مو در خواب

اگر فردی را در خواب ببینید کـه مو هاي‌اش بسیار بلندتر از حد معمول اسـت، ممکن اسـت پول کارفرمای این فرد هدر شود، بـه دست دیگران بیفتد، یا از بین برود. اگر فردی با مو هاي صاف و نرم در عالم خواب ببیند مو هاي‌اش بلندتر از حالت واقعی اسـت، ممکن اسـت اختیارات مدیر وی گسترش یابد و علایق وی نیز متنوع شوند.