پارس ناز پورتال

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب رودخانه را بررسی میکنیم. همه ی مـا حداقل یک‌بار خواب رودخانه یا برکه یا آب جاری را دیده ایم. خواب رودخانه معنادار اسـت و معبران شرقی، مسلمان و غربی نظرات زیادی درباره این خواب ارائه داده اند. رودخانه بیشتر بـه احساسات درونی مـا تعبیر شده اسـت، بـه گذر از مراحلی در زندگی و این ندایی از درون مـا با سمبلی بـه شکل آب روان اسـت. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب رودخانه

احساساتی کـه درون مـا در جریان هستند یا مـا غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن کـه با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویداد هـای زندگی مـا کـه بـه سرنوشت مـا ختم می شود. استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی بـه مـا کمک می کند معنای نهان در نماد‌هاي آنرا بهتر بفهمیم. رودخانه میتواند بـه آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود.

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

این ها نمایانگر حال مـا درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی‌اي کـه ازآن سخن رفت می تواند بـه اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا بـه اندازه مسرت بـه سلامتی کمک کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن اسـت «اصطلاح غرق در نومیدی رابه یاد آورید» شناور ماندن روی سطح آن، این کـه رودخانه فرد رابا خود ببرد یا گذشتن از روی رودخانه کـه بـه تحولی در زندگی اشاره می کند.

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلاً ممکن اسـت عاشق شخصی شوید و بـه هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سالها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و این کـه اگر با او می‌بودید چـه مشد، شـما را در خود غرق میکنند. بدین ترتیب اسـت کـه فرد در چنین احساساتی غرق می شود.

 

تعبیر خواب گذشتن از رودخانه

ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها «با شنا، راه رفتن و غیره» از رودخانه گذشت بـه معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن شخص دیگری که از رودخانه می‌گذرد

احساسات مربوط بـه مرگ، مثلاً افتادن و غرق شدن در رودخانه

 

رفتن بر خلاف جهت جریان آب:

خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.

 

بازرسی رودخانه:

هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.

 

رودخانه راکد:

مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیري فرد از پیشرفت خویش.

 

محمدبن سیرین گوید:

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار اسـت. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل کـه با مردی با دیانت پیوندد.
هر چند رود بزرگ تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و بـه منزلت و دیانت بهتر بود. اگر بـه خلاف این بیند، آن مرد ظالم و فاسق تر بود.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند کـه آب رود زیاد شد، دلیل کـه مال وزیر زیاد شود.

 

امام جعفر صادق:

دیدن رود در خواب بر هفت وجه اسـت

حج

بزرگی و جاه «جاه ومقام»

پادشاهی

نعمت

تجارت

ریاست

علم و ظفر بود «علم وپیروزی»

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفس رود وجود و کرم اسـت و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری اسـت از مال و نعمت و عزت و بزرگی

 

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی بزرگ شد کـه آبش تیره بودو در زیر وی گل گندیده بود، دلیل کـه با مردی ظالم و بی دیانت پیوندد، بـه قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه بـه وی رسد.

 

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند کـه آب رود تیره و گندیده بود، دلیل کـه بیمار شود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر رودخانه اي دیدید کـه آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست کـه اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای مـا نمی‌آورد.

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن اسـت کـه بـه بیماری معده دچار خواهید شد و هم چنین با طرح‌هاي پنهانی دشمنان.

 

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه اي ببینید کـه آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شد.

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب دیدید رودخانه اي در زمین شـما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید کـه آن منطقه بشما تعلق دارد آنقدر جان و عزت مییابید کـه بـه کرامت مشهور میشوید. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف اسـت، نشانه آن اسـت کـه زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کـه در رود غرق شد، دلیل کند کـه تا بـه وقت مرگ از غم رهائی بیابد.

 

مطیعی تهرانی:

غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست کـه جمله معبران آنرا مرگ تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل کـه از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل کـه نوازش وزیر بکند. اگر بیند کـه رود خون گشته بودو می‌رفت، دلیل کـه در آن دیار خون ریختن عظیم بود، و در میان پادشاهان. اگر بیند ازآن آب خون آلود همی خورد، دلیل کـه از بهر طمع بـه داوری سلطان افتد.

 

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر اسـت ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن اسـت کـه اشخاص نیرومند و ثروتمند شـما را مورد محبت و لطف خود قرار میدهند.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شـما برآورده خواهند شد

افتادن و بوسیله آن برده شدن: شـما شانس زیادی دارید

 

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی کـه در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و بـه پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می کند، نشانه آن اسـت کـه همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود. اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول گرد آوری سرخس‌ها و سبزه‌هاي کناره رود اسـت، دلالت بر آن دارد کـه زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و بـه امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت.

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اما اگر ببیند کـه با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن اسـت کـه از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید. اگر خواب ببینید بـه هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می کنید، نشانه آن اسـت کـه در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شـما را دربر خواهد گرفت.

 


 

دیدگاه روان شناسان درباره خواب رودخانه

دیدن رودخانه دریک روز آفتابی و آرام، نشان ‌دهنده‌ي لذت، شادی، آرامش، رفاه و باروری اسـت. با این حال، رودخانه‌ي بـه سرعت در حال جریان و هوای توفانی میتواند نشان دهد کـه دورانی آشفته در زندگیتان دارید. جریان آب غیرقابل پیش‌بینی و سنگین رودخانه، بـه معنای موانعی اسـت کـه در زندگیتان دارید و همین‌طور احساس عدم خاطرجمعی نسبت بـه امور.

 

وضعیت ساحل رودخانه

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

ازآن‌جاییکه رودخانه نشان ‌دهنده‌ي جریان زندگی و انرژی شـما اسـت، توجه بـه سرزمینی کـه رودخانه آنرا تغذیه میکند میتواند بشما در مورد وضعیت زندگی فعلی‌تان اطلاعاتی بدهد. بعنوان مثال، یک رودخانه کـه از میان زمینی پر از برف و یخ جریان دارد، می تواند نشان ‌دهنده‌ي این باشد کـه احساس سرما دارید. و رودخانه‌اي کـه از میان یک مزرعه عبور میکند، می تواند نمادی از زندگی و تغذیه باشد.

 

تعبیر خواب رودخانه خشک یا رودخانه‌ای که ساحل آن خشک است

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن یک رودخانه‌ي خشک یا رودخانه‌اي کـه ساحل آن خشک اسـت، میتواند نشان دهد کـه شـما خلاقیت خودرا برای فکر کردن و خلق کردن از دست داده‌اید. آب رودخانه نماد نیروی زندگی دراین وضعیت اسـت. بنابر این رودخانه خالی نشان می دهد کـه شـما دیگر شادی و لذت را در زندگیتان احساس نمیکنید. در چنین شرایطی امتحان کردن ایده‌هاي جدید یا فعالیت‌هاي تازه را درنظر بگیرید.

 

تعبیر خواب رودخانه شفاف و آرام

یک رودخانه‌ي آرام عادی بدون هیچ حادثه‌ي قابل‌توجه یا هدفی نشان میدهد کـه شـما در حال حرکت همراه با جریان زندگی هستید.

 

تعبیر خواب رودخانه آلوده یا کثیف

دیدن رودخانه‌اي کـه با مواد شیمیایی یا زباله آلوده شده‌اسـت، نشان میدهد کـه شـما احساس خستگی و افسردگی دارید. این حالت ممکن اسـت نشانه‌اي از وجود برخی بیماری‌هاي جسمی باشد. شاید حتی رژیم غذایی مناسبی نداشته‌اید.

 

تعبیر خواب رودخانه یخ زده

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن رودخانه‌اي کـه یخ زده در خواب، نشان ‌دهنده‌ي از بین رفتن علاقه‌ي شـما در بـه دست آوردن فرصت‌ و شانس در زندگی اسـت. یخ زدن رودخانه در واقع نشان میدهد کـه شـما خودتان را از اجتماع جدا کرده اید تا بـه صورت مجزا عمل کنید و از جریان یافتن بازبمانید.

 

تعبیر خواب رودخانه گل‌‌ آلود

اگر رودخانه گل‌آلود اسـت، معلوم میشود کـه در حالت آشفتگی بـه سر می برید. گل‌آلود بودن رودخانه، افکار درونی شـما را نشان می دهد. رودخانه‌ي گل‌آلود هم چنین، گاهی اوقات می تواند افکار غیر اخلاقی را نشان دهد.

 

ادغام چند رودخانه با هم یا شاخه‌ دار شدن رودخانه

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اتصالات رودخانه مراحل جدیدی را در زندگی شـما نشان میدهد. شاید برای تشکیل یک خانواده‌ي جدید تصمیم گرفته‌اید، یا شاید قرار اسـت پدر و مادرتان را ترک کنید تا زندگی مستقلی را برای خودتان شروع کنید.

 

دیدن رودخانه‌ ای که جریان آن سریع می‌شود

دیدن یک رودخانه‌ي خروشان، متلاطم یا رودخانه‌اي کـه طغیان کرده، نشان می دهد کـه زندگی شـما از نظارت‌تان خارج شده‌اسـت. شـما بـه لحاظ احساسی آرامش ندارید. رویای شنا کردن در رودخانه‌اي کـه جریان سریع دارد، نشان می دهد کـه شـما برای مقابله با چالش‌هاي زندگی و پیچ و تاب‌هاي آن آمادگی دارید.

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

رودخانه‌اي کـه طغیان کرده و آب آن وارد ساحل شده‌اسـت میتواند نشان دهد مشکلی کـه برای‌تان پیش آمده روی اطرافیان‌تان هم تاثیر گذاشته‌اسـت. گرچه سرریز شدن آب رودخانه بطور معمول مسائل و چالش‌هاي موقت راکه در نهایت بـه ثبات خواهند رسید، نشان می دهند.

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر سیلاب بـه ساحل رودخانه برسد و ساکن نشود، گِل رودخانه‌ي طغیان‌گر نشان میدهد کـه شـما در حال گذر بـه مراحل جدید زندگیتان مشکل دارید. هنوز هم احساساتی از مرحله‌ي گذشته‌ي زندگیتان با شـما همراه اسـت. چنین خوابی را ممکن اسـت در شرایطی ببینید کـه هنوز هم نسبت بـه دوست پسر / دوست دختر سابق خود پس از یک قطع رابطه‌ي طوفانی علاقه دارید.

 

تعبیر خواب شنا کردن

شنا کردن در دریک رودخانه بـه سمت بالا یا در رودخانه‌اي کـه طغیان کرده‌اسـت نشان می دهد کـه شـما در حال مبارزه با چالش‌هاي زندگی هستید و از عهده‌ي آن‌ها برخواهید آمد. شنا کردن در رودخانه بـه سمت پایین نشان میدهد کـه شـما بـه اسانی در زمینه‌ي اهداف‌تان موفق خواهید شد.

 

تعبیر خواب حمام کردن در رودخانه

اینکه در خواب ببینید در حال حمام کردن دریک رودخانه هستید، نشان ‌دهنده‌ي پاکیزگی و خلوص اسـت. هرچند اگر رودخانه آلوده باشد، نشان می دهد کـه شـما در محیطی هستید کـه دارای اثرات منفی اسـت و ممکن اسـت دچار مشکل شوید.

 

تعبیر خواب قایق و کلک در رودخانه

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

حرکت در رودخانه بـه صورتی کـه سوار بر یک قایق یا کلک هستید نشان می دهد کـه شـما فقط با جریان‌هاي زندگی پیش می روید. شـما زندگی را آسان میگیرید و سعی می کنید تا جاییکه امکان دارد لذت ببرید. با این حال، در بعضی موارد ممکن اسـت این خواب بـه این معنا باشد کـه شـما باید نقش تعیین‌کننده‌تری در تعیین مسیر زندگی خود داشته باشید.

 

تعبیر خواب عبور از یک رودخانه

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه از روی رودخانه‌ و سنگ‌هاي آن عبور می کنید، نشان می دهد کـه یک مانع یا مسئله‌اي وجوددارد کـه باید با آن برخورد کنید تا بـه هدف‌تان نزدیک شوید. اگر یک پل در بالای رودخانه در خواب‌تان وجود داشته باشد، نشان میدهد کـه کسی قبل از شـما با این مشکل مواجه شده‌اسـت، ببیند آیا می توانید از افرادی کـه تجربه‌هاي مشابهی دارند، کمک یا راهنمایی بگیرید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

تعبیر خواب رودخانه | دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟

رویای غرق شدن در رودخانه نشان می دهد کـه شـما نمی توانید با مسئولیت‌هاي در حال انجام یا نیازهای زندگی روزانه‌تان مقابله کنید. بهتر اسـت کمی از سرعت انجام امور کم کرده و مشکلات موجود را شناسایی کنید و بعد بـه مرحله‌ي بعد و انجام فعالیت جدید بپردازید.

 

تعبیر خواب نوشیدن آب از یک رودخانه

نوشیدن آب از یک رودخانه خواه خودتان باشید و خواه موجود زندۀ دیگری مثل سگ نشان می دهد کـه مشکلات تان پایان گرفته و ممکن اسـت برای ادامۀ راه‌ تان در زندگی جان دوباره‌ اي گرفته باشید.