پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل 

دراین پست با انواع تعبیر خواب زایمان و وضع حمل آشنا میشویم. زاییدن نوزاد در خواب اگر برای زنان حامله باشد، تعبیری ندارد. اما برای دختران مجرد، زنانی کـه باردار نیستند، زنان یائسه یا حتی مردان تعابیر مختلفی دارد. این خواب بطور کلی تعبیر بدی ندارد. اما در موقعیت هاي مختلف و با توجه بـه ویژگی هاي خواب هر فرد میتواند تعبیری منفی هم داشته باشد. در ادامه بیشتر صحبت میکنیم.

 

تعبیر خواب دختر زاییدن

برایت: اگر خواب ببينيد كه دختر زاييده‌ايد، نشانه‌ آن اسـت كه در كارى دچار مشكل مى‌شويد.

 

تعبیر خواب زایمان از ابن سیرین

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی میباشد و از اهل خود شاد می شوید. اگر بیند وی را دختری آید، دلیل سلامتی بودو از اهل خود شاد شد. اگر بیند دختری آورد، دلیل اسـت پسر آورد. ابن سیرین گوید: اگر بیند وی را پسری آمد، دلیل اسـت او دختری آید.

 

تعبیر خواب زایمان طبیعی امام صادق

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌اي بـه دنیا آورد، ازنسل او فرزندی بـه وجود می آید کـه بزرگ خاندان خود می شود. حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند کـه بچه پسری بـه دنیا بیاورد و بلافاصله پسر سخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک اسـت.

 

تعبیر خواب پسر زاییدن

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پسر زاييده‌ايد، نشانه‌ خوش‌شانسى اسـت.

 

تعبیر خواب تولد نوزاد مرده

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده بـه دنيا آورده‌ايد، بـه اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شـما مى‌شود.

 

تعبیر خواب زایمان مرد

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بطور کلی اگر مردی در خواب ببیند کـه بار دار شده و وضع حمل میکند بـه هیچ عنوان خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا میشود همه ی اموری کـه خاص زن‌هاست برای مردان زشت اسـت بـه خصوص بارداری کـه بی آبرویی تعبیر میشود ولی اگر مردی در خواب ببیند کـه وضع حمل کرده و بچه آورده اسـت بسیار خجالت آور اسـت.

 

تعبیر خواب زایمان کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ: اگر در خواب دیدید کـه زایمان می کنید یا کس دیگری زایمان میکند، بیانگر این اسـت کـه شـما یک ایده یا پروژه‌ي جدید را متولد می کنید. بیانگر یک نگرش جدید، شروعی تازه یا حادثه‌اي بزرگ اسـت. تعبر دیگر این اسـت کـه توجه شـما رابه کودکان درونتان جلب کند و ظرفیت شـما برای رشد باشد. اگر شـما خواب می بینید کـه دوقلو بـه دنیا می‌آورید، پس بیانگر ایده‌هاي متضاد اسـت.

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر شـما چهار قلو در خوابتان بـه دنیا آورید، بیانگر این اسـت کـه شـما یک دوره‌ي گذار مثبت دارید کـه بشما یک حس تکامل می دهد. تفسیر مستقیم‌تر ازین خواب، ممکن اسـت بیانگر تمایلات و نگرانی‌هاي شـما از زایمان باشد یا یک موقعیتی را پیشبینی کند کـه رخ میدهد. خواب دیدن این کـه شـما یک کودک خیلی سنگین را متولد میکنید بیانگر مسائل وابستگی اسـت.

 

شـما می ترسید دیگران بشما تکیه کنند ودر مورد راضی کردن نیاز‌هاي دیگران نگران هستید. خواب دیدن این کـه یک نفر دیگر یک بچه‌ي خیلی سنگین بـه دنیا می‌آورد، بیانگر باری اسـت کـه این فرد برای شـما یا دیگران بوجود می‌آورد. خواب دیدن این کـه شـما قبل از موعد مقرر زایمان می کنید بیانگر این اسـت کـه پروژه‌اي کـه کامل نبوده اسـت را تحویل می دهید. شـما حس میکنید کـه در مورد یک تلاش جدید، آماده یا حاضر نیستید.

 

تعبیر خواب بچه به دنیا آوردن

اگر شـما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره بـه نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شـما دارد. شـما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید. اگر در خواب خودرا در حال بچه بـه دنیا آوردن ببینید، این خواب بـه این معنا اسـت کـه شـما در آینده بسیار خوشحال خواهید بود. شاید باید در انتظار خبر هـای خوب و اوضاع خوشایندی باشید.

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

شـما اعتماد بـه نفس بالایی دارید و موفقیت هاي بسیار زیادی را در حرفه خود بـه دست می آورید. وضعیت مالی شـما بسیار خوب اسـت و جایی برای نگرانی وجود ندارد. اما تعابیر دیگری هم برای خواب زایمان وجوددارد. این خواب برخی اوقات نشانه‌اي بد و شوم اسـت. اگر دختر یا زن مجرد و تنهایی در خواب ببیند کـه بچه بـه دنیا می آورد، تعبیر آن اسـت کـه در آینده اي نزدیک شایعه هایي در مورد او پراکنده می شود.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

زایمان کردن بر آورده شدن آرزو.

 

تعبیر خواب زنی که زایمان می کند

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

آنلی بیتون: خواب زایمان در خواب، نشانه بـه دنیا آوردن کودکی سلامت اسـت. دیدن زنی کـه زایمان میکند: سوگواری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها. اگر دختری خواب ببیند زایمان میکند، نشانه آن اسـت کـه از درستکاری رو بر می‌گردانید و بـه رفتاری غلط رو می‌آورید. اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی بـه دنیا می‌آورد، نشانه آن اسـت کـه ارثی کلان بـه او خواهد رسید.

 

تعبیر خواب زایمان موجود غیر طبیعی

اگر در خواب مشاهده کردید کـه موجودی غیر انسان را زایمان کرده اید نشانه ترس شدید شـما درباره سلامتی فرزندتان اسـت. این نگرانی در شـما وجوددارد کـه نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود. اینگونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار ودر سه ماهه دوم بارداری خود می بینند.

 

تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

معبرین غربی گویند: دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب بـه موضوعات مختلفی بستگی دارد. شـما ترس از تکیه کردن دیگران بـه خودرا دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید. اگر در خواب دیدید کـه فرد دیگری نوزادی بزرگ بـه دنیا می‌آورد اشاره بـه مسئولیتی اسـت کـه آن شخص برای شـما و دیگران درست میکند.

 

تعبیر خواب شنیدن خبر به دنیا آمدن یک بچه

اگر در خواب ببینید کـه خبر بـه دنیا آمدن کودکی را می‌شنوید، این خواب نشانه اي مبارک و خوش یمن اسـت. این خواب نشان دهنده موفقیت هاي بسیار زیادی اسـت کـه در آینده نزدیک انها را تجربه می کنید.

 

تعبیر خواب زایمان کردن دیگری

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه فرد دیگری بـه غیر از شـما بچه اي بـه دنیا می آورد، این خواب سمبل شروع هایي جدید و تغییرات بزرگی در آینده اسـت. اگر در خواب ببنید کـه فردی کـه در زندگی واقعی خود می شناسید بچه اي بـه دنیا می آورد، تعبیر آن اسـت کـه این فرد با تغییرات بسیار زیادی در آینده روبه‌رو خواهد شد.

 

تعبیر خواب شاهد زایمان بودن

اگر در خواب ببینید کـه شاهد زایمان دیگری و تولد بچه آن فرد بودید، این خواب نشانه اي مبارک اسـت. تعبیر این خواب آن اسـت کـه در آینده اي نزدیک موفقیت هاي مالی بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. اگر شـما در خواب شاهد زایمان دیگری باشید، این خواب می‌تواند نمادی از صداقت و فراوانی برای شـما باشد.

 

تعبیر خواب زایمان آسان

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن زایمان راحت در خواب نمادی از خلاقیت و موفقیتی بزرگ در آینده اسـت. شـما فردی خلاق خواهید بودو توانایی ها و استعدادهای خود رابه جهان نشان خواهید داد. بهمین دلیل جهان نیز بشما پاداش می دهد و شـما از تمام چیزهایی کـه در آینده در انتظارتان خواهد بود لذت خواهید برد.

 

تعبیر خواب زایمان دختر مجرد

تعبیر خواب زایمان و وضع حمل | زاییدن بچه در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیر آن اسـت کـه در روزهای آتی ناراحتی و اندوه بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. اما باید بدانید کـه پس ازآن خوشبختی و سرور در انتظارتان اسـت.

 

تعبیر خواب زایمان غیر منتظره

اگر در خواب زایمانی غیرمنتظره ببینید، تعبیر آن بدشانسی و بد اقبالی اسـت. این خواب مفهوم مثبتی ندارد و بهتر اسـت خودتان را برای اتفاقات ناخوشایندی کـه در راه اسـت آماده کنید.

 

تعبیر خواب دو قلو زاییدن

اگر در خواب ببینید کـه دوقلو زایمان کرده اید، این خواب نشانه اي مبارک اسـت. نمادی از ثروت و آینده اي سعادتمند برای شـما اسـت.