پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب زنبور را بررسی می‌کنیم. دیدن زنبور یکی از خواب هاي رایجی اسـت کـه حداقل یک‌بار آنرا دیده ایم. چـه ترس از زنبور بوده و چـه نیش خوردن از این حشره مفید، زنبور در خواب بیشتر بـه ترس و بیم و هشدار برای خطرات انسانی تعبیر شده اسـت، اما تعابیر مفسران اسلامی و غربی و شرقی کمی باهم تفاوت دارد، در ادامه تمامی تعابیر از تمامی معبرین جهان را بررسی می‌کنیم.

 

ابن سیرین میگوید:

تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می باشد.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند تعبیرهای زنبور عبارتند از:

1 غوغا و هیاهو

2 انسان‌هاي پست

3 لشکر

4 ملخ

5 دشمن

6 فرزندان

اگر ببینی زنبور بلند وزوز میکند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم میباشد.

 

مطیعی تهرانی:

زنبور سرخ در خواب هاي مـا دشمنی اسـت کـه اذيت میرساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی اسـت کـه در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.

 

تعبیر خواب زنبور عسل، ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی اسـت کـه صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می باشد و یا زنی اسـت کـه کسب‌کننده اسـت.اگر در خواب ببینی کـه زنبور عسل بـه دست آورده‌اي یا کسی بـه تـو داده اسـت، تعبیرش این اسـت کـه بـه اندازه آن مال و اموال و غنیمت بـه دست می‌آوری.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، حرف‌هاي باخیر و منفعت می شنوی و ازآن‌ها فائده و منفعت بـه تـو می رسد و بهره‌مند می شوی.

 

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری اسـت.

 

جابر مغربی:

اگر ببینی زنبورهای عسل بـه روی تـو جمع شده‌اند و نیش میزنند، مال و اموال و نعمتی رابا رنج و سختی بـه دست می‌آوری.
اگر زنبورهای عسلی را ببینی کـه عسل میخورند، بـه اندازه آن دچار ضرر و زیان می شوي.

 

ابن سیرین:

اگر در خواب ببینی زنبور تـو را نیش زده اسـت، مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تـو میشود، یا این‌کـه حرف بد و ناخوشایندی بـه تـو می زند. ‌‌‌‌‌

 

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

از انچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده‌اید. اگر پس از نیش زدن زنبور بـه فعالیت پرداختید بـه معنای این اسـت کـه گاهی درد، خود انگیزه‌اي برای تلاش شـما در جهت برطرف کردن آن میشود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید کـه زنبوری شـما را نیش زد و گزید نشان آن اسـت کـه سخنی سرد و تلخ میشنوید و این بستگی دارد بـه این‌کـه چـه نوع زنبوری باشد.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب زنبوری را ببینید کـه در اتاق محل زندگی‌تان پرواز می کند و شـما نگران هستید کـه مبادا غفلت نمایید و او شـما را نیش بزند کسی در خانه شـما هست کـه صداقت ندارد یا این‌کـه از عدم صداقت آگاهی دارید نمی‌توانید کاری بکنید. اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می‌یابید کـه با ایشان موافقت خلقی ندارید.

 

تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

اگر ببینی زنبورهای فراوانی بـه روی تـو جمع شده‌اند، یـعـنـی در میان مردم پست گرفتار می شوی.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی زنبورهای تعداد زیادی از هوا آمده و جمع شدند، لشکری در آنجا جمع میشود.  اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانه تـو جمع شده اسـت، با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می کنی.

 

تعبیر خواب کشتن زنبور

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی زنبوری را کشته‌اي، بر دشمن پیروز می شوي.

 

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و وی را از خود می‌رانید.

 


 

در ادامه تعابیر بیشتر درباره خواب زنبور

 

قرن هاست کـه خواب‌هاي گوناگون و نمادهای گوناگونی کـه در خواب دیده میشود ثبت می شوند. عکسهای و نوشته‌هاي موجود روی دیوارهای غارها، سنگ‌ها و دیگر آثار باستانی خواب‌هاي نياکان انسان‌ها را نشان میدهند. کشف نمادهای گوناگونی کـه در خواب دیده میشود و خواب هایي کـه در مورد یک چیز خاص دیده میشود می تواند نقطه آغازی برای پرداختن بـه علم تعبیر خواب باشد.

 

نشانه شناسی زنبور

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

زنبورها حشراتی هستند کـه نمادهای متفاوت در سرتاسر تاریخ داشته‌اند. این نمادها با توجه بـه علم اسطوره شناسی در هر دوران متفاوت بوده اسـت. عبادت یکی از نمادهای مرتبط با زنبور اسـت. ملکه یا زنبور مادر توسط دیگر زنبورهای حاضر در کندو مورد عبادت واقع میشود و قرن هاست کـه مورد توجه خاص و ویژه‌اي قرار گرفته اسـت. از این روی، در قدیم بـه کشیش‌ها لقب زنبور داده می ‌شد.

 

انها با تاثیری کـه بر دیگر انسان‌ها می‌گذاشتند نمادی از زنبورهای ملکه بودند و بهمین دلیل انها را حاکمان کندوی عسل مینامند. در اساطیر یونان از زنبور عسل در موقعیت‌هاي گوناگونی نام برده شده اسـت. در سرود روحانی هومر، سه خدمتکار بـه شکل زنبور عسل هدایای خود رابه آپلو تقدیم می کنند. از اریستائوس هم بعنوان خدای زنبورها نام برده میشود.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

زنبور در مصر باستان با حکومت و پادشاهی در ارتباط اسـت. زنبور عسل نیز دراین فرهنگ نمادی از جاودانگی و زندگانی ابدی بـه شمار می رود. زنبور و کندوی زنبور استعاره‌اي از جامعه انسانی هم هست. علاوه بر این موارد، الهه‌ها و موجودات الهی بسیار زیادی بـه شکل زنبور هستند کـه این خود نشان دهنده تاریخچه طولانی این حشرات شگفت‌انگیز اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن زنبوری که در حال چرخیدن است

اگر در خواب زنبوری را ببینید کـه دایره وار دور شـما حرکت می کند، باید بدانید کـه این خواب تعبیر خوشایندی ندارد. اگر منتظر هستید تا خبری از کسی بشما برسد یا اطلاعاتی در مورد چیزی بـه‌دست بیاورید، این اتفاق رخ نخواهد داد بلکه کاملا اوضاع برعکس پیش می رود.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

شایعاتی کثیف یا خبر هـای بدی بـه گوش شـما میرسد و شـما را ناراحت یا خشمگین میکند. پس باید بدانید کـه دیدن زنبوری کـه در حال چرخیدن اسـت در خواب نشانه خوبی نیست.

 

تعبیر خواب به دنبال زنبور دویدن

اگر در خواب ببینید کـه بـه دنبال زنبوری می‌دوید و سعی می کنید کـه وی را بـه چنگ آورید، این خواب نشانه‌اي خوب اسـت. بالاخره راه‌حلی برای موضوعی کـه شـما را نگران کرده اسـت پیدا می کنید.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

شاید زمان زیادی اسـت کـه در بن بست گرفتار شده‌اید و این خواب بشما خبر میدهد کـه بزودی حصار شکسته میشود و شـما از مانع عبور میکنید.

 

تعبیر خواب نیش زنبور

اگر در خواب ببینید کـه زنبور شـما را نیش زده اسـت، این خواب هم تعبیر خوبی دارد. شاید دادخواهی شـما دریک مورد کوچک و جزئی در نهایت خوب پیش می رود یا شاید هم بزودی باردار خواهید شد.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

علاوه بر این، این خواب می تواند بـه این معنا باشد کـه از شـما در برابر دشمنان و هرکسی کـه تلاش میکند تا بشما آسیبی برساند محافظت خواهد شد.

 

تعبیر خواب کشتن زنبور

دیدن کشتن زنبور در خواب تعبیر بدی دارد. زنبورها اکثرا موجوداتی مفید و الهی بـه شمار می روند و اگر در خواب ببینید کـه آن ها را میکشید، این خواب تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

حتی گفته می شود کـه کشتن زنبور در دنیای واقعی هم برای شـما بدشانسی بـه همراه دارد. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما بـه دردسر می‌افتید و بدشانسی‌ها و مشکلات زیادی را دراین مسیر پشت سر خواهید گذاشت.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای وزوز زنبور

شنیدن صدای وزوز زنبور در خواب نشانه‌اي خوب و مبارک اسـت. این خواب بـه ویژه از پول و روابط کاری خبر میدهد. شاید دریک قرعه کشی برنده می شوید یا شاید موفقیتی کلی در انتظارتان خواهد بود.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

این خواب هم چنین نشانه خوبی اسـت و بشما نوید میدهد کـه اهداف خودرا دنبال نمایید و انها را درک کنید زیرا این خواب نشانه هایي خوب از رسیدن بـه اهدافتان بشما می دهد.

 

تعبیر خواب کندو

دیدن کندو در خواب هم نشانه مبارک دیگری اسـت. شـما از زندگی خود راضی و خوشحال هستید؛ شاید هم درآمدی کـه در شغل تان دارید رضایت خاطر شـما را فراهم کرده اسـت و این احساس رضایت خودش را در خواب شـما نشان داده اسـت.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

اوضاع زندگی شـما روند طبیعی و خوشایند خودرا طی میکند و اوضاع همان طور کـه هست شـما را راضی و خوشحال نگه داشته اسـت.

 

تعبیر خواب زنبور که روی شما نشسته

اگر در خواب ببینید کـه زنبوری روی شـما نشسته و جا خوش کرده اسـت، این خواب هم تعبیر خوبی دارد. این خواب نشانه‌اي از عشق و پیدا کردن عشق در زندگی اسـت.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

بزودی با کسی دیدار می کنید کـه جفت روحی تان اسـت و بـه طور کلی این خواب از خوشبختی و ماجراهای رمانتیک و عاشقانه خبر می دهد.

 

تعبیر خواب حمله زنبور

اگر در خواب ببینید کـه زنبور سعی میکند تا بشما حمله کند، این خواب تعبیر خوبی ندارد. این خواب هم مثل خواب‌هاي دیگری کـه در آن حیوانات دیگر بـه انسان حمله می کنند، بـه این معناست کـه شـما دشمنانی دارید و هر اقدام غلطی می تواند منجر بـه نابودی تان شود. شاید زندگی شـما عالی و کامل بنظر برسد اما فاجعه هم در کمین تان اسـت.

 

تعبیر خواب زنبوری که به شما توجه نمی‌کند

اگر در خواب ببینید کـه زنبور بشما توجهی نمی کند، تعبیر آن اسـت کـه شـما باید روی روابط اجتماعی خود کار کنید. شاید بـه دوستان خود توجه کافی نکرده‌اید یا نیاز دارید کـه اعتماد کسی را جلب کنید.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر دیگر این خواب آن اسـت کـه شـما می توانید منافع فرد دیگری را التیام بدهید یا سخت کار کنید اما در واقع چندان مورد ستایش و تقدیر قرار نمی گیرید.

 

تعبیر خواب زنبوری که از گلی به گل دیگر می‌پرد

اگر در خواب ببینید کـه زنبورها از گلی بـه گل دیگر پرواز می کنند، این خواب انعکاسی از رفتار زنبورها در طبیعت اسـت و نشانه‌اي خوب بـه شمار میرود. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما در رأس بازی زندگی خود قرار گرفته‌اید و موفقیت اجتناب ناپذیر اسـت.

 

تعبیر خواب خانه‌ ای پر از زنبور

اگر در خواب ببینید کـه خانه شـما پر از زنبور اسـت، پس بهتر اسـت بدانید کـه مرگ در کمین اسـت. این خواب نمادی از مرگ یکی از اعضاء خانواده یا دوستان نزدیک شـما اسـت و میتواند بشما هشدار بدهد کـه برای التیام سلامت خود اقدامی کنید.

 

تعبیر خواب زنبور مرده

دیدن زنبور مرده در خواب نشانه خوشایندی نیست. احتمالا مشکلات پولی و درآمد پایین مسئله فعلی شـما در زندگی اسـت یا موضوعی اسـت کـه در آینده با آن روبرو می شوید.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

بـه علاوه باید بـه وظایفی کـه پشت گوش انداخته‌اید و باید انها را بـه اتمام برسانید هم توجه کنید تا مانع از بروز چنین فاجعه‌اي بشوید.

 

تعبیر خواب زنبور که کودک شما را دنبال می‌کند

اگر در خواب ببینید کـه زنبوری کودک شـما را دنبال میکند، این خواب نشانه خوبی اسـت. اگر چـه دیدن چنین خوابی در مورد خودتان تعبیری مشابه با این خواب ندارد اما این خواب نمادی از سرزندگی و استرس کمتر برای شـما اسـت.

تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

بـه عبارت دیگر این خواب تصویر شفافی از آینده بشما می دهد آینده‌ اي شفاف و روشن کـه در سال‌هـای پیش رو بشما تعلق خواهد داشت.