پارس ناز پورتال

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب سیب و سیب خوردن 

در این بخش تعبیر خواب سیب را بررسی می کنیم. از دید معبران تعبیر خواب سیب یا چیدن سیب از درخت، باروری و تکامل می باشد. این خواب برای افراد متاهل می تواند نوید دهنده فرزندی برای آنها باشد، سیب یکی از میوه های بهشتی است که به عنوان یک میوه نجیب شناخته می شود و البته خواص فراوانی هم برای بدن دارد. در ادامه تعابیر و نشانه شناسی های دیدن سیب در خواب را مرور می کنیم.

 

تعبیر خواب سیب چیست؟

سیب در خواب بیانگر کامیابی و خرد است، همان طور که خوردن سیب می تواند مانع از بروز بیماری ها شود و جوانی شما را تمدید کند، در خواب هم نماد خوبی محسوب می شود. اگر در خواب ببینید که یک سیب شیرین می خورید به معنای سلامتی و خوشی های در پیش روی شماست. اگر متاهل هستید و این خواب را دیدید می تواند خبر آمدن فرزندی را به شما بدهد.

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

سیب سبز در خواب نماد عشق و علاقه ای در حال رشد است، سیب زرد نشان دهنده مال و ثروت دنیوی است و سیب قرمز نمادی از یک دختر است که می تواند فرزند یا معشوق شما باشد. دیدن درخت سیب در خواب بیانگر بارور شدن زحمات و تلاش های شما در زندگی است، اگر از این درخت سیبی چیدید و مشغول خوردن آن شدید یعنی بزودی پاداش اعمال دنیوی و معنوی خود را خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب سیب فقط در صورتی منفی تلقی می شود که شما: یک سیب گندیده، ترش، گاز زده یا سیاه را مشاهده کنید. این خواب بیانگر تلاش های ناتمام شما در زندگی یا یک معشوق از دست رفته است. شما نیاز دارید تا از نو شروع کنید و برای زندگی خود بذرهای نو بکارید. حتی دانه های یک سیب که رو به خراب شدن است می تواند باعث جوانه زدن درختی تازه شود.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

دیدن سیب در خواب = پول فراوان

سیب شیرین = پول و اتفاقات خوشایند

 

امام جعفر صادق می گوید:

دیدن سیب در خواب بر شش وجه باشد:

خیر غایب و حاضر

فرزند

منفعت

فرمانروایی

همت و تلاش

مال و نعمت

 

دانیال نبی می گوید:

تعبیر عام سیب، تلاش در کار و حرفه یا تجارت است، ‌‌‌‌‌اگر پادشاهی خواب سیب را ببیند نشان از حکومت او دارد، اگر تاجری این خواب را ببیند نشان از سود تجارتش دارد. اگر در خواب سیبی بخوری، به همان اندازه که از آن میل کردی حاصل تلاش های خودت را برداشت می کنی.

 


 

تعبیر خواب درخت سیب

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

لیلا برایت می‌گوید: درخت سیب در خواب بیانگر پیشرفت و موفقیت در كارها می باشد.

 

برخی معبران اعتقاد دارند:

سیب رسیده بر روی درخت یعنی: اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی می گذرند و تعبیر دوم اینکه: شما به آرزوهای خود می رسید و باید به این فکر کنید که از زندگی تان چه چیزی می خواهید.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب سیب رسیده بر روی درخت نشان از بلند پروازی های شماست. اگر سیبی از روی درخت بر زمین بیفتد یعنی اطرافیان و دوستانی چرب زبان دارید که فایده ای برای شما ندارند.

 


 

تعبیر خواب سیب قرمز

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

ابن سیرین می گوید: سیب سرخ دار خواب نشان دهنده سود و منفعت از طرف پادشاه است. اگر در خواب سیب سرخی از درخت چیده و بخوری صاحب فرزند دختر می شوی.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن سیب سالم در خواب نیکو است. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد. سیب سرخ خبر از نشاط و هیجان دارد. البته این بستگی به نیت و تلاش بیننده خواب دارد که چه آرزویی در دل دارد، سییب به اندازه نیات و تلاش ها پاداش می دهد.

 


 

تعبیر خواب سیب سفید

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

مطیعی تهرانی می گوید: سیب سفید در خواب نشان دهنده رونق کار و یافتن سود است. البته در برخی نوشته ها آمده است که: سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر می باشد.

 

ابن سیرین می گوید:

تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد.

 


 

تعبیر خواب سیب فاسد و کرم خورده

تعبیر خواب سیب | دیدن سیب و درخت سیب در خواب چه تعابیری دارد؟

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن سیب کال یا کرم زده در خواب، معنای خوبی ندارد. اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، بیانگر این است که: تلاش های شما بیهوده خواهد بود و به ثمر نمی رسد.

 

لیلابرایت می‌گوید:

سیب كرم زده در خواب = غم و اندوه

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

سیب ترش به معنی خبر ناخوشایند و سیب شیرین به معنی خبر خوش است.

 

احتصاصی از سایت پارس ناز