پارس ناز پورتال

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب سیل را مرور میکنیم. دیدن سیل در خواب بیشتر بـه اتفاقات ناخوشایند یا وجود یک دشمن تعبیر شده اسـت، البته عده اي از معبران خواب سیل را نمادی میدانند کـه عواطف منفی و ترس هاي زندگی مـا را نشان میدهد، معبران مسلمان اکثرا خواب سیل رابه پادشاهی ستمگر و یا دشمنی بزرگ تعبیر کرده اند. در ادامه تمامی تعابیر مربوط بـه خواب سیل را بررسی میکنیم.

 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا میگوید:

سیل: افسردگی را می توان بـه مثابه سیلی از عواطف منفی نگریست. اضطراب سیلی از ترس‌هاست، سر ریز شدن و طغیان کردن ناخودآگاه و احساسات مهار نشده بـه سوی آگاهی.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

البته تصویر طغیان می تواند بـه احساسات مثبت مانند عشق نیز اشاره کند. بـه هرحال اگر بـه درستی از عهده اداره طغیان برآییم، فرایند رشد را پرمایه خواهد کرد. در تعداد زیادی از رویاها، سیل انرژی مثبتی اسـت کـه رویابین بی تاب آن اسـت.

 

کارل گوستاو یونگ میگوید:

خواب دیدن این‌کـه شـما در سیل هستید بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج اسـت، بیانگر مسائل و تنش‌هاي احساسی اسـت. احساسات سرکوب شده‌ي شـما دارد شـما را له می کند. جاییکه سیل آمده را درنظر گیرید، نشانه‌هایي در مورد جایی در زندگیتان دارد کـه استرس و تنش برای شـما ایجاد میکند.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب بیانگر این اسـت کـه شـما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می گذارید «زیر بار تقاضا‌هاي شـما له میشوند». تفسیر دیگر این اسـت کـه شـما تمایل دارید کـه هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید. دیدن یک سیل ملایم در خوابتان بیانگر این اسـت کـه در مورد یک مساله خاص نگرانید کـه بزودی رفع و رجوع می شود.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن این‌کـه خانه تان را سیل برده «سیل گرفته» بیانگر این اسـت کـه شـما زیر بار احساساتتان له میشوید. دیدن خانه‌هاي زیر آب بیانگر این اسـت کـه شـما با احساساتتان خیلی راحتید. دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیرقابل انتظار اسـت. شـما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ میشوید.

 

ابن سیرین گوید:

دیدن سیل بـه خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ستمگر. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل کـه با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل کـه بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بودو در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند کـه سیل بـه خانه یا بـه کوچه درشد، دلیل گشایش اسـت.

 

جابر مغربی گوید:

اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل کـه مردم آنجا را از سلطان منفعت رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سیل در خواب بر چهار وجه اسـت.

دشمنی بزرگ

پادشاهی ستمگر

لشگر غالب وپیروز

فتنه و بلا

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شـما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین کـه چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شـما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین کـه خطر آفرین اسـت و طبعاً نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر دیدید در سیل هستید و آب بـه سوی شـما می آید حادثه شـما را در بر می گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شـما را فرا گرفت و دستتان بـه جایی استوار اسـت و آب نمیتواند شـما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر اسـت.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته اسـت، نشانه آن اسـت کـه بیمار خواهید شد ودر حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شـما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج میگردد و شـما را اندوهگین می‌سازد. دیدن سیل در خواب، نشانه آن اسـت کـه بزودی نگرانی و اضطراب بطرف شـما سرازیر میشود.

 

تعبیر خواب سونامی

سونامی و دیدن آن در خواب نماد و نمادی از قدرت اسـت. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی کـه در خواب همراه شـما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر اسـت. بـه طورکلی دیدن سونامی و موج‌هاي بلند ناشی ازآن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب اسـت. دیدن سونامی بدون این‌کـه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری اسـت.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

رویاهایی کـه در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌هاي شدید دیده میشوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند. اگر در خواب دیدید کـه از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن اسـت کـه شـما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن بـه آن نگاه میکنید از گزند حادثه در امان میمانید و با این‌کـه آن اتفاق مهم واقع می شود بشما گزندی وارد نمی آید.

 

تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل جاری اسـت اما آب آن روشن اسـت و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه اي بزرگ چنان کـه گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام اسـت. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیشبینی نشده افزون تر می باشد.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شـما جائی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه اي کـه خانه شـما نیز در آن واقع اسـت ویران نمود نشان آن اسـت کـه بعلت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی بـه وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شـما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شـما بیمناک ویرانگری آن بودید شـما زیان نمیبینید.

 

تعبیر خواب فرار از سیل خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شـما بترسید و بگریزید وارد خانه شـما شد خوب اسـت و سودی عایدتان میگردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل بشما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب سیل

دیدن سرزمین یا شهر و دیاری سیل زده در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما اخیرا با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم کرده‌اید و اکنون بـه آرامش و استراحت نیاز دارید. این خواب نمادی از ضرورت آرامش و آسایش خاطر برای حرکت رو بـه جلو و پیش رفتن در مسیر زندگی تان اسـت.

 

تعبیر خواب شناور شدن خواب بیننده در سیل

اگر در خواب ببینید کـه سیل شـما رابا خود میبرد، این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیر آن اسـت کـه شـما احتمالا در آینده اي نزدیک مشکلاتی در رابطه با وضعیت سلامتی خود تجربه می کنید و بهمین دلیل بهتر اسـت بـه دکتر مراجعه کنید.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

هم چنین این خواب بـه این معنا اسـت کـه شـما در حرفه و شغل خود شاهد موفقیت نخواهید بود. دوره بدی پیش روی شـما اسـت و بـه این ترتیب تا جاییکه می‌توانید باید مثبت اندیشی خودرا حفظ کنید.

 

تعبیر خواب تهدید شدن به وسیله سیل

اگر در خواب ببینید کـه سیل زندگی شـما را تهدید می کند، این خواب نشانه اي شوم و بد اسـت و نشان دهنده آن اسـت کـه در آینده اي نزدیک با درد و رنج بسیار زیادی روبه‌رو خواهید شد. شـما فردی محبوب یا چیزی دوست داشتنی را از دست میدهید و بـه این ترتیب باید خودرا برای وضعیت پیش رویتان آماده کنید.

 

تعبیر خواب شناور شدن شهری در سیل

این خواب می تواند خواب بیننده را شدیدا مشوش و پریشان خاطر کند. این خواب تعبیر خوبی ندارد زیرا اتفاقات ناخوشایندی را در آینده نزدیک پیشبینی می کند.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

شـما ناامیدی و بدبختی را تجربه خواهید کرد و بهمین دلیل باید بدانید کـه دوره بسیار بدی را پیش روی خود دارید. مراقب باشید! احتمالا مشکلات کاری یا مشکلاتی در ارتباط با سلامتی یا حتی مسائلی در حوزه روابط عاطفی یا ارتباط با خانواده در انتظار شـما خواهد بود.

 

تعبیر خواب سیل آب های شفاف و زلال

دیدن سیلی از آب هاي شفاف و زلال در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما باید برنامه ها و کارهایتان رابه تعویق بیندازید. احتمالا موانعی در مسیر اهداف شـما ظاهر می شوند و بهتر اسـت کـه ابتدا با آنها روبه‌رو شده و بر آنها غلبه کنید. بـه یاد داشته باشید کـه دراین صورت باید صبور باشید زیرا شکیبایی و صبر تنها راه برای رسیدن بـه اهدافتان اسـت.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

از طرف دیگر، این خواب تعبیر دیگری هم دارد. اگر سیلی کـه در خواب میبینید سیلی از آب آبی رنگ زلال و شفاف باشد، تعبیر آن اسـت کـه تمامی مشکلات شـما در زندگی برطرف می شوند ودر آینده اي نزدیک موفقیت هاي بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. این خواب نشان دهنده خروج شـما از موقعیتی دشوار و پاداشی اسـت کـه برای تمامی خوبی ها و کارهای نیکی کـه انجام داده اید دریافت می کنید.

 

تعبیر خواب سیل آب های کثیف و گل آلود

اگر در خواب سیلی از آب هاي کثیف و گل آلود ببینید، تعبیر آن اسـت کـه تغییراتی منفی در زندگی شـما رخ خواهد داد. شـما در شرایطی عجیب‌وغریب قرار خواهید گرفت ودر آینده اي نزدیک احساس ناراحتی و نارضایتی بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب احاطه شدن در سیل

اگر در خواب ببینید کـه کاملا درون سیلی احاطه شده یا در آن گیر افتاده اید، این خواب نشانه اي خوب اسـت و نشان دهنده آن اسـت کـه زندگی بسیار آسان ودر عین حال عجیب غریبی دارید.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

شـما کاملا از زندگی خود راضی هستید و وضعیت مالی بسیار خوبی دارید. اطراف شـما پر شده اسـت از افرادی کـه سرمایه و ثروت بسیار زیادی دارند و آینده اي سرشار از کامیابی و موفقیت در انتظارتان اسـت.

 

تعبیر خواب قربانی شدن در سیل

اگر در خواب ببینید کـه دستخوش سیل شده ودر آن گیر افتاده و قربانی آن شده اید، تعبیر آن اسـت کـه غرایز شـما نقش بسیار مهمی در زندگی تان دارند. بهمین دلیل شاید شـما مسئول درد و رنج عده اي از اطرافیان خود باشید.

 

تعبیر خواب شاهد سیل بودن

اگر در خواب خودرا فقط در حال تماشا کردن سیل ببینید، تعبیر آن اسـت کـه بازرسی برخی چیزها از دست شـما خارج خواهد شد و شا احساس ناتوانی را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سیل که خانه تان را خراب می کند

اگر در خواب ببینید کـه سیل خانه شـما را نابود و ویران می کند، احتمالا خانواده شـما در آینده اي نزدیک با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد ودر نتیجه این مشکلات روابط شـما با افراد خانواده تان تحت تاثیر قرار گرفته و اوضاع نابسامانی را در روابط خود مشاهده خواهید کرد. بـه این ترتیب بهتر اسـت آرامش خودرا حفظ کنید تا اوضاع موجود در خانه را ناگوار تر از این نسازید.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

اما اگر در خواب ببینید کـه اتومبیل لباسشویی سیلی را در خانه بـه راه انداخته اسـت، تعبیر آن اسـت کـه شـما وادار هستید در آینده با افراد نامناسبی در ارتباط قرار بگیرید. افراد شرور بسیار زیادی شـما را احاطه میکنند و احتمالا شـما خودتان را در موقعیت دشواری خواهید یافت.

 

تعبیر خواب آوار باقی مانده از سیل

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خود آوار باقیمانده از سیل را ببینید و اگر مشاهده کنید کـه سیل این آوار را در امتداد خیابان با خود می‌برد، تعبیر آن اسـت کـه در آینده اي نزدیک شایعه هایي در مورد شـما پراکنده خواهد شد. شاید فردی حرف بدی در مورد شـما بزند و شهرت و آوازه تان را بـه طور کلی نابود کند.

 

تعبیر خواب سیل که شما را با خود می برد

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

این خواب ترسناک نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در آینده اي نزدیک با مشکلاتی در ارتباط با سلامتی خود روبه‌رو می شوید. اگر در خواب ببینید کـه سیل شـما رابا خود می‌برد، تعبیر آن اسـت کـه باید بیشتر احتیاط کنید و بیشتر از قبل مراقب سلامتی خودتان باشید. توصیه می‌کنیم کـه بـه دکتر مراجعه کنید و از وضعیت سلامت خود باخبر شوید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در سیل

خوابی کـه در آن خودتان را در حال غرق شدن در سیل ببینید خوابی بسیار ترسناک و اذيت دهنده اسـت. اما باید بدانید کـه این خواب تعبیری مثبت دارد و بـه این ترتیب دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه اوضاع مالی شـما در آینده اي نزدیک بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

 

تعبیر خواب تلاش برای فرار از سیل

اگر در خواب ببینید کـه تلاش می کنید تا از سیل فرار کنید نشان دهنده آن اسـت کـه بزودی سرگرمی جدیدی برای خودتان کشف می کنید. این سرگرمی شـما را شدیدا مجذوب خود ساخته و شـما رابه شدت خوشحال می کند. با این وجود باید درنظر بگیریم کـه آیا در خواب از سیل فرار کرده‌اید یا خیر زیرا فرار یا عدم فرار شـما تاثیر بسیار مهمی در تعبیر خوابتان دارد.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب از سیل فرار کنید و اگر خود رابه مکان امنی برسانید، تعبیر چندان خوبی ندارد. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما از چیزی در گذشته خود احساس پشیمانی و ندامت می کنید. شاید در گذشته کار بدی انجام داده اید و اکنون نمیتوانید بـه آن فکر نکنید. شاید کسیکه دوستش داشته اید را مورد اذيت و اذیت قرار داده اید یا آسیبی بـه او رسانده اید و بـه این ترتیب ارتباط شـما با آن فرد هرگز دوباره مثل گذشته نخواهد شد.

تعبیر خواب سیل | دیدن سیل در خواب چه تعابیری دارد؟

دراین صورت، باید بـه اشتباهات خود فکر کنید و آنها را در آینده اصلاح کنید. با این وجود، این خواب می تواند دربردارنده تعبیری مثبت نیز باشد و نشان دهنده آن باشد کـه شـما در آینده اي نزدیک قادر بـه حل تمامی مشکلات خود خواهید بود. اما اگر قادر نباشید کـه در خواب از سیل فرار کنید، تعبیر آن اسـت کـه شـما طرفدار هیچگونه تغییری در زندگی خود نیستید.