پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

 

امروز انواع تعبیر خواب شراب خوردن و نوشیدن مشروب را جمع آوری کرده ایم. طبق معمول تعابیر برعکس چیزی هستند کـه مـا در خواب می‌بینیم اما برای همه ی خواب ها آن گونه نیست و گاه گاه با همان معنا در بیداری رو بـه رو می‌شویم. معبران اسلامی خوردن شراب را دست یابی بـه مال حرام می‌دانند، اما معبرین غربی خوردن شراب را سمبل بزم و شادی میدانند، در ادامه تمامی تعبیرها از معبران شرقی و غربی را بررسی می‌کنیم.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای شراب عبارت‌اند از:

= مال حرام مصرف خواهی کرد

= ازدواج

= نعمت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید کـه شراب مینوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب رابه نیت یک ماده سکر آور میخورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام اسـت و اگر بـه قصد تبرید و فرح و انبساط مینوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال اسـت و نعمت و فراوانی.

 

ابن سیرین می گوید:

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شراب، مال حرام می باشد. اگر ببینی در میان شراب غرق شده‌اي گرفتار فتنه می شوي. اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌هاي فراوانی داری، تعبیرش این اسـت کـه بـه اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک بـه تـو سود و منفعت میرسد.

 

تعبیر خواب مشروب خوردن

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی شراب می خوری، تعبیرش این اسـت کـه بـه اندازه آن مال حرام بـه دست می‌آوری.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی شراب رابا آب مخلوط کرده‌اي و میخوری، ربا و نزول می خوري

 

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

مال حرام بـه دست می‌آوری

 

تعبیر خواب شراب فروختن چیست؟

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی اسـت کـه دائماً بـه دنبال دعوا و درگیری و فتنه می باشد.

 


 

و در ادامه: تعبیر جام «پیک» شراب و خوردن مشروب از تمام مفسرین

 

دیدن شراب در خواب نمادی از جشن و سرور، بزم و پایکوبی، خوشحالی و موفقیت اسـت. دراین صورت شـما از روند زندگی خود بیش از اندازه راضی و شادمان هستید و بـه این ترتیب تمامی امورات خودرا متوقف می‌کنید تا مدتی در آرامش بـه سر ببرید و از آنچه تاکنون برای بـه دست آوردن آن سخت تلاش کرده‌اید لذت ببرید.

 

تعبیر خواب جام شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

جام شراب در خواب نمادی از شادی و بارداری اسـت. اگر در خواب ببینید کـه جام شراب می شکند، تعبیر آن از دست دادن خوشحالی و سقط جنین اسـت.

 

تعبیر خواب بطری شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب بطری شراب را ببینید اما قادر بـه نوشیدن ازآن نباشید، تعبیر آن اسـت کـه شـما بزودی با کسی در مورد چگونه گذراندن اوقات فراغت یا پول خود بحث و مشاجره خواهید داشت. اگر در خواب ببینید کـه بطری شراب می شکند، این خواب نشان دهنده افراط و زیاده روی در تمایلات و هوی و هوس اسـت.

 

تعبیر خواب جام شراب خالی

دیدن جام خالی از شراب در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه بیش از اندازه امیدوار هستید و احتمالا در آینده اي نزدیک ناامید و مایوس خواهید شد.

 

تعبیر خواب شراب شیرین

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن شراب شیرین در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه در کار یا خدمات حرفه اي خود بـه موفقیت دست خواهید یافت. شـما باید بـه دوستی ها و روابط قدیمی خود اعتماد کنید تا بتوانید این موفقیت هاي شیرین را حفظ کنید.

 

تعبیر خواب شراب سفید

دیدن شراب سفید در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه خودتان میتوانید با تلاش و کوشش بـه هرچیزی برسید اما در کمک گرفتن از دیگران با سختی ها و مشکلاتی روبه‌رو خواهید شد.

 

تعبیر خواب شراب قرمز

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن شراب قرمز در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما از حمایت هاي موثر و قدرتمندی در زندگی برخوردار هستید کـه بشما کمک می‌کند تا بـه ثروت و افتخارات خود دست یابید. این حمایت ها تاثیری ماندگار و مادام العمر بر کار و اعتبار شـما خواهند داشت.

 

تعبیر خواب شراب ریخته

دیدن شراب ریخته در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه فردی کـه پیش از این حامی و طرفدار شـما بوده اکنون بـه شایعه پراکنی و غیبت در مورد شـما پرداخته اسـت.

 

تعبیر خواب شراب درست کردن

اگر در خواب ببینید کـه شرابی از انگور درست می‌کنید، تعبیر آن اسـت کـه ارثی غیرمنتظره یا پول بسیار زیادی دریافت خواهید کرد. بـه این ترتیب میتوانید با صبر و بصیرت سودها و منافع خودرا چند برابر کنید.

 

تعبیر خواب خریدن شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه در حال خریدن شراب هستید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در نهایت قادر بـه حل اختلافی طولانی مدت و قدیمی خواهید شد. خودرا برای صرف مقداری پول و تهیه هدایایی برای جبران ناراحتی هاي گذشته خود با شخص مورد نظر آماده کنید.

 

تعبیر خواب ریختن و پاشیدن شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر ببینید کـه شراب از دست شـما می ریزد و پاشیده میشود، نشان دهنده معامله اي خوب و سودی بزرگ اسـت. شـما از منطقه امن خود خارج خواهید شد و بـه موفقیت هاي بزرگی دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب تف کردن مشروب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه شراب داخل دهان خودرا تف می‌کنید، نشان دهنده آن اسـت کـه فردی شـما را تحریک یا اغوا کرده تا دست بـه ارتکاب گناهی مثل رابطه اي نامشروع بزنید. این خواب نشان دهنده مقاومت شـما در برابر این اغواگری ها و وسوسه ها اسـت.

 

تعبیر خواب مست شدن با مشروب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه شراب خورده و مست شده اید، نشان دهنده احساسات جنسی یا شهوانی شـما اسـت. شـما خودآگاهی خودرا از دست داده اید و احساسات شـما مدیریت تان را در اختیار گرفته اند.

 

تعبیر خواب نوشیدن شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه شراب را در حد اعتدال و میانه روی نوشیده و مست نمی‌شوید، تعبیر آن اسـت کـه شـما عشق و رابطه اي جدید پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب خراب یا فاسد شدن شراب

اگر در خواب ببینید کـه شراب شـما فاسد یا خراب شده اسـت، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما قربانی نقشه اي هوشمندانه خواهید شد.

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

مراقب پیشنهادها یا ترفیع هایي باشید کـه شدیدا وابسته بـه محدودیت هاي زمانی یا شرایطی خاص هستند. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما پول و سرمایه خودرا در معاملاتی کـه پیشنهاد می‌شود از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب سر کشیدن بطری شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه مستقیما بطری شراب را سر می‌کشید، این خواب هشداری اسـت و بشما پیام می‌دهد کـه در زندگی واقعی خود شدیدا بـه چیزی اعتیاد دارید. شـما تمام نظارت خودرا از دست داده اید ودر برابر امیال و خواسته هاي خود تسلیم شده اید.

 

تعبیر خواب کارخانه شراب سازی

کارخانه شراب سازی در خواب نشان دهنده تمایل شـما بـه لذت بردن از تمام چیزهایی اسـت کـه زندگی بشما میدهد. شاید دوست دارید از داشته هاي خود لذت بیشتری ببرید.

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

یا میخواهید یاد بگیرید کـه چگونه بـه بیشترین رضایت از زندگی خودتان برسید. هم چنین دوست دارید اوقات خوش زندگی شـما پایدار باشند و لذت و شادمانی خودرا با دیگران تقسیم کنید.

 

تعبیر خواب انبار شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن انبار شراب در خواب نشان دهنده تمامی تجربه ها و خاطرات گذشته تان اسـت. شـما همه ی آنها را جایی درون خود پنهان کرده‌اید و دوست دارید هر زمان کـه میخواهید بـه انها دسترسی داشته باشید. این خاطرات برای شـما درد و شادی مشترک بـه همراه دارند.

 

تعبیر خواب شراب هدیه

اگر در خواب ببینید کـه شراب را بعنوان هدیه می‌دهید یا می‌گیرید، نشان دهنده آن اسـت کـه خبر هـای خوبی میدهید یا دریافت میکنید. این خبر هـای خوب آن قدر باارزش هستند کـه باید برای انها جشن بگیرید.

 

تعبیر خواب چشیدن شراب

اگر در خواب ببینید کـه مزه شراب را امتحان می‌کنید، این خواب نشان دهنده قرار ملاقاتی اسـت کـه در آن رابطه و کیفیت آنرا مورد محاسبه قرار می‌دهید.

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

شاید بـه مراحل دیگری از رابطه عاشقانه تان وارد میشوید یا میخواهید حوزه هاي متفاوتی از زندگی را تجربه کنید. با این وجود، هنوز برای متعهد شدن آماده نیستید.

 

تعبیر خواب قفسه ای از شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن قفسه اي از شراب در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما بـه استقبال تغییرات جدیدی در زندگی میروید. احتمالا تجربه ها یا خاطراتی را از زندگی خود حذف میکنید یا در موقعیت هاي شاد و لذت بخش متعدد تجربه ها و خاطراتی رابه زندگی خود اضافه میکنید. ابتدا برای رسیدن بـه اهداف راحت تر برنامه ریزی کنید.

 

تعبیر خواب خنک کننده شراب

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه برای ذخیره کردن شراب از دستگاه خنک کننده شراب استفاده می‌کنید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما قادر خواهید بود از مشکلات کوتاه مدت خود پیشگیری کنید. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه باید دارایی هاي خودرا پس انداز کنید تا بزودی جشنی را برپا کنید.

 

تعبیر خواب درب باز کن بطری شراب

اگر در خواب ببینید کـه از درب باز کن برای باز کردن درب بطری شراب استفاده میکنید، نشان دهنده آن اسـت کـه فردی برای گرفتن تصمیم مهمی بشما کمک خواهد کرد.

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

راه رسیدن بـه این موقعیت را یادداشت کنید. شاید برای دریافت کمک مورد نیاز خود با دشواری ها و پیچیدگی هایي روبه‌رو شوید. اگر بتوانید این مساله را حل و برطرف کنید، قادر هستید کـه بـه جشن و شادی بپردازید.

 

تعبیر خواب مغازه شراب فروشی

دیدن مغازه شراب فروشی در خواب نشان دهنده این اسـت کـه شـما بـه توصیه هایي نیاز دارید تا خودرا از مشکلات نجات دهید. شاید انتخاب هاي زیادی داشته باشید کـه بشما راه هاي متعددی برای حرکت رو بـه جلو را نشان میدهند.

تعبیر خواب شراب خوردن | نوشیدن مشروب در خواب چه معنایی دارد؟

همه ی آنها تصمیم هایي مناسب و موثر بنظر میرسند. اگر روند فکری خودرا بر پایه اولویت هاي پیشین یا افراد با تجربه قرار دهید، میتوانید خودرا از یاس و ناامیدی دور نگه دارید.