جستجو در پارس ناز

تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب شنا کردن را بررسی میکنیم. شنا کردن در خواب بیشتر بـه اضطراب و دودلی یا قرار گرفتن بر سر یک دو راهی تعبیر شده اسـت، اما بسته بـه نوع خواب و مکان و موقعیت این تعبیر می تواند تغییراتی داشته باشد. بهمین منظور هم، امروز تعابیر تمام معبران غربی، شرقی و مسلمان را در مورد تعبیر خواب شنا کردن مرور میکنیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب شنا کردن

اعتماد بـه نفس در هنگام مواجه شدن با ضربه‌هاي عاطفی و تشویش‌ها در مدیریت خانواده یا امور شغل کـه باعث میشوند آب از سر برخی مردم بگذرند. توان تجربه تاثیرات، غرایز و افکار خوشایندی کـه در بین آن‌ها بـه سر می بریم، انگیزه اي موثر و محرک، اعتماد بخود و بـه زندگی. در شنا کردن عنصر ادامه بقای شخصی وجوددارد.

تعبیر خواب شنا کردن

اگر پدر یا مادر رویای فرزندش را در حال شنا کردن ببیند این تصویر حاصل دغدغه او درباره بـه ساحل نجات رسیدن یا غرق شدن فرزندشان در امور زندگی‌اش اسـت. تعداد زیادی از زنان در دوران قاعدگی رویای شنا کردن و یا در آب بودن را میبینند. اگر در اطراف آب پرسه می‌زدید، اما برای شنا تن بـه آب نمی‌زدید: شک و تردید درباره ایجاد تحول یا آوردن چیزی تازه بـه زندگی‌تان

 

تعبیر خواب آموختن شنا

آموختن چگونگی ادامه بقا در محیطی جدید، مثلاً افتادن در محیط جدید، گذر از کودکی و وارد شدن بـه مرحله بلوغ و مواجهه با محیط مدرسه یا کار و غرایز جسمانی اسـت.

 

تعبیر خواب شنا کردن بر خلاف جریان امواج آب

مواجه با تضادها، دشواری‌ هاي احساسی

 

تعبیر خواب شنا کردن در زیر آب

شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

آگاهی یافتن از آنچه در ناخودآگاه نهان بود، تامل در درون خویش، دیدن انچه زیر سطح روابط، بدل و غیره در جریان اسـت. اگر شنا در زیر آب آسان بود نشانگر مواجهه ساده و آسان با جنبه‌هاي مختلف وجود فرد اسـت.

 

تعبیر خواب شنا کردن با دیگران

هدف مشترک، احساس مشترک و غیره، برقراری ارتباط با دیگران.

 

تعبیر خواب شیرجه زدن

دل بـه دریا زدن در فعالیتی جدید، ارتباط یا شیوه جدیدی از زندگی

 

تعبیر خواب شنا کردن

ابن سیرین: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود بـه حیلت.

 

جابرمغربی گوید:

اگر بیند کـه در آب غرق شده و بمرد، دلیل کـه در شغل دنیا غرق گردد.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

شنا کردن: زندگی بی دغدغه

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

شنا کردن در آب‌هاي با جریان تند: کاری جسورانه

تماشای شناگران: تحقق یافتن آرزوها

 

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب روباه | دیدن روباه در خواب چه معنایی دارد؟

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بـه اسانی در جایی شنا میکنید، نشانه آن اسـت کـه در زندگی با موفقیت پیش میروید. اما اگر احساس کنید، هنگام شنا کردن در آب میروید، نشانه آن اسـت کـه از زندگی خود ناراضی خواهید شد.

تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا میکند، نشانه آن اسـت کـه با رفتار جذاب خود مورد علاقه دیگران قرار میگیرد.

 

تعبیر خواب شنا در آب زلال

ابن سیرین: اگر بیند کـه بـه وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل کـه در عز دنیا غرق گردد.

 

مطیعی تهرانی:

کسیکه در آب زلال شنا میکند از نماد غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکی‌ها استفاده میکند کـه خود آن نشانگر باروری روحی کامل اسـت و بدان معناست کـه فرد پس از یک دوره پاک‌سازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده اسـت. او با یک فکر روشن کـه از تمامی ناپاکی‌ها شسته شده اسـت از خواب برخواهد خاست.

 

آنلی بیتون:

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند، علامت آن اسـت کـه بزودی بزرگ‌ترین آرزوی قلبی خود رابه دست می‌آورد.

 

تعبیر خواب شنا در آب کثیف

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید، علامت آن اسـت کـه باید بـه انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

 

بیشتر بخوانید : 12 تعبیر خواب فرشته | دیدن فرشته در خواب چه معنایی دارد؟

 

لوک اویتنهاو میگوید:

شنا در آب‌هاي کدر: مانع

 

تعبیر خواب شنا در دریا

تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کـه در دریا شنا کرد و بـه کنار نتوانست آمد، دلیل کـه در بند بماند. اگر بیند کـه در آب بمرد، دلیل کـه در دست خصمان هلاک گردد.

 

جابرمغربی گوید:

اگر بیند کـه از دریا بـه شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل اسـت کـه از شغل سلطان خلاص گردد. اگر بـه خلاف این بیند، دلیل اسـت در کار دنیا بماند، یعنی در کار سلطان.

 

نفایس الفنون:

تعبیر خواب شنا

اگر بیند کـه از دریا بـه شنا بیرون آمد، دلیل اسـت از زندان و خدمت سلطان بـه سلامت بیرون آید. اگر بیند کـه در دریا غرق شد و بمرد و بعد ازآن او را بالا افکند، دلیل کـه در کار دنیا بـه حرص غرق شود. اگر بیند کـه غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل اسـت کـه از کار دنیا خلاصی یابد.

 

مقاله مرتبط : 10 تعبیر خواب دیدن در خواب (کاملا ترین مرجع تعبیر خواب)

 

آنلی بیتون:

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا میکند، نشانه آن اسـت کـه بـه اولین آرزوهای خود دست می یابد.

 

تعبیر خواب شنا کردن در استخر

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید کـه در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شـما قرار میگیرد.

 

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

مطیعی تهرانی: شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه‌شـما در تلاشید تا بـه کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید. آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه اسـت.

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب

بنابر این می توان این خواب رابه این شکل‌تعبیر کرد کـه شـما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید. فروید معتقد بود کـه شیرجه‌زدن در خواب می تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌هاي معاشرتی انسان باشد.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی

عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شـما برآورده خواهند شد.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب شنا کردن

دیدن خواب شنا کردن، یکی ازآن خواب‌هایي اسـت کـه بطور مکرر رخ می دهد. این خواب ممکن اسـت توانایی‌هاي شـما را برای ساختن یک زندگی فوق‌العاده نشان دهد. آب در خواب نماد احساسات و عواطف نیمه خودآگاه اسـت. شاید رویای شـما در مورد شنا کردن، نشانه‌اي از تلاش‌تان برای مدیریت برخی احساسات و عواطف اسـت کـه در حال حاضر موجبات ناراحتی شـما را فراهم کرده‌اند.

 

تعبیر خواب شنا کردن بدون تلاش

اگر در خواب ببینید کـه بدون تلاش در حال شنا کردن هستید، چنین رویایی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي موفقیت شـما در روزهای آینده باشد، احتمالا یک پروژه یا فعالیت طولانی مدت را بـه اتمام خواهید رساند.

 

تعبیر خواب شنا کردن در آب سرد

اگر در خواب‌تان ببینید کـه مشغول شنا کردن در آب سرد هستید، چنین رویایی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي رویدادی مهم باشد کـه ممکن اسـت در زندگی‌تان رخ دهد و بشما در پیشگیري از بـه وقوع پیوستن یک وضعیت احتمالا خطرناک کمک کند.

 

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

اگر در خواب ببینید کـه در رودخانه مشغول شنا کردن هستید، بـه این معنا اسـت کـه دیوانه‌وار در عشق کسی گرفتار شده‌اید. شاید بـه حدی گرفتار احساسات‌تان نسبت بـه آن شخص هستید کـه مسئولیت‌هاي اصلیتان را فراموش کرده اید.

تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه

بهتر اسـت بـه خودتان بیایید و زندگی طبیعی‌تان را از سر بگیرید. بـه هرحال شـما اولویت‌هاي دیگری هم درکنار زندگی عاطفی‌تان دارید.

 

حتما بخوانید : تعبیر خواب عشق و معشوق | عشق در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شنا کردن در یک رودخانۀ گل‌آلود

اگر در خواب‌تان ببیند کـه دریک رودخانه‌ي گل‌آلود شنا می کنید، چنین رویایی ممکن اسـت هشداری باشد مبنی بر اینکه باید از خودتان برای جلوگیري از بروز یک بیماری در آینده‌اي نزدیک محافظت کنید.

 

تعبیر خواب شنا کردن در آب گل‌آلود

خواب شنا کردن دریک رودخانه‌ي گل‌آلود، یک نشانه‌ي منفی اسـت و نشان میدهد کـه ممکن اسـت بزودی خبر بدی بـه دست‌تان برسد، شاید حتی زمانی کـه در سفر هستید.

 

تعبیر خواب شنا کردن با حیوانات

اگر در خواب ببینید کـه با بعضی از حیوانات مانند نهنگ یا دلفین شنا می کنید، چنین رویایی ممکن اسـت تغییراتی را در زندگی شـما نشان بدهد. این خواب هم چنین ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي انرژی زیادی باشد کـه در حال حاضر دارید.

تعبیر خواب شنا کردن با حیوانات

گاهی اوقات دیدن خواب شنا کردن با حیوان نشانه‌اي اسـت برای اینکه توجه بیش‌تری بـه نیازهای دیگران داشته باشید و فقط خودتان را درنظر نگیرید.

 

تعبیر خواب شنا کردن به عقب

اگر در خواب ببینید کـه رو بـه عقب شنا میکنید، چنین خوابی ممکن اسـت عده اي از توهمات شـما را نشان دهد. شاید شـما خودتان را گول میزنید کـه نزدیک رسیدن بـه هدف‌تان هستید، اما در واقع آن‌قدرها هم کـه فکر میکنید، بـه آن نزدیک نشده‌اید!

 

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب

زیر آب شنا کردن در خواب ممکن اسـت بـه این معنا باشد کـه برای کنار آمادن با مسائل عاطفی دچار مشکل هستید. این خواب گاهی اوقات ممکن اسـت تمایل شـما را برای ایجاد یک رابطه‌ي جدید یا یک پروژه‌ي جدید نشان دهد.

تعبیر خواب شنا کردن زیر آب

این رویا ممکن اسـت بـه نوعی عدم خاطرجمعی را نیز نشان بدهد. شاید شـما برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع بسیار مهم شک و تردید داشته باشید.

 

تعبیر خواب تلاش و تقلای زیاد برای شنا کردن

تعبیر خواب تلاش و تقلای زیاد برای شنا کردن

اگر در خواب ببینید کـه با سختی و دشواری زیاد در حال شنا کردن هستید، چنین رویایی ممکن اسـت نشانی باشد از اینکه بزودی در رابطه با کارها یا پروژ‌ه‌هایي کـه اخیرا بـه اتمام رسانده‌اید، با مشکلاتی مواجه خواهید شد. ممکن اسـت چیزی شـما رابه شدت ناامید کند.

 

بیشتر بخوانید : 11 تعبیر خواب در گوشی حرف زدن و پچ پچ کردن

 

تعبیر خواب با کسی شنا کردن در خواب

اگر در خواب ببینید کـه با کسی شنا میکنید، چنین رویایی نشانه‌ي بسیار خوبی اسـت. این رویا ممکن اسـت نشان دهد شـما دوستان بسیار قابل اعتمادی دارید.

 

تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن

تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن

اگر در خواب ببینید کـه مشغول شنا کردن هستید و ناگهان غرق می شوید، چنین رویایی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي عده اي از مشکلاتی باشد کـه نمی توانید بر آن‌ها غلبه کنید. بهمین دلیل قادر نخواهید بـه عده اي از کارهایی کـه در حال حاضر مشغول انجام‌شان هستید، پایان دهید.

 

تعبیر خواب دیدن در مورد عدم توانایی رسیدن به ساحل

 

اگر در خواب ببینید کـه در حال شنا کردن هستید اما هرچه تلاش می کنید بـه ساحل نمیرسید، چنین رویایی ممکن اسـت نشانه‌اي از تاخیر باشد.

تعبیر خواب دیدن در مورد عدم توانایی رسیدن به ساحل

شاید با موانع موقتی روبه‌رو میشوید، کـه ممکن اسـت رسیدن بـه یکسری از اهداف رابه تعویق بیندازد. با این وجود، پس از اتمام دورانی کـه با تاخیر مواجه میشوید، همه ی‌ي کارهایی کـه برنامه‌ریزی کرده اید با موفقیت انجام خواهد شد.

 

تعبیر خواب شنا کردن و رسیدن به ساحل

اگر در خواب ببینید کـه شنا میکنید و بـه ساحل می رسید، چنین رویایی نشانه‌اي از موفقیت شـما در همه ی‌ي پروژه‌ها و اهدافی اسـت کـه مدت زمانی طولانی را روی‌شان کار کرده اید.

 

تعبیر خواب شنا کردن بدون لباس

اگر در خواب ببینید کـه بدون لباس شنا می کنید، چنین خوابی ممکن اسـت اعتماد بـه نفس بالای شـما را نشان دهد. احتمالا بـه خودتان و توانایی‌هاي‌تان اعتماد کامل دارید و مطمئن هستید کـه برای مشکلی کـه دچارش شده‌اید راه‌حل مناسبی پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب شنا کردن بدون لباس

شـما احتمالا در زندگی‌تان احساس مسئولیت دارید و احساس میکنید روی چیزهای خوبی کـه برای شـما اتفاق می‌افتد نظارت کاملی دارید. چنین خوابی ممکن اسـت برای زنان همیشه نشانه‌ي خوبی نباشد و ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي ارتکاب زنا توسط آن‌ها باشد کـه بهای گزافی را بابت‌اش خواهند پرداخت.

 

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شنا کردن با لباس

اگر در خواب ببینید کـه شنا می کنید درحالی کـه بطور کامل لباس بر تن دارید، چنین رویایی ممکن اسـت نشانه‌اي از نیاز شـما بـه دیگر مردم و حمایت آن‌ها باشد. شاید در حال حاضر بـه این حمایت نیاز دارید، زیرا در حال سپری کردن یک دوره‌ي سخت قرار دارید.

 

تعبیر خواب تماشای شنا کردن دیگران در خواب

تعبیر خواب تماشای شنا کردن دیگران در خواب

اگر در خواب ببینید کـه مشغول تماشای دیگران هستید کـه دارند شنا می کنند، چنین رویایی ممکن اسـت نشان دهد کـه بـه شدت خودتان را غرق کار و مسئولیت‌هاي کاری‌تان کرده اید. احتمالا زمانی برای استراحت ندارید، اما در حال حاضر تنها راه رسیدن بـه اهداف کاری‌تان، همین اسـت.

 

تعبیر خواب شنا کردن و دور شدن از کسی

اگر در خواب ببینید کـه در حال شنا کردن هستید و از کسی دور می شوید، چنین رویایی ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ي میل شـما برای فرار کردن باشد از وضعیت ناخوشایندی کـه اکنون در زندگی‌تان دارید.

 

تعبیر خواب شنا کردن به طرف کسی

تعبیر خواب شنا کردن به طرف کسی

اگر در خواب ببینید کـه در حال شنا کردن بـه سمت کسی هستید، چنین خوابی نشانه‌ي تمایل شـما برای رسیدن بـه برخی اهداف اسـت. گاهی اوقات این رویا جذابیت جنسی خودرا نسبت بـه شخصی نشان میدهد.

 

حتما بخوانید : تعبیر خواب بهشت | دیدن بهشت در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب رویای شنا کردن در دریا

اگر در خواب ببینید کـه مشغول شنا کردن در دریا هستید، چنین رویایی ممکن اسـت نشانه‌اي از موفقیت در دستیابی بـه اهداف بلند مدت باشد. گاهی اوقات این رویا التیام وضعیت مالی شـما را نیز نشان می دهد. اگر دریا توفانی بودو زمانی کـه شنا میکنید امواج بزرگ بودند، چنین رویایی ممکن اسـت وضعیت زندگی فعلی شـما را نشان دهد، کـه پر از ناراحتی و مشکلات اسـت.

تعبیر خواب رویای شنا کردن در دریا

اگر دریا آرام بود، چنین خوابی ممکن اسـت بد شدن روابط شـما رابا یکی از اعضای خانواده‌تان بر سر برخی سوء تفاهمات جزئی نشان دهد، بنابر این باید سعی کنید از این اتفاق پیش گیری کنید.

 

تعبیر خواب شنا کردن و شناور بودن در آب

اگر در خواب ببینید کـه شنا می کنید و بـه حالت شناور در آب هستید چنین رویایی نشانۀ بسیار خوبی اسـت کـه نشان میدهد یک وضعیت بد کـه گرفتارش شده‌ اید ممکن اسـت بزودی التیام بیابد.