پارس ناز پورتال

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب شیرینی خوردن و شیرینی خریدن

در این بخش تعبیر خواب شیرینی را مرور می کنیم. از نظر اکثر معبران تعبیر خواب شیرینی خوردن یا خریدن: شادی، وسوسه یا منفعت های مالی است که بسته به شرایط خواب یکی از این سه مورد تعبیر خواب شماست. این خواب فقط در صورتی تعبیر منفی دارد که شیرینی ها خام یا بدمزه و سفت باشند. امروز تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب شیرینی را بررسی خواهیم کرد، با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب شیرینی چیست؟

از نظر خواب شناسانی مثل کارل گوستاو یونگ، دیدن شیرینی در خواب بیانگر رضایت از زندگی است، شما در حال حاضر آرامش دارید و بابت داشته های تان شکرگذار هستید. شما باید به خودتان پاداش دهید زیرا که تا امروز با تمام خوبی ها و بدی های زندگی مسیر خود را درست طی کرده اید. اگر در خواب به دوست، آشنا یا معشوق شیرینی می دهید یعنی دوست دارید آنها را خوشحال کنید.

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب دیدید که در یک شیرینی فروشی هستید یعنی بزودی پیش روی های خود در زندگی و شغل تان را آغاز می کنید و کارهای ناتمام گذشته را نیز انجام داده و مهر تایید به آنها می زنید. اما اگر در خواب حرص زیادی برای مزه کردن شیرینی ها داشتید یعنی شما در این مرحله زندگی فوق العاده ولخرج و هوسران هستید و می بایست روی کارهای خود کنترل داشته باشید.

 


 

وب سایت deam meaning

اگر در خواب شیرینی های عالی و خوشمزه میل کردید یعنی روزهای هیجان انگیزی در انتظار شما هستند، شما در این روزها با افراد جدیدی آشنا می شوید و احتمال دارد یک رابطه عاطفی را هم آغاز کنید. تعارف کردن شیرینی در خواب به معنی کمک کردن به کسانی است که دوستشان دارید. اگر در خواب شیرینی هایی ترش یا بدمزه خوردید یعنی شما به افرادی نمک نشناس منفعت می رسانید.

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب به همراه یک آشنا شیرینی می خوردید یعنی شما دوست دارید رابطه عمیق تری با اطرافیان تان داشته باشید. اگر در خواب مشغول درست کردن شیرینی بودید و خمیر شیرینی درست می کردید یعنی شما فردی محبوب هستید و آدم ها از بودن در کنار شما لذت می برند. جعبه شیرینی در خواب نیز نماد غافلگیری های خوشحال کننده است.

 


 

تعبیر خواب کیک و شیرینی خامه ای

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب یک کیک یا شیرینی خامه ای بزرگ دیدید، یعنی بزودی به مجلسی دعوت می شوید، بریدن کیک و شیرینی در خواب نیز به معنای ملاقات اقوام و آشنایان می باشد. اگر کسی در خواب قالبی کیکی بریده و به شما داد یعنی از طرف اقوام خود هدیه ای دریافت خواهید کرد.

 


 

تعبیر خواب شیرینی امام جعفر صادق (ع):

علم

مال حلال

همسری خوشرو

مدح شدن (مورد تعریف قرار گرفتن)

منفعت

 


 

تعبیر خواب شیرینی ابن سیرین

دیدن شیرینی در خواب دلیل بر شادی و رزق و روزی حلال از جانب خداوند است. اگر در خواب بدید که کسی به او شیرینی داد، دلیل باشد که منفعتی بدو رسد.

 


 

شیخ طوسی می گوید:

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب شیرینی می خورد و طعم خوبی داشت، از معشوق خبر خوبی به او خواهد رسید. شیرینی خوردن در خواب همچنین به معنی: مسافرت، شنیدن خبرهای خوب و رهایی از بیماری هم می باشد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب شیرینی | شیرینی خوردن یا تعارف کردن شیرینی در خواب چه تعابیری دارد؟

شیرینی در خواب بیانگر فردی فریبکار در اطراف شماست. خوردن شیرینی در خواب بیانگر روابط دوستانه و یافتن دوستان جدید است. اگر دختری خواب ببیند که شیرینی درست می کند یعنی نمی تواند با فریبکاری های زنانه دیگران را گمراه کند.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز