پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب شیر جنگل چیست؟

دراین پست تعبیر خواب شیر جنگل را مرور می‌کنیم. تعبیر شیر جنگل، بـه روایت اکثر معبران و خواب شناسان، مرد یا زنی قوی می باشد. حال این انسان قوی می تواند دوست باشد و می تواند دشمن باشد. البته معبرانی هم این خواب رابه شکل دیگری تعبیر کرده اند. بهمین منظور در ادامه این مطلب با تمام تعابیر و نشانه شناسی هاي دیدن شیر در خواب آشنا خواهیم شد. در ادامه با مـا همراه باشید.

 

دیدن شیر در خواب چه تعبیری دارد؟

شیر در رویا میتواند سمبل و سمبلی از: نیروی قدرت جسمانی، تند مزاجی، عواطف قدرتمند، تمایلات جسمانی، عشقی اگر در مسیر حسادت بیفتد بـه خشم یا درد تبدیل می شود. رهبری گروه، پدر شخص یا شم پدری او، اگر شیر ماده اسـت مادر رویابین یا شم مادری او، غریزه نگهبانی و حفاظت، تعریف از خود یا لاف و گزاف بدلیل توان غرش شیر.

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

تعداد زیادی از کودکان رویای شیری را دیده‌اند کـه در خانه شان بـه دنبال آن‌ها می‌دویده اسـت. این رویا اغلب بدلیل گسترش کشمکش‌هاي این کودکان با احساسات طبیعیان از قبیل خشم و پرخاشگری اسـت. دراین موارد والدین باید تلاش کنند تا تند مزاجی کودک را بازرسی کنند یا وی را آرام سازند و بـه او بگویند این خصلت بد اسـت. بنابر این احتمالا کودک ازآن پرهیز میکند.

 

انواع تعبیر خواب شیر جنگل

دیدن شیر جنگل همان طور کـه در بیداری وحشتناک و هراس انگیز اسـت در خواب نیز افرادی کـه ازآن‌ها ترسی بیش از حد داشته‌ ایم بـه صورت شیر پدیدار میگردند. در گذشته بیشترین ترس از جانب پادشاه بوده و بنابر این تفسیر دیدن شیر در خواب توسط معبرین اسلامی کهن بـه پادشاه بیان شده اسـت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

شیر در خواب خطرناک و دشمنی اسـت بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب مـا بـه شکل شیر ظاهر می شود. شیر ماده زنی اسـت کـه در مسیر زندگی شـما قرار می گیرد و چنان چـه ببینید شیر ماده اي را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب شیر، «پادشاه» اسـت.

 

جابر مغربی نیز میگوید:

تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اسـت.

 

تعبیر خواب شیر حضرت امام صادق «ع»

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود.

پادشاه

مردی دلیر

دشمن قوی

 

تعبیر خواب شیر حضرت یوسف

دیدن شیر بدان معناست کـه صاحب خواب از پادشاه نیکویی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

شیر جنگل را نمادی از کامیابی کـه حاصل زحمات خودتان بوده می‌ داند.

 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن شیر، پادشاه جنگل در خواب، نشانه آن اسـت کـه نیرویی عظیم شـما را در زندگی بـه پیش خواهد برد. دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن اسـت کـه بـه طرز عاقلانه‌اي بـه زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید. یقینا بـه سعادت و موفقیت دست خواهید یافت. اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن اسـت کـه خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.

 

تعبیر خواب شیر درنده چیست؟

آنلی بیتون گوید اگر خواب ببینید شیر درنده‌اي را رام کرده اید، نشانه پیروزی در هر کاری اسـت. اگر خواب ببینید شیری شـما را در پنجه‌هاي خود اسیر کرده اسـت، نشانه آن اسـت کـه در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و درمانده خواهید ماند.

 

ابن سیرین:

اگر در خواب ببینی با شیر جنگ میکنی و بر او غلبه کرده‌اي، تعبیرش این اسـت کـه با دشمن جنگ و دعوا می کني و وی را شکست می دهی، ولی اگر شیر بر تـو غلبه کرده اسـت، دشمن تـو را شکست میدهد.

 

جابر مغربی:

اگر ببینی شیر تـو را گاز گرفته اسـت، دشمن بـه تـو ضرر و زیانی وارد میکند.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب ببینی شیر بانگ و فریاد می کند و نعره می کشد، تعبیرش این اسـت کـه از جهت پادشاه دچار ترس و بیم خواهی شد.

 

لوک اویتنهاو:

بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شـما مورد غضب واقع خواهید شد. کشتن یک شیر: پیروزی.

 

تعبیر خواب کشتن شیر نر

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

کشتن شیر نر در خواب نیز بـه منزله موفقیت در کار و زندگی و بدست آوردن استقلال مالی شماست. جابر مغربی در تعابیر خود دیدن شیر نر در خواب را نشانه پادشاه دانسته اسـت. دیدن شیر نر در خواب بـه معنای احترام و منزلت زیاد صاحب خواب در دنیای واقعی اسـت. اگر مردی خواب شیر نر ببیند بدان معناست کـه از طرف زن‌ها مورد تحسین و تمجید قرار میگیرد. 

 

تعبیر خواب حمله شیر جنگل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چـه در خواب شیری دیدیم کـه بـه مـا حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می‌گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می‌رهیم.

 

ابن سیرین:

اگر ببینی شیر تـو را دنبال میکند، ولی بـه تـو نمی رسد، پادشاه باعث ترس و دلهره تـو می شود. اگر ببینی از شیر فرار می کني، ولی شیر تـو را دنبال نمی کند، ازآن چیزی کـه می ترسی ایمن میشوی ودر امان می مانی.

 

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید، نشانه آن اسـت کـه شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت شیر

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی گوشت شیر را می خوري، از پادشاه بـه تـو خلعتی می رسد، ابراهیم کرمانی نیز می گوید: از پادشاهی بـه تـو سود و منفعت میرسد.

 

تعبیر خواب اعضای بدن مانند شیر

جابر مغربی میگوید: اگر در خواب ببینی سر تـو مثل سر شیر شده اسـت، تعبیرش این اسـت کـه بـه انجام فساد و حرام گرایش پیدا می کني. حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تـو مثل گردن شیر شده، تعبیرش قوت و هم چنین امانتداری و دینداری اسـت.

 

تعبیر مسیحی خواب شیر جنگل

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

برای اکثر مسیحیان شیر نشان ‌دهنده‌ي نمادی از خدا اسـت. اگر در اطراف یک شیر احساس امنیت میکنید، میتواند نشانه‌ي محافظت و مکانی برای بهبود باشد. اگر در زندگیتان آسیب دیده‌اید، یک شیر محافظ می تواند نشان ‌دهنده‌ي این باشد کـه باید روی بهبود آن زخم‌ها تمرکز کنید. شیرها سمبل خوبی، و بازنمای قدرت خدا هستند.

 

اگر در خواب از یک شیر فرار کنید، تعبیرش می تواند این باشد کـه از خدا فرار میکنید. شاید وقت آن رسیده‌اسـت کـه زندگیتان را بررسی کنید و تصمیم بگیرید کـه آیا در مسیر درست هستید یا نه.

 

روانشناسی خواب شیر جنگل

چنین خوابی نشان میدهد کـه مـا قدرت نظارت هر چیزی را بخواهید بـه دست خواهید گرفت.

 

تعبیر دیدن شیر ماده در خواب

دیدن شیر ماده در خواب می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما با سرسختی بـه موفقیت می رسید. هرگز تسلیم نشوید. بـه رفتن ادامه دهید تا بـه اهداف‌تان برسید. هم‌ چنین تعبیر خواب شیر ماده میتواند غرایز مادرانه‌تان باشد. شـما شدیدا از کسانی کـه عاشق‌شان هستید و چیزهایی کـه بـه آن‌ها علاقه دارید، مراقبت میکنید.

 

تعبیر خواب شیر رام شده

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

شیر رام در خواب شـما می تواند بـه این معنی باشد کـه خیلی آسان طلب شده‌اید. شاید لازم باشد روش انجام کارهایتان را تغییر دهید. این میتواند درباره‌ي زندگی شخصی‌تان باشد و شاید وقت آن رسیده عادت‌هاي قدیمی راکه دیگر بـه دردتان نمیخورند، تغییر دهید. شـما خودتان می دانید کدام عادت‌ها را باید ترک کنید. این محرکی اسـت کـه شـما رابه مسیر درست ترغیب میکند.

 

تعبیر خواب شیر در حال شکار

دیدن شیر در حال شکار طعمه پیام خودکفایی رابه همراه دارد. شـما شدیدا مستقل هستید و دوست دارید وقت‌تان را در تنهایی سپری کنید. شـما در حال حاضر سرنوشت‌تان را تحت بازرسی دارید. وقتی در خواب‌هایتان شیر در حال تغذیه اسـت می‌ تواند نشانه‌ي مشکلات کاری باشد. شیر این پیام رابه همراه دارد کـه وقتی با دیگران رو در رو می شوید همه ی‌چیز با راستگویی و امانت‌داری درست می شود.

 

تعبیر خواب شیر سیاه رنگ

اگر در خواب یک شیر سیاه دیدید، از انرژی‌هاي منفی اطراف‌تان آگاه باشید. فردی دارد از مقام‌اش برای آسیب رساندن بشما و دیگران استفاده می کند. این فرد چـه کسی میتواند باشد؟ شـما برای آشکار کردن حقیقت چـه کاری میتوانید بکنید؟ دیدن شیر سفید میتواند نشان ‌دهنده‌ي قدرت شـما باشد. این خواب نشان میدهد اگر دانایی، قدرت، و شجاعت‌تان رابه کار بگیرید می توانید بـه هرچه میخواهید دست پیدا کنید.

 

تعبیر خوب فرار کردن از شیر جنگل

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

یکی از سناریوهای رایج خواب‌هاي مربوط بـه شیر این اسـت کـه ببینید یک شیر شـما را تعقیب میکند. دراین خواب شـما سعی میکنید فرار کنید و از شیر جلو بزنید اما در نهایت شیر شـما را شکار می کند. در اکثر موارد گریختن از چنگ شیری کـه دنبال‌تان میکند غیرممکن اسـت. شـما تمام چیزهای قابل تصور را امتحان میکنید، اما شیر هنوز پشت سر شـما اسـت.

 

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط شیر

دیدن چنین خوابی بـه معنی از دست دادن ثروت اسـت. اگر خواب دیدید شیری شـما را تعقیب می کند این خواب‌تان نشان می دهد کـه ثروت خودرا از دست خواهید داد.

 

خواب شکار شیر چه تعبیری دارد؟

این خواب پیشبینی میکند در کسب و کاری پر ریسک وارد خواهید شد. حتماً مطمئن شوید ریسک‌هایي کـه می کنید ارزشش را داشته باشد چون ممکن اسـت کسب و کارتان از دست برود.

 

تعبیر خواب شلیک کردن به شیر

این خواب نشانه‌ي قدرت و پرستیژ اسـت. تیر اندازی بـه شیر اثبات میکند کـه شـما در جنگ بین خیر و شر پیروز خواهید شد.

 

تعبیر خواب سوار شدن بر شیر

تعبیر خواب شیر جنگل | دیدن شیر در خواب چه تعابیری دارد؟

چنین خوابی نشان از شجاعت دارد. این خواب نشان می دهد کـه وقتی باید کارهایی انجام شود هیچ ترسی نخواهید داشت چون طریقه‌ي مدریت برخورد با مشکلات را بلد هستید.

 

تعبیر خواب شیر زخمی چیست؟

دیدن یک شیر مجروح در عالم خواب بـه این معنی اسـت کـه برای دفاع از ایده‌ها و باورهای‌تان، فارغ از نظرات و بازخوردهای مختلف آدم‌ها و اطرافیان، باید بیش از پیش تلاش کنید.