پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب 

در اینبخش با تعبیر خواب طلا آشنا می‌شویم. دیدن خواب طلا خصوصا برای خانمها بسیار رایج اسـت، این خواب بدون معنا نیست و بسته بـه شرایط خواب شـما میتواند پیام هایي از جانب ناخودآگاه شـما در خود داشته باشد. بطور کلی دیدن خواب طلا تعبیر بدی ندارد. در ادامه این مطلب تمام تعابیر مربوط بـه دیدن طلا در خواب را بررسی خواهیم کرد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب طلا چیست؟

دیدن طلا در خواب شاید نشانه ثروت مالی یا اشیای ارزشمند باشد اما چنین رویایی ممکن اسـت نشانه از حرص و طمع فرد هم باشد. علاوه بر این طلا در خواب می‌تواند برای بـه نمایش درآوردن ارزش هاي درونی و چیزهای باارزش زندگی تان باشد.

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

همچنین این نوع رویا برای شـما می‌تواند همانند یک هشدار در رابطه با استفاده نکردنتان از منابع درونی تان باشد یا برعکس حاکی از نفس عالی و معنویت درون شـما باشد. همچنین تغییرات روحی و معنوی تان نیز بـه صورت سکه هاي طلا در خواب شـما نمایان می‌گردند. اما اگر طلایی را در خواب دفن کنید نشان از این دارد کـه می‌خواهید چیزی را در خودتان مخفی کنید.

 

تعبیر خواب طلا از دیدگاه معبران مسلمان

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

از چهره هاي اسلامی اشخاص مختلفی از جمله علامه مجلسی نظر خودرا درباره ي تعبیر خواب طلا مطرح کرده اند. مرحوم مجلسی در رابطه با تعبیر دیدن طلا در خواب می فرماید: چنان چـه فردی در خواب خود طلا دریافت کند، بـه ریاست دست مییابد و اگر طلایی گم کند بیماری اش شفا پیدا می کند.

 

تعبیر خواب طلا دانیال نبی «ع»

چنان چـه در خواب خود ببینید کـه پری بشما طلا و نقره می دهد بـه معنای این اسـت کـه اقبال و بهره مندی شـما بهتر خواهد شد.

 

ابراهیم کرمانی:

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر فردی در خوابش ببیند کـه زر و سیم می گداخت علتش این اسـت کـه بر زبان مردم خواهد افتاد. همچنین تعبیر زر بـه خروار بـه خانه بردن نیز دست یابی بـه ثروت بسیار اسـت.

 

تعبیر خواب طلا حضرت یوسف «ع»

اگر فردی در خواب طلا یا زر ببیند کار دنیا بر او نظام میگیرد.

 

ابن سیرین میگوید: 

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

ابن معبر اسلامی دیدن طلا برای آقایان را اندوهگین و برای زنان را بسیار نیکو می پندارد. همچنین وی بر این باور بوده اسـت کـه اگر شخصی طلا در خواب ببیند ودر آن فرد دیگری بـه او طلا بدهد یا خود بـه دست آورد، یعنی این‌کـه بایستی تاوان چیزی را بپردازد یا ممکن اسـت مورد خشم کسی قرار گیرد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر ببینی طلا و نقره دریک جا جمع شده اسـت، عزت و جاه بـه دست می‌آوری.  اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگویی سر و کار پیدا می کني.

 

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند کـه مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد بـه مقدار حجمی آن طلا «نه بـه ارزش آن» مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده وادار بـه پرداخت دیه میشود یا تاوان می دهد.

 

تعبیر خواب سکه طلا

داشتن سکه طلا همانقدر کـه در بیداری خوب اسـت و دارنده‌اش را خوشحال میکند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان میدهد بـه خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شـما آن نقش را در خواب ببینید.

 

آیا دیدن طلا در خواب ثروت می آورد؟

لوک اویتنها در رابطه با تعبیر خواب طلا میگوید: اگر فردی در خواب خود ببیند کـه طلا آب می کند بـه معنی این اسـت کـه بـه آسایش مادی می‌رسد، پیدا کردن طلا در خواب نشانه دریافت ارث اسـت، جست و جوی طلا در خاک بـه معنای روی آوردن ناگهانی خوشبختی بشما اسـت ودر آخر اگر ببینید طلای شـما دزدیده می شود معنای این را دارد کـه خبر هـای بدی را دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

همچنین از دید این معبر اگر خوابتان رگه اي طلا پیدا کنید یعنی بـه شهرتی پردردسر میرسید. علاوه بر این آنلی بیتون برای افرادی کـه در خوابشان کار کردن در معدن طلا را میبینند نیز اینگونه تعبیر کرده اسـت کـه شـما در حال تلاش برای دفاع از حقوق دیگران هستید ولی بایستی مراقب باشید کـه رسوایی اي در محیط خانوادگی تان راه نیابد.

 

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

اما اگر شـما یک دختر خانم هستید ودر خواب خود طلا هدیه می‌گیرید بـه این معنی اسـت کـه با مردی ثروت مند ازدواج خواهید کرد.

 

تعابیر بیشتر در مورد خواب طلا

تعبیر خواب طلا | دیدن طلا در خواب چه تعابیری دارد؟

طلا را آب کردن: آسایش مادی

بارام طلا: آفت و هلاک اسـت

طلا امانت دادن: خیانت

طلا شنیدن: سخن مکروه

طلا فروش: مردی دروغ گو و لاف زن

طلا هدیه گرفتن: شرمساری

دستبند شکسته: خواست‌ها و آرزوها

النگوی شکسته: مشکل یا چالش ذهنی

گردنبند شکسته: بروز داردن خشم و نگرانی

خرید طلا: شانس و اقبال

زن باردار خواب طلا ببیند: بدنیا آوردن دختر