پارس ناز پورتال

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب طوفان و رعد و برق 

در این بخش تعبیر خواب طوفان را بررسی خواهیم کرد. دیدن طوفان در خواب بیانگر ناآرامی های درونی ما می باشد، از دید خواب شناسان، تعبیر خواب طوفان درگیری ها و مشکلاتی است که به زودی به وقوع خواهند پیوست. البته اگر طوفان در خواب فروکش کند، تعبیر آن تغییر خواهد کرد اما اگر طوفان به ما صدمه ای برند یا ما را در خود فرو ببرد، می بایست نسبت به مسائلی آگاه شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب طوفان چیست؟

از دید خواب شناسانی مثل کارل گوستاو یونگ: طوفان در خواب به معنی از دست دادن کنترل روی چیزهایی می باشد که از ابتدا هم قادر به کنترل کردن آنها نبوده ایم. این خواب به شما می گوید که بیش از حد جدی و سخت گیر هستید و همین امر می تواند برای شما ضرر و زیانی بار آورد. بهتر است برای مدت کوتاهی دست از کنترل کردن مسائل کوچکی که نمی توانند خسارت زیادی بار آورند بردارید.

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

طوفان در خواب هم چنین می تواند نشان از خشم ها و عقده های ناگشوده درونی ما باشد. گاهی از طرف اطرافیان مان یا حتی غریبه ها ضربه هایی روحی یا مالی به ما وارد می شود که نمی توانیم در برابرشان دفاعی داشته باشیم. از این رو خود خوری کردن و فکر زیاد درباره آن می تواند عامل دیدن خواب طوفان یا گردبادی سهمگین باشد که ما را در خود فرو می برد.

 

اگر در خواب با طوفانی سهمگین مواجه شده و جایی پناه گرفته بودید بیانگر حس تحمل شما در برابر سختی های کنونی است، این خواب همچنین نشان دهنده مسائلی است که برای مدتی کوتاه موجب آزار شما می شوند. یونگ خواب شناس مشهور می گوید: اینکه در خواب هوا طوفانی است، به توانایی و قدرت شما برای تحمل هرچه پیش می آید اشاره دارد.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

طوفان در خواب: دشمنانی که قصد ضربه زدن دارند.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

طوفان در خواب یعنی: به وقوع پیوستن حوادث غیرمنتظره، آب و هوای طوفانی نیز نشان از اتفاقاتی همراه با درد و رنج دارد. اگر خواب ببینید كه گرفتار طوفان شدید، یعنی خطری شما را تهدید می کند و اگر خواب ببینید تگرگ شدید می بارد، بیانگر این است که: در کارها پیشرفتی اندک خواهید داشت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چیزهایی که در زندگی ما دور از دسترس مان هستند، به شکل آیات عظیم خلقت مثل طوفان و زمین لرزه و سیل نمایان می شوند. هم چنین افراد دست نیافتنی در زندگی هم در خواب ما به شکل غول، جن یا دیو نمایان خواهند شد.

 


 

تعبیر خواب گردباد

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

گردباد در خواب نشان کج خلقی هایی است که برای ما دردسرساز می شوند. اگر در خواب از گردباد فرار می کردید یا گردبادی را از دور مشاهده کردید نیز نشان دهنده اطرافیان دم دمی مزاج شماست که باعث آزارتان شده اند و می خواهند کارهایی را به زور انجام دهید، گویی که وظیفه شما انجام آنهاست.

 


 

تعبیر خواب رعد و برق

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

رعد و برق در خواب بیانگر اتفاقات و تغییرات غیر منتظره در زندگی می باشد. اگر مورد اصابت رعد و برق قرار گرفتید، این خواب به تغییرات روحی شما مربوط می شود و از بلوغ فکری ناگهانی شما خبر می دهد.

 


 

تعبیر خواب باران شدید و طوفانی

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببیند که بارانی همچون طوفان باریدن گرفت، دلیل بر آن باشد که در آن دیار مرگ و میز زیاد شود.

 


 

تعبیر خواب طوفان شن

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که در طوفان شن گیر افتاده اید، به این معناست که حس می کنید در موقعیتی قرار دارید که خود را گم کرده اید و زمان بر علیه شما پیس می رود.

 

برخی معبران غربی می گویند: 

تعبیر خواب طوفان | دیدن طوفان در خواب چه تعابیری دارد؟

برخی معبران غربی دیدن طوفان در خواب را درگیری های در پیش رو تعبیر کرده اند. البته از دید آنها تمام تعابیر و نشانه شناسی های دیدن طوفان در خواب منفی نیست و تعابیر مثبتی نیز برای آن بیان شده، طوفان در خواب می‌تواند نمادی از هوشیاری یا قدرت های روحانی هم باشد.

 

اختصاصی از سایت پارس ناز