پارس ناز پورتال

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟ 

در اینبخش تعبیر خواب غاز را بررسی میکنیم. خواب غاز تعابیر بسیار زیادی دارد، این کـه غاز اهلی باشد یا وحشی، این کـه شـما از یک غاز نگه‌داری می کنید یا این کـه در حال میل کردن گوشت آن هستید یا این کـه خواب غازی در حال پرواز کردن را ببینید همگی معنای جداگانه و البته دور از هم دارند، در مرحله اول خواب خود رابه خوبی بـه یاد آورید ودر مرحله دوم با مـا همراه باشید تا تمام تعابیر مربوط بـه این خواب را مرور کنیم.

 

تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

کارل یونگ می گوید: دیدن غاز در خواب بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر اسـت. ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه تمایل دارید با جمعیت پیش روید و همراه جمعیت باشید. تعبیر دیگر این اسـت کـه شـما پایه محکمی دارید. دیدن غاز در خواب نمادی از باروری و عشق مادرانه اسـت. غاز ممکن اسـت پیغامی از ضمیر ناخود‌آگاه شـما باشد.

 

معبرین غربی گویند:

تفسیر و تعابیری کـه برای غاز عنوان میشود بسته بـه اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت اسـت. بـه طورکلی غازهای اهلی و خانگی نماد ثروت و منبعی مغذی و خوشمزه برای همه ی خانواده و غازهای وحشی نماد محصول خراب و بیماری‌هاي پرندگان خانگی هستند.

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در رؤیا مشاهده کردید کـه غازهای اهلی بـه آرامی در حال خوردن علف هستند در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد. این موفقیت می تواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد. یکی از بهترین رویاهایی کـه می توان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب اسـت. این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب اسـت.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شـما را ناراحت می کند، نشانه آن اسـت کـه یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن اسـت کـه بر ثروت شـما بتدریج اضافه خواهد شد. اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی اسـت.

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن اسـت کـه نامزدش شایستگی و لیاقت دارد اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید، علامت آن اسـت کـه ملکی بشما میرسد و بـه ثروت خواهید رسید.

 

تعبیر خواب اردک

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید کـه اردکی را شکار می کنید این خواب بشما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیر منتظره در پیاده سازی برنامه‌هایتان بیان می کند. اگر بـه سمت اردک شلیک کردید این خواب نشانه‌هاي خوبی رابه همراه نخواهد داشت. اردک نماد شخصی اسـت کـه از فریب دادن شـما لذت می برد.

 

تعبیر خواب اردک در آب

معبرین غربی گویند: دیدن اردک در آب خوابی اسـت نیکو. این بدان معناست کـه بیننده خواب بزودی خبر هـای مهم و موثقی را دریافت خواهد کرد. اما اگر اردکی را از آب بیرون کشیدید بیانگر ایجاد مشکلاتی برای فرزندانتان اسـت.

 

تعبیر خواب کشتن غاز

لوک اویتنهاو می گوید:

کشتن غاز: ارث

پر کندن غاز: سرخورده شدن

 

برایت میگوید:

اگر خواب ببینید كه غازى را سر میبرید، بـه این معنا اسـت كه از خطرى در امان میمانید.

 

تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو میگوید:

بریان کردن غاز: یک مهمان

خوردن غاز: یک همراه پرچانه

 

آنلی بیتون:

خوردن غاز در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شـما اسـت.

 

لیلا برایت:

خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ سعادت و خوشبختى اسـت.

 

تعبیر خواب غاز مرده

آنلی بیتون میگوید: دیدن غاز مرده در خواب، نشانه آن اسـت کـه از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن اردک

کارل یونگ می گوید: بیانگر آزادی روح شماست.

 

تعبیر خواب شنا کردن اردک

کارل یونگ می گوید: بیانگر ضمیر ناخود‌آگاه شماست.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب غاز

یک غاز وقتی خسته می شود اجازه می دهد دیگران رهبری مسیر رابه عهده بگیرند. اگر غاز توتم شـما اسـت، شاید پیامش دراین لحظه آن باشد کـه باید ریتم‌تان را کمی پایین بیاورید، و بگذارید دیگران برای ایجاد تغییر دست بکار شوند.

 

وفاداری، شجاعت و ایثار

غازها پرندگانی شجاع و وفادار هستند. آن‌ها در کمک بـه یکی از اعضای دسته‌ شان کـه مجروح شده باشد حتی بـه قیمت جا ماندن از بقیه تردید نمی کنند. این خصلتی بسیار مثبت اسـت کـه غاز بعنوان حیوانی روحانی بشما می‌آموزد.

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

در بلند شدن و حتی فدا کردن خود برای کسانی کـه استحقاق عشق و حمایت‌تان را دارند بـه خودتان تردید راه ندهید. عشق و محبت‌تان رابه آن‌ها نشان بدهید و مطمئن باشید نتیجه‌ي آنرا خواهید دید.

 

بـه راه راست رفتن

غازها بطور غریزی راه و مسیر خودرا بلدند. اگر غازی توتم شـما باشد، شاید این خواب هشداری باشد برای آنکه اهداف و مسیر زندگیتان را مجددا محاسبه کنید. آیا از جاییکه در زندگی قرار دارید راضی هستید و آیا این همان وضعیتی اسـت کـه برای خودتان میخواهید؟

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر احساس میکنید حس مسیریابی‌تان را از دست دادهاید، لازم اسـت اولویت‌هاي‌تان را یکبار دیگر تعیین کنید و بـه سمت اهدافی کـه می خواهید حرکت کنید.

 

شفقت و دلسوزی

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

غازها پرندگان بسیار شفیق و دلسوزی هستند. این پرنده‌ها خیلی بـه اعضای دیگر گروه‌شان اهمیت میدهند. وقتی یکی از اعضای گروه‌شان از حادثه‌اي رنج می برند، آن‌ها تا زمان بهبودی یا مرگ کنار آن می مانند. وقتی یکی از عزیزان‌شان می‌میرد، غازها صادقانه برای آن شیون و ناله می کنند.

 

مسیر معنوی

غازها حیواناتی روحانی هستند کـه شـما را در مسیر بیداری معنوی هدایت و حمایت می کنند. وقتی بـه حالتی از روشنگری معنوی می رسید، در خواهید یافت کـه فرصت‌هاي جدید بسیاری در مسیر زندگیتان قرار میگیرند.

 

سپاسگزاری

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

غاز بعنوان حیوانی روخانی بشما یادآوری میکند کـه قدر تمام آدم‌هایي راکه در موفقیت‌تان نقش داشته‌اند بدانید. این در درجه اول بـه تعدادی از اعضای خانواده و دوستان‌تان اشاره دارد، اما بـه تمام کسانی کـه در سر راه شـما قرار داشته‌اند نیز بر می گردد.

 

دوستی

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

اگر غاز حیوان روح شـما باشد «همزاد»، بشما درباره‌ي اهمیت دوستی نیز نکاتی می‌آموزد. لازم اسـت از دوستان‌تان قدردانی کنید. آنها کسانی هستند کـه وقتی روزگار بر شـما سخت شده بود کنارتان ایستادند کسانی کـه همیشه میتوانید بـه آن‌ها تکیه کنید.

 

ارتباط

غازها مهارت‌هاي ارتباطی پیشرفته‌اي دارند. آن‌ها مشکلات و دردسر را خیلی زود و خوب احساس می کنند و بـه سایرین هشدار میدهند. آن‌ها هم چنین درباره‌ي مسیر و نقاط فرود آمدن با یک دیگر مذاکره میکنند.

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

غاز حیوان روحانی اسـت کـه بشما نیاز بـه ارتباط برقرار کردن را می‌آموزد. لازم اسـت کـه بـه صورت شفاف افکارتان رابا سایرین در بین بگذارید تا در زندگی پیشرفت کنید یا کمکی کـه نیاز دارید دریافت کنید.

 

رهبری

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

این حیوان بعنوان توتم بشما نحوه‌ي رهبری کردن دیگران را می‌آموزد. شـما می توانید بدون هیچ مشکلی رهبر باشید ودر این نقشی کـه بـه عهده می گیرید بـه شدت مورد اعتماد واقع شوید.

 

حمایت

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

غازها حیواناتی بسیار حامی هستند. انها بـه طرز شجاعانه‌اي از جوجه‌هاي خود در برابر پرندگان درنده محافظت میکنند. اگر خواب غازی را ببینید بـه احتمال فراوان حامی اعضای خانواده، بـه ویژه فرزندان‌تان هستید و همینطور دوستان تان. شـما تمام سعی‌تان را میکنید آنها را خوشحال کنید و باعث شوید احساس امنیت کنند.

 

وفاداری و تعهد در ازدواج

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

غازها حیواناتی هستند کـه مادام‌العمری جفت گیری می کنند. اگر این توتم حیوانی شـما اسـت، احتمالا چنین خصلتی در شـما هم وجوددارد. شـما شریک زندگیتان را عاقلانه انتخاب کرده اید، و وقتی با او پیوند می‌بندید، این پیوند تا آخر عمر خواهد بود. شـما یک همسر و والد وفادار و حامی هستید.

 

عزم و اراده

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

حیوانی مانند غاز خصیصه‌ي عزم و اراده رابه شـما تلقین می کند. شـما از پای نمی ایستید تا اهداف‌تان رابه سرانجام برسانید، و برای انجام آن هرچه را لازم باشد عملی می‌سازید. هیچ چیز مانع تلاش شـما برای رسیدن بـه آرزوهای‌تان نمی شود.

 

کار تیمی

غازها بخاطر کار تیمی‌شان نیز شناخته می شوند. آن‌ها بـه صورت دسته‌اي باهم حرکت میکنند و تا زمانی کـه بـه مقصدشان برسند در گروه می مانند. دستیابی بـه آن کار تیمی واقعی و جانانه می‌طلبد.

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه معنایی دارد؟

بهمین خاطر یکی از درس‌هایي کـه این حیوان روحانی بـه مـا می‌آموزد نیاز بـه جزویی از تیم بودن و کار کردن باهم برای رسیدن بـه هدفی یکسان اسـت. بعضی از اهداف در زندگی فقط با کار تیمی برآورده میشوند.