پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب غذا خوردن را مرور می‌کنیم. دیدن خواب غذا خوردن یک خواب همیشگی اسـت، اما گاهی فضای خواب بـه گونه دیگری اسـت. هنگامیکه بیدار می‌شویم فقط غذا خوردن رابه خاطر می آوریم، اکثر معبران غذا خوردن رابه رضایت و خوشنودی تعبیر کرده اند اما طبق روال، نظرات باهم تفاوت دارند. در ادامه نظرات تمام معبران نامدار را بررسی میکنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی اسـت ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی میگذارد کـه باید مورد توجه قرار بگیرد.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر غذایی کـه پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شـما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می شود.. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب اسـت بـه شرطی کـه سالم و مأکول باشد.

 

لوک اویتنهاو میگوید

خوردن: در آمد خوب

غذا هاي ناشناخته: از بین رفتن شادی‌ها

غذا هاي بیمزه: بیماری

دیدن آدم‌هاي کـه غذا می خورند: دعوت خواهید شد

غذای سوخته: اخبار ناخوشایند

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

اگر غذا ترش باشد غم می‌آورد. هر طعام کـه ترش بود، دلیل بیماری اسـت.

 

تعبیر خواب غذای شیرین یا تلخ

دانیال نبی: طعام شیرین بـه خواب، دلیل بر عیش خوش اسـت.

 

ابراهیم کرمانی

خورش چون بـه طعم شیرین بود، دلیل بر خرمی و شادی کند

 

ابن سیرین

اگر بیند کـه خورش تلخ و ناخوش خورد، دلیل بر درویشی و بیچارگی کند.

 

مطیعی تهرانی

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

چنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست اسـت. اگر غذائی کـه می خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی میشوید. اگر ازآن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم میشوید.

 

تعبیر خواب غذا با بوی خوش و ناخوش

هر خوردنی کـه بوی خوش دارد بـه خواب دیدن نیکی اسـت. اگر ناخوش بود، دلیل بر شر و بدی کند و سیر و پیاز در خواب، دلیل بر غم و اندوه کند و تباهی حال وی و گویند کـه، دلیل بر مال حرام کند ودر آن آسان و خیر نباشد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

محل صرف غذا هم اثر میگذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی اسـت. اگر در خواب دیدید کـه در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا میخورید و ازآن غذا خوشتان می آید در سفر مالی بـه دست می‌آورید.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه بـه پول میرسید کـه تأمین دارید و احساس آرامش می کنید کـه این را البته خود بیننده بهتر می تواند تشخیص دهد. اگر دیدید کـه در آشپزخانه غذا صرف می کنید بـه وسیله همسرتان پولی بـه دست می‌آورید.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب غذا خوردن

از دیدگاه نمادین و تمثیلی غذا نمادی از تلفیق تجربه ها، بینش ها و ارزش هاي معنوی و روحانی اسـت. بسته بـه موقعیت و شرایطی کـه در خواب دیده ایم، غذا خوردن در خواب تعابیری متعدد بـه همراه دارد. خواب غذا خوردن بویژه اگر کامل غذا خورده باشید و احساس سیری را در خوابی کـه می‌بینید تجربه کنید، نشانه اي خوب اسـت.

 

تعبیر خواب غذای باقیمانده دیگران را خوردن

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه باقیمانده غذای دیگران را می خورید، تعبیر آن اسـت کـه شـما با داشتن حداقل ضرورت هاي اولیه زندگی خودرا می گذرانید. در مورد کیفیت و مقدار اجزاء زندگی کـه میتوانند شـما را در زندگی واقعی غنی و توانمند سازند خوب فکر کنید. بررسی کنید کـه چطور میتوانید کیفیت و سهم این بخشها را در زندگی خود التیام ببخشید.

 

تعبیر خواب خوردن یک غذای خوشمزه

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

یک غذای دل چسب و خوشمزه یا یک میان وعده لذیذ کـه با عشق و لذت در خواب خورده می شود می تواند نمادی از احساس رضایت و خوشحالی عمیق شـما در زندگی باشد. این خواب هم چنین گویای این باور اسـت کـه اوقات خوشی را پیش روی دارید یا زیربنای آینده اي پرفایده و ثمربخش برای شـما چیده شده اسـت.

 

تعبیر خواب خوردن غذای سنگین

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن غذای سنگین مثل سس هاي خامه اي و شکلات در خواب تعبیر افراط و زیاده روی اسـت. وقتی خودرا در حال خوردن چیزی در خواب دیدید چـه احساسی داشتید؟ آیا اندازه یا کیفیت انچه کـه می خوردید احساس گناه را در شـما بـه وجود آورده بود یا از آنچه کـه می خوردید لذت می بردید؟

 

سیر نشدن در خواب

اگر در خواب ببینید کـه هر چـه می خورید یا می‌نوشید سیر نمی‌شوید، این خواب نمادی از بعد گرسنه شخصیت شـما اسـت، نیازهای برآورده نشده شـما را نشان می‌دهد و شاید بیانگر احساس تنها بودن یا دوست داشتنی نبودن درونی شـما اسـت.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

این قبیل خواب ها می تواند تعبیر ترس از این باشد کـه اوقات خوش کنونی شـما عمری کوتاه دارند و باید تا حد امکان از این دوران لذت ببرید. اگر در خواب ببینید کـه غذا و خوراکی هاي فراوانی رابه تنهایی و بـه سرعت می خورید، این خواب نمادی از مالکیت، انحصارطلبی و فقدان همدلی و دلسوزی با دیگران اسـت.

 

تعبیر خواب غذای بدمزه

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب غذایی نامرغوب و بدمزه ببینید، تعبیر آن اسـت کـه موفقیت هاي شـما آن قدر کم و ناچیز اسـت کـه نمی‌توانید بـه خاطر انها خوشحالی کنید و برخی اوقات هم این خواب نمادی از احساس گناه اسـت. شاید میل بـه برگشت بـه دوران ساده و آسان کودکی و تجربه آرامش و آسودگی آن دوران شـما را دربرگرفته اسـت.

 

تعبیر خواب مهمانی شام

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بـه مهمانی شام دعوت می شوید، تعبیر آن اسـت کـه با مشکلی قریب الوقوع دست و پنجه نرم خواهید کرد. اگر در خواب ببینید کـه کسی غذایش را نمیخورد یا از خوردن غذا امتناع می ورزد، این خواب نمادی از عدم رشد و تغییر اسـت کـه باید در زندگی خود بـه این مساله رسیدگی کنید و بر آن پیروز شوید.

 

تعبیر کلی دیدن گوشت خوردن

گوشت در خواب تقریباً همیشه نمادی از نیازها و انرژی هاي مادی، جسمی و جنسی اسـت. دیدن گوشت در خواب پیامی برای بدن بـه همراه دارد و نیاز واقعی بدن بـه گوشت را نشان می‌دهد. برای مثال وقتی شـما در رژیم غذایی خاصی بـه سر میبرید یا گیاهخوار هستید ممکن اسـت این خواب را ببینید.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

برای تعبیر کردن این خواب باید دقت کنید کـه گوشت دیده شده در خواب خام، پخته یا سرخ شده بوده اسـت. غذا هاي گوشتی در خواب نمادی از یک رژیم غذایی خوب یا حتی نمادی از جشن و شادمانی هستند. با این وجود، تعبیر خواب گوشت بتدریج تحت تاثیر کیفیت گوشت تغییر میکند.

 

جالب اسـت بدانید عده اي از گیاهخواران هم ممکن اسـت خواب خوشایندی از گوشت را ببینند. دراین صورت تعبیر آن اسـت کـه زبان ذهن ناخودآگاه مـا با سرعت کمتری در مقایسه با محاسبه هاي خودآگاهمان واکنش نشان میدهد. دیدن گوشت در خواب طبق شرایط گوناگونی کـه ممکن اسـت در خواب وجود داشته باشد تعابیری متفاوت خواهد داشت کـه در ادامه عده اي از آنها رابا هم میخوانیم.

 

تنفر از گوشت در خواب

کينه از گوشت در خواب می تواند نمادی از انکار کردن نیازهای جنسی تا حد کينه ازآن باشد. کينه از گوشت در خواب نشان دهنده محرومیت، پرهیز از مصرف گوشت در بیداری یا پرخوری و مصرف بیش از اندازه آن اسـت. میل شدید بـه گوشت در خواب نیز تعبیر آن اسـت کـه فرد باید بـه نیازهای درونی خود توجه کند.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

گوشت خام در خواب نشان دهنده شور و اشتیاق، قدرت، توانایی یا حداقل آرزوی توانمند بودن اسـت. از طرف دیگر، اگر در خواب ببینید کـه گوشت رابه شکل وسوسه کننده و اشتهاآوری برای خوردن آماده می کنید، این خواب نمادی از رسیدگی بـه مفهوم لذت و شادی برای خواب بیننده اسـت.

 

علاقه شدید به گوشت در خواب

اگر در خواب ببینید کـه اشتهای زیادی برای خوردن گوشت دارید، تعبیر آن اسـت کـه میل غریزی شـما بسیار قوی اسـت. فردی کـه در خواب گوشت میخورد از تغذیه اي روحانی و الهی بی بهره اسـت و درواقع چیزی شبیه بـه یک گم کرده دارد کـه وی را اذيت می‌دهد. گوشت سبز در خواب تعبیر فساد و خراب شدن اسـت.

 

دیدن گوشت گوسفند در خواب

دیدن گوشت گوسفند در خواب نشانه اي بدیمن برای هر شخصی اسـت و نمادی از سوگواری و سوگواری درخانواده فرد خواب بیننده اسـت. گوشت گاو گوشتی سفت اسـت و دیدن آن در خواب بـه معنای درآمد پایین در کسب و کار اسـت و این تعبیر بدلیل قیمت پایینی اسـت کـه برای خرید گوشت گاو پرداخت می شود.

 

دیدن گوشت بز در خواب

دیدن گوشت بز در خواب نشان دهنده نجات و رهایی افرادی اسـت کـه در دریایی طوفانی یا هر ماجرای کاری ناخوشایند دیگری گرفتار شده اند. قربانی کردن حیوانات بـه خاطر در امان ماندن از طوفان خطر را دفع میکند. از طرف دیگر بز حیوانی استخوانی اسـت و گوشت کمی دارد و دیدن آن در خواب نشان دهنده درآمد محدود و پایین اسـت.

 

تعبیر کلی دیدن نان در خواب

خواب نان نمادی از کامیابی و موفقیت اسـت. موفقیت و خوشبختی خودش رابه شکل قرص نان بزرگ در خواب نشان میدهد. برخی اوقات تواضع و فروتنی تعبیر دیدن نان در خواب اسـت.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

نان کهنه، سفت یا کپک زده در خواب هم نشان دهنده اضطرار و فوریت اسـت و فردی کـه این خواب را ببیند بـه مشکل و گرفتاری دیگری دچار خواهد شد. بعلاوه، دیدن نان در خواب نمادی از فردی عزیز و گرامی اسـت کـه دوست دارید مالک و صاحب او شوید.

 

تقسیم کردن نان با دیگران

اگر در خواب ببینید کـه نان رابا دیگران تقسیم می کنید، این خواب نمادی از توانایی و قابلیت شـما برای عبور از تجربه هاي اولیه و اساسی اسـت. اگر در خواب دیگران را در حال نان خوردن ببینید در حالی‌کـه خودتان گرسنه هستید تعبیر آن اسـت کـه رویای موفقیت یا پیشرفت اجتماعی آن افراد را در سرخود می پرورانید.

 

پختن نان

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب خودتان را در حال پختن یا خوردن نان ببینید، تعبیر آن اسـت کـه در هر کاری کـه انجام می‌دهید موفق خواهید شد. نان نمادی از زندگی اسـت و هم چنین می تواند بـه معنای ضرورت قسمت کردن و شریک شدن با دیگران هم باشد. نان در تمام فرهنگ ها نمادی از قوت اصلی انسان هاست.

 

خوردن نان سفید

اگر در خواب ببینید کـه نان معمولی یا همان نان سفید می خورید تعبیر آن اسـت کـه برکت رابه زندگی خود می آورید. از طرف دیگر، دیدن نان سفید در خواب نمادی از بیماری اسـت و نه تنها خیر و برکت برای شـما ندارد بلکه حتی ممکن اسـت وادار شوید در زندگی خود با تجربه اي ناخوشایند روبه‌رو شوید.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

نان قهوه اي در خواب نمادی از محرومیت هاي زندگی اسـت. نان جو نمادی از خوشبختی و سعادت اسـت زیرا طبق افسانه ها و روایت ها نان جو نخستین غذایی بوده اسـت کـه خدایان بـه انسانها داده اند. آرد جو و گندم در خواب تقریباً برابر با نان هستند.

 

تعبیر کلی دیدن سبزیجات در خواب

سبزیجات در خواب بعنوان میوه درنظر گرفته می‌شوند. سبزیجات بخشی ضروری از یک رژیم غذایی سالم هستند. نخستین تعابیری کـه برای تجربه دیدن سبزیجات در خواب گفته می شود عبارت اسـت از لذت و طراوت حاصل از بوی خوش انها. سیر و پیاز در خواب نمادی از بحث و جدل هستند.

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن سبزیجات در خواب بـه این معناست کـه بدون آنکه خواب بیننده بخواهد چیزی در زندگی واقعی او آشکار می شود و یکی از آشنایان یا دوستان او از این ماجرا ناراحت و آزرده خاطر خواهد شد. دیدن سبزیجاتی مثل نخود، لوبیا و هویج در خواب نمادی از درآمد اسـت.

 

تعابیر روانشناختی دیدن سبزیجات در خواب

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

سبزیجات و گیاهان باستانی نه تنها نمادی از حیات، غذا، فراوانی، باروری و رستاخیز هستند بلکه سمبل نجات و رستگاری در زندگی هم بـه شمار می‌روند. سبزیجات در خواب نمادی از عواطف و احساسات اولیه و اصلی مـا هستند.

 

سبزیجات پخته در خواب

تعبیر خواب غذا خوردن | دیدن غذا خوردن در خواب چه معنایی دارد؟

سبزیجات پخته یا آماده در خواب سمبل ایده هاي جدیدی اسـت کـه در حال شکل گرفتن هستند یا بشما داده میشوند، رشد می‌یابند و برای شـما اهمیت خاصی دارند. بعضی سبزی ها تنفس و دهان شـما را بدبو می‌کند ودر صورتیکه آنها را بخورید، بوی بدی از دهان شـما بیرون می آید و موجب ناراحتی اطرافیانتان می شود.

 

اهمیت نمادین سبزیجات

با این وجود، اهمیت نمادین برخی سبزیجات بـه اندازه اهمیت عده اي از میوه هاي خاص نیست. بنابر این بهتر اسـت پیش از آنکه تصمیمی قطعی در مورد تعبیر لوبیا، سیب زمینی یا کلمی کـه در خواب دیده اید بگیرید، تمامی احتمالات موجود رابه خوبی مورد توجه قرار بدهید.