پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب غرق شدن در آب 

در این بخش تعبیر خواب غرق شدن را بررسی می کنیم. از نظر معبران اسلامی تعبیر خواب غرق شدن رسیدن به مال یا غرق شدن در کارها (شغل) می باشد. از دید خواب شناسانی که دیدگاه نو دارند خواب غرق شدن به معنی ترک عادات بد یا رویارویی با اضطراب و آشفتگی های عاطفی می باشد. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به خواب غرق شدن آشنا می شویم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب غرق شدن و نجات یافتن

کارل گوستاو یونگ: خواب غرق شدن بیانگر احساسات له شده می باشد، یا اینکه احتمال دارد احساس سرکوب که در گذشته داشته اید بازگردد و گریبان شما را بگیرد. اگر در خواب غرق شده و بمیرید یعنی احساسات تان باز خواهند گشت اما اگر در خواب در حال غرق شدن بودید و نجات یافتید یعنی از آشفتگی هایی که در حال حاضر دارید نجات پیدا می کنید.

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید که کسی در حال غرق شدن است یعنی بیش از حد درگیر مسائلی می شوید که در کنترل شما نیست یا ارتباطی به شما ندارد. شما در حال از دست دادن هویت خودتان هستید، اگر در خواب کسی را از غرق شدن نجات دادید یعنی به راحتی کمک دیگران را قبول می کنید، خصوصا اگر قربانی خواب شما یک کودک باشد.

 


 

وب سایت: نشانه شناسی خواب

آب در خواب نمادی از احساسات ما می باشد. غرق شدن در آب یعنی غرق شدن در احساسات، این احساس می تواند عاطفی باشد، می تواند یک کینه قدیمی باشد یا افسردگی هایی که در حال جنگ با آنها هستید. به طور خلاصه غرق شدن در خواب یعنی بیش از حد درگیر چیزی شده اید که نمی توانید کنترلش کنید.

 

تعبیر خواب نجات دادن از غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

اگر کسی در خواب شما غرق شود یعنی عادت های بدی دارید که باید از آنها دوری کنید، اگر در خواب کسی را از غرق شدن نجات دهید یعنی با کمک دیگران می توانید به جنبه های منفی رفتارتان غلبه کنید، غرق شدن یک فرد در خواب می تواند نمادی از تولد دوباره باشد.

 

تعبیر خواب غرق شدن و مردن

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

این خواب بیانگر ناتوانی های ما می باشد، وقتی نمی توانیم در مقابل مشکلات فعلی زندگی مان مقاومت کنیم ممکن است در خواب خود را در حال غرق شدن ببینیم و به زیر آب کشیده شویم. همچنین اگر برای برآورده کردن توقعات و خواسته های دیگران خودمان را آزار دهیم بازهم ممکن است این خواب را ببینیم. اگر در خواب کسی شما را غرق کرد یعنی برخی افراد اگر بتوانند و موقعیتی پیدا کنند به شما آسیب می زنند.

 

تعبیر خواب غرق کردن و کشتن

اگر در خواب کسی را غرق کنید یعنی می کوشید تا از شر برخی خاطرات تان خلاص شوید. شما در واقع در حال کشتن احساسات خودتان هستید. اگر شخص آشنایی را در خواب غرق می کنید باید به احساس تان درمورد آن شخص فکر کنید، چه چیزی در او وجود دارد که آزارتان می دهد؟ این احساس دلتنگی است، کینه است یا عصبانیت؟ مشکل را حل کنید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه و دریا

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

غرق شدن در رودخانه جنبه منفی ندارد مگر اینکه آب رودخانه گل آلود باشد، این خواب نشانه خوشحالی است. اگر خواب ببینید که در دریا غرق شده اید یعنی در هیچ کجا نمی توانید ثبات داشته باشید، اگر در خواب ببینید که در یک استخر غرق شده اید یعنی در مسائل کاری تان دچار مشکلاتی خواهید شد.

 


 

امام جعفر صادق

غرق شدن چهار تعبیر دارد:

منفعت

مال بسیار

همنشینی با مردم بی مذهب

اقبال در کارها

 


 

محمد ابن سیرین

اگر خواب ببیند که در دریا غرق شد دلیل که پادشاه او را هلاک کند. اگر خواب ببیند که در رود غرق شد دلیل که از غم رهایی یابد و هرچه آب رود صاف تر باشد بهتر است.

 


 

جابر مغربی

اگر در خواب غرق شده و بمیرد، در کار دنیا غرق شود. اگر در خواب آب او را فرو برد اما دوباره بالا آورد دلیل که کار دنیا بدست آورد. اگر مال و حیوان او در آب غرق شد دلیل که از کاری بازماند اما عاقبت به خیر شود.

 


 

آنلی بیتون

تعبیر خواب غرق شدن | دیدن خواب غرق شدن در آب چه تعبیری دارد؟

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش غرق می شود یعنی از شنیدن خبر مرگ کسی ناراحت خواهد شد. اگر کسی در خواب ببیند که غرق می شود یعنی زیان مالی می بیند اما اگر از غرق شدن نجات یابد یعنی شهرت و ثروت به دست می آورد. اگر در خواب کسی را از غرق شدن نجات دهید یعنی به دوستی کمک می کنید تا به جایگاه و مقامی برسد.

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز