پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قبر و گورستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟ 

 

در اینبخش انواع تعبیر خواب قبر و آرامستان را مرور میکنیم. دیدن خواب قبر کابوس واقعا ترسناکی اسـت، اما تعبیر خوب و مثبتی دارد. خواب قبر و درون قبر قرار گرفتن بیشتر بـه سازندگی و آبادی تعبیر شده اسـت، همچنین این خواب می تواند معنای تغییرات مثبت در زندگی مـا را داشته باشد، در ادامه تمامی تعابیر از معروف ترین معبران خواب جهان را بررسی میکنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

مطیعی تهرانی در مورد دیدن قبر اینگونه بیان میکند کـه دیدن قبر در خواب بـه هیچ عنوان ترسناک نیست و نشانه‌اي از گرفتاری‌هاي زندگی اسـت. اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می‌نهد یا آنرا آجر و سیمان می کند، خبر از این میدهد کـه بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنایی می‌سازد، یا خانه اي می خرد یا باغی احداث مي نماید.

 

حضرت دانیال گوید:

دیدن قبر درخواب، دلیل زندان اسـت.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر او را در قبر نهادند، دلیل کـه او زندان کنند.

 

تعبیر خواب کندن قبر

مطیعی تهرانی: کندن قبر و مشاهده جنازه خوب اسـت منهای لمس جنازه

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی برای خودت قبر کنده‌اي، تعبیرش این اسـت کـه در زندگانی و معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه می شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یعنی آنجایی کـه قبر کنده‌اي خانه می‌سازی

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌اي، یعنی بـه خدمت مردی پست و کوته ‌فکر مشغول می شوي.

 

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی روی پشتبام خانه تـو در حال قبر کندن هستند، یـعـنـی عمر تـو زیاد میشود.

 

تعبیر خواب در قبر گذاشتن

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند کـه او را در قبر می‌نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ میگردد.
اگر بیننده خواب ببیند کـه مرده اسـت و دارند او را در قبر قرار میدهند و هر چـه میگوید کسی صدایش را نمی شنود بـه شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی بـه یاری او نمی‌شتابد و دستش را نمیگیرد.

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

اگر ببینی علاوه بر آنکه تـو را در قبر گذاشته‌اند، روی سر تـو نیز خاک ریخته‌اند، یعنی دینداری و ایمان تـو دچار ضعف و نقص میشود.

 

تعبیر خواب دیدن قبر در خانه

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند کـه بر بام خانه‌اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند بر بام خانه او قبر می‌کندند، دلیل کـه عمر او دراز بود.

 

معبرین غربی در مرد دیدن قبر در خواب چه می‌گویند؟

آنلی بیتون میگوید: دیدن قبر در خواب، نشانه اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی اسـت. دیدن قبری ویران در خواب، نشانه بیمار شدن یا نزدیک شدن بـه مرگ اسـت. دیدن قبر خود در خواب، نشانه آن اسـت کـه بـه نومیدی و بیماری دچار خواهید شد. اگر خواب ببینید قبری تازه حفر شده اسـت، علامت آن اسـت کـه بخاطر اعمال نادرست دیگران متحمل رنج و عذاب میشوید.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

اگر خواب ببینید از روی قبرها راه میروید، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق اسـت. اگر در خواب بـه داخل قبری خالی نگاه کنید، نشانه نومیدی و از دست دادن دوستان اسـت. اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته‌اید و خاک بـه غیر از سر، تمامی اندامش را پوشانده اسـت، علامت آن اسـت کـه آن فرد بـه وضعیت رنج آوری دچار میشود و بیننده خواب ثروت خودرا از دست می دهد.

 

دیدن قبر خود در خواب، علامت آن اسـت کـه مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شـما را دچار مصیبتی خواهند ساخت.
اگر خواب ببینید قبری حفر میکنید، علامت آن اسـت کـه بـه دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شـما ایجاد میکنند. اما اگر خواب ببینید حفر قبر را بـه پایان رسانده‌اید، نشانه آن اسـت کـه بر دشمنان خود غلبه می کنید.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

اگر در هنگام حفر قبرآفتاب بر شـما بتابد، علامت آن اسـت کـه از گرفتاریی نتیجه مطلوبی بـه دست می‌آورید. اگر خواب ببینید برای دفن پيکر و گرفتن گور بـه آرامستان میروید، و بعد از برگشتن می بینید پيکر ناپدید شده اسـت، علامت آن اسـت کـه دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد. دیدن پيکر خود میان قبر، در خواب نشانه هجوم درد و رنج مأیوس کننده اسـت.

 


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب قبر و گورستان

تصویر قبر در خواب طبق معمول نشان دهنده خبرهایی ناخوشایند اسـت. بـه طور کلی، قبر نمادی از مشکلات جسمی یا بیماری هایي اسـت کـه بـه سراغ شـما می آید. بـه سلامت و وضعیت جسمانی خود خوب دقت کنید تا بـه این ترتیب از بیماری‌هاي دردسرساز احتمالی پیشگیری کنید.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

بـه علاوه، این خواب می تواند نمادی از مشکلات و چالش هایي باشد کـه پیش روی شـما اسـت. شاید بزودی روند آرام زندگی شـما دستخوش ماجراها و گرفتاری هایي شده و اوضاع زندگی تان متلاطم شود.

 

تعبیر خواب خواندن نوشته‌ های سنگ قبر

اگر در خواب ببینید کـه در حال خواندن نوشته‌هاي روی سنگ قبرها هستید، تعبیر آن اسـت کـه در طول عمر خود مجموعه گسترده‌اي از دوستان و اطرافیان را دور خودتان دارید.

 

تعبیر خواب قبری که تازه کنده شده است

دیدن قبری کـه بتازگی کنده شده اسـت در خواب پیام‌هاي شوم و بدیمنی رابه همراه دارد. این خواب طبق معمول از مشکلات و رنج‌هاي قریب الوقوعی خبر میدهد کـه در نتیجه منافع شخصی و فریبکاری بـه وجود می آید.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

فردی کـه بـه او اعتماد داشته‌اید بشما خیانتی میکند یا هنگامیکه بـه کمک او نیاز دارید پشتش رابه شـما می کند. بعلاوه این خواب میتواند نشان دهنده تصادف‌ها یا تهدیدهایی برای سلامتی تان باشد پس مراقب خودتان باشید.

 

تعبیر خواب راه رفتن در میان قبرها

اگر در خواب ببینید کـه در بین قبرها راه میروید یا در حیاط آرامستان پرسه میزنید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا بزودی چیزی شـما را ناراحت و مایوس میکند.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

شاید تلاش‌هاي شـما برای ابراز عشق و علاقه بـه فردی با شکست روبرو میشود یا ترفیع رتبه‌اي کـه مدت‌ها چشم شـما دنبالش بوده اسـت بـه فرد دیگری داده می شود. این ماجراهای تلخ و ناکام‌کننده احساس ناامیدی و بدبینی نسبت بـه زندگی را در شـما بـه وجود می‌آورند.

 

تعبیر خواب قبر خالی

دیدن قبر خالی یا نگاه کردن بـه درون قبر خالی در خواب پیامی شوم و ناخوشایند بـه همراه دارد. شاید یکی از دوستان نزدیک یا خویشاوندان شـما در اثر مرگ ناگهانی از دنیا برود.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

از طرف دیگر، شاید قبر خالی در خواب نشان دهنده از بین رفتن یک رابطه دوستی یا شکست عشقی باشد. یک اختلاف نظر اساسی در نهایت بـه شکستی قریب الوقوع منتهی خواهد شد.

 

تعبیر خواب یک نفر داخل قبر

اگر در خواب یکی از آشنایان خودرا داخل قبر ببینید، این خواب می تواند هشداری برای شـما باشد. شاید این فرد در معرض خطر روبرو شدن با تهدیدی قرار دارد یا ممکن اسـت در موقعیت خطرناکی قرار بگیرد.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

شاید احساس کرده باشید کـه این فرد در واقعیت با سختی هایي روبرو شده اسـت و بهمین دلیل ذهن شـما از این طریق بشما هشدار می دهد کـه حساس تر و دقیق تر باشید. شاید بهتر اسـت شـما بـه این فرد هشدار بدهید و از او بخواهید کـه محتاط تر از قبل باشد یا حتی در مواقع نیاز دست یاری بـه سمت او دراز کنید.

 

تعبیر خواب قبر خودتان

دیدن قبر خودتان در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه دشمنان شـما نقشه‌اي جدی و شوم علیه شـما میکشند. شاید هدف آن ها تضعیف توانایی‌ها و مهارت هایتان یا لکه دار کردن شهرت و آوازه شـما اسـت تا بـه این ترتیب فرصت هایي کـه در معرض شـما قرار دارد را از شـما بربایند.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب خودرا در حال کندن قبرتان ببینید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی کسی بشما حمله می کند و ضربه‌اي از جانب کسی می خورید پس مراقب باشید. از طرف دیگر، اگر در خواب ببینید کـه قبرتان را کنده‌اید و کارتان تمام شده اسـت، تعبیر آن اسـت کـه بـه احتمال بسیار زیاد می توانید از خودتان در برابر معترضان و کسانی کـه بشما حمله کرده‌اند دفاع کنید.

 

تعبیر خواب قبر بدون جنازه

اگر در خواب قبری بدون جنازه ببینید یا در خواب جنازه‌اي گم شده را ببینید، این خواب نشانه‌اي شوم اسـت. جنازه گم شده در خواب از وقوع اتفاقی ناخوشایند خبر میدهد.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

احتمالا خبرهایی تکان دهنده و مصیبت بار در رابطه با یکی از نزدیکان و عزیزان شـما بـه گوشتان می رسد و پذیرش این خبر تاسف بار برای شـما بسیار سخت خواهد بود. این حقیقت کـه پيکر هیچ جایی نیست کـه بتوانید آنرا پیدا کنید استعاره‌اي از احساس فقدان و اندوهی اسـت کـه ممکن اسـت در نتیجه شنیدن خبر هـای ناخوشایند در دنیای واقعی آنرا تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب خوابیدن در قبری سرگشوده

اگر در خواب ببینید کـه داخل قبری باز و سرگشوده خوابیده اید، این خواب خبر هـای خوبی برای روابط و تعاملات اجتماعی شـما ندارد. شاید با یکی از دوستان نزدیک یا محرمان خود اختلاف نظر یا مشکلاتی دارید. این درگیری و اختلاف نظر- در صورتیکه بـه درستی مدیریت نشود- میتواند بـه مشکلی جدی تبدیل شود.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

اگر مراقب نباشید، حتی اگر رابطه و دوستی شـما قطع نشود خسارتی جبران ناپذیر بـه آن وارد خواهد شد. از طرف دیگر، این خواب می تواند نشان دهنده مسائل و مشکلاتی باشد کـه در محیط کار یا در ارتباط با مشتریان خود با انها روبرو میشوید. مراقب باشید وقتی حال و احوال خوبی ندارید با دیگران مخالفت یا دشمنی نکنید.

 

تعبیر خواب قبر قدیمی و ویران

اگر در خواب ببینید کـه با قبری قدیمی و مخروبه روبرو میشوید یا بالای چنین قبری ایستاده اید، این خواب نمادی از بیماری اسـت. نشانه‌هاي ویرانی و خرابی دراین خواب بشما هشدار می دهد کـه سلامتی یک نفر در معرض خطر قرار دارد.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

بـه یاد داشته باشید کـه قبر چـه کسی را در خواب دیده بودید تا بـه این ترتیب بتوانید در خصوص عادت‌هاي غیر سالم آن فرد بـه او هشدار بدهید. بعلاوه این هشدار می تواند با اوضاع مالی و آشفتگی‌ها و نابسامانی‌هاي فردی در ارتباط باشد. بـه هر صورت، ذهن ناخودآگاه شـما از طریق این خواب بشما اعلام میکند کـه بـه نیازهای دیگران حساس تر باشید تا در زمان لازم کمک و حمایت خودرا در اختیار انها قرار بدهید.

 

تعبیر خواب وارسی کردن سنگ قبر

اگر در خواب خودرا ببینید کـه سنگ قبرها را بادقت وارسی میکنید، این خواب نمادی از مسئولیت هایي اسـت کـه در آینده بر عهده می گیرید. فرقی نمیکند کـه نام کسانی کـه روی سنگ قبرها نوشته شده اسـت را میخوانید یا تاریخ فوت آن ها را؛ این خواب بیانگر آن اسـت کاری کـه در واقعیت وادار بـه انجام آن می شوید هم بـه گونه‌اي مشابه ماهیتی خسته‌کننده و طاقت فرسا خواهد داشت.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

شاید وادار میشوید کـه برای پیشگیری از اشتباهات غیرضروری محتاط تر و متمرکزتر از قبل باشید. برای مثال، شاید وظیفه انجام تحقیقات گسترده روی پروژه اي، درگیر شدن در فرآیند پیچیده دادگاهی یا مراقبت از سلامت بیماران بشما داده میشود.

 

تعبیر خواب چندین قبر

اگر در خواب با چند قبر یا بیش از یک قبر روبرو شوید، این خواب دربردارنده پیامی بدیمن اسـت و تعبیر آن اسـت کـه در دنیای واقعی وادار میشوید با مجموعه‌اي از بدشانسی‌ها یا شرایط نامساعد روبرو شوید و آن ها را مدیریت کنید. این گروه از حوادث ناخوشایند بـه سرعت یکی پس از دیگری ظاهر میشوند.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

بنابر این مراقب باشید تا زیر فشار استرس ناشی از این حوادث از سلامت خود غافل نشوید. شاید متوسل شدن بـه دعا و نیایش و بهره‌مند شدن از حمایت و حضور دوستان و عزیزان دراین شرایط بشما کمک میکند تا انگیزه و قدرت کافی برای مقابله با این دوران سخت را در خود حفظ کنید.

 

تعبیر خواب قبری متروکه و بی‌نام

دیدن یک قبر متروکه و بی‌نام در خواب نشان دهنده خسارت ها، از دست دادن‌ها و شکست هایي اسـت کـه با آن ها روبرو میشوید. بـه رغم تمام تلاش هایي کـه برای داشتن بهترین برنامه‌ریزی و تعیین مسیر می کنید، این احتمال وجوددارد کـه ناتوانی شـما در رسیدن بـه اهداف و آرزوهایتان ناامیدی و دلسردی بسیار زیادی را در شـما موجب شود.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

خوشبختانه، روی دیگر سکه چندان هم ناراحت‌کننده نیست. دیدار با فردی عاقل و سخاوتمند می تواند اوضاع رابه نفع شـما برگرداند. بـه این ترتیب، مثبت نگری و نیروی عزم و اراده خودرا باز خواهید یافت و بار دیگر توان لازم برای دنبال کردن اهداف و آرزوهای خود رابه‌دست می‌آورید. اینبار، شـما خرد و تجربه کافی دارید و اشتباهات مشابه قبل را مرتکب نمی شوید.

 

تعبیر خواب قبر کسی را کندن

اگر در خواب خودرا در حال کندن قبر برای کسی ببینید، این خواب نشان دهنده از دست دادن مال یا چیزی اسـت کـه برای شـما ارزش عاطفی قابل توجهی دارد.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه در حال کندن قبر یکی از آشنایان خود هستید، تعبیر آن اسـت کـه احتمالا این فرد را در معرض خطر قرار میدهید. اما اگر خودرا در حال کندن قبر یک غریبه ببینید، این خواب بشما یادآوری می کند و هشدار می دهد کـه شـما نسبت بـه احساسات و سلامت دیگران بی‌توجه و غافل هستید. بهتر اسـت کمی ملاحظه کار تر رفتار کنید.

 

تعبیر خواب قبر پوشیده نشده

قبر پوشیده نشده در خواب نمادی شوم و بدیمن اسـت. فرقی نمیکند کـه جنازه در قبر وجود داشته باشد یا این قبر کاملا خالی باشد؛ این قطعه زمین خالی یا همان قبر پوشیده نشده در خواب استعاره‌اي از خبر هـای ناخوشایند و غیرمنتظره اسـت.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

شاید بزودی خبرهایی تکان دهنده و شگفت‌انگیز در مورد یکی از نزدیکان خود در بیداری بـه گوش شـما برسد. بعلاوه، قبر پوشیده نشده در خواب میتواند بـه برملا شدن یک راز یا اطلاعاتی پریشان‌کننده اشاره کند.

 

تعبیر خواب زنده‌ ای که در قبر دفن شده است

اگر در خواب ببینید کـه در قبر دفن شده‌اید در حالی‌کـه زنده هستید، این خواب در بردارنده پیامی خوشایند اسـت. این خواب بـه ویژه برای افرادی کـه با ورشکستگی مالی روبرو شده‌اند خبر هـای بسیار خوشی دارد و نشان دهنده دورانی از زندگی اسـت کـه موفقیت‌هاي مالی و حرفه‌اي بسیار زیادی در آن بـه چشم میخورد.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

هرچه لایه ضخیم تری از خاک روی شـما را گرفته باشد، پیشرفت مالی بزرگ تری را دراین دوره تجربه خواهید کرد. بعلاوه ممکن اسـت ارثی بعید و غیرمحتمل بشما برسد. شاید یکی از اقوام یا یک فرد خیرخواه و ثروتمند بخشی از دارایی‌هاي خودش را در وصیت نامه‌اي کـه از او بجای مانده بشما بخشیده اسـت.

 

تعبیر خواب خاک ریختن روی قبر

اگر در خواب ببینید کـه شـما یا فرد دیگری روی قبری کـه تازه کنده شده اسـت خاک می‌ریزید، این خواب دربردارنده تعبیری مثبت اسـت.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

در صورتیکه پیش از این بدلیل برخی مسائل مالی گوناگون در زندگی واقعی خود نگران، آشفته و پریشان شده اید، این خواب بـه این معناست کـه همه ی آن سختی‌ها و مشکلات را پشت سر می گذارید. در چنین خواب مبارکی انچه کـه زیر این قبر دفن شده اسـت همه ی احساسات ناخوشایند و مشکلاتی اسـت کـه اخیرا شـما را از پای در آورده بوده اسـت.

 

تعبیر خواب هتک حرمت به قبر

اگر در خواب ببینید کـه ناگهان با قبری کـه بـه آن هتک حرمت شده یا تخریب شده اسـت روبرو میشوید، این خواب نشان دهنده تواضع و فروتنی خواب بیینده در برابر یک گناه یا تقصیر اسـت. سادگی و بی‌آلایش بودن شـما در برابر تقریباً هر چیزی موجب برانگیختن عشق و احترام دیگران نسبت بشما میشود.

تعبیر خواب قبر و قبرستان | دیدن خواب قبر چه تعبیری دارد؟

با این وجود، شخصیت فروتن شـما نقاط ضعفی هم در خود دارد. عده‌اي از افراد بی‌پروا و بی‌خرد هستند کـه از این ویژگی اخلاقی شـما سوءاستفاده می کنند. شاید در اثر همین ویژگی اخلاقی نه تنها در موقعیت‌هاي اجتماعی مورد بی‌احترامی یا غفلت دیگران قرار میگیرید بلکه در نهایت مشاهده می کنید کـه در دایره روابط اجتماعی تان هیچ فردی وجود ندارد کـه محرم برخی اسرار شـما باشد.

 

تعبیر خواب قبری پوشیده شده با گیاهان

اگر در خواب قبری را ببینید کـه با علف‌ها و گیاهان پوشیده شده اسـت و گیاهان روی آن رشد و نمو کرده اند، تعبیر آن اسـت کـه در یکی از روابط اجتماعی خود چیزی برای شـما واضح و شفاف خواهد شد. شاید برایتان آشکار می شود کسیکه فکر می کردید ممکن اسـت با شـما قدری دشمنی داشته باشد درواقع یکی از دشمنان یا رقیبان اصلی شـما اسـت.