پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قرآن

در اینبخش تعبیر خواب قرآن را مرور می کنیم. دیدن قرآن در خواب بیشتر بـه نیکی و روند صحیح زندگی تعبیر شده اما این خواب در بطن خود تعابیر بسیار زیادی دارد، خواندن قرآن، شنیدن صدای قرآن خواندن یا دیدن آیات قرآن هر کدام تعبیری جدا گانه دارد. برای این‌کـه تعبیر درستی از خواب خود داشته باشید باید چگونگی خواب تان رابه خوبی بـه یاد داشته باشید، در ادامه بیشتر صحبت می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

نوشتن قرآن

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌هاي خداوند را می نویسي، تعبیرش خوبی و درستی تـو میباشد، ابن سیرین نیز میگوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می نویسي، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می باشد.

 

خرید و فروش قرآن

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

امام صادق «ع» می‌فرمایند: اگر ببینی کتاب قرآن خریده‌اي، یـعـنی مشغول کسب علم و دانش میشوی. ابن سیرین می گوید: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنی اسلام و مسلمانی درنظر تـو حقیر و کم ارزش میشود.

 

سوزاندن یا پاره کردن

امام صادق «ع» می‌فرمایند: ‌اگر ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌اي، یـعـنی دین و ایمان تـو دچار فساد و تباهی می شود.ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی ورق‌هاي کتاب قرآن را پاره می کني، یـعـنی نماز رابه جا نمی‌آوری.

 

سایر موارد

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی کـه آنرا باز میکنی، می بینی کـه چیزی در آن نوشته نشده اسـت، یـعـنی در زبان چیزی میگویی، ولی در قلب تـو چیز دیگری اسـت. اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌اي و روی سر خودت گرفته‌اي، یا این‌کـه بر چشم‌ها مالیده‌اي، یـعـنی حاکم و فرمانروای شهر می شوی.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر ببینی ورق‌هاي کتاب قرآن را می خوري، یـعـنی خیلی قرآن میخوانی. جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته‌ها بـه تـو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یـعـنی در حالی‌کـه حق با تـو میباشد کار تـو با کسی بـه قضاوت و دادگاه میکشد و دشمن را مغلوب می کني.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی مرده‌اي بـه تـو قرآن یا کتاب فقه داده اسـت، یـعـنی توفیق طاعت و پرستش بـه دست می‌آوری.امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیرهای کتاب قرآن عبارتند از: 1- علم 2- میراث 3- امانت 4- روزی 5- مال و نعمت «تعبیرهای مختلف».

 

تعبیر خواب آیات قرآن

جابر مغربی میگوید: اگر در خواب هر آیه‌اي کـه خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تـو میباشد. تعبیرگری می گوید: اگر ببینی آیة‌الکرسی را می خوانی، یـعـنی از آفت‌ها ایمن می شوي ودر کار خودت پیشرفت می کنی.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

کرمانی میگوید: تعبیرش این اسـت کـه اگر فقیر هستی ثروتمند می شوی، یا اگر بیمار هستی التیام پیدا میکنی، یا چنانچه غمگین و افسرده هستی شاد و خوشحال می شوي، و اگر بنده و «برده» هستی آزاد میشوی،‌‌‌‌‌ امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیرش این اسـت کـه صاحب جاه و مقام می شوی.

 

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی آیۀ قل اللهم ثم ذرهم… «انعام، 91»، را می خوانی، یـعـنی بـه «پادشاهی» و عزت و جاه میرسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی میگوید: تعبیرش این اسـت کـه بـه هر چیز کـه امید داشته باشی خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ امام صادق «ع» نیز می‌فرمایند: تعبیرش این اسـت کـه حاجتها و خواسته‌هاي تـو برآورده میشود.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی آیۀ شهد الله… «آل عمران، 17و 18» را می خواني، یـعـنی بـه قضا و قدر الهی راضی و خشنود هستی و خالص و پاک از دنیا می روي، ابراهیم کرمانی می گوید: تعبیرش این اسـت کـه امانت‌دار خواهی بودو امانت رابه درستی بازمی‌گردانی و مردم تـو را عزیز و گرامی می‌دارند.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیرش این اسـت کـه بـه خواسته‌هایت در هردو جهان خواهی رسید ودر راه دین و ایمان یگانه می شوي و بـه مقام بالائی می رسی «تعبیرهای مختلف». تعبیرگری میگوید: اگر ببینی آیۀ رحمت میخوانی، تعبیرش بشارت و خبر خوشی از طرف خداوند میباشد، پس باید شکر کنی.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی روی پیشانی تـو آیۀ رحمت نوشته شده اسـت، یعنی عاقبت بـه خیر می شوی و با شهادت از دنیا میروی، ولی اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنی عاقبت بـه خیر نمی شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می باشد. تعبیرگری می گوید: اگر ببینی آیۀ عذاب می خوانی، تعبیرش خشم الهی میباشد پس باید توبه کنی.

 


 

خوردن قرآن یا صفحاتی ازآن

خوردن قرآن در خواب بـه مفهوم بـه سخره گرفتن آن اسـت. خواب بیننده هیچ ارزش و احترامی برای قوانین آن قائل نیست و بـه آن بی‌احترامی میکند. اگر فردی خودرا در حال خوردن صفحات قرآن در خواب ببیند، تعبیر آن اسـت کـه علم و دانش وی بـه او طراوت و سرزندگی می‌بخشد.

 

تعبیر خواب بوسیدن قرآن

بوسیدن قرآن در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه هیچ قصور یا کوتاهی در اجرای وظایف خواب بیننده دیده نمی شود.

 

نوشتن آیه‌ هاي قرآنی روی ظروف چینی یا صدف مروارید یا روی پیراهن

 

این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه خواب بیننده قرآن رابه شیوه دلخواه خودش تعبیر میکند.

 

تعبیر خواب برهنه قرآن خواندن

این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه خواب بیننده فردی بوالهوس و دهن بین اسـت.

 

تعبیر خواب حفظ کردن قرآن

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه قرآن را حفظ کرده اید درحالیکه در بیداری این چنین نیست، تعبیر آن اسـت کـه مال و دارایی بسیار بزرگی رابه‌دست خواهید آورد. اگر فردی کـه حافظه ضعیفی دارد در خواب ببیند کـه موفق بـه حفظ کردن قرآن شده اسـت تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده بـه مقام پادشاهی یا مقامی والا دست خواهد یافت.

 

تعبیر خواب شنیدن قرآن

شنیدن آیه‌هاي قرآن در خواب نشان دهنده افزایش قدرت فرد، رسیدن بـه انتهایی قابل تحسین در زندگی آن فرد ودر امان بودن او از بخل و حسادت افراد شرور اسـت.

 

تعبیر خواب تلاوت قرآن برای فردی بیمار

اگر فردی بیمار در خواب خودرا ببیند کـه آیه‌اي از قرآن را از بر می خواند اما قادر نیست بـه یاد بیاورد کـه این آیه بـه کدام یک از سوره‌هاي قرآن تعلق داشته، تعبیر آن اسـت کـه وی شفا خواهد یافت.

 

تعبیر خواب زبان زدن به قرآن

زبان زدن بر قرآن در خواب بـه این معناست کـه خواب بیننده گناه کبیره‌اي را مرتکب شده اسـت.

 

تعبیر خواب تلاوت کردن قرآن

تلاوت قرآن در خواب نمادی از افزایش اعمال نیک و ترفیع مقام خواب بیننده اسـت. اگر در خواب ببینید کـه قرآن را تلاوت و مفهوم آنرا درک می کنید، این خواب بـه هوشیاری، عقل و خرد، ایمان و آگاهی معنوی شـما اشاره میکند.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه آیه‌اي از قرآن برای کسی خوانده می شود و شنونده با کلام الهی موافقت نمی کند، تعبیر آن اسـت کـه کسی در مسند قدرت بـه او رنجی می رساند یا خداوند قادر متعال بزودی وی را مجازات خواهد کرد. اگر فردی بی‌سواد در خواب خودرا در حال قرآن خواندن ببیند، این خواب نمادی از مرگ او یا خواندن از روی نامه اعمال آن فرد توسط خودش اسـت.

 

اگر فردی در خواب ببیند کـه بدون علاقه واقعی قرآن میخواند، تعبیر آن اسـت کـه این فرد ذهن خود، ادراک و تعابیر شخصی و خلاقیت خودش را دنبال می کند. اگر فردی خودرا در خواب در حال تکمیل کردن ختم قرآن ببیند، تعبیر آن اسـت کـه پاداشی باشکوه از جانب پروردگار متعال در انتظار او اسـت و او هرآنچه کـه تقاضای می کند رابه‌دست خواهد آورد.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر کافری در خواب خودرا در حال خواندن قرآن ببیند، آیه‌هاي پندآموز قرآن دراین خواب در زندگی واقعی بـه او کمک می کنند، آیه‌هاي مجازات‌کننده بـه او در رابطه با قدرت خداوند قادر مطلق هشدار میدهند و داستان‌ها و حکایت‌هاي آموزنده« مثل ها» بر نیاز خواب بیننده بـه تعمق در مفهوم قرآن اشاره می کنند.

 

خواندن قرآن در خواب هم نمادی از برآورده شدن نیازهای خواب بیننده، تطهیر قلب و موفقیت او در زندگی اسـت. اگر فردی در خواب خودرا در حال خواندن قرآن ببیند این خواب نمادی از غرور، امر کردن، شادی، پیروزی و فتح اسـت. خواندن قرآن در خواب نمادی از بـه‌دست آوردن خرد، بزرگی، اعتبار و تقویت ایمان اسـت. بـه طور کلی قرآن در خواب نمادی از خرد و بصیرت اسـت.

 

تعبیر خواب زیر سر گذاشتن قرآن

اگر در خواب ببینید کـه قرآن را زیر سرخود میگذارید و ازآن بعنوان بالش استفاده می کنید، تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده برخلاف دستور پیامبر اکرم بـه قرآن احترام نمی گذارد و ازآن بـه درستی استفاده نمی کند.

 

تعبیر خواب گوش دادن به قرآن

اگر در خواب خودرا در حال گوش دادن بـه قرآن ببینید تعبیر آن اسـت کـه قدرت و اعتبار شـما بیشتر می شود، زندگی بـه زیبایی بـه اتمام می رسد و شـما در برابر تمامی توطئه‌ها محافظت می شوید. در آیه ۴۵ سوره بنی اسرائیل هم گفته میشود کـه وقتی قرآن رابا صدای بلند می خوانید، مـا بین شـما و انها کـه قیامت را باور ندارند دیواری نامرئی قرار میدهیم.

 

تعبیر خواب گرفته شدن قرآن

اگر در خواب ببینید کـه قرآن را از شـما می گیرند، تعبیر آن اسـت کـه شـما از علم بـه قرآن محروم خواهید ماند.

 

خوانده شدن قرآن و عدم درک آن

اگر در خواب ببینید کـه قرآن با صدای بلند برای شـما خوانده می شود و شـما قادر بـه درک آن نیستید، تعبیر آن اسـت کـه ضرر و زیانی از کائنات یا از جانب شخصی در مسند قدرت بـه خواب بیننده می رسد. همانگونه کـه در آیه ۱۰ از سوره ملک هم گفته می شود: ” و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم.”

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه بدون نگاه کردن بـه صفحات قرآن آنرا از درون قلب خود می خوانید تعبیر آن اسـت کـه شـما بر حق بودن خودرا اثبات می کنید، ادعایی برحق دارید، انسانی زاهد و پرهیزگار هستید و امر بـه مشهور و نهی از منکر می کنید. اگر در خواب ببینید کـه آیه‌اي از قرآن بشما گفته میشود، باید سعی کنید آن آیه را درک کنید، آن رابه یاد بسپارید و بر طبق آن عمل کنید.

 

اگر این آیه بـه رحمت، شادی و خوشبختی یا پند و اندرزی اشاره می کند، تعبیر خواب هم همان پیامی اسـت کـه در خواب بشما منتقل شده اسـت. اگر آیه‌اي کـه بر شـما خوانده شده اسـت بشما چیزی را هشدار میدهد و نصیحتی می کند، باید همانگونه کـه از شـما خواسته شده اسـت عمل کنید تا از خیری کـه در آن پیام اسـت بهره‌مند شوید.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر آیه‌اي کـه برای شـما خوانده شده اسـت دربردارنده هشدار اسـت و بـه کسانی کـه ایمان نیاورده‌اند اخطار می دهد کـه در برابر اعمالشان مجازات میشوند یا بی‌درنگ مجازات گناهان خودرا دریافت میکنند، خواب بیننده باید فورا برای گناهانی کـه مرتکب شده اسـت توبه کند- حتی اگر آیه هایي کـه شنیده اسـت بـه اقوام یا دوره هایي در گذشته اشاره می کند.

 


 

تعبیر خواب جانماز و سجاده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: موقعی کـه مـا از جا نماز استفاده می کنیم کـه در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه مـا اسـت پس جانماز وسیله اي متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو اسـت اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی رابه وجود می‌آورد کـه تعابیر را متفاوت می کند.

 

تعبیر خواب جانماز و سجاده از پشم و ابریشم

مطیعی تهرانی: اگر جانمازی کـه در خواب می بینید از پشم باشد نشان آن اسـت کـه بـه طاعت و صلاح تحریص میشوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شـما میگوید راه تزویر و ریا پیش میگیرید ودر کار دین صداقت ندارید.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند کـه سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل اسـت بـه طاعت و پرستش حریص و راغب شود. اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل اسـت کـه طاعت و پرستش و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.

 

تعبیر خواب جانماز و سجاد پشت و رو

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید کـه جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید فریب شیطان را میخورید و کاری بـه تبع هوای نفس انجام میدهید و گمراه میشوید.

 

تعبیر خواب گم کردن سجاده و جانماز

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید کـه جانماز «یا مهر و تسبیح» خودرا گم کرده اید و بـه دنبال آن می گردید نشان اسـت کـه در دسترس خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید

 

تعبیر خواب سجاد و جانماز دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سجاده در خواب نیکو اسـت بـه خصوص اگر بـه خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید اگر در خواب ببینید کـه سجاده اي دارید ولی دیگری بر آن بـه نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

یعنی کاری میکنید کـه دیگران بـه تناوب و استمرار ازآن بهره مند می شوند و نام شـما رابه نیکی می‌آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.

 

تعبیر خواب نماز خواندن در سجاده و جانماز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کـه بر سجاده متعلق بـه دیگری بـه نماز ایستاده‌اید شـما از کار خیر دیگران سود میبرید.

 

تعبیر خواب جانماز و سجاده سوخته

مطیعی تهرانی: اگر ببینید کـه سجاده اي دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شـما می گوید کـه گناهی مرتکب شده‌اید کـه آثار آن باقی اسـت و هنوز توبه نکرده‌اید.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر ببینید کـه جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید کـه پرستش شـما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش اسـت و هشداری اسـت برای این‌کـه تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

 


 

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان

اگر ببینید کـه نوزاد یا کودکی اذان می گوید، تعبیر آن اسـت کـه خبر خوبی از یک فرد شرور یا یکی از دشمنان تان بشما می رسد. اگر ببینید کـه اذان نیمه کاره تمام می شود تعبیر آن اسـت کـه بزودی بـه سفر خود باز میشد ودر جهت عملی کردن اهداف و برنامه‌هاي خود گام برمیدارید.

 

تعبیر خواب دیدن فردی در حال اذان گفتن

اگر فردی را در حال اذان گفتن ببینید تعبیر آن اسـت کـه بدون ترس و درنگ و برخلاف حسادت‌ها و مانع تراشی‌هاي رقیبان بـه موفقیت دست خواهید یافت. اذان گفتن در خواب نمادی از عشق الهی و آرامش روحانی اسـت.

 

تعبیر خواب اذان گفتن همراه با گریه

اگر ببینید کـه همراه با گریه اذان می گویید، تعبیر آن اسـت کـه خودتان را وقف خودتان می کنید. برخی اوقات این خواب نمادی از تجربه کردن یک عشق دوطرفه اسـت.

 

تعبیر خواب مکانی که در آن اذان گفته می‌شود

مکانی کـه در خواب دیده‌اید در آنجا اذان گفته میشود نشان دهنده آن اسـت کـه آرامش و خوشحالی در آن فضا حاکم اسـت. اگر در خواب ببینید کـه صدای اذان در خانه شـما شنیده می شود، تعبیر آن اسـت کـه شادی و خوشحالی از راه می رسد. شنیدن صدای اذان در محیط کار نشان دهنده مال و اموال و دارایی اسـت.

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر صدای اذان را در مدرسه بشنوید، این خواب نمادی از ترفیع درجه، پیدا کردن شغل یا درآمد حاصل از اجاره دادن جایی یا چیزی اسـت. شنیدن صدای اذان در خیابان یا در پارک سمبل آن اسـت کـه شـما سفری خوشایند و فرح بخش خواهید داشت. اگر در خواب صدای اذان را در مزرعه یا باغ بشنوید، این خواب از فراوانی محصول، پایان خشکسالی و رهبری جامعه‌اي بی‌سرپرست خبر می دهد.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای اذان از کوه یا ابر

تعبیر خواب قرآن | دیدن قرآن، تلاوت یا هدیه گرفتن آن چه معنایی دارد؟

اگر ببینید کـه صدای اذان از کوه بـه گوش شـما میرسد، تعبیر آن اسـت کـه افرادی وجود دارند کـه میخواهند بشما نزدیک شوند اما شـما از انها فاصله می گیرید. اما اگر بـه آن ها فرصتی بدهید، شـما هم از این رابطه خوشحال و راضی خواهید شد. اگر در خواب ببینید کـه صدای اذان از ابرها بـه گوش شـما میرسد، تعبیر آن اسـت کـه در نتیجه قرعه کشی یا مسابقه پولی بشما میرسد.

 

تعبیر خواب اذان گفتن در کلیسا یا معبد

اگر در خواب ببینید کـه صدای اذان از کلیسا، معبد یا مکان مذهبی غیراسلامی دیگری بـه گوش می رسد، تعبیر آن اسـت کـه بـه اسانی با فردی سنگدل ارتباط برقرار میکنید. او اشتباه غیر قابل انکارش را جبران می کند.

 

تعبیر خواب با تمسخر اذان گفتن

اگر ببینید کـه با تمسخر اذان میگویید، تعبیر آن اسـت کـه در مورد موضوعی کـه بـه خودتان مطمئن هستید مرتکب اشتباهی میشوید و اعتماد بـه نفس خودرا از دست میدهید.