پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب لباس سفید 

در اینبخش تعبیر خواب لباس سفید را مرور می‌کنیم. دیدن لباس سفید در خواب بیشتر بـه رستگاری و رسیدن بـه کسب و کار جدید تعبیر شده اسـت، اما این خواب جنبه مردانه و زنانه دارد. تعبیر این خواب برای مردان و زنان فرق دارد، لباس سفید برای مردان نشان کسب و کار اسـت و برای زنان نشانی از یک مرد یا زندگی آسوده در پیش رو میباشد، در ادامه تمام تعابیر را بررسی می‌کنیم، با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب لباس سفید «جنبه اول»

رنگ سفید نشانه هشیاری ذهن، پاکی، خلوص و نظافت اسـت البته در برخی موارد بدلیل یادآوری بیمار و بیمارستان بـه معنای تهدید شدن نیز تعبیر می گردد.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا دیدن لباس سفید را در خواب نمایانگر احساس انسجام و یکپارچگی درونی بیننده خواب می داند. این کتاب در جایی دیگر بیان می کند کـه حالاتی در رابطه با احساس پاک بودن و ازدواج نیز میتواند خود رابه صورت رویای لباس سفید ظاهر ‌گرداند. لوک اویتنهاو نیز لباس سفید نشانه‌اي برای ازدواج عنوان کرده اسـت.

 

تعبیر خواب لباس سفید «جنبه دوم»

تعبیرگران اسلامی لباس را نشانه‌اي برای کسب و کار مرد میدانند. حضرت دانیال لباس سفید و شسته شده را کاری آماده و مناسب برای انسان بیان می کند. جابر مغربی لباس سفید و پاکیزه‌ را تعبیری نیکو برای دین، ایمان و دنیای بیننده خواب میداند و ابن سیرین پوشیدن لباس سفید در خواب رستگاری از غم و رنج ذکر کرده اسـت.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

ابراهیم کرمانی با توجه بـه آیه ۵۸ سوره نحل در قرآن کریم «وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِیمٌ» می گوید: اگر ببینی در حالیکه چهره‌ات سیاه می باشد، لباس سفید پوشیده‌اي صاحب فرزندی دختر می شوي.

 

تعبیر خواب لباس سفید برای زن

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

معبران خارجی درباره ي این موضوع از سایت نکات و مطالب زیادی را ارائه کرده اند کـه دراین پست از توپ تاپ بـه مهم‌ترین انها اشاره شده اسـت، آنها بـه طور کلی معقتد هستند هدیه گرفتن آن برای زنان و یا دختران عشق اسـت، بـه طور مثال دختر مجردی را تصور کنید کـه خواب می‌بیند از کسی یا کسانی کـه آشنا یا بیگانه هستند چنین کادویی دریافت میکند:

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس سفید «خانم ها»

تعبیر این اسـت کـه او باید امیدوار باشد تا جرقه و یا تغییر اساسی در زندگی اش رقم بـه خود کـه در تقدیر او تاثیرگذار اسـت، بعضی از معبران نیز رسیدن بـه مراد دل را معنی اصلی این رویا محسوب کرده اند.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

چنان چـه خواب دیدی آنرا از محلی پیدا می کنی و بـه تن می‌کنی باید منتظر یک ملاقات جدید با جنس مخالف خود باشی کـه اتفاقا دراین دیدار حرف هاي مهمی رد و بدل می‌شود کـه ممکن اسـت بـه نتیجه برسد، اگر بببیی آن رابه دیگران می فروشی خوب نیست و بیان میدارد دیگران بر زندگی شـما تسلط خواهند یافت و با دخالت هاي زیاد و بیجا حتی شـما رابه خطر می‌اندازند

 

تعبیر خواب پیراهن سفید هدیه گرفتن «آقایان»

اگر مردی چنین خوابی را مشاهده کرده باشید و فرقی ندارد متاهل باشد یا مجرد نیکوست و از اخبار تازه و خوشحال کننده خبرهایی میدهد، رنگ سفید تاریکی هاي را در زندگی واقعی از بین می برد، دشمنی ها رابه دوستی تبدیل میکند و هم چنین غم و غصه را پاک میسازد.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر دیدی از دست مرده اي چنین کادویی دریافت می کني طول عمرتان زیاد می‌شود و سلامتی خواهید یافت، اگر دیدی آن رابه دور می اندزي، آتش می‌زنی، کثیف می کنی و یا بـه هر طریقی سعی داری از بین ببری نشان دهنده ي این اسـت کـه با رفتار و اخلاقی غیرمنطقی پشت پا بـه تمام فرصت هاي خود می‌زنید و با دست خود زندگی خودرا خراب میکنید

 

سوال خانم:

خواب دیدم مانتوی سفید پوشیدم معنیش چی میشه؟ این خواب بـه قدرت درونی و وقار شـما نسبت بـه دیگران و شناخت و آگاهی خود از شخصیت وجودی تان اشاره دارد. نسبت بـه هویّت و توانایی هاي خود هوشیار هستید.

 

سوال آقا:

خواب دیدم تـو راه مشهد هستم و تـو راه یک شخصی با لباس سبز و بال سبز داره بـه مـن نزدیک میشه. پاسخ: این خواب نشان دهنده ي برخی خواسته هاي شخصی میباشد کـه مدت زیادی برای رسیدن بـه آنها تلاش کرده اید یا منتظر بـه وقوع پیوستن آنها بوده اید و همین حالا زمان رسیدن بـه انها فرارسیده اسـت. رسیدن بـه این خواسته ها تغییرات جدیدی را در زندگی تان ایجاد خواهد کرد.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر خواب دیده پیراهن سفید مردانه «پسرانه» بـه تن داری بـه این علامت اسـت کـه از جانب معشوق خود خبرهایی خوبی دریافت خواهی کرد، یا حداقل اتفاقات شیرینی در زمینه ي عشق و احساسات برای شـما در پیش اسـت، علامه طباطبایی گفته اند اگر مردی متاهل خواب دیده باشد از جانب زنی ناشناس بلوز سفید دریافت میکند خوب نیست و نشان میدهد بی وفایی در زندگی زنانشویی او تا مدتی دیگر بـه چشم می خورد.

 

اگر دیدی از مغازه و یا فروشگاه بلوز سفید خریداری می کنی بیانگر این اسـت کـه باید خودت را آماده ي جشن و ضیافت هاي بزرگ کنی، بـه اعتقاد اکثر معبران لباسهای سفید در رویاهای مـا موجب باز شدن بخت و یا روشنایی در آینده برای افراد مجرد اسـت، اگر بلند بود نیکوست و بیان میدارد اقبال و شانس خوبی خواهی داشت.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر کوچک بودو یا بـه اندازه ي تن شـما نبود علامت این اسـت کـه فرصت هاي محدود ولی موفقیت آمیز در مقابل شـما قرار خواهد گرفت،چنان چـه خوبی شده بود نحس اسـت و مرگ یکی از عزیزان را خبر میدهد و اگر بواسطه ي آلودگی کثیف و لکه دار شده بود زیان، غم و اندوه تعبیر میشود.

 

آیت الله صدیقین

این استاد بزرگ حاضر در اصفهان دراین باره می‌گویند: خریدن آن برای دختران جوان امیدواری و نشاط اسـت، بـه فروش گذاشتن اش ناامیدی و غم اسـت، دریافت کردنش از مردگان عاقبت بخیری و پوشیدن آن نیز بخت بلند اسـت.

 

سوال آقا:

مردی هستم 42 ساله، دیشب خواب دیدم پیراهن سفید و خیلی بلندی بـه تن دارم کـه وقتی پوشیدمش همسرم خیلی خوشحال شد و گفت بهت میاد. پاسخ: شـما در آشکارا ودر مقابل همسر خود اقوام بـه پوشیدن این بلوز کرده اید پس خوب اسـت و می گوید کـه: دلخوری ها، کدورت ها و یا اختلاف هاي ریز و درشت از زندگی شـما با گذشت زمان محو میشود.

 

سوال خانم:

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

زنی هستم 23 ساله و متاهل خواب دیدم پیراهن خیلی بلند زیبا بـه تن کرده ام و بـه تنهایی در حال رقصیدن هستم، خوشحال بودم، یادم میاد این لباس را مادرشوهرم برای مـن بعنوان هدیه داده بود. پاسخ: رقص و پایکوبی کردن با پوشیدن چنین البسه اي در واقعیت برای شـما دلخوشی، سعادتمندی و زندگی آسان رابه ارمغان خواهد آورد.

 

حضرت یوسف پیامبر فرموده اند:

پیراهن سفید در خواب برای مردان ، زن اسـت و بعضی از معبران گویند: پیراهن مرد اسـت و دلیل حال و کار او اسـت در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده اسـت، دلیل اسـت بر صلاح کار و نیکوئی احوال. اگر بیند پاره اي از پیراهن او دریده اسـت، تاویلش میانه اسـت درنیکی و بدی.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین اسـت، دلیل کـه درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر اسـت، کـه خداوند خواب هلاک شود.

 


 

تعابیر بیشتر درمورد خواب لباس سفید

تعبیر دیگری هم برای دیدن پیراهن سفید در خواب وجوددارد. شـما می خواهید کـه در برابر دیگران پاک و بی‌گناه دیده شوید- حتی اگر در زندگی واقعی خود چندان هم بی‌گناه نباشید. بعلاوه، باید بگوییم کـه دیدن پیراهن سفید در خواب نمادی از زنانگی اسـت. شـما سعی میکنید بعد زنانه وجود خودتان را در هر موقعیتی نشان بدهید یا سعی میکنید تا در زندگی واقعی خود بیش تر از حقوق زنان دفاع کنید.

 

تعبیر خواب دیدن پیراهن سفید بر تن دیگری

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب فرد دیگری را ببینید کـه پیراهن سفید بر تن کرده تعبیر آن اسـت کـه شـما بزودی ازدواج میکنید. بعلاوه، این خواب میتواند با اهداف شـما در زندگی واقعی تان در ارتباط باشد. دیدن لباس سفید بر تن دیگری در خواب میتواند نمادی از بچه دار شدن شـما یا یکی از نزدیکانتان باشد.

 

تعبیر خواب لباس سفید سالم و دست نخورده

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر پیراهن سفید سالم و دست نخورده‌اي را در خواب ببینید، این خواب نشانه‌اي بسیار خوب اسـت و با وضعیت رابطه یا ازدواج شـما در ارتباط اسـت. تعبیر خوابی کـه دیده‌اید این اسـت کـه شـما درحال‌حاضر در رابطه تان خوشحال هستید و نباید هیچ چیز را تغییر بدهید. شریک عاطفی تان شـما را دوست دارد و از رابطه تان بسیار راضی هستید. اما دیدن لباس سفید آسیب دیده در خواب تعبیری کاملا متفاوت دارد.

 

تعبیر خواب لباس سفید آسیب دیده و خراب

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر لباس سفید خراب و آسیب دیده‌اي را در خواب ببینید، تعبیر آن اسـت کـه ازدواج شـما آسیب دیده اسـت. شاید مشکلات زیادی با همسر خود دارید و بهمین دلیل احساس ناامیدی بسیار زیادی را تجربه می کنید. احتمالا نگرانی‌هاي بسیار زیادی دارید و نمیدانید چگونه مشکلاتی کـه با همسرتان دارید را حل کنید. بهترین کار این اسـت کـه با همسر خود در مورد تمام مسائلی کـه دارید صحبت کنید و سعی کنید آنها را حل کنید.

 

تعبیر خواب لباس سفید بر تن خواب بیننده

اگر در خواب خودتان را ببینید کـه پیراهن سفیدی بر تن کرده اید این خواب نشانه خوبی اسـت و تعبیر آن اسـت کـه بزودی ازدواج خواهید کرد.

 

تعبیر خواب خراب کردن پیراهن سفید

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه پیراهن سفیدی را خراب میکنید، تعبیر آن اسـت کـه در آینده نزدیک گرفتار مشکلات بسیار زیادی میشوید. این خواب شـما را برای دوران سختی آماده میکند کـه در نزدیکی شـما قراردارند.

 

تعبیر خواب سوزاندن پیراهن سفید

اگر در خواب ببینید کـه پیراهن سفیدی را می‌سوزانید، تعبیر آن اسـت کـه همین روزها دیگران در موردتان حرف هایي می زنند.

 

تعبیر خواب پرو کردن پیراهن سفید در فروشگاه

اگر در خواب خودرا در فروشگاهی در حال پرو کردن پیراهن سفید ببینید، تعبیر آن اسـت کـه بزودی در مرکز توجه قرار خواهید گرفت. بعلاوه این خواب از ورود تغییراتی مثبت بـه زندگی شـما خبر می دهد.

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر دیگر این خواب آن اسـت کـه پیش از آنکه تصمیمی بگیرید یا پیش از آنکه کاری را انجام بدهید خوب در مورد آن فکر کنید. بعلاوه، باید اهداف خود در زندگی و راه‌هاي رسیدن بـه آنها را بررسی کنید.

 

تعبیر خواب پیراهن سفید بسیار بلند بر تن شما

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه پیراهن سفید بسیار بلندی بر تن دارید و این پیراهن بدن شـما را کاملا پوشانده اسـت، این خواب نمادی از حمایت و حفاظت اسـت. این خواب بـه این مفهوم اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود احساس امنیت و حمایت می کنید. فردی در زندگی شـما وجوددارد کـه از شـما محافظت میکند و جایی برای نگرانی وجود ندارد.

 

تعبیر خواب لباس سفید بسیار کوتاه

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه پیراهن سفید بسیار کوتاهی بر تن دارید، احتمالا تعبیر آن اسـت کـه اطرافیان شـما بیش از اندازه درموردتان حرف می زنند. آنها شـما را بر اساس کارهای متعددی کـه در زندگی واقعی انجام می دهید قضاوت می کنند.

 

تعبیر خواب دیدن الهه‌ای در پیراهنی سفید

تعبیر خواب لباس سفید | دیدن لباس سفید در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب الهه‌اي را ببینید کـه پیراهنی سفید بر تن کرده اسـت و شـما وی را ملاقات می کنید، این خواب نشانه مبارکی اسـت و بـه این مفهوم اسـت کـه شاید زمان استراحت و لذت بردن از زندگی فرا رسیده اسـت.