پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب 

امروز تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر ودر کل معنی و مفهوم دیدن انواع لباس زنانه را آورده ایم. دیدن لباس در خواب تعبیر دارد، منظورمان از تعبیر معنای خاصی اسـت. ذهن مـا در هنگام خواب خبر از درون مـا می دهد، مـا این پیام هاي درونی رابه صورت تصویرهایی در رویا مشاهده می کنیم. دیدن لباس و انواع لباس هم حامل پیام هایي اسـت کـه در ادامه بشما خواهیم گفت، با مـا همراه باشید.

 

تعبیر خواب لباس عروس

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده اسـت کـه لباس عروس بیانگر احساسات و امیدها برای پیوند خوب در ازدواج هستند. اگر رویای مشاهده شده بار منفی داشته و رو بـه تلخی می رود نشان از اضطراب بیننده خواب درباره آینده و حوادث آتی در زندگیش دارد. اگر در خواب رویابین لباس عروسی را از مادر خود بگیرد نمایانگر ویژگی‌ها و قدرتی اسـت کـه عروس از مادر خود بهره برده ودر رابطه با همسر خود بکار میگیرد.

 

کارل گوستاو یونگ میگوید:

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین اسـت کـه رابطه شخصی تان را محاسبه می کنید. اگر شـما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی میپوشید، بیانگر این اسـت کـه شـما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید. خواب دیدن این‌کـه شـما در روز عروسی تان بـه دنبال لباس عروسی هستید بـه این معنی اسـت کـه شـما تلاش میکنید نقش خودرا دریک موقعیت بیابید. از این‌کـه متناسب آن نقش نباشید می ترسید.

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی اسـت کـه با آن روبه‌رو می شویم. صدای شادمانی کـه از پوشیدن لباس عروس بـه گوش میخورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی‌هاست. معبرین اسلامی تعبیر پوشیدن لباس عروس را برای زنان متأهل و مجرد متفاوت می دانند. با تعبیر خواب لباس عروس در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه مـا باشید.

 

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن زن متأهل

دانیال نبی میگوید: اگر زن متاهلی در خواب دید کـه لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه اسـت. اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند ودر آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج میشود. اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه اسـت.

 

ابن سیرین میگوید:

اگر دختر مجردی در خواب بیند کـه لباس عروسی بر تن کرده اسـت دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند. اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن اسـت تاویلش رسیدن بـه یکی از آرزوهای بزرگ اوست.

 

تعبیر خواب لباس عروس بـه روایت معبرین غربی

آنلی بیتون میگوید: دیدن لباس عروسی در خواب، علامت آن اسـت کـه با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد ودر کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد. دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن اسـت کـه رابطه شـما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

 

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون میگوید: دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن اسـت کـه در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد کـه باعث شادمانی اعضای خانواده شـما خواهد شد. اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته اسـت، نشانه آن اسـت کـه بـه کاری مشغول خواهد شد کـه برایش منفعتی فراوان بـه همراه می‌آورد.

 


 

تعبیر خواب لباس زیر زنانه | تعبیر خواب شورت زنانه

برای تعابیر خوابی مانند تعبیر خواب شورت زنانه بایستی بیشتر از تعابیر معبرین اسلامی و کهن استفاده کرد. بدلیل این‌کـه تعریف این نوع لباس‌ها و نحوه پوشش زنان و مردان در ممالک اسلامی و غربی متفاوت اسـت بنابر این تعابیری راکه معبرین بیان می کنند با توجه بـه نمادهای متفاوت این لباس‌ها در کشورهایشان، مختلف اسـت.

 

کارل گوستاو یونگ میگوید:

خواب دیدن این‌کـه شـما لباس زیر، تن‌تان اسـت بیانگر موقعیتی اسـت کـه احترام شـما را گرفته اسـت «سلب کرده اسـت». تعبیر دیگر این اسـت کـه نمادی از جنبه اي از شماست کـه شخصی اسـت. اگر شـما ازینکه با زیرپوش تان دیده شوید خجالت میکشید، پس بیانگر تردید شـما در نمایش احساسات، نگرش ها و دیگر عادات / ایده هاي پنهان تان اسـت.

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

اگر شـما با لباس زیر بودن مشکلی ندارید«اذیت نمیشوید» پس شـما آماده اید کـه چیزی راکه قبلا پنهان کرده‌اید، نمایش دهید یا در دسترس نمایش گذارید. خواب دیدن این‌کـه شـما هیچ لباس زیری بـه تن ندارید بیانگر ترس از این اسـت کـه رازهاتان برملا شوند.
خواب دیدن این‌کـه کسی فقط لباس زیر تنش اسـت بیانگر یک موقعیت خجالت آور و غیرقابل توضیح اسـت.

 

تعبیر دیگر این اسـت کـه خواب بـه این معنی اسـت کـه شـما، خود واقعی این فرد را می‌بینید. دیدن لباس زیر کثیف یا پاره بیانگر این اسـت کـه شـما در پوست خود«قالب خود» آسان نیستید و احساس بی کفایتی دارید. شـما درمورد رابطه ي جنسی خود آسان نیستید ودر مورد خودتان، خیلی انتقاد می کنید«خودتان را نقد می کنید».

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده اسـت، یعنی از بزرگ تر خودش دور میشود.

 

‌‌‌‌‌اسماعیل بن اشعث نیز میگوید:

یعنی مال و اموالش زیاد می شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد.

 

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی میشود. معبرین اسلامی پوشیدن لباس زنانه را برای مردان در خواب خوب ندانسته و اکثراً مایه شرمساری در بیداری میدانند.

 

تعبیر خواب لباس زیر زنانه

کارل گوستاو یونگ: دیدن یا پوشیدن لباس زیر زنانه در خواب، نشان دهنده ي نگرش ها و احساسات زنانه تان اسـت. منعکس کننده نقطه نظر زنانه اسـت. خواب دیدن این‌کـه شـما لباس زیرتان را در میاورید، بیانگر افکار و نظرات شـما از نیازهای جنسی اسـت. ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه شـما نیاز دارید ته و توی همه ی چیز را در آورید. شـما ممکن اسـت بخواهید راهی برای خروج از یک موقعیت پیدا کنید.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

کرست نیز از پوشش‌هاي مخصوص خانم‌ها اسـت و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی در خواب ببیند کـه کرست بسته یا کرست خریده کـه نمیداند بـه چـه کارش می آید نشان آن اسـت کـه نزد مردم شرمنده میشود و عملی خلاف انجام می دهد کـه سرزنش و ملامت پیدا می کند. اگر خانمی در خواب ببیند کـه کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت مییابد.

 

معبرین غربی گویند:

شورت زنانه و دیگر لباس‌هاي زیر در اکثر موارد نشانه اي از پنهان کردن احساسات و نگرش‌هاي درونی اسـت. اگر زنی در خواب ببیند کـه فقط شورت زنانه پوشیده‌ اسـت یقیناً نشانه‌هاي خوبی نخواهد داشت و رفتاری نامناسب در موقعیت‌هایي کـه در حال حاضر در آن قرار دارد خواهد داشت. این خواب بیشتر میتواند ناشی از احساس ناخوشی کـه در زندگی واقعی داشته‌اید دیده شود.

 

دیدن خواب شورت زنانه برای مردان در خواب نشانه و هشداری از طرف دیگران برای آن‌هاست. این خواب طبق معمولً اشاره مستقیمی بـه هوای نفسانی مردان دارد. اگر در خواب مردی شورت زنانه بپوشد و احساس شرم و خجالت بـه او دست دهد نشانه ناراحتی و عدم رضایت از زندگی خود در بیداری اسـت. زندگی مردانی کـه اینگونه خواب‌ها را میبینند بـه دو دلیل رنج آور اسـت.

 

= این مردان تحت نظارت یک زن قرار گرفته‌اند «در خانه و یا محل کار»

= این مردان از بی کفایتی خود در برابر دیگران رنج میبرند.

 


 

تعبیر خواب پستان بند، تعبیر خواب کرست و سوتین

خواب دیدن این‌کـه سوتین می‌پوشید، بیانگر حمایت و حفاظت اسـت. شاید شـما نیاز دارید کـه روح خودرا ارتقا دهید. تعبیر دیگر این اسـت کـه ممکن اسـت بیانگر جنبه ي پرورش یافته «بالغ» و احساسات مادری باشد. خواب دیدن این‌کـه سوتین نبستید، بیانگر این اسـت کـه شـما دیسیپلین یا بازرسی ندارید.

 

محمدبن سیرین گوید:

پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بودو مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن پستان بند برای زنان امری اسـت عادی کـه بر زیبایی و تناسب آن‌ها می‌افزاید و برای مردان غیر طبیعی اسـت و زشت. در خواب نیز همین معنی را میرساند.

 

تعبیر خواب سوتین و کرست برای مردان

مطیعی تهرانی: اگر مردی در خواب ببیند کـه پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو بـه رو می شود بی آن کـه جنبه مالی و مادی داشته باشد.

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

چنانچه مردی در خواب ببیند کـه کرست بسته یا کرست خریده کـه نمیداند بـه چـه کارش می آید نشان آن اسـت کـه نزد مردم شرمنده می شود و عملی خلاف انجام میدهد کـه شایستگی سرزنش و ملامت پیدا میکند.

 

ابن سیرین:

اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان اسـت.

 

تعبیر خواب پستان بند نو

ابن سیرین: اگر زنی بیند کـه پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود کـه عز و مرتبت یابد و بـه کام رسد. اگر زنی بیند کـه پستان بند داشت، دلیل بود کـه مال و نعمت یابد و شادمان گردد.

 

مطیعی تهرانی:

اگر زنی ببیند کـه پستان بند بسته برای او شعفی پیش می آید مخصوصاً پستان بند نو و سفید باشد. اگر خانمی در خواب ببیند کـه کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می‌افتد. اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود.

 

تعبیر خواب تعارف کردن پستان بند

مطیعی تهرانی: تعارف پستان بند بـه دیگری تأمین شرف و آبروست برای هدیه گیرنده. اگر زنی بـه زنی دیگر پستان بند تعارف کند یا برای او از بازار بخرد عملی می کند کـه در نتیجه بـه گیرنده پستان بند سودی اخلاقی میرسد نه مالی و چنانچه این پستان بند بـه مردی تعارف شود کاری انجام می گیرد کـه بـه حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید. پستان بند برای دختران جوان نوید عشق اسـت ولی برای پسران جوان نامطلوب اسـت.

 


 

تعبیر خواب جوراب زنانه

جوراب در خواب‌هاي مـا خدمتی اسـت کـه انجام میدهیم و کاری اسـت کـه می کنیم و طبعاً انتظار پاداش و خیر را داریم.

 

تعبیر خواب جوراب

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی اسـت از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده اسـت، دلیل کـه وی را خادمی اسـت اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل کـه مال نگهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل کـه زکات مال داده بود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینیم کـه جوراب بپا داریم امری اسـت کاملاً عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می کند کـه حالتی غیر متعارف داشته باشد. اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چـه در خواب ببینید جوراب خودرا بخشیده یا فروخته‌اید بخشی از مال خودرا از دست میدهید.

 

تعبیر خواب جوراب رنگی «زرد، سرخ، سیاه»

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل کـه وی را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ اسـت دلیل کـه وی را خادمی شر و بی‌شرم اسـت. اگر بیند جوراب او سیاه اسـت، اگر بیننده مصلح اسـت، نیکو اسـت، اگر مفسد اسـت، بد بود.

 

مطیعی تهرانی:

اگر جوراب مـا رنگی زشت و ناپسند داشت کاری میکنیم کـه مردم پشت سر مـا بد میگویند.

 

تعبیر خواب جوراب چرک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل کـه خادمش رابه فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته اسـت.

 

مطیعی تهرانی:

اگر جوراب کثیف بود نشان از بیماری و گرفتاری دارد.

 

تعبیر خواب بوی جوراب

محمدبن سیرین گوید: اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل کـه زکات مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل کـه زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل کـه در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند. اگر بوی ناخوش کند، وی را ملامت و لعنت کنند.

 

مطیعی تهرانی:

اگر جوراب مـا بوی بد و ناخوش داشت مردم از مـا متنفر و منزجر می شوند.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده‌ایم کـه حتی از زانوی مـا می‌گذرد خواب مـا می گوید کـه در روزهای آینده در امری مبالغه می کنیم و افراط مـا زیان بخش اسـت. اگر جوراب مـا کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی مـا اسـت در انجام وظایف محوله. دراین حالت خواب می گوید کـه شکست میخوریم.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن اسـت کـه از روابط بی بند و بار با زنان لذت کسب میکنید. اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته اسـت، نشانه آن اسـت کـه دست بـه اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد. اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار بپا کرده اسـت، نشانه آن اسـت کـه خواهید کوشید توجه مردان رابه سوی خود جلب کند.

 

تعبیر خواب جوراب نو و جوراب دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر جورابی ببینید کـه نو اسـت و قبلاً پوشیده نشده و بشما تعلق دارد نشان مال و پول اسـت. اگر جورابی بپا داشتید کـه بـه خودتان تعلق ندارد چشم داشت بـه مال دیگری اسـت. جوراب نو و تمیز بپا داشتن خبر از این اسـت کـه بـه سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد.

 

تعبیر خواب جوراب سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته‌اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب اسـت.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

جوراب‌هاي پاره: مبلغ زیادی پول بـه دستتان خواهد رسید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدیم کـه جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری میکنیم کـه درنظر مردم سبک می شویم و اعتبار و شخصیت مـا متزلزل میگردد.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

جوراب زنانه = فلاکت

 


 

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

در عده اي از تفاسیر معبرین جدید کفش پاشنه بلند برای زنان در خواب سمبل باورهایی اسـت کـه برای آن‌ها وضع شده تا خودرا درون آن دیده و قضاوت کنند البته معبرین غربی پوشیدن کفش با پاشنه‌هاي بلند را آمادگی برای برنامه‌هاي آینده می دانند.

 

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

کارل گوستاو یونگ:خواب دیدن این‌کـه شـما پاشنه بلند می‌پوشید بیانگر زنانگی و دلبری اسـت. شـما حس اعتماد بـه نفس می کنید و بـه خودتان مطمئنید.

تعبیر خواب لباس عروس و لباس زیر | تعبیر دیدن انواع لباس زنانه در خواب

تعبیر دیگر این اسـت کـه پاشنه بلند بیانگر این اسـت کـه حس می کنید در نقش خود بعنوان یک زن، محدود هستید. شـما فکر می کنید کـه نمی‌توانید بطور آزادانه و کامل خودرا ابراز کنید.

 

معبرین غربی گویند:

اگر در خواب مشاهده کردید کـه کفش پاشنه بلند زیبا بپا کردید بایستی خودرا برای اجرای برنامه‌ها و اهدافتان آماده کنید. فروید در مورد دیدن کفش پاشنه بلند در خواب میگوید اگر مردی در خواب ببیند کـه زنی کفش‌هاي پاشنه بلند بپا کرده اسـت نشان دهنده تخیلات و توهماتی اسـت کـه مربوط بـه هوای نفس اسـت ودر واقعیت رخ نخواهد داد.

 

تعبیر خواب خریدن کفش پاشنه بلند

معبرین غربی گویند: خریدن کفشی با پاشنه‌هاي بلند بیانگر این اسـت کـه شـما آماده برخورد با هرگونه تغییر در زندگی خود هستید بطور ناخود آگاه شـما خواهان شروع کار و فعالیت شغلی جدید هستید.

 

تعبیر خواب کفش با پاشنه پهن و بزرگ

معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینید کـه کفش پاشنه بلندی با عرض زیاد پوشیده‌اید نشانه اي از تحمل بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت زندگی اسـت کـه شـما سعی در رهایی یافتن از این وضعیت نا امید کننده دارید. اگر در خواب پاشنه‌هاي بزرگ در کفش خود دیدید ارتباط قوی و محکمی با اعضای خانواده خود خواهید داشت. حضور دوستان وفادار و پایداری در کار از دیگر نشانه‌هاي رویای کفش پاشنه بلند بزرگ اسـت.

 

تعبیر خواب کفش با پاشنه نازک

معبرین غربی گویند: دیدن کفش با پاشنه نازک بشما این هشدار را میدهد کـه در مورد موقعیت‌هاي پیش روی خود مجدداً تفکر کنید.

 

تعبیر خواب شکستن پاشنه کفش

در کتاب تعبیر خواب میلر آورده شده اسـت کـه شکستن پاشنه کفش برای دختر جوان هشداری در مورد رخ دادن اتفاقی وخیم اسـت کـه باعث آسيب دیدن شهرت و آبروی او می گردد. خانم اتیانوس میگوید: اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود.