پارس ناز پورتال

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟ 

در اینبخش تعبیر خواب مار را بررسی می کنیم. دیدن خواب مار بیشتر بـه دشمن یا دسیسه تعبیر شده اسـت، اکثر معبران جهان خواب مار را خوب نمیدانند، برخی می‌گویند کسی در مقام دشمنی با شـما اسـت و برخی می‌گویند ممکن اسـت علیه شـما دسیسه اي صورت گیرد و آبروی تان بـه خطر افتد، در ادامه این مطلب تمام تعابیر راجع بـه خواب مار را بررسی می کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

تعبیرهای مار عبارت‌اند از:

دشمن مخفی

زندگانی

سلامتی

پادشاهی

سپه ‌سالاری

کامیابی

زن

خواسته و مراد

پسر

سیل

 

دیدن مار در خواب و تحلیل تفسیرگران رویا

در تعبیر خواب سنتی، مار همواره بعنوان یک خطر، تهدید یا دشمنی شناخته شده اسـت و دیدن این حیوان در رویا، نوعی نگرانی و ترس را در شخصیت رویابین ایجاد کرده اسـت. اما آیا دیدن این حیوان بـه این معناست کـه اتفاق بد یا یک دشمنی در راه اسـت؟ این خواب می تواند مکرر و بـه اشکال مختلف دیده شود. حتی توسط انسان‌هایي کـه هیچ فردی بـه هیچ وجه با آن‌ها دشمنی ندارد.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

حیواناتی کـه در رویا مشاهده میکنیم، نماد غرایز اولیه‌ي موجود در بشر هستند. انسان تنها موجودی اسـت کـه میتواند غرایز خودرا شناخته و آن‌ها را بازرسی کند. غرایز مانند دو روی یک سکه هستند. اگر آن‌ها را مهار کرده ودر جهت مناسب بکار ببرید، می توانند موجب منفعت شـما شوند، اما اگر نظارت آن‌ها را از دست بدهید، برای شـما خطر آفرین خواهند بود. دیدن مار در خواب نیز نماد یکی از این غرایز اسـت.

 

اگر دیدن این نماد برای شـما نوعی احساس ترس و نگرانی را ایجاد کند یا در رویا بشما حمله کنند، بـه این معناست کـه احتمالا بازرسی این دسته از غرایز را از دست داده یا ازآن‌ها غافل شده اید. ممکن اسـت همین حالا ودر زندگی بیداری، بطور مکرر دچار احساساتی مانند حسادت، نفرت و خشم شده باشید و احساس کنید کـه قادر بـه نظارت احساسات خود نبوده یا اصلا نیازی بـه بازرسی آن‌ها ندارید.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

حتی ممکن اسـت بروز این احساسات را حق خود تلقی کنید. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این‌کـه قلیان این احساسات در حال از بین بردن آرامش روانی شماست. این رویا از شـما میـــخواهد تا بازرسی این احساسات منفی را در دست گرفته و اجازه ندهید کـه بروز افراطی آن‌ها شـما را دچار مشکل کند. آرامش روانی شـما در نخستین قرار دارد.

 

اجازه ندهید کـه ترس از اتفاقاتیکه رخ نداده اند یا با برخورد منطقی قابل رفع شدن هستند، برای شـما مشکلات و ناراحتی‌هاي فکری ایجاد کنند. شـما همین حالا در حال آموختن این مهارت هستید کـه چگونه خشم و حسادت و ترس‌هاي خودرا در جهتی مثبت بکار ببرید. نماد مار در حالت مثبت با سلامتی و دارو مرتبط میباشد.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

همانطور کـه در بیداری، بعنوان علامت دکتری شناخته شده اسـت و ازبدن این مار، دارو‌هاي مختلفی بـه دست می آید. اجازه دهید تا انزجار شـما رابه سمت پیدا کردن راه حل برون رفت از وضعیت دشوار یا استرس زا هدایت کند. اجازه ندهید کـه انزجار مفرط شـما رابه تقلا مجبور کرده یا نگرانی‌ها و ترس‌هاي درونی شـما را تشدید کند. ممکن اسـت در رویا مار رابا رنگ‌هاي مختلف مشاهده کنید.

 

رنگ‌ها بعنوان عمیق‌ترین نماد‌هاي رویاشناسی، بـه زمینه‌ي احساسی مرتبط با نماد مار اشاره دارند و برای تفسیر هر رنگ، باید بـه زمینه‌هاي احساسی و تاثیر موجز رنگ‌ها مراجعه کرد. در مجموع میتوان گفت کـه رویایی با نماد مار از شـما میـــخواهد تا مار حسادت پیشه یا عصبانی یا منزجر درون خودرا شناخته و اجازه ندهید کـه خشمی کـه در درون شـما شکل گرفته، منجر بـه آسیب زدن شـما بـه دیگران شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

برخی نوشته‌اند، مار ثروت اسـت و دارائی نهفته و موجود کـه دراین مورد نیز شـما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه میگیرد کـه در افسانه‌ها گفته‌اند و خوانده‌ایم کـه دفائن و خزائن گنجینه‌هاي نهفته در زیر خاک و ویرانه‌هاي قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی‌ها حراست میکنند و چون این باور در اعماق ذهن مـا هست دیدن مار میتواند بـه پول اندوخته اي باشد کـه مـا از وجودش بی اطلاع هستیم.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

این موجود دل فریب می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی کـه در عین دولت داشتن خطرناک اسـت ودر عین خطرناک بودن دوست داشتنی اسـت. در خواب خیره نگریستن بـه چشم مار را نیکو ندانسته‌اند. چندین حیوان و جانور هستند کـه در خواب بـه چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست ازآن جمله اسـت مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی بزودی ندامت و پشیمانی بـه سراغ شـما می آید.

تونی کریسپ:

واژه عبری برای مار باغ عدن «نخش» اسـت کـه میتوان آن رابه کور ترجمه کرد. تفسیری ازآن همانا غرایز کورکورانه، سائقه‌ها و امیال فطری مـا اسـت.  مار بیشتر بـه فرآیند حیات اشاره می کند. اگر زندگی فردی را از بارداری تا مرگ او درنظر بگیریم، جریانی از رخدادها و حرکت‌ها را مشاهده خواهیم کرد کـه از بسیاری جهات بـه فیلم‌هایي کـه دانه‌اي را از تبدیل شدن بـه گیاه، گل دادن و مردن بـه صورت پرسرعت نشان می دهند شباهت دارد.

 

مار نیرو یا انرژی پشت سر هر حرکت هدفمند اسـت. نیروی حیات، توان بالفعل و نهانی کـه مـا رابه رشد ودر عین حال مرگ وا می‌دارد، البته درکنار غرایز و احساساتی کـه با توان بسیار مـا را هدایت میکنند. این انرژی، بـه مانند جریان الکتریسیته در خانه کـه می تواند بـه گرما، نیرو، صوت و تصویر تبدیل شود، در پس تمامی کارکردهای مـا نهفته اسـت. بنابر این در برخی رویاها مار نشان دهنده جنسیت مـا هستند.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

در برخی رویاها بـه انرژی جاری در بدن مـا اشاره می کند کـه کار گوارش “روده بـه مثابه ي مار” را انجام میدهد؛ یا انرژی خلاق یا زهرآگین افکار و احساسات مـا. وجه مخرب مار افکار و احساسات زهرآلودی را نشان می دهد کـه قادر بـه نابودی مـا هستند. مـا گرایش داریم کـه حمله این مار رابه تصویر بکشیم؛ هرچند کـه خود مـا بـه چنین احساسات زهرآلودی از قبیل ترس، کينه و احساس گناه جان داده ایم.

 

انرژی حیاتی مـا بـه سمت افکار و احساسات جاری اسـت، لذا مـا نیز بهمین شیوه هدایتگر نیروی خلاق زندگی هستیم. اگر آن رابه سمت منفی هدایت کنیم بیماری و مرگ بـه همراه خواهد داشت، زیرا کـه مـا با اصل نیروی مرگ و زندگی سر و کار داریم. برعکس این گزاره نیز صحیح اسـت.  نیروی مرگ و زندگی را می توان خلاقانه هدایت کرد.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

آنگاه مـا را می توان در نقش بهبود بخش خود در رویا مشاهده کرد، و هم چنین از تصویر چوب دستی کـه دو مار بر آن پیچیده اند از زمان باستان تا امروز، بعنوان نماد حرفه طبابت استفاده میشود. اگر در رویا مار چنبره زده بود؛ حس گرفتاری در “سائقه هاي کور” یا عادات غریزی و واکنش هاي احساسی. عادات و غرایز را میتوان بازسازی کرد، چنانکه در اسطوره ي خوان هاي هرکول بـه تصویر کشیده شده اسـت.

 

تعبیر خواب نشستن روی مار

تسلط بر غرایز و واکنش هاي احساسی و درگرگون ساختن انها و آگاه شدن از خرد و نیرویی کـه در ناخودآگاه ساکن اسـت.

 

تعبیر خواب اگر مار شما را نیش زد

نگرانی هاي ناخودآگاه درباره سلامتی شـما، سائقه‌هاي جنسی ناکام یا احساساتی کـه علیه خود شـما برخاسته‌اند، چنانکه پرخاشگری درونی شده مـا را مسموم میکند و سبب ساز بیماری هاي واقعی میشود، بنابر این بـه صورت نیش مار در رویا بـه نمایش در آمده اسـت.

 

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست؟

اگر مار دیگران را نیش زد: سخنان نیشدار؛ کلام زهرآلود؛ انرژی احساسی کـه علیه خود فرد یا دیگری برخاسته اسـت.

 

رنگ مارها

مار سبز: فرایند زندگی درونی مـا کـه احتمالا از طریق احساسات خوشایند، عشق و خلاقیت بـه فرایندی بهبود بخش یا فرایندی کـه فرد رابه سوی رشد و تحول مثبت سوق می دهد تبدیل شده اسـت.

 

مار سفید:

جنبه ازلی فرایند حیات، یا آگاه شدن ازآن.

 

مار آبی رنگ:

احساسات مذهبی یا سردی در پیوندهای عاطفی.

 

مار در علفزار:

درک شهودی در مورد این‌کـه “پشت سر شـما حرف می زنند”؛ خطر؛ کارهای پنهانی.

 

ماری کـه دمش در دهانش اسـت:

چرخه زندگی- تولد، رشد، تولید مثل، پیر شدن، مرگ، تولد دوباره تکرار تا ابد

 

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

دیدن مار در خواب خبر از وجود دشمنی خانگی میدهد. این خزنده بدون خبر و اطلاع قبلی در کمین بوده و بـه سراغتان خواهد آمد. دشمنی زیبا، خوش نقش و نگار و دل فریب کـه در نزدیکی شماست و از وجود آن با خبر نیستید. اگر فرصت بیابد نیش سم آلود خودش را در تن شـما فرو می برد.

 

تعبیر خواب مار چیست؟

ابن سیرین میگوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان میباشد. اگر ببینی در خانه مار وجوددارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه میباشد، ولی اگر مار را در صحرا ببینی، تعبیرش دشمنی بیگانه اسـت.

 

مار سبز

اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این اسـت کـه دشمن تـو زاهد و درستکار و پرهیزکار می باشد.

 

مار زرد

اگر مار زرد ببینی، دشمن تـو زرد چهره و شبیه آدم‌هاي مریض میباشد.

 

مار قرمز

اگر مار قرمز ببینی، دشمن تـو خوش‌گذران میباشد.

 

مار سیاه

اگر مارهای سیاه ببینی، تعبیرش دشمنان فراوان میباشد.

 

مار سفید

اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌اي، تعبیرش بزرگی و عظمت اسـت.

 

تعبیر خواب جنگ با مار

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

ابن سیرین میگوید:  اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری میکنی، بـه این معنی اسـت کـه با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد، اگر مار بر تـو غلبه کرد، دشمن بر تـو غلبه میکند، ولی اگر تـو بر مار غلبه کرده‌اي، تعبیرش این اسـت کـه تـو بر دشمن غالب و پیروز میشوی. اگر ببینی مار رابه دو نیم کرده‌اي، مال و اموال دشمن را مصرف خواهی کرد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی مار از تـو فرار می کند، تعبیرش ضعف دشمن می باشد.

 

جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی ماری را گرفته‌اي ولی بـه تـو آسيب نرسیده اسـت، بزرگی و عظمت بـه دست می‌آوری و بر دشمن غلبه میکنی و بـه خواسته و مقصود خودت خواهی رسید.

 

تعبیر خواب خارج شدن مار از بدنجابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت تناسلی مردانه یا مقعد تـو ماری بیرون آمده اسـت، تعبیرش این اسـت کـه فرزندت دشمن تـو می شود. اگر ببینی مار وارد مقعد تـو شده اسـت، دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

ابن سیرین نیز میگوید:

اگر ببینی از آلت مردانه تـو مار بیرون آمده اسـت، صاحب فرزندی می شوي کـه دشمن تـو خواهد بود. اگر ببینی از پیشانی تـو مار بیرون می آید، دچار رنج و سختی میشوی.

 

تعبیر خواب گوشت مار و مار مرده

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می خوری، تعبیرش پادشاهی اسـت. اگر ببینی ماری مرده اسـت، آفت و آسيب‌اي از تـو برطرف می شود.

 

تعبیر خواب دیدن مار بزرگ در خواب

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی میباشد. اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این اسـت کـه با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار میکنی. اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و وی را شکست دادی، با دشمن جنگ و درگیری می کنی و او شکست می دهی. اگر ببینی مار بزرگ را کشتی و از گوشت آن خوردی، دشمن را شکست می دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می کني.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی مار بزرگ تـو را بلعیده اسـت، احتمال دارد دشمن تـو رابه هلاکت برساند. اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌اي کـه رام و مطیع می باشد، دشمنی بزرگ از تـو اطاعت و فرمانبرداری می کند و امور تـو منظم و رو بـه راه میشود.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

 

مار: وجود موانع بـه هر شکل و نوعی.

مار چند سر: جذبه.

تبدیل بـه مار شدن: عدم احترام.

گرفتن آن: وسوسه

نیش خوردن از مار: از بین رفتن آرامش درخانواده

کشتن آن: پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی: اطراف شـما پر از آدم‌هاي یاوه گوست

گرفتن افعی: شـما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی: بدبختی

 

تام جت ویندو

مار درخواب، نخست نشانگر غریزه جنسی اسـت و از سوی دیگر ممکن اسـت باعث بروز ریشه دارترین و رضایتبخش ترین رابطه‌ها شود. اگر در خواب بببند کـه ماری بـه دور بدنش پیچیده، تعبیر آن اسـت کـه خواب بین اسیر و گرفتار هیجانات خویش اسـت. اگر ببیند ماری دمش رابه دهان برده اسـت، نشانگر میل بـه مقاربت و همخوابکی اسـت.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

اگر ببیند کـه ماری اورا بلعید، نشانگر عمری اسـت کـه از خواب بین می‌گذرد و تعبیر آن جنین اسـت کـه فرد از اتلاف شدن عمرش
ناراحت اسـت. اگر ببیند ماری بـه دور چوبی جنبره زده اسـت، نشانگر شفا، تولد مجدد و شادابی اسـت. اگر در خواب ماری را در چمنزار ببیند، نشانگر بی وفایی، افسوس خوردن و تهمت اسـت.

 


 

تعبیر خواب مار از دید قرآن و معبران اسلامی

دیدن مار در خواب از دسته رویا‌هایي اسـت کـه از گذشته بسیار دیده می‌شده اسـت. اینگونه رویاها را میتوان از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی «تعبیر خواب مار بر اساس معبرین غربی» بررسی کرد. بطور کلی در قرآن کریم، سه واژه کـه در معنا، با اندک تفاوتی مشابه هم هستند، در رابطه با مار و اژد‌ها بکار رفته اسـت.

 

واژة «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده اسـت:

«فالقا‌ها فاذا هی حیة تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع بـه حرکت کرد «طه/۲۰».

 

کلمة «ثعبان» دو مرتبه در قرآن بکار رفته اسـت:

«فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خودرا افکند و اژد‌هاي آشکاری شد «اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲».

 

واژة «جانّ» بـه معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده اسـت:

«و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامیکه آنرا مشاهده کرد، دید با سرعت هم چون ماری کوچک می‌دود، ترسید و بـه عقب برگشت و حتی پشت سر خودرا نگاه نکرد،‌اي موسی! نترس کـه رسولان در نزد مـا نمیترسند «نمل/۱۰» و نیز «قصص/۳۱».

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب مار بر اساس تشبیه و قیاس با آیات قرآن بـه دشمن یا بدعت‌گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده اسـت و دشمن و بدعت‌گر نیز، این‌گونه‌هستند. در جایی دیگر حضرت دانیال نبی می‌فرماید: اگر ببینی ماری دور گردن تـو حلقه زده اسـت، زکات مال خودرا نمیدهی، همانطور کـه در قرآن کریم آمده: «سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» چـه آنکه آن مالی کـه در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… «آل عمران/۱۸۰».

 

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق «ع»

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه اسـت.

اول: دشمن پنهان

دوم: زندگانی

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی

پنجم: سپه سالاری

ششم: دولت

هفتم: زن

هشتم: مراد

نهم: پسر

دهم: سیلاب «سیل»

 

تعبیر خواب مار بر اساس دیگر معبرین اسلامی

محمدبن سیرین گوید: دیدن مار بـه خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه اسـت. اگر بیند کـه با مار جنگ کرد، دلیل اسـت با دشمن خصومت کند.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

اگر بیند کـه مار بر وی خیره شد، دلیل اسـت کـه دشمن بر وی غالب گردد. اگر خودرا خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند کـه گوشت مار خورد، دلیل شاهی اسـت. اگر بیند کـه مار بـه دو پاره کرد، دلیل اسـت کـه مال دشمن خورد. اگر بیند کـه ماری مرده، دلیل کـه آفتی از وی رفع شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند کـه ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند کـه مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن اسـت. اگر ماران سیاه بیند، دلیل اسـت دشمن بسیار بود.

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

اگر مار را سبز بیند، دلیل اسـت کـه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل اسـت دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل اسـت دشمن او معاشر اسـت. اگر بیند کـه ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل اسـت خویشان دشمن او باشند.

 

جابرمغربی گوید:

اگر کسی بیند کـه از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل کـه فرزند دشمن او اسـت. اگر بیند کـه مار را بگرفت و گزندی بـه وی نرسید، دلیل اسـت کـه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب چه معنایی دارد؟

مار، خطر یا دشمن خانگی اسـت. خطری کـه بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چـه میشود و چـه کسی در کمین شماست بـه سراغتان می آید و دشمنی اسـت زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب کـه کـه زیر سر یا در خانه شـما هست و از وجودش بی اطلاع هستید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش سم آلود خودش را در تن شـما فرو میبرد.

علامه مجلسی «ره» گوید:

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن مار بلائی باشد کـه از دشمن بـه وی رسد کـه از او شاد شود. دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند. دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد. دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.