پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

 

در اینبخش با تعبیر خواب ماهی قرمز آشنا می‌شویم. میهمانی کـه در عید نوروز و پای سفره هفت سین درون تنگ آب می رقصد. حتماً تا بحال خواب این ماهی زیبا را دیده اید، اما میدانید تعبیر آنچه چیزی می تواند باشد؟ برخی از مفسران می‌گویند ماهی یعنی مال و ثروت و دیدن آن خوب اسـت و برخی دیگر هم آنرا نمادی از تغییرات روحی می‌دانند. در ادامه تمام تفاسیر را بررسی می کنیم.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

با شنیدن تنگ ماهی و ماهی شب عید ناخودآگاه ماهی قرمز درون آب در ذهن تداعی می شود. اگر بـه تنهایی و فقط با اتکا بـه رنگ ماهی بخواهیم دیدن آنرا در خواب تفسیر کنیم بـه این صورت اسـت کـه بـه گفته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب نشانه فر و شکوه برای بیننده خواب اسـت هم چنین لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌هاي قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند میداند.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

همواره ماهی قرمز در خواب بـه تنهایی دیده نخواهد شد و بایستی بـه تمامی نکات یا اعمالی کـه در خواب همراه دیدن ماهی قرمز رخ داده میشوند دقت کرد مطیعی تهرانی درباره ماهی فرمز یا ماهی سفره هفت سین میگوید:

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن ‌طور کـه در مراسم هفت سین نوروز موسوم اسـت بشما بدهد بسیار خوب اسـت چون از جانب او متمتع و بهره مند میشوید و بـه آرزوهای خود میرسید و چنان چـه شـما بـه کسی ماهی بدهید وی را کمک و یاری میکنید کـه بـه آرزوهایش برسد.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز در تمدن های باستانی

در تمدن هاي باستانی، ماهی قرمز در خواب نمادی از جهان ماورائی و فراطبیعی بوده اسـت. بـه عبارت دیگر این خواب بـه این مفهوم بوده اسـت کـه خدایان و الهه ها در خواب نمایان شده اند.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

اگر چـه دیدن ماهی قرمز در خواب از نظر برخی از افراد تجربه اي خوشایند اسـت و سمبل حضور خدایان بـه شمار میرود اما از نظر گروهی دیگر این خواب کابوسی بیشتر نیست و نمادی از وجود ارواح پلید یا شیاطین اسـت کـه در خواب آن فرد ظاهر شده اند.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز در دنیای امروز

در دنیای امروز خواب ها رابه دو گروه اصلی تقسیم می کنیم: گروه اول خواب هایي هستند کـه با گذشته و حال مـا در ارتباط هستند و گروه دوم خواب هایي هستند کـه بـه آینده مربوط می شوند. بـه این ترتیب شـما بعنوان خواب بیننده باید ارتباط آنچه کـه در خواب دیده اید رابا گذشته، حال یا آینده ردیابی کنید.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

بعلاوه، تنها چیزی کـه باید بـه آن آگاه شویم و آن رابا تمام وجودمان درک کنیم این اسـت کـه هر چیزی در دستان پروردگار اسـت. پس از تعابیر احتمالی دیدن ماهی قرمز در خواب بعنوان اشاره هایي در زندگی واقعی خود استفاده کنید و آنها را حقیقتی مطلق ندانید.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

در صورتیکه شـما فردی خوش بین و مثبت نگر باشید، حتی با تجربه دیدن ماهی قرمز در خواب شهامت آنرا دارید کـه بگویید خداوند می داند کـه چـه چیزی برای انسان بهترین اسـت. بنابر این، در هر صورت و حتی با دیدن ماهی قرمز در خواب و تجربه هاي دیگر در زندگی واقعی خود، شـما نباید از قدرت پروردگار غافل شوید.

 

دیدن ماهی قرمز در تنگ آب

تنگ ماهی همان مخزن عواطف و احساسات مـا اسـت. اندازه و کیفیت کلی تنگ ماهی نشان دهنده وضعیت و چگونگی احساسات خواب بیننده اسـت. بطورکلی تنگ ماهی نشان دهنده این اسـت کـه خواب بیننده در حال جداسازی احساسات و عواطفش اسـت ودر نتیجه تماس خودرا با بودنِ کامل خود از دست می دهد.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

دیدن تنگ ماهی در خواب بشما نشان میدهد کـه چطور بر احساسات خود نظارت و مدیریت دارید. اگر شـما در خواب ببینید کـه در حال تماشای ماهی قرمز درون تنگ ماهی هستید بـه این معنا اسـت کـه احساس جدایی و دوری از جامعه را تجربه می کنید بطوریکه گویی زندگی شـما راه بـه جایی ندارد یا شـما در دایره‌هاي زندگی در حال شنا کردن هستید.

 

تعبیر خواب یک ماهی قرمز بزرگ در تنگ آب

اگر در خواب ببینید کـه یک ماهی بزرگ‌تر از انچه تصور می‌کرده اید در تنگ آب اسـت بـه این معناست کـه خواب بیننده احساس می کند کـه قادر نیست انچه کـه در ناخودآگاه خود جستجو میکند را مدیریت کند. بـه عبارت دیگر آن فکر یا اطلاعات آن قدر بزرگ اسـت کـه مدیریت آن خارج از توان خواب بیننده اسـت.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز مرده

ماهی مرده در خواب سمبل ناامیدی و فقدان اسـت. این فقدان میتواند با از دست دادن قدرت، ثروت، ایده، فصلی معنوی در زندگی فرد یا هویت او در ارتباط باشد. از آنجایی کـه ماهی‌ها اغلب با ضمیر ناخودآگاه مرتبط هستند، ماهی مرده می تواند نمادی از چیزی قدیمی یا کهنه باشد کـه زمینه توانایی و رشدی جدید را فراهم می کند.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

مرگ نمادی مهم در خواب اسـت و میتواند معانی مثبت و منفی برای فرد خواب بیننده بـه همراه داشته باشد. دراین صورت باید مشخص شود کـه مرگ پایان دهنده اسـت یا آغازکننده یک زندگی جدید و این کـه برای خواب بیننده واقعه‌اي مثبت بوده اسـت یا منفی. پایان یافتن چیزی پیش از موعد میتواند عواقبی منفی بـه همراه داشته باشد.

 


 

تعبیر خواب انواع ماهی ها

اگر خواب ببینید گربه ماهی صید میکنید، نشانه آن اسـت کـه نقشه‌هاي دشمنان شـما را پریشان میکند، اما حضور ذهن و اقبال بشما کمک می کند تا از دام آن‌ها بگریزید. اگر در خواب برای گرفتن ماهی بـه آب بزنید، نشانه آن اسـت کـه با توانایی و شهامت ثروتی بـه دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب انواع ماهی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ماهی سفید بخت و اقبال اسـت. ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت اسـت. ماهی سرخ فر و شکوه اسـت.

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند:

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت میباشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو اسـت.

 

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی کسی بـه تـو ماهی شور و خشک داده اسـت، شخص بزرگی بـه تـو ستم میکند.

 

اچ ميلر مى‌گويد:

اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، بـه اين معنا اسـت كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت. ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى اسـت. ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن اسـت كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت. ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى اسـت. ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن اسـت كه اقبال و شانس بشما رو آورده اسـت. ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند اسـت.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی | مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید کـه ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، بـه نعمت میرسید. اگر ببینید ماهی شور میخورید چـه دودی باشد و چـه تازه بـه شرطی کـه شور باشد بـه بلا و مصیبت گرفتار میشوید.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می خوری، بـه این معنی اسـت کـه بـه اندازه آن مال و اموال بـه دست می‌آوری اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌اي، نشانه این اسـت کـه:

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی بـه مسافرت می روي و بـه کسب علم و دانش میپردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی اسـت. لازم بـه ذکر اسـت کـه ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می باشد.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند | تعبیرهای ماهی

وزیر

لشکر

دختر

غنیمت

غم و اندوه

کنیزک هندو

 

کارل گوستاو یونگ روانشناس بزرگ آلمانی

دیدن ماهی‌اي کـه در خوابتان شنا میکند بیانگر نگرش‌هایي از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایي اسـت کـه بـه سطح آمده اسـت. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان بـه این معنی اسـت کـه شـما ممکن اسـت باور‌هاي روحی تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

تعبیر دیگر این اسـت کـه شناکردن ماهی در خوابتان ممکن اسـت نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی کـه حامله میشوند خواب ماهی در حال شنا کردن میبینند. ممکن اسـت بیانگر موقعیتی باشد کـه لغزنده اسـت یا دست نیافتنی اسـت خواب دیدن این کـه ماهی میخورید سمبل باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح اسـت.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این اسـت کـه شـما بـه درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید. خواب دیدن این کـه شـما ماهی را تمیز میکنید بیانگر این اسـت کـه شـما ابراز احساسی تان رابه شیوه‌اي تغییر می دهید کـه قابل ارائه بـه دیگران باشد. شـما خودتان را سانسور می کنید و این کـه کاملا چـه احساسی دارید را ابراز نمیکنید.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

دیدن تیغ ماهی در خوابتان بـه نگرش، افکار یا دیدگاه‌هاي قدیمی اشاره دارد کـه قبلا روشن شده اسـت. شـما این ایده‌ها را پرورش داده اید و ازآن کسب دانش کرده اید. خواب دیدن این کـه یک ماهی کوچک بـه ماهی بزرگتری حمله می کند بیانگر این اسـت کـه نباید توانایی‌هاي کسی رابه خاطر جثه‌ي کوچکش دستکم بگیرید.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

درنظر بگیرید کـه آیا با ماهی کوچک همدردی میکنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم اسـت. خواب دیدن این کـه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ «کـه معمول نیست» بشما حمله می کند بیانگر این اسـت کـه شـما از یک مساله‌ي احساسی دوری میکنید، بـه قدری کـه رفته رفته رشد می کند و بـه یک مساله‌ي بزرگ تبدیل میشود.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

شـما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می کنید کـه روی رفاه تان اثر میگذارد. خواب دیدن این کـه یک ماهی غولپیکر تلاش میکند کـه شـما را بخورد بـه این معنی اسـت کـه افراد پرقدرت تلاش می کنند کـه شـما و توانایی هاتان را خراب کنند «تحلیل ببرند» خواب دیدن این کـه بـه بازار ماهی می روید بیانگر لذت و شادی اسـت.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌اي اسـت کـه شـما با تظاهر بـه شادی، آن گونه می‌نمایانید کـه غم ندارید. دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه اسـت کـه خودش بـه آرامی خودش را نشان میدهد. تعبیر دیگر این اسـت کـه نمادی از احساساتی اسـت کـه می خواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید.

 

تونی کریسپ:

ماهی ها و آبزیان: هنگامیکه عزم می کنیم کـه حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه هاي ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش میکنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه رابه تصویر میکشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی اسـت کـه از درون انسان برمی‌خیزد، کـه می تواند مغذی و مقوی یا ویرانگر باشد و این بستگی بـه محتوای رویا دارد.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

برای مثال، شخصی بـه احساساتی کـه مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز میدهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا بـه صورت ماهی نمایش داده می شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از مـا کـه با دیگر اعضای بشریت یکسان اسـت – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی کـه ازآن سرچشمه میگیرد.

تعبیر خواب ماهی قرمز | دیدن خواب ماهی قرمز چه معنایی دارد؟

غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا مـا آن ماهی ریز اسپرمی هستیم کـه مسیر شگرفی بـه سوی رشد و تبدیل شدن بـه آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن اسـت خردی باشد کـه، با درنظر گرفتن سیر و سلوک مـا در مکان و زمان، هنوز بـه خودآگاهی مـا نرسیده اسـت.

 

تعبیر خواب ماهی مرده

ابراز نشدن غرایز اساسی. اگر ماهی شـما را خورد: حس میکنید کـه غرایز و احساسات غیرعقلانی شـما را تهدید میکنند؛ خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی.

 

اگر ماهی میخورید:

درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و رفت و آمد و مصاحبت با آنان.

 

تعبیر خواب ماهیگیری

خلق حالت ذهنی پذیرا کـه بـه بصیرتی کـه در ژرفنا پنهان اسـت اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می دهد؛ تلاش برای یافتن ارتباط فرد با حیات جهانی؛ “قلاب انداختن” برای یافتن ایده اي نو؛ جست و جوی شهود.

 

ماهیان ریز بسیار دریک ظرف:

این تصویر میتواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل بـه باردار شدن باشد.