پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب ماهی و ماهی مرده 

در اینبخش با تعبیر خواب ماهی و ماهی مرده آشنا خواهیم شد. دیدن ماهی در خواب بیشتر بـه شغل و درآمد تعبیر شده اسـت، معبران اعتقاد دارند کـه ماهی ها در خواب ثروت مـا را نمایان می سازند و بیشتر روانشناسان هم برهمین تعابیر تاکید دارند. البته این‌کـه چـه نوع ماهی در خواب دیده اید می تواند تعبیر خواب تان را تغییر دهد. در ادامه با تمام تعابیر مربوط بـه خواب ماهی آشنا می‌شویم.

 

تعبیر خواب ماهی چیست؟ 

کارل گوستاو یونگ: دیدن ماهی‌ای کـه در خوابتان شنا میکند بیانگر نگرش‌هایي از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایي اسـت کـه بـه سطح آمده اسـت. گرفتن ماهی سفید در خوابتان بـه این معنی اسـت کـه شـما ممکن اسـت باور‌هاي روحی تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

شناکردن ماهی ممکن اسـت نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی کـه حامله می شوند خواب ماهی در حال شنا کردن میبینند. ممکن اسـت بیانگر موقعیتی باشد کـه لغزنده اسـت یا دست نیافتنی، خواب دیدن این‌کـه ماهی میخورید سمبل باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح اسـت.

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این اسـت کـه شـما بـه درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید. خواب این‌کـه شـما ماهی را تمیز می کنید بیانگر این اسـت کـه شـما ابراز احساسی تان رابه شیوه‌ای تغییر میدهید کـه قابل ارائه بـه دیگران باشد. شـما خودتان را سانسور میکنید و احساسات خودرا ابراز نمیکنید.

 

دیدن تیغ ماهی در خوابتان بـه نگرش، افکار یا دیدگاه‌هاي قدیمی اشاره دارد کـه قبلا روشن شده اسـت. شـما این ایده‌ها را پرورش داده اید و ازآن کسب دانش کرده‌اید. خواب دیدن این‌کـه یک ماهی کوچک بـه ماهی بزرگتری حمله میکند یعنی: نباید توانایی ‌هاي کسی را دستکم بگیرید.

 

تعبیر خواب ماهی ابن سیرین

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

ماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود اسـت.

اگر ببینی قلی‌هاي از گوشت ماهی می خوري:

از طریق مسافرت مال و اموال بـه دست می‌آوری.

اگر ببینی ماهی شور و خشک اسـت:

شخص بزرگی بـه تـو ستم می کند.

 

یوسف نبی

دیدن ماهی روزی اسـت.

 

تعبیر خواب ماهی به روایت کرمانی

گوشت ماهی = مال فراوان

 

جابر مغربی

تعبیر ماهی تازه، غنیمت میباشد.

ماهی تازه پخته = مال و اموال بـه دست آوردن.

ماهی کباب و بریان شده = مسافرت و منفعت.

 

تعبیر خواب ماهی مطیعی تهرانی

ديدن ماهي در خواب نيکو اسـت بخصوص اگر آبي کـه ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي درکنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد کـه شنا مي کنند بسيار خوب اسـت چرا کـه خواب شـما از آينده ای روشن خبر مي دهد ولي شرط اين اسـت کـه آب صاف و زلال باشد.

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

چنان چـه آبي کـه ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن اسـت کـه جاه و مقام و پول و مال و منال در معرض شـما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد ودر آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست.

 

ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت اسـت و ماهي سرخ فر و شکوه اسـت. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن ‌طور کـه در مراسم هفت سين نوروز موسوم اسـت بشما بدهد بسيار خوب اسـت چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و بـه آرزوهاي خود مي رسيد و چنان چـه شـما بـه کسي ماهي بدهيد وی را کمک و ياري مي کنيد کـه بـه آرزوهايش برسد.

 

تعبیر خواب ماهی امام جعفر صادق

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:

وزیر

لشکر

دختر

غنیمت

غم و اندوه

کنیزک هندو

 

حضرت دانیال

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینی ماهی‌هاي بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می باشد. ماهی کوچک در خواب تعبیری بـه غم و اندوه دارد. تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت میباشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو اسـت.

 

آنلی بیتون

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن اسـت کـه اشخاص نیرومند و ثروتمند شـما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند. اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن اسـت کـه همسری زیبا و با استعداد بـه دست خواهد آورد. خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار اسـت.

 

لوک اویتنهاو

ماهی‌هاي بزرگ: رضایت

ماهی‌هاي کوچک: شکست

ماهی‌هاي مرده: ناراحتی

 

تعبیر خواب ماهی لیلا برایت

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

خوردن ماهى خشك، نشانه‌ى بيمارى اسـت.

ماهى بزرگ در خواب، يعنى درآمد خوب.

ماهى قرمز در خواب نشانه‌ خوش شانسى اسـت.

ماهى قزل ‌آلا: اقبال و شانس.

ماهى كولى: شنيدن اخبار ناخوشايند.

 

اچ میلر

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، بـه اين معنا اسـت كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت. ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى اسـت. ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن اسـت كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

 

تعبیر خواب ماهی مرده چیست؟

تعبیر کلی دیدن ماهی مرده:

مشکلات زندگی

بـه خطر افتادن سلامتی

مشکلات کاری

مشکلات تحصیلی

شکست در عشق

 

رابطه عاشقانه بی فرجام

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر فردی مجرد ماهی مرده‌ای را در خواب ببیند، تعبیر آن اسـت کـه سرانجام عشقی و عاطفی ناخوشایندی در انتظار او خواهد بود. او بـه سختی می تواند افرادی قابل تحسین را برای برقراری رابطه عاشقانه پیدا کند. اگر فردی کـه عاشق اسـت ماهی مرده‌ای را در خواب ببیند تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده عشقی ناملایم و خشونت آمیز را تجربه میکند.

 

شکست کار و تحصیل

اگر کارمندی در خواب ماهی مرده ببیند، تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده در محیط کار با شکست روبرو میشود و هیچ پاداشی در برابر تلاش‌هاي خود دریافت نمیکند. اگر خواب بیننده دانش آموز یا دانشجو باشد و ماهی مرده‌ای را در خواب ببیند، تعبیر آن اسـت کـه او دستاوردهای دانشگاهی ایده آلی نداشته اسـت یا بـه‌دست نمی‌آورد.

 

موانع زندگی

تعبیر خواب ماهی | دیدن ماهی در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر خواب بیننده زن باشد و ماهی مرده‌ای را در خواب ببیند، تعبیر آن اسـت کـه موانع و مشکلات بسیاری وی را متوقف خواهند کرد و اوضاع رضایت بخشی نخواهد داشت. خواب بیننده باید جانب محافظه کاری و احتیاط را رعایت نماید. اگر مردی در خواب ماهی مرده‌ای ببیند، تعبیر آن اسـت کـه خواب بیننده در زندگی شغلی و حرفه‌ای خود با موانع و مشکلاتی روبرو می شود.